Дипломная работа : Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит


Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
Зміст

Вступ

Розділ 1

Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства

1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства

1.2 Огляд нормативно-законодавчої бази з формування фінансової звітності

1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»

Висновки до 1-го розділу

Розділ 2

Методика та організація формування фінансової звітності підприємства

2.1 Особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»

2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку

2.3 Удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем

Висновки до 2-го розділу

Розділ 3

Методика і організація економічного аналізу фінансової звітності

3.1 Завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу

3.2 Методика аналізу основних показників фінансової звітності підприємства

3.3 Аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»

Висновки до 3-го розділу

Розділ 4

Методика та організація аудиту фінансової звітності підприємства

4.1 Організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства

4.2 Методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства

4.3 Особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій

4.4 Одержані результати проведеного аудиту

Висновки до 4-го розділу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Метою даної роботи є розгляд теоретичні та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства.

Завданням дипломної роботи є: 1) визначення форм звітності як засобів задоволення інформаційних потреб у повній, правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 2) розгляд та аналіз теоретичних та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства; 3) дослідження методики і техніки складання, аналізу та аудиту фінансової звітності

Актуальність розглядаємої теми зумовлюється розвитком ринкових відносин, що потребують якісного інформаційного забезпечення стосовно результатів діяльності суб’єктів ринку.

Сутність звітності як елементу та методу бухгалтерського обліку полягає досягненні завершального етапу фінансового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена для використання як зовнішніми (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і внутрішніми користувачами і є джерелом різноманітної інформації для прийняття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

До фінансової звітності належать такі форми:

• 1 - Баланс підприємства;

• 2 - Звіт про фінансові результати;

• 3 - Звіт про рух грошових коштів;

• 4 - Звіт про власний капітал;

• 5 - Примітки до річної фінансової звітності.

Предметом дослідження є методика і техніка складання, аналіз та аудит фінансової звітності.

Вся звітність складається з використанням підрахунку, групування та спеціальної обробки даних бухгалтерського обліку, що і є завершальною його стадією.

Головні вимоги, які ставляться до бухгалтерської звітності такі:

• реальність;

• ясність;

• своєчасність;

• єдність методики звітних показників;

• порівнянність звітних показників з минулими.

Об’єкт дослідження - ВАТ «Ізмаїльський целюлозно–картонний комбінат». Основним видом діяльності зазначеного підприємства, згідно Статуту підприємства, є виробництво паперу та картону. ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» відноситься до середніх підприємств, розподіл облікової та аналітичної праці є необхідним, при цьому технологічні процеси, що застосовуються, а також реальні обсяги виробництва, дозволяють застосовувати централізовану форму організації та побудови бухгалтерської служби.

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства в даній роботі наведені в наступній послідовності:

В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства, а саме: економічну сутність фінансової звітності підприємства; нормативно-законодавчу базу з обліку фінансової звітності; техніко-економічну характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»В другому розділі розглянуто методику та організацію формування фінансової звітності підприємства, а саме: особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»; організацію аналітичного та синтетичного обліку; описано удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем.

В третьому розділі розглянуто методику і організацію економічного аналізу фінансової звітності, а саме: завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу; методику аналізу основних показників фінансової звітності підприємства; наведено аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат».

У четвертому розділі розглянуто методика та організацію аудиту фінансової звітності підприємства, а саме: організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства; методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства; особливості проведення аудиту в умовах застосування комп`ютерних технологій; змальовано одержані результати проведеного аудиту ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат».

За кожним розділом та дослідженням взагалі - сформульовано підсумовуючі висновки та пропозиції. В роботі наведено 13 таблиць, 6 рисунків, список використаної літератури за 64-ма джерелами та 5 додатків, що містять похідну інформацію для проведеного дослідження.

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в визначенні єдності методики і організація формування, економічного аналізу та аудиту фінансової звітності.

Розділ 1

Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства

1.1 Економічна сутність фінансової звітності підприємства

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством [13, c.145 ].

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

• придбання, продажу та володіння цінними паперами;

• участі в капіталі підприємства;

• оцінки якості управління;

• оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

• забезпеченості зобов'язань підприємства;

• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

• регулювання діяльності підприємства;

• інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими.

Якісні характеристики фінансової звітності такі [27, c.318 ]:

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

• фінансові звіти підприємства за різні періоди;

• фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Основні принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і пасивів підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, за яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне із року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, за яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Відповідно до загальних вимог (стандарт № 1) розкриття інформації здійснюється у фінансовій звітності так [36, c.452 ]:

для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

• підприємство;

• дату звітності та звітний період;

• валюту звітності та одиницю її виміру;

• відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

• облікову політику підприємства та її зміни;

• консолідацію фінансових звітів;

• припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

• обмеження щодо володіння активами;

• участь у спільних підприємствах;

• виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

• переоцінку статей фінансових звітів;

• іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

• назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

• короткий опис основної діяльності підприємства;

• назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

• середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

1. Принципів оцінки статей звітності.

2. Методів обліку щодо окремих статей звітності. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

1. Облікову політику підприємства.

2. Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).

3. Інформацію, що містить додаткових аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Таким чином, за періодичністю складання і подання звітність поділяється на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев'ятимісячну та річну.

Внутрішньорічну звітність називають поточною звітністю, або періодичною.

Фінансова звітність підприємства використовується самими власниками, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє. Крім того, звітність подається [47, c.525 ]:

у вищу за підпорядкованістю організацію, якщо така є, з метою керівництва роботою підприємства;

контрагентам (покупцям, постачальникам тощо), а також установам банку (для контролю за використанням банківського кредиту), якщо таке передбачене кредитним договором;

органам статистики для статистичної обробки.

Бухгалтерська звітність має бути подана підприємством не пізніше встановленого строку, наступного за звітним періодом, місяця, кварталу, а річна — не пізніше встановленого строку, наступного за звітним, року. Склад (обсяг) та порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджуються Міністерством фінансів України.

Склад фінансової звітності

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

• існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

• оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

До річного бухгалтерського звіту обов'язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємства, і висвітлюється фінансовий і майновий стан та перспектива розвитку підприємства.

Бухгалтерський фінансовий звіт за формами № 1, № 2 та № З характеризує зміни фінансового стану підприємства порівняно з початком звітного періоду, а «Звіт про фінансові результати» відбиває результати фінансово-господарської діяльності за період з початку звітного року. Відмітною особливістю нової звітності є відсутність у ній будь-яких планових показників або нормативів.

Бухгалтерська фінансова звітність є єдиною. Звіти підприємств і організацій всіх галузей господарювання складаються за єдиними формами, фінансові відносини універсальні. Галузеві особливості відображують у статистичній звітності. Встановлені форми звітності складають всі підприємства і організації, що містяться на території України і є юридичними особами, а також спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян. За цими формами складають бухгалтерську фінансову звітність усі підприємства, кооперативи, інші підприємства на основі колективної власності, державні підприємства і організації, господарські одиниці громадських організацій.

Підприємства, об'єднання і організації, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, включаючи створені на території України спільні підприємства за участю українських та іноземних юридичних осіб і громадян, а також організації, що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують доходи від господарської або іншої комерційної діяльності (крім бюджетних організацій), зобов'язані складати поточну і річну бухгалтерські звітності.

1.2 Огляд нормативно-законодавчої бази з формування фінансової звітності

Основною формою фінансової звітності є баланс. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 [4 ].

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.

Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року).

Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом,- джерела утворення засобів і цільове призначення їх.

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві - статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках та ін.).

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, в пасиві - за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і ґрунтується назва балансу, оскільки термін "баланс" означає "рівність, рівновага".

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або при складанні самого балансу.

В процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Можливі варіанти змін у балансі:

1. Кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування.

2. Усі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.

Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так: +А -А (плюс актив, мінус актив).

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга - зменшується на одну і ту ж суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий тип змін у балансі можна відобразити так: +П - П (плюс пасив, мінус пасив).

Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ПІ "Розрахунки показників прибутковості акцій" [5 ].

Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку.

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах [6 ].

Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:

- операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;

- інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;

- фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).

При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт про рух грошових коштів не включаються:

- обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);

- внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ш.).

Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:

- порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;

- досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з виплати дивідендів;

- виявляти причини різниці між прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;

- аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87 [7 ].

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Форма Звіту про власний капітал наведена далі.

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показується сума власного капіталу (статутний капітал, пайовий, резервний, додатковий капітал, нерозподілений прибуток тощо), наведена в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

У статтях "Зміна облікової політики" та "Виправлення помилок" відображають суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

У статтях розділу ; "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства;

У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу "Інші зміни в капіталі відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).

У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку,; вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із. знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів; в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

Номінальна вартість акції.

Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про: розподіл часток статутного капіталу між власниками; права, привілеї або обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

1.3 Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»

В даній роботі розглядається формування. Аналіз та аудит фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат».

Основні відомості про підприємство:

Код за ЄДРПОУ:00278818

Юридична адреса:Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 300, 68603

Керівник: Голова Правління - Кемарський Володимир Львович

Державна реєстрація: дата реєстрації: 15.01.1998; орган: Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради

Вид економічної діяльності: Код за КВЕД 21.12.0 Виробництво паперу та картону

Регіон: Одеська обл.

Банківські реквізити: р/р 26003050001918 в ЗАТ КБ ПриватБанк м. Дніпропетровськ. МФО: 305299

ВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" належить до підприємств целюлозно-бумажної промисловості. Ізмаїл розташовано у 270 км від обласного центру м. Одеси. Комбінат сповіщається із станцією "Ізмаїл" Одеського залізничого шляху під’їзною колією довжиною 19 км.До річкового порту "Ізмаїл" - 10 км. З автомагістраллю комбінат сполучається шляхом з асфальтовим покриттям. Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат - наймолодше підприємство целюлозно-бумажної промисловості України, первісток хімічної індустрії краю. Будівництво розпочато у 1961 році. Комбінат введено у дію 1964 році. Перша продукція - целюлозасульфатна відбілена - була вироблена у 1965 році. У 1967 році в експлуатацію введено другий цех підприємства по виробництву картону, а у 1996 році третій , який спеціалізується на виробництві тари з гофрированого картону. У вересні 1994 року, шляхом перетворення Державного підприємства, створено відкрите акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно-картоний комбінат". До 1996 року Ізмаїльський ЦКК виробляв більше ніж 25 тис. тон відбіленої целюлозина рік. У теперішній час целюлозний завод припинено, як нерентабельний та екологічно небезпечне виробництво. Розробляється проект його перепрофілювання. З жовтня 2000 року відновлено, після тривалої зупинки, виробництво лайнера та флютінга. Здійснюється модернізація картоновиробничого обладнання. Враховуючи підвищені вимоги до якості гофротари, будуть модернізовані гофроагрегати та перероблюючих ліній. В теперішній час ВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" спеціалізується на виписці тари картонної транспортної та гофрокартону аркушного двух-, трьох- та пятишарового. Комбінат займає на Україні 3 місце по об’єму виробляємої продукції та забезпечує 15 %потреб на ринку тари. Постійне покращення якості продукції, рівень обслуговування клієнтів, покращене фінансове та економічне положення, безперервна модернізація виробництва, проведення грамотної маркетингової політики є гарантом надійності у роботі з комбінатом.

Інформація про організаційну структуру

Підприємство займає територію площею 76,5 га. Підприємство укомплектовано кваліфікованими кадрами, які мають великий виробничий досвід. Чисельність працюючих складає взагалі близько 900 чоловік. Комбінат має розвинену інженерну інфраструктуру. До складу підприємства входять настуні підрозділи: Основні цеха:- целюлозний завод (у теперішній час демонтується)- картонний цех- цех гофротари Допоміжні служби:- цех водопостачання та очисних споруд- котельний цех- електроцех- транспортний цех- ремонтно-механічний цех- ремонтно-будівельний цех Цех по виробництву картону - це підрозділ з макулатурним відділом. Виробнича потужність картоновиробничої машини К-12 складає 2 тис. тон (90 млн. м 2) на рік картону тарного. Зараз виробничі потужності картонного цеху задіяні на 80 %.У вересні 2000 року, після тривалого часу зупинки був проведений 1 етап реконструкції та заново задіяна робота картоноробної машини. Для підвищення якості виробляємої продукції у другій половині 2000 року проведено 2 етапи реконструкції. Відбулась заміна морально застарілого сіткового столу у пресовій частині накартоноробній машині. Це дозволило перейти на нові види формування та пресування лайнерафлютинга, збільшити продуктивність у 1,6 - 1,8 разів. У теперішній час комбінат проводить 3 етап модернізації сіточного столу. Ввід у експлуатацію верхньої сітки КДМ надало можливості виробляти бурий картон більш високої марки, це сталосяза можливе використання 30 % целюлози на поверхнісний шар, а також якісний картон з біло-поверхним шаром. Цех гофротари: Потужність цеху - 60 млн. м квадратних тари на рік. До складу цеха входить гофроагрегат "Маріус Мартін". У 1980 році встановлені дві автоматичні переробні лінії, однофарбовий ротаційний прес. Після спаду виробництва у 1998-1999 р.р. - набирає темпи виробництва випуск гофрокартонної тари. Виробнича потужність гофроагрегату у теперішній час використовується на 63 %.В цеху постійно проводяться заходи по переоснащенню обладнання та його модернізації. Планується придбати та налагодити автоматичну лінію 3-х фарбового друку. Одночасно з модернізацією КДМ комбінат здійснив будівництво газопроводу. Раніше котельний цех працював на мазуті. Переваги переходу на газ незаперечні -в першу чергу це стабільність поставки, покращення якості праці, екології, зниження собівартості виробляємої продукції. Крім випуску основних видів продукції, комбінат надає послуги по очистці стічних вод міста. Загальний вигляд організаційної структури управління Товариством складається з наступних посад:1. Голова правління - виконує функції керівника Товариства, відповідає за фінансово-господарський стан підприємства, контролює діяльність підлеглих.2. Заступник Голови правління - забезпечує виконання підлеглими наказів Голови правління, контролює діяльність структурних підрозділів.3. Головний інженер - забезпечує функціонування виробничого обладнання та інших інженерних конструкцій.4. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності - займається реєстрацією фінансово-господарських операцій у хронологічному порядку та складає фінансову звітність.5. Відділ кадрів - веде облік кадрового складу Товариства.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

1. Картон для плоских шарів гофротари (лайнер):- марки КТ-2 (ТУ 00278818-001-2001) щільністю 160 та 180 г/м2. Виробляємий картон сертифіковано бо використовується підприємством для власних потреб при виробництві гофропродукції та відповідає всім вимогам ГОСТ 7377-85 та СТП 00278818-01-20012. Папір для гофрування (флютінг):- марки Б-2 (ГОСТ 7377-85) плотністю 125 та 140 г/м2.Папір для гофрування виробництва ІЦКК не сертифікована, так як використовується для власних потреб при виробництві гофропродукції та відповідає вимогам ГОСТ 7377-85 тиСТП 00278818-01-2001.3. Гофротара. Виробляється більше ніж 600 типорозмірів гофропродукції - тари картонної транспортної двух-, трьох-, пятишарової:- гофроящики та комплектуючі до них (деталі, грати, прокладки, вкладиши, обечайки);- товарний гофрокартон (аркушний).Продукція виробляється з бурим, хмарним та білим покровним шаром, якісні показники якого відповідають маркам Т-23, Т-22, Т-21, КГ-2.Тара з гофрированого картону реалізується переважно на території України. Мають місто поставки продукції до Молдавії, Руминії. Виробництво тари на комбінаті організовано у відповідності до заказів замовників якісно у короткий термін, ціни доступні. Застосування нових технологій у виробництві та установлення нового обладнання дозволить випускати нову більш якісну сировину та використовувати для виробництва високоякісної гофропродукції, одночасно з зниженням вартості та збільшенням обсягів виробництва.

Цільовий ринок збуту підприємства включає до себе наступні області України:1. Миколаївська;2. Одеська;3. Дніпропетровська4. Київська5. Вінницька Конкурентною привабливостю підприємства є виконання заказів у короткий термін, доступні ціни. Гофроупаковка ВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" позиціонується споживачами, як продукція з якістю вищою за середню. Потенційно міцні сторони - можливості (актив):- наявність постійних клієнтів- низька вартість (у порівнянні з конкурентами)- високий рівень фахівців- можливість збільшити обсяги виробництв при появі нових клієнтів- застосування нових технологій у виробництві та установка нового обладнання дозволить випускати більш якісну сировину та використовувати її для виробництва високоякісної гофропродукції, одночасно з зниженням собівартості та збільшенням обсягів виробництва;- перспективи виходу на регіони України, в яких обсяг виробництва нижче за вміскість ринку. Потенційно слабкі сторони (пасив):- застаріле обладнання;- відставання у області вишукування та розробок;недостатній імідж на ринку;- недостатність грошових коштів на фінансування необхідних змін у технології виробництва та стратегії. Потенційні зовнішні загрози:- вихід на ринок закордонних конкурентів з більш низькими витратами;- зміна потреб та вимог споживачів;- запровадження конкурентами більш дешевих технологій;- запровадження конкурентами нового та модернізованого продукту - неузгодженість вимог діючого законодавства, що призводить підприємству більшу шкоду ніж конкурнетам. Крім гофротари споживачі можуть використовувати для упаковки продукції пластмасову тару, поліетіленові пакети, а також стрейч-плівку. Стратегія роботи технічної служби комбінату по утриманню та розширенню ринку збуту гофропродукції залишаються два напрямки:- підвищення якості флютінга (паперу) й лайнера (картону) та гофротари шляхом оновлення застарілого обладнання та запровадження нових технологій;- зниження собівартості продукції. Колектив працює над питаннями зниження ваги метр квадратного картону та паперу, запроваджують заходи по зниженню виробничих витрат. У цеху гофротари запроваджено пакетування продукції. Планування технічного переоснащення на початковому етапі призведе до зросту витрат виробництва, зменьшенню розмірів прибутку. В той же час обсяг продукції буде зростати та покращується якість. Планування випуску готової продукції здійснюється у відповідності з обсягами продаж та цінами на ринку. Вартість гофропродукції складається на підставі кокурентоспроможних цін на кожний вид продукції. ВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" (ВАТ "ІЦКК") належить до підприємств целюлюзно-паперової промисловості. Більша кількість підприємств сьогодні знаходиться в скрутному становищі. АлеВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" з успіхом виходить з кризи. У теперішній час підприємство знаходиться у стані нарощування виробничих потужностей. Комбінат спеціалізується на виробництві тари картонної транспортної та гофрокартону аркушного. Тара з гофрокартону реалізується як правило на території України. Мають місцепоставки продукції до Молдавії, Румині. З приводу ринкових відносин змінюються вимоги до упаковки, яка визначає конкуренто-спроможність товару. Тому змінилась структура замовлень щодо геометричних властивостей гофрокартону. Основні споживачі тари - підприємства харчової, лікеро-горілчаної, рибної, легкої промисловості, машинобудування та металообробки. З ціллю стимулювання збуту продукції підприємство приймає участь в промислових тематичних виставках. ВАТ "ІЦКК" у 2002 році представляє свою експозицію на виставках:- "Тара та упаковка", яка проходила з 4 по 6 квітня у місті Симферополь, де підприємство було нагороджено дипломом "За найкращий виставочний експонат"- "Бумажний бум - 2002", які відбувалась з 10 по 12 травня на ВДНХ м. КиївНа виставках комібант представляв виробляєму продукцію - тару картонну транспортну.

ВАТ "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" є найкрупнішим підприємством на півдні України що займається випуском картону, тарної упаковки, гофрокартону аркушного. Виробничі потужності та вдале розташування у теперішній час позбавляє конкурентів спроможності впливати на діяльність емітента. З цього приводу керівництво займається пошуком нових ринків збуту, нових платоспроможних замовників. На півдні України у комбіната відсутні конкуренти.

Оскільки підприємство відноситься до середніх, розподіл облікової праці є необхідним, при цьому технологічні процеси, що застосовуються, а також реальні обсяги виробництва, дозволяють застосовувати централізовану форму організації та побудови бухгалтерської служби (рис.1.1.).

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Сектор-відділ обліку розрахунків

Сектор- відділ обліку запасів

Сектор- відділ обліку оплати праці

Сектор- відділ обліку витрат діяльності

Сектор- відділ обліку готової продукції

Сектор- відділ обліку зведення та звітності

Рис. 1.1.Організаційна побудова апарату бухгалтерії

За зазначеної централізованої форми побудови апарату всі працівники облікової служби зосереджені в центральній бухгалтерії та підпорядковані головному бухгалтеру. Принципи облікової політики, що застосовуються на підприємстві, викладено в наказі Про облікову політику (Додаток 1).

Завдання, функції, права, обов´язки і відповідальність працівників бухгалтерії, головного бухгалтера зокрема, викладено в відповідних Положеннях про відділи (сектори), посадових інструкціях, затверджених керівником підприємства, в рамках Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

У додатку 2 наведено Положення про відділ обліку зведення та звітності. У відповідності до зазначеного Положення функціональні та інформаційні взаємовідносини працівників відділу обліку зведення та звітності з працівниками інших підрозділів полягають в щомісячному отримані впродовж п´яти робочих днів (з 1-го по 5-те число місяця, наступного за звітним) від відділів обліку розрахунків, запасів, оплати праці, витрат діяльності, готової продукції вхідної інформації, а саме реєстрів обліку за журнально-ордерною формою ведення обліку, що застосовується на підприємстві (табл.1.1), обробки зазначеної інформації та формування форм фінансової та статистичної звітності (табл.1.2.) з подальшим наданням звітних форм на погодження головному бухгалтеру та керівникові підприємства, й надалі - до органів податкової адміністрації, державної статистики, державних фондів в термін до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (квартальна звітність); до 20 лютого (річна фінансова звітність).

Таблиця 1.1.

Вхідна інформація відділу обліку зведення та звітності

Номер

Найменування і призначення регістрів

Журналу

Відомості

1

2

3

1

----

Облік грошових коштів та грошових документів

Журнал I по кредиту рахунків 30, 31, 33

1.1

Відомість по дебету рахунка 30

1.2

Відомість по дебету рахунка 31

1.3

Відомість по дебету рахунка 33

2

----

Журнал довгострокових та короткострокових депозитів

Журнал 2 по кредиту рахунків 50, 60

3

Облік розрахунків довгострокових і поточних зобов’язань

Розділ I Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (по кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)

Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків с бюджетом, Облік довгострокових та поточних зобов´язань (по кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)

Відомість аналітичного обліку розрахунків з

Покупцями та замовниками

Відомість аналітичного обліку розрахунків з

Різними дебиторами

Відомість аналітичного обліку розрахунків з

Постачальниками та підрядниками

Відомість аналітичного обліку розрахунків з

Отриманих векселів

Відомість аналітичного обліку розрахунків по

Іншим операціям

Відомість аналітичного обліку розрахунків з

бюджетом

4

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

----

Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу нематеріальних активів (по кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19)

----

Розділ II Журналу 4 Облік капітальних і фінансових інвестицій і інших необоротних активів (по кредиту рахунків 14, 15, 18, 35)

4.1

Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій

4.2

Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій

4.3

Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів

5,5А*

Облік витрат

----

Розділ I Журналу 5 і Журналу 5А по кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і

Розділ II Журналу 5 по кредиту рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91

----

Розділ IIIБ Журналу 5А по кредиту рахунків 20, 22, 39, 65, 66

----

Розділ IУ Журналу 5А. Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"

5.1

Відомість аналітичного обліку запасів

6

Облік доходів і результатів діяльності

Журнал 6 по кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79

Розділ II "Аналітичні дані про доходи"

7

Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

----

Журнал 7 по кредиту рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49

7.1

Відомість аналітичних даних рахунка 42 "Додатковий капітал"

7.2

Відомість аналітичних даних рахунка 44 "нерозподілений прибуток" (непокриті збитки)

7.3

Відомість аналітичних даних рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

8

Відомість забалансового Обліка

----

Головна книга

----

Реєстр депонованої заробітної плати

----

Бухгалтерська довідка

----

Лист-розшифровка

Таблиця 1.2.

Вихідна інформація відділу обліку зведення та звітності

Назва форми

І.Бланки фінансової звітності

Форма 1 Баланс

Форма 2 Звіт про фінансові результати

Форма 3 Звіт про рух грошових коштів

Форма 4 Звіт про власний капітал

Форма 5 Примітки до річної фінансової звітності

Висновки до 1-го розділу

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бухгалтерська звітність має бути подана підприємством в термін до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (квартальна звітність); до 20 лютого (річна фінансова звітність). Склад (обсяг) та порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджуються Міністерством фінансів України, а саме:

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

П(С)БО 2 "Баланс";

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Фінансова звітність підприємства крім того, що вона є формою обов´язкового надання інформації до податкових органів й органів статистики, використовується самими власниками, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє.

В даній роботі розглядається методика та організація аудиту фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат», за організаційною структурою якого передбачено сектор- відділ обліку зведення та звітності в структурі бухгалтерії. Положення про роботу зазначеного відділу та документообіг, що застосовується на підприємстві задля забезпечення формування фінансової звітності розглянуто й визначено їх функціональну спроможність.

Розділ 2

Методика та організація формування фінансової звітності підприємства

2.1 Особливості облікової політики підприємства ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»

Згідно з вимогами Наказу "Про облікову політику" № 36 від 14.02.03 року звітність складена виходячи з принципів нарахування П(С)БУ.

Встановлено журнально-ордерну форму обліку, як таку, що найкращим чином задовольняє обраній загальній системі оподаткування.

Встановлено план рахунків бухгалтерського обліку і субрахунки, що використовуються на підприємстві, за потреби відкриття нових рахунків бухгалтерського обліку і субрахунків, інформацію про них передбачається вказувати у змінах до зазначеного наказу.

Встановлено границю істотності з метою:

— відображення переоцінки і зменшення корисності об'єктів обліку — 10 % відхилення залишкової вартості об'єктів обліку від їхньої справедливої вартості;

— визначення оренди — фінансовий термін оренди приймається по величині, що складає 75 відсотків терміну корисного використання об'єкта оренди;

— визначення подібних активів — різниця між справедливими вартостями об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %;

— складання фінансової звітності — границя істотності встановлюється в розмірі 100 грн.

Для визнання основних засобів і інших необоротних матеріальних активів (далі — основні засоби) і нематеріальних активів, визначення терміну корисного використання об'єктів і вибору методу нарахування амортизації створено постійно діючу експертну технічну комісію.

Встановлено вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 1000 грн. - малоцінними необоротними матеріальними активами.

Визначено застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації і ліквідаційну вартість, встановлені і затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії, установивши при цьому наступні методи нарахування амортизації для:

— об'єктів основних засобів — прямолінійний;

— малоцінних необоротных матеріальних активів і бібліотечних фондів — у розмірі 100 % їхньої вартості в першому місяці використання таких об'єктів;

— інших пеоборотинх матеріальних активів — у розмірі 50 % амортизуємої вартості в першому місяці використання таких об'єктів і інші 50 % амортизуємої вартості в місяці вилучення об'єктів з активів (списання з балансу);

— нематеріальних активів — прямолінійний метод.

Придбання матеріалів за готівку здійснювати на підставі накладних, авансових звітів; допускається готівковий розрахунок в межах 1тис.грн.

Придбання матеріалів за дорученнями здійснюється на підставі накладних та доручень, останні реєструються в журналі обліку, встановлено строк дії доручень в межах 10 діб, невикористані доручення є необхідним повертати в бухгалтерію не пізніше наступного дня, за граничним терміном дії доручення.

Визначено застосовувати наступні методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продаж або іншому вибутті:

— середньозваженої собівартості — при відпустці запасів у виробництво і реалізації готової продукції;

— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів — при продажі великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготовлювача.

Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

Робити резервування засобів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, інших витрат і платежів відповідно до П(З)БУ 11.

Фінансові інвестиції незв'язаним сторонам відображати на дату балансу по справедливій вартості.

Оцінку ступеня завершенності операції по наданню послуг (виконанню робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати в звітному періоді підписання акта про надання послуги (виконаних роботах).

Встановлено перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Затверджено перелік і склад перемінних і постійних загальвиробничих витрат.

Визначено приймати як базу розподілу перемінних і постійних загальвиробничих витрат, що розподіляються, суму прямих матеріальних витрат.

Прийняти як базу розподілу постійних і перемінних загальвиробничих витрат між об'єктами калькулювання (замовленнями) — суму основної і додаткової заробітної плати виробничих робітників.

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відбивати.

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей підприємства, фінансових активів проводити щорічно перед складанням річної звітності не пізніше як до 30 числа грудня місяця, в інших випадках передбачених законодавством (зміна матеріально-відповідальної особи, виявлення надлишків/нестач, крадіжок тощо). До складу інвентаризаційної комісії обов´язково входять керівник підприємства, головний бухгалтер, бухгалтер, матеріально-відповідальна особа.

Розподіл чистого прибутку здійснювати пропорційно нормативної вартості акцій після віднесення 30% чистого прибутку до резервного фонду підприємства, що є базою для розвитку та забезпечення сталого функціонування підприємства.

Контроль за виконанням даного наказу покладено на головного бухгалтера підприємства.

2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку

У відповідності до порядку складання фінансової звітності, обліковими реєстрами та джерелами даних синтетичного та аналітичного обліку, що використовуються при складанні фінансової звітності є Книга обліку господарських операцій, на підставі якої сформовано оборотну шахову відомість та оборотну сальдову відомість (наведена у табл.2.1.).

Таблиця 2.1.

Оборотна сальдова відомість ВАТ «Ізмаїльський ЦКК» за 2007р.

Назва рахунка

Сальдо на початок

Оборот за

Сальдо на кінець

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

4

5

6

7

8

12 "Нематеріальні активи"

96,9

0,0

96,9

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

88,1

1 016,2

1 025,0

96,9

15 "Капітальні інвестиції”

1 791,6

304,1

806,4

1 289,3

10 "Основні засоби"

58 781,7

18 109,1

1 500,0

75 390,8

131 "Знос основних засобів"

32 926,6

721,5

4 546,4

36 751,5

20 "Виробничі запаси"

3 435,2

4 931,6

5 050,0

3 316,8

23 "Виробництво"

1 033,9

74,3

338,5

769,7

26 "Готова продукція"

1 682,5

91 960,6

91 851,5

1 791,6

28 „Товари”

69,8

0,8

2,8

67,8

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

20 698,9

1 804,0

6 011,3

16 491,6

641 „Розрахунки за податками”

429,4

518,6

170,9

777,1

371 „Розрахунки за виданими авансами”

402,2

31,1

75,9

357,4

372 „Розрахунки з підзвітними особами”

3 978,7

1 208,0

4 608,2

578,5

301 „Каса в національній валюті”

4,1

6,7

2,3

8,5

302 „Каса в іноземній валюті”

130,9

115,4

246,2

0,1

331 „Грошові документи в національній валюті”

1 104,9

218,2

868,7

454,4

39 „Витрати майбутніх періодів”

894,0

315,1

892,8

316,3

40 „Статутний капітал”

4 162,4

0,0

4 162,4

423 „Дооцінка активів”

10 713,9

0,0

10 713,9

43 „Резервний капітал”

6 090,2

0,0

6 090,2

441 „Прибуток нерозподілений”

5 907,1

37 606,0

33 602,9

1 904,0

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

10 857,5

0,0

10 857,5

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

330,8

362,4

215,4

183,8

60 "Короткострокові позики"

4 707,8

0,0

9 771,6

14 479,4

62 "Короткострокові векселі видані"

183,7

107,0

16,7

93,4

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

17 196,2

3 311,6

996,5

14 881,1

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

8,1

0,0

8,1

641 "Розрахунки за податками"

292,4

14 778,3

14 684,3

198,4

65 "Розрахунки за страхуванням"

301,6

180,5

267,4

388,5

66 "Розрахунки з оплати праці"

707,3

406,7

518,8

819,4

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

61,0

4,8

22,1

78,3

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

91 960,6

91 960,6

70 "Доходи від реалізації"

14 778,3

14 778,3

Кт 90 "Собівартість реалізації'

64 169,3

64 169,3

71 "Інший операційний дохід"

47 190,4

47 190,4

92 "Адміністративні витрати"

5 787,9

5 787,9

93 "Витрати на збут"

1207,7

1207,7

94 "Інші витрати операційної діяльності"

47 580,1

47 580,1

Дт 73 "Інші фінансові доходи"

3,8

3,8

74 "Інші доходи"

298,4

298,4

95 "Фінансові витрати"

1 686,8

1 686,8

97 "Інші витрати"

194,6

194,6

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

1 209,9

1 209,9

79 "Фінансові результати"

154 231,5

154 231,5

94 534,7

94 534,7

178 092,6

178 092,6

101 706,8

101 706,8

2.3 Удосконалення фінансової звітності в умовах використання інформаційних систем

Відділ зведення та звітності оснащено засобами ПК, спеціалістами використовується офісний пакет Microsoft Excel. Алгоритм автоматизація складання звітності на ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» наведено на рис. 2.1.-2.4

Рис.2.1.Оборотна шахова відомість в електронному вигляді Microsoft Excel

На рис.2.1. наведено оборотну шахову відомість, що формується на підставі даних щодо залишків за синтетичними рахунками обліку у відповідності до Книги обліку господарських операцій.

Рис.2.2. Баланс в електронному вигляді Microsoft Excel

Баланс підприємства, як це наведено на рис.2.2., формується за даними оборотної шахової відомості та внутрішніми алгебраїчними розрахунками у відповідності до методики формування статей балансу.

Рис.2.3. Звіт про фінансові результати в електронному вигляді Microsoft Excel

Звіт про фінансові результати, як це наведено на рис.2.3., формується за даними оборотної шахової відомості та внутрішніми алгебраїчними розрахунками у відповідності до методики формування статей даного звіту.

Рис.2.4. Звіт про рух грошових коштів в електронному вигляді Microsoft Excel

Звіт про рух коштів, як це наведено на рис.2.4., формується за даними оборотної шахової відомості та внутрішніми алгебраїчними розрахунками у відповідності до методики формування статей даного звіту.

Висновки до 2-го розділу

Згідно з вимогами Наказу "Про облікову політику" № 36 від 14.02.03 року звітність складена виходячи з принципів нарахування П(С)БУ. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Підприємство використовує метод середньо-зважувальної собівартості при відпустці запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті. Амортизація основних засобів нараховується за податковим методом. Основні засоби класифікуються за групами: перша для податкового обліку: три групи згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; друга згідно плану рахунків по субрахункам та нараховує амортизацію за ставками ст. 8.2, 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Первісна оцінка об’єкту основних засобів здійснюється по собівартості згідно П(С)БУ 7. Резерв сумнівних боргів визначать виходячи з платоспроможності дебіторів. Класифікація видатків на виробництво проводиться згідно П(С)БУ 16.

У відповідності до порядку складання фінансової звітності, обліковими реєстрами та джерелами даних синтетичного та аналітичного обліку, що використовуються при складанні фінансової звітності є Книга обліку господарських операцій, на підставі якої сформовано оборотну шахову відомість та оборотну сальдову відомість.

Відділ зведення та звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» оснащено засобами ПК, спеціалістами використовується офісний пакет Microsoft Excel. Алгоритм автоматизація складання звітності розглянуто та наведено в розділі 2.

Розділ 3

Методика і організація економічного аналізу фінансової звітності

3.1 Завдання і джерела інформації проведення економічного аналізу

Майнове положення підприємства на початок і кінець звітного періоду характеризуються даними балансу. Порівнюючи динаміку підсумків розділів активу балансу, можна з'ясувати тенденції зміни майнового положення. Інформація про зміну в організаційній структурі керування, відкритті нових видів діяльності підприємства, особливостях роботи з контрагентами й ін. звичайно отримується в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. Результативність і перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу елементів росту засобів підприємства, обсягів його виробничої діяльності і прибутку. Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутньою у балансі в явному або завуальованому виді. Даний випадок може мати місце, коли в звітності є статті, що свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і про сформованому в результаті цього поганому фінансовому становищі (наприклад, стаття «Збитки»). У балансах цілком рентабельних підприємств можуть бути присутніми також у схованому, завуальованому виді статті, що свідчать про визначені недоліки в роботі.

Це може бути викликано не тільки з фальсифікаціями з боку підприємства, але і прийнятою методикою складання звітності, відповідно до якої багато балансових статей комплексні (наприклад, статті «Інші дебітори», «Інші кредитори»).

Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового положення підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємозалежні — нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки.

Відповідно до діючих нормативів, баланс у даний час складається в оцінці нетто. Однак ряд статей як і раніше носить характер регулюючих. Для зручності аналізу доцільно використовувати так називаний ущільнений аналітичний нетто, що формується шляхом усунення впливу на підсумок балансу (валюту) і його структуру регулюючих статей.

Для цього:

· суми по статті «Заборгованість учасників (засновників) по внесках у статутний капітал» зменшують величину власного капіталу і величину оборотних активів;

· на величину статті «Оцінні резерви («Резерв по сумнівних боргах»)» коректується значення дебіторської заборгованості і власного капіталу підприємства;

· однорідні по складу елементи балансових статей поєднуються в необхідних аналітичних розділах (довгострокові поточні активи, власний і позиковий капітал).

Стійкість фінансового становища підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

У процесі функціонування підприємства величина активів, їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються по величині використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження).Ступінь агрегованості показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення.

Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці не рідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру бухгалтерської звітності, так і динаміку окремих її показників. Обоє цих виду аналізу особливо корисні при міжгосподарських зіставленнях, тому що дозволяють порівнювати звітність різних по виду діяльності й обсягам виробництва підприємств.

Критеріями якісних змін у майновому положенні підприємства і ступеня їхньої прогресивності виступають такі показники, як:

· сума господарських засобів підприємства;

· частка активної частини основних засобів;

· коефіцієнт зносу;

· питома вага швидкореалізуємих активів;

· частка орендованих основних засобів;

· питома вага дебіторської заборгованості й ін.

Фінансове становище підприємства можна оцінювати з погляду короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового становища — ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто здатність вчасно й у повному обсязі зробити розрахунки по короткострокових зобов'язаннях.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротше період, тим вище ліквідність даного виду активів.

Говорячи про ліквідності підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами.

Платоспроможність означає наявність у підприємства коштів і їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність у достатньому обсязі засобів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Очевидно, що ліквідність і платоспроможність не тотожні один одному. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансове становище як задовільне, однак власне кажучи ця оцінка може бути помилкової, якщо в поточних активах значна питома вага приходиться на неліквіди і прострочену дебіторську заборгованість. Приведемо основні показники, що дозволяють оцінити ліквідність і платоспроможність підприємства.

Величина власних оборотних коштів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, що є джерелом покриття його поточних активів (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, що залежить як від структури активів, так і від структури джерел засобів. Показник має особливо важливе значення для підприємств, що займаються комерційною діяльністю й іншими посередницькими операціями. За інших рівних умов ріст цього показника в динаміку розглядається як позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних засобів є прибуток. Варто розрізняти «оборотні кошти» і «власні оборотні кошти». Перший показник характеризує активи підприємства (II роздягнув активу балансу), другий — джерела засобів, а саме частина власного капіталу підприємства, розглянуту як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів чисельно дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями. Можлива ситуація, коли величина поточних зобов'язань перевищує величину поточних активів. Фінансове становище підприємства в цьому випадку розглядаються як хитливе; потрібні негайні заходи для його виправлення.

Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує ту частину власних оборотних коштів, що знаходиться у формі коштів, тобто засобів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умов ріст показника в динаміку розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне орієнтоване значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока його щоденна потреба у вільних грошових ресурсах.

Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки карбованців поточних активів приходиться на один карбованець поточних зобов'язань. Логіка вирахування даного показника полягає в тім, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів; отже, якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче (принаймні теоретично). Значення показника можна варіювати по галузях і видам діяльності, а його розумний ріст у динаміку звичайно розглядається як сприятлива тенденція. У західній обліково-аналітичній практиці приводиться нижнє критичне значення показника - 2; однак це лише орієнтоване значення, що вказує на порядок показника, але не на його точне нормативне значення.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Показник аналогічний коефіцієнтові поточної ліквідності; однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів. З розрахунку виключається найменш ліквідна їхня частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення складається не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато більш важливо, і в тім, що грошові кошти, які можна виручити у випадку змушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат по їх придбанню.

Орієнтоване нижнє значення показника - 1; однак ця оцінка також носить умовний характер. Аналізуючи динамікові цього коефіцієнта, необхідно звертати увагу на фактори, що обумовили його зміна. Так, якщо ріст коефіцієнта швидкої ліквідності був зв'язаний в основному з ростом. невиправданої дебіторської заборгованості, те це не може характеризувати діяльність підприємства з позитивної сторони.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) є найбільш твердим критерієм ліквідності підприємства і показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Нижня границя показника, що рекомендується, що приводиться в західній літературі, - 0,2. Оскільки розробка галузевих нормативів цих коефіцієнтів - справа майбутнього, на практиці бажано проводити аналіз динаміки даних показників, доповнюючи його порівняльним аналізом доступних даних по підприємствах, що має аналогічну орієнтацію своєї господарської діяльності.

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, що покривається власними оборотними коштами. Традиційно має велике значення в аналізі фінансового стану підприємств торгівлі; нижня границя показника, що рекомендується, у цьому випадку - 50%.

Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини «нормальних» джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше одиниці, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як хитливе.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона зв'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів.

Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується, отже, співвідношенням власних і позикових засобів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому у світовий і вітчизняну обліково-аналітичну практику розроблена система показників.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше фінансово стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх кредитів підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації притягнутого (позикового) капіталу - їхня сума дорівнює 1 (або 100%).

Коефіцієнт фінансової залежності. Є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Ріст цього показника в динаміку означає збільшення частки позикових засобів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (або 100%), це означає, що власники цілком фінансують своє підприємство.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника можна відчутно варіювати в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позички і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів і інших позаоборотних активів профінансована зовнішніми інвесторами.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів. Характеризує структуру капіталу. Ріст цього показника в динаміку - негативна тенденція, що означає, що підприємство усе сильніше і сильніше залежить від зовнішніх інвесторів.

Коефіцієнт співвідношення власних і притягнутих засобів. Як і деякі з вищенаведених показників, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він має досить просту інтерпретацію: його значення, наприклад, рівне 0,178, означає, що на кожен карбованець власних засобів, вкладених в активи підприємства, приходиться 17,8 коп. позикових засобів. Ріст показника в динаміку свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.

3.2 Методика аналізу основних показників фінансової звітності підприємства

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству Міністерством економіки України наказом від 19.01.2006р. за №14 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

За зазначеним нормативним актом визначено єдиний підход до визначення основних показників економічної ефективності діяльності підприємства, що дає підстави для застосування зазаченої методики до аналізу фінансової звітності.

У відповідності до зазначеної Методики складові показників оцінки фінансово-господарського стану наведено в таблиці 3.1, формули розрахунку показників у таблиці 3.2:

Таблиця 3.1.

Складові показників оцінки фінансово-господарського стану за 2005-2007 роки, (тис.грн)

Актив

Умовні позначення

Код рядка

Станом на 31.12.2005

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

1

2

3

4

5

6

За даними Балансу

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

6,0

8,8

0,0

первісна вартість

011

80,2

96,9

96,9

знос

012

74,2

88,1

96,9

Незавершене будівництво:

020

2 142,3

1 791,6

1 289,3

Основні засоби:

залишкова вартість

ВОЗ

030

24 888,2

25 855,1

38 639,3

первісна вартість

ПВОЗ(пп,кп)

031

56 142,3

58 781,7

75 390,8

знос

ЗОЗ

032

31 254,1

32 926,6

36 751,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

ДФІук

040

інші фінансові інвестиції

ДФІін

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

НА

080

27 036,5

27 655,5

39 928,6

ІІ.Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

3 021,5

3 435,2

3 316,8

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1 245,3

1 033,9

769,7

готова продукція

130

15 241,0

1 682,5

1 791,6

товари

140

65,2

69,8

67,8

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

15 478,0

20 698,9

16 491,6

первісна вартість

161

15 478,0

20 698,9

16 491,6

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

516,2

429,4

777,1

за виданими авансами

180

398,7

402,2

357,4

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3 567,1

3 978,7

578,5

Поточні фінансові інвестиції

ПФІ

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

5,2

4,1

8,5

в іноземній валюті

240

125,6

130,9

0,1

Інші оборотні активи

250

1 024,3

1 104,9

454,4

Усього за розділом II

ОА

260

40 688,1

32 970,5

24 613,5

III. Витрати майбутніх періодів

ВМП

270

546,8

894,0

316,3

БАЛАНС

Б

280

68 271,4

61 520,0

64 858,4

Пасив

Код рядка

Станом на 31.12.2005

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

1

2

3

4

5

6

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

4 162,4

4 162,4

4 162,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

10 713,9

10 713,9

10 713,9

Резервний капітал

340

6 090,2

6 090,2

6 090,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6 104,0

5 907,1

1 904,0

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

ВК

380

27 070,5

26 873,6

22 870,5

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

ЗНВП

430

0,0

0,0

0,0

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

10 857,5

10 857,5

10 857,5

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

254,1

330,8

183,8

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом IІI

ДП

480

11 111,6

11 188,3

11 041,3

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

500,0

4 707,8

14 479,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

54,7

183,7

93,4

Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги

530

28 693,2

17 196,2

14 881,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1,2

8,1

8,1

з бюджетом

550

157,4

292,4

198,4

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

125,3

301,6

388,5

з оплати праці

580

545,3

707,3

819,4

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні забов’язання

610

12,2

61,0

78,3

Усього за розділом IV

ПЗ

620

30 089,3

23 458,1

30 946,6

V. Доходи майбутніх періодів

ДМП

630

БАЛАНС

640

68 271,4

61 520,0

64 858,4

проверка

проверка

0,0

0,0

0,0

стр.380-стр.080

ВОА

34,0

-781,9

-17 058,1

стр.230+стр.240

ГК

130,8

135,0

8,6

стр.100+++++стр.140

З

19 573,0

6 221,4

5 945,9

стр.380+стр.430-стр.360-стр.370+стр.480-стр.080+стр.500+стр.510+стр.520+стр.530+стр.540

НДП

40 394,7

32 502,2

23 445,2

стр.480+стр.620

ПК

41 200,9

34 646,4

41 987,9

стр.380(гр.3+гр.4)/2

СРВК

26 972,1

24 872,1

24 872,1

сума стр.160,170,180,190,200,210(гр.3+гр.4)/2

СДЗ

22 734,6

21 856,9

21 856,9

сума стр.100,110,120,130,140(гр.3+гр.4)/2

СЗ

12 897,2

6 083,7

6 083,7

сума стр.500,510,520,530,540(гр.3+гр.4)/2

СКЗ

25 672,5

25 778,9

25 778,9

стр.260-стр.620

ФК

10 598,8

9 512,4

-6 333,1

(Бнач+Бкон)/2

64 895,7

63 189,2

63 189,2

За даними звіту про фінансові результати

Стаття

Умовні позначення

Код рядка

Станом на 31.12.2005

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ВР

010

80 155,0

91 960,6

110 093,4

Податок на додану вартість

015

10 251,0

14 778,3

17 365,3

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

69 904,0

77 182,3

92 728,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

СР

040

55 177,1

64 169,3

85 783,1

Валовий:

прибуток

ВПЗ

050

14 726,9

13 013,0

6 945,0

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31 190,4

47 190,4

26 355,1

Адміністративні витрати

АВ

070

4 787,9

5 787,9

6 072,3

Витрати на збут

ВЗ

080

907,7

1 207,7

1 416,4

Інші операційні витрати

090

25 478,0

47 580,1

26 619,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

14 743,7

5 627,7

-807,7

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1,1

3,8

0,1

Інші доходи

130

235,1

298,4

351,7

Фінансові витрати

140

6 587,1

1 686,8

2 504,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

254,1

194,6

680,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

8 138,7

4 048,5

-3 640,8

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2 034,7

1 209,9

362,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

ПЗЗД зп

190

6 104,0

2 838,6

-4 003,1

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

ЧП

220

6 104,0

2 838,6

-3 640,8

збиток

ЧП

225

стр.040+стр.070+стр.080+стр.090

ЗВЗП

86 350,7

118 745,0

119 890,9

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

А

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

55 177,1

64 169,3

85 783,1

3.3 Аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат»

За методикою, наведеною у п.3.2. здійснено аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно – картонний комбінат» (табл.3.2):

Таблиця 3.2

Економічний аналіз фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» Економічна ефективність роботи підприємства за 2005-2007 роки, (тис.грн)

№ з/п

Показник

Розрахункова

формула

Станом на

31.12.2006р.

Станом на

31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р

Зміна «+», «-»

п.5-п.6

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ

1

маневреність власних оборотних коштів

ОА/ВОА

1 195,830

-42,167

-1,443

40,724

для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

коефіцієнт поточної (обший) ліквідності

(ОА+ВМП)/ПЗ

1,370

1,444

0,806

-0,638

ріст показника розцінюється як позитивна тенденція, граничне значення 1,5

3

коефіцієнт швидкої ліквідності

(ОА-З-ВМП)/ПЗ

0,684

1,102

0,593

-0,509

при аналізі тенденції необхідно враховувати фактори, що визначили його зміну

4

коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал)

(ГК+ПФІ)/ПЗ

0,004

0,006

0,000

-0,005

показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, це найбільш твердий критерій ліквідності, граничне значення 0,1-0,2

5

частка оборотних коштів в активах,%

(ОА*100)/Б

59,598

53,593

37,950

-15,644

показує яку частину в активах підприємства складають оборотні кошти

6

частка власних оборотних коштів

(ВОА*100)/ОА

0,084

-2,372

-69,304

-66,932

показує яку частину складають власні оборотні кошти загальному їхньому обсязі

7

частка власних оборотних коштів у покритті запасів

(ВОА*100)/З

0,174

-12,568

-286,888

-274,321

рекомендовано нижню границю 50%

8

частка запасів в оборотних активах,%

(З*100)/ОА

48,105

18,870

24,157

5,287

показує яку частину в оборотних активах підприємства складають запаси

9

коефіцієнт покриття запасів

НДП/З

2,064

5,224

3,943

-1,281

якщо значення цього показника менше 1, то поточне фінансове становище підприємства розглядається як хитливе

10

коефіцієнт покриття

ОА/ПК

0,988

0,952

0,586

-0,365

нормативне значення повинне перевищувати 1

11

коефіцієнт фінансової автономії

ВК/Б

0,397

0,437

0,353

-0,084

критичне значення 0,5

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

12

коефіцієнт концентрації власного капіталу

ВК/Б

0,397

0,437

0,353

-0,084

ріст даного показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності і незалежності підприємства

13

коефіцієнт фінансової залежності

Б/(ВК+ЗНВП+ДМП)

2,522

2,289

2,836

0,547

збільшення даного показника в динаміку свідчить про ріст позикових засобів при фінансуванні підприємства

14

коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ВК-НА)/ВК

0,001

-0,029

-0,746

-0,717

значення даного показника залежить від структури капіталу і галузевої приналежності, щоб оцінити даний показник, необхідно його порівняти зі средньогалузевими

15

коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПК/Б

0,603

0,563

0,647

0,084

показує, яку частину в балансі підприємства складає позиковий капітал

16

коефіцієнт структури довгострокових вкладень

ДП/НА

0,411

0,405

0,277

-0,128

показує яка частина основних засобів і інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами. Збільшення значення даного показника в динаміку свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів

17

коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів

ДП/(ДП+ВК)

0,291

0,294

0,326

0,032

ріст даного показника в динаміці - негативна тенденція, що свідчить про залежності фінансування з поза

18

коефіцієнт структури позикового капіталу

ДП/ПК

0,270

0,323

0,263

-0,060

показує яку частину в позиковому капіталі підприємства складають довгостр. пасиви

19

коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

ПК/ВК

1,522

1,289

1,836

0,547

збільшення даного показника свідчить про зниження фінансової стійкості, і навпаки

20

коефіцієнт забезпеченості власними засобами

(ВК+ЗНВП+ДМП-НА)/ОА

0,001

-0,024

-0,693

-0,669

збільшення даного показника забезпечує для неплатоспроможного підприємства можливість використання некредитних заходів відновлення платоспроможності, граничне значення 0,1

21

показник фінансового ливериджа

ВК/(Б-ВК)

0,657

0,776

0,545

-0,231

зменшення даного показника свідчить про позитивні зміни на підприємстві

22

продуктивність праці, тис.грн/чол

ВР/СОЧПШ

703,114

799,657

957,334

157,677

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

23

фондовіддача, грн/грн

ВР/СРВК

2,972

3,697

4,426

0,729

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства. Значення залежить від галузевих особливостей підприємства

24

оборотність засобів у розрахунках, оборотів, ОКРО

ВР/СДЗ

3,526

4,207

5,037

0,830

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

25

час обороту засобів у розрахунках, днів, ЧОКР

360днів/ОКРО

102,108

85,564

71,471

-14,093

зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО і є позитивною тенденцією на підприємстві

26

оборотність запасів, оборотів, ОЗО

СР/СЗ

4,278

10,548

14,101

3,553

збільшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

27

час обороту запасів, днів, ЧОЗ

360днів/ОЗО

84,147

34,130

25,531

-8,599

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

28

час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ

(СКЗ*360днів)/СР

167,499

144,624

108,185

-36,439

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

СР/СКЗ

2,149

2,489

3,328

0,838

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

29

тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ

ЧОКР+ЧОЗ

186,255

119,694

97,002

-22,692

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

30

тривалість фінансового циклу, днів

ТОЦ-ЧОКЗ

18,756

-24,930

-11,183

13,747

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

31

коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

СДЗ/ВР

0,284

0,238

0,199

-0,039

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

32

оборотність власного капіталу, оборотів

ВР/СРВК

2,972

3,697

4,426

0,729

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

33

оборотність сукупного капіталу, оборотів

ВР/Б

1,174

1,495

1,697

0,203

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

34

коефіцієнт стійкості економічного росту

(НП-ДВА)/ВК

------

------

------

------

показує, якими темпами в середньому може підприємство розвиватися надалі

35

поточна платоспроможність

ДФІук+ДФІін

+ГК-ПК

-41 070,100

-34 511,400

-41 979,300

-7 467,900

негативний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства

36

коефіцієнт Бівера

(ЧП-А)/ПК

-0,610

-0,868

-0,962

-0,094

у випадку, якщо даний показник не перевищує 0,2, те це відбиває небажане скорочення частки прибутку, що направляється на розвиток підприємства

ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

37

рентабельність продукції,%

(ВПЗ/СР)*100

26,690

20,279

8,096

-12,183

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

38

рентабельність активів,%

ПЗЗДзп

*100

/(Бнач+Бкон)

/2

9,406

4,492

-6,335

-10,827

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

39

рентабельність сукупного капіталу,%

(НП*100)/Б

8,941

4,614

-5,613

-10,228

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

40

рентабельність власного капіталу,%

(НП*100)

/СРВК

22,631

11,413

-14,638

-26,051

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

41

період окупності власного капіталу

СРВК/НП

4,419

8,762

-6,831

-15,594

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

За даними, наведеними у таблиці 3.3 - у 2007 році валюта баланса підприємства зросла на 3338,4 тис.грн (з 61520,0 тис.грн у 2006 році до 64858,4 тис.грн у 2007 році), при цьому власні оборотні кошти зменшилися на 16276,2 тис.грн (-781,9 тис.грн у 2006 році до -17058,1 тис.грн у 2007 році), та через зміну структури маневреність власних оборотних коштів підприємства зросла на 40,724 відсоткових пункта (в.п.) – 42,167 в.п. у 2006 році до 1,443 в.п. у 2007 році.

Зазначене нашло свій відбиток в показниках ліквідності підприємства, що не задовольняють нормативним значенням, й мають наступну тенденцію: коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності складову 2006 році 1,444 в.п., у 2007 році 0,806 в.п., відбулося зменшення на -0,638 в.п., коефіцієнт швидкої ліквідності складову 2006 році 1,102 в.п.,у 2007 році 0,593 в.п.,відбулося зменшення на -0,509 в.п., коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал) складову 2006 році 0,006 в.п.,у 2007 році 0,0001 в.п., відбулося зменшення на -0,005 в.п..

Оскільки коефіцієнт покриття запасів як у 2006 так і у 2007 році значно перебільшує нормативне значення (5,224 в.п. та 3,943 в.п. відповідно проти нормативного рівня, що дорівнює 1) фінансове становище підприємства можна визначити як стійке, однак слід звернути увагу на зменшення даного показника за розглядаємий період на 1,281 в.п.. При цьому загальний коефіцієнт покриття має також від’ємну динаміку й не досягає нормативного значення: у 2006 році складав 0,952в.п., у 2007 році 0,586в.п. проти нормативного значення 1,0 в.п. (зменшення на -0,365 в.п.)

Підприємство не є фінансово автономним - коефіцієнт фінансової автономії (концентрації власного капіталу) у 2006 році складав 0,437в.п., у 2007 році 0,353в.п. й зменшився за розглядаємий період на -0,084в.п. (нормативне значення 0,5 в.п.); відповідно показник фінансової залежності зріс - у 2006 році складав 2,289в.п., у 2007 році 2,836в.п. й зменшився за розглядаємий період на 2,836в.п.

За показниками ефективності використання ресурсів підприємства слід особливо підкреслити зростання продуктивності праці - у 2006 році складала 799,657тис.грн/чол, у 2007 році 957,334тис.грн/чол й зросла за розглядаємий період на 157,677тис.грн/чол.. Фондовіддача також зросла - у 2006 році складала 3,697тис.грн, у 2007 році 4,426тис.грн й зросла за розглядаємий період на 0,729тис.грн.

Позитивним є й збільшення оборотності засобів у розрахунках - у 2006 році складала 4,207 оборотів, у 2007 році 5,037 оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,830оборотів; оборотності запасів - у 2006 році складала 10,548оборотів, у 2007 році 14,101оборотів й зросла за розглядаємий період на 3,553оборотів; оборотність кредиторської заборгованості - у 2006 році складала 2,489оборотів, у 2007 році 3,328оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,838оборотів.

Однак, через відсутність чистого прибутку у 2007 році (збитки становили 3640,8 тис.грн проти наявності чистого прибутку у 2006 році у розмірі 28336,6 тис.грн), показник рентабельності підприємства у 2007 році порівняно з 2006 року мають вкрай низький рівень: рентабельність продукції у 2006 році становила 20,279%,у 2007 році становила 8,096%;зменшення на -12,183%; рентабельність активів у 2006 році становила 4,492%,у 2007 році становила -6,335%; зменшення на -10,827%; рентабельність сукупного капітала, %у 2006 році становила 4,614%,у 2007 році становила -5,613%; зменшення на -10,228%; рентабельність власного капітала, %у 2006 році становила 11,413%,у 2007 році становила -14,638%; зменшення на -26,051.

Висновки до 3-го розділу

Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового положення підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємозалежні — нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки.

У процесі функціонування підприємства величина активів, їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству Міністерством економіки України наказом від 19.01.2006р. за №14 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

За зазначеним нормативним актом визначено єдиний підход до визначення основних показників економічної ефективності діяльності підприємства, що дає підстави для застосування зазаченої методики до аналізу фінансової звітності.

У відповідності до зазначеної Методики в 3-му розділі наведено складові показників оцінки фінансово-господарського стану, формули їх розрахунку та здійснено аналіз фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат».

Розділ 4

Методика та організація аудиту фінансової звітності підприємства

4.1 Організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства

Виконання аудиторських процедур ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» передбачено на рівні внутрішнього аудиту й є функціональним призначенням відділу обліку зведення та звітності.

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства складається з цілого ряду дій [43, c.45 ]:

* збір і аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності;

* визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за установчими документами, за статутом, характером і змістом його роботі;

* шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною встановлення невідповідності між ними, про що необхідно поставити до відома керівництво фірми і порекомендувати йому внести зміни чи доповнення до статуту і здійснити перереєстрацію підприємства у відповідних державних органах;

* планування аудиту і наступний контроль аудиторської перевірки;

* оцінювання внутрішнього аудиторського контролю;

* аналіз показників балансу і даних інших форм фінансової звітності;

* перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;

* контроль відповідності даних фінансової звітності записам в облікових регістрах;

* перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам облікової політики;

* попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та інших форм фінансової звітності.

Одним із важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований період. Якщо при цьому буде виявлено невідповідності щодо бухгалтерських записів чи окремих сумових показників, аудитор звертається до облікових регістрів і первинних документів. Шляхом перевірки записів у облікових регістрах і даних первинних документів аудитору слід встановити повноту обліку, правильність записів у облікових регістрах і первинній документації, їх реальність. На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство аудитор висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності [57, c.114].

При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінюванні отриманих матеріалів аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта. Однак згідно з національним нормативом аудиту № 8 "Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України" виявлення випадків невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України не є метою й обов'язком аудитора [62, c.91].

Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів, незалежно від їхнього значення, вимагає висунення й обговорення питання про чесність керівництва і робочого персоналу клієнта, а також про вплив такого невиконання на інші напрямки аудиту.

Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів підлягають спеціальній юридичній експертизі та є поза професійною компетенцією і знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності підприємства, ймовірно, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України. Отже, аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог законодавчих та нормативно-правових актів [11, c.47].

Проведення хоча б однієї аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства може допомогти службовим особам підприємства уникати надалі суттєвих порушень вимог нормативних актів.

Однак аудитору слід врахувати, що під час проведення аудиторських перевірок завжди існує ризик невиявлення помилок, навіть якщо перевірка добре спланована і проведена відповідно до вимог Національних нормативів аудиту. Зазначена ймовірність зростає внаслідок впливу таких факторів [12, c.64]:

* наявність значної кількості нормативних актів;

* неминуча відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю, які не можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, а також відносна суб'єктивність, що супроводжує таку аудиторську процедуру, як тестування;

* визнання того, що значна кількість аудиторських доказів, отриманих аудитором, мають не доказовий, а інформативний характер.

Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності підприємства. Згідно з міжнародним операційним стандартом, "аудитор повинен провести такий огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження думки про фінансову звітність у цілому" [19, c.85].

Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета аудитора - впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

На початку аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам (Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку тощо). Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську заборгованість. При цьому особливу увагу слід зосередити на контролі позовної давності заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а фактично термін її стягнення через суд чи арбітраж адміністрацією підприємства пропущено і вона підлягає списанню на збитки. У такому випадку аудитор зобов'язаний встановити причини утворення нереальної дебіторської заборгованості, місце її виникнення та відповідальних осіб. Аудитор також встановлює несвоєчасно погашену кредиторську заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк; за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці тощо). При цьому кожна стаття балансу має бути проінвентарізована та підтверджена актами звірки, довідками тощо [21, c.71].

Таким чином, аудит фінансової звітності має підтвердити реальність інформації про активи і пасиви підприємства.

Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну інформацію, на підставі якої останній міг би зробити висновок, що відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб вони відповідали вимогам норм (стандартів).

При цьому аудитору слід здійснити такі процедури [44, c.68]:

* ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського фінансового обліку і способами їх застосування;

* простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у фінансовий звіт;

* упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;

* з'ясувати, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на результати мають відхилення.

Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності, що зроблено в наступному параграфі [38, c.201].

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби [41, c.197].

4.2 Методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» частково дотримується методики аудиту фінансової звітності у відповідності до діючих правил та норм, -

Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому аудитор керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV та такими нормативними документами:

* П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

* П(С)БО 2 "Баланс";

* П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

* П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

* П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

* П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Аудитор, керуючись нормативними актами, перевіряє правильність оцінки статей балансу та фінансової звітності [9, c.67].

Насамперед він оцінює використання необоротних активів, зокрема основних засобів як сукупності матеріальних активів, що підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, або надання в оренду, що діють більше одного року як у сфері виробництва, так і в невиробничій сфері. До них належать також капітальні вкладення у багаторічні насадження, у поліпшення земель (іригаційні, меліоративні та інші роботи) і в орендовані будівлі, споруди, обладнання [27, c.214].

Фінансові вкладення (внески до статутного капіталу, придбання цінних паперів, облігацій тощо) підприємства оцінюють у балансі за фактичними витратами. Величину таких витрат і їх фінансування аудитор перевіряє за даними рахунків 102 "Капітальні витрати на поліпшення землі", 50 "Довгострокові позики", 501 "Довгострокові кредити банків", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" тощо. Аудитор перевіряє правильність відображення їх у балансі, інших формах фінансової звітності [34, c.67].

Використання нематеріальних активів аудитор контролює за даними рахунка 12 "Нематеріальні активи". Аудитор з'ясовує, як використовуються підприємством права користування природними ресурсами, авторські та суміжні з ними права. Запаси, зокрема сировину і матеріали, паливо, запасні частини відображають в обліку за фактичною собівартістю. Якщо на підприємствах для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на рахунку 203 "Паливо". Розрахунки з дебіторами і кредиторами, постачальниками і покупцями у балансі та іншій фінансовій звітності показують у сумах, попередньо звірених і відображених відповідними актами звірок. Аудитор перевіряє їх достовірність за даними рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 374 "Розрахунки за претензіями" та ін [10, c.94].

Чистий прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг), товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації в цінах продажу без податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з доходу, собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, податку на прибуток від звичайної діяльності, надзвичайних витрат та податку з надзвичайного прибутку. Аудитор перевіряє правильність відображення прибутку (збитку) у балансі й звіті про фінансові результати [30, c.44].

Отже, усі статті балансу мають бути підтверджені матеріалами інвентаризації, що проводиться щороку станом на 1 січня. Аудитор перевіряє правильність оформлення матеріалів інвентаризації та відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності. Враховуючи відсутність матеріалів інвентаризації станом на 1 січня 2007 року, є підстава стверджувати, що внутрішній аудит, що застосовується на розглядаємому підприємстві, здійснюється з частковим порушенням встановлених правил та норм.

За результатами такої перевірки аудитор може зробити висновки про достовірність балансу, реальність статей інших форм фінансової звітності. Оцінка фінансової звітності та своєчасності її подання у керівні інстанції і відповідним державним органам (податковій адміністрації, статистичним органам, установам банку) здійснюється на підставі чинного законодавства. Перевіряючи звітність, аудитор визначає повноту і взаємозв'язок (ув'язку) між даними балансу, фінансової звітності. Якщо є відхилення між даними звітних форм фінансової звітності, керівництво підприємства вносить відповідні корективи. Переконавшись у правильності й достовірності фінансової звітності, аудитор підтверджує правильність її складання [49, c.231].

Фінансові звіти вміщують статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). До річного бухгалтерського звіту обов'язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули у звітному році на підсумки діяльності підприємства, де крім фінансового стану висвітлюється перспектива розвитку підприємства. Звіт про фінансові результати показує результати фінансово-господарської діяльності за період з початку звітного року. Відмінною особливістю нової звітності є відсутність у ній планових показників або нормативів [17, c.165].

Бухгалтерська фінансова звітність є єдиною. Звіти підприємств і організацій усіх галузей господарювання складаються за єдиними критеріями, фінансові відносини - універсальні. Галузеві особливості відображають у статистичній звітності. Підприємства, що перебувають на госпрозрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, у тому числі й спільні підприємства [15, c.197].

З метою підтвердження відповідності віднесення даних синтетичного та аналітичного обліку до форм звітності аудитором здійснюється пряме порівняння та арифметичні розрахунки за методикою, наведеною у табл. 4.1-4.5:

Таблиця 4.1

Баланс на 31 грудня 2007р.

Актив

Код рядка

Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку згідно з повним Планом рахунків

На кінець звітного року

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

Різниця: р. 011-р. 012

0,0

- первісна вартість

011

Сальдо Дт 12 "Нематеріальні активи"

96,9

- накопичена амортизація

012

Сальдо Кт 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

96,9

Незавершене будівництво

020

Сальдо Дт 15 "Капітальні інвестиції”, Сальдо Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

1289,3

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

Різниця: р. 031 - р. 032

38639,3

- первісна вартість

031

Сальдо Дт 10 "Основні засоби", Сальдо Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

75390,8

- знос

032

Сальдо Кт 131 "Знос основних засобів", Сальдо Кт 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

36751,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Сальдо Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

- інші фінансові інвестиції

045

Сальдо Дт 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам", Сальдо Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Сальдо Дт 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Відстрочені податкові активи

060

Сальдо 17 "Відстрочені податкові активи" (залежно від рішення підприємства цей рядок заповнюється, або ставиться прочерк)

Інші необоротні активи

070

Сальдо Дт 18 "Інші необоротні активи", Сальдо Кт 19 "Негативний гудвіл"

Усього за розділом 1

080

Σ рядків 010+020+030+040+045+050+060+070

39928,6

II. Оборотні активи

Запаси:

- виробничі запаси

100

Сальдо Дт 20 "Виробничі запаси", Сальдо Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

3316,8

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Сальдо Дт 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

- незавершене виробництво

120

Сальдо Дт 23 "Виробництво", Сальдо Дт 25 "Напівфабрикати"

769,7

- готова продукція

130

Сальдо Дт 25 "Напівфабрикати", Сальдо Дт 26 "Готова продукція", Сальдо Дт 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

1791,6

- товари

140

Сальдо Дт 28 „Товари”

67,8

Векселі одержані

150

Сальдо Дт 34 „Короткострокові векселі одержані”

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

Різниця: р. 161-р. 162

16491,6

- первісна вартість

161

Сальдо Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

16491,6

- резерв сумнівних боргів

162

Сальдо Кт 38 „Резерв сумнівних боргів”

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

Сальдо Дт 641 „Розрахунки за податками”, Сальдо Дт 642 „Розрахунки за обов’язковими платежами”

777,1

- за виданими авансами

180

Сальдо Дт 371 „Розрахунки за виданими авансами”

357,4

- з нарахованих доходів

190

Сальдо Дт 373 „Розрахунки за нарахованими доходами”

- із внутрішніх розрахунків

200

Сальдо Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, Сальдо Дт 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”, Сальдо Дт 682 „Внутрішні розрахунки”, Сальдо Дт 683 „Внутрішньогосподарські розрахунки”

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо Дт 372 „Розрахунки з підзвітними особами”, Сальдо Дт 374 „Розрахунки за претензіями”, Сальдо Дт 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”, Сальдо Дт 376 „Розрахунки за позиками членам кредитних спілок”, Сальдо Дт 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”, Сальдо Дт 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Сальдо Дт 65 „Розрахунки за страхуванням”, Сальдо Дт 66 „Розрахунки з оплати праці”, Сальдо Дт 67 „Розрахунки з учасниками”, Сальдо Дт 68 „Розрахунки за іншими операціями”

578,5

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо Дт 352 „Інші поточні фінансові інвестиції’

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

Сальдо Дт 301 „Каса в національній валюті”, Сальдо Дт 311 „Поточні рахунки в національній валюті”, Сальдо Дт 313 „Інші рахунки в банку в національній валюті”, Сальдо Дт 333 „Грошові кошти в дорозі в національній валюті”, Сальдо Дт 351 „Еквіваленти коштів”

8,5

- в іноземній валюті

240

Сальдо Дт 302 „Каса в іноземній валюті”, Сальдо Дт 312 „Поточні рахунки в іноземній валюті”, Сальдо Дт 314 „Інші рахунки в банку в іноземній валюті”, Сальдо Дт 334 „Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”, Сальдо Дт 351 „Еквіваленти коштів”

0,1

Інші оборотні активи

250

Сальдо Дт 331 „Грошові документи в національній валюті”, Сальдо Дт 332 „Грошові документи в іноземній валюті”, Сальдо Дт 643 „Податкові зобов’язання”

454,4

Усього за розділом II

260

Σ рядків 100+110+120+130+140+150+160+170+ +180+190+200+210+220+230+240+250

24613,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо Дт 39 „Витрати майбутніх періодів”

316,3

Баланс

280

Σ рядків 080+260+270

64858,4

Пасив

Код рядка

Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку згідно з повним Планом рахунків

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

Сальдо Кт 40 „Статутний капітал”

4162,4

Пайовий капітал

310

Сальдо Кт 41 „Пайовий капітал”

Додатковий вкладений капітал

320

Сальдо Кт 421 „Емісійний дохід”, Сальдо Кт 422 „Інший вкладений капітал”

Інший додатковий капітал

330

Сальдо Кт 423 „Дооцінка активів”, Сальдо Кт 424 „Безоплатно одержані необоротні активи”, Сальдо Кт 425 „Інший додатковий капітал”, Сальдо Кт 426 „Фонди спеціального призначення” *

10713,9

Резервний капітал

340

Сальдо Кт 43 „Резервний капітал”

6090,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Сальдо Кт 441 „Прибуток нерозподілений”, Сальдо Дт 442 „Непокриті збитки”

1904,0

Неоплачений капітал

360

(Сальдо Дт 46 „Неоплачений капітал”)

Вилучений капітал

370

(Сальдо Дт 45 „Вилучений капітал”)

Усього за розділом 1

380

Розрахунково: 300+310+320+330+340-(+)350-360-370

22870,5

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Сальдо Кт471 „Забезпечення виплат відпусток”, Сальдо Кт 472 „Додаткове пенсійне забезпечення” Сальдо Кт 477 „Забезпечення матеріального заохочення” **

Інші забезпечення

410

Сальдо Кт 473 „Забезпечення гарантійних зобов’язань”, Сальдо 474 „Забезпечення інших витрат і платежів”

Страхові резерви

415

Сальдо Кт 491 „Технічні резерви”, Сальдо Кт 492 „Резерви зі страхування життя”

Часта перестраховиків у страхових резервах

416

(Сальдо Кт 493 „Частка перестраховиків у технічних резервах”, Сальдо Кт 494 „Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя”)

Цільове фінансування

420

Сальдо Кт 48 „Цільове фінансування і цільові надходження”

Усього за розділом II

430

Розрахунково: 400+410+415-416+420

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Сальдо Кт 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті", Сальдо Кт 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", Сальдо Кт 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті", Сальдо Кт 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

10857,5

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Сальдо Кт 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті", СальдоДт 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті", Сальдо Кт 51 "Довгострокові векселі видані", Сальдо Кт 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Сальдо Кт 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" (залежно від рішення підприємства цей рядок заповнюється або в ньому ставиться прочерк)

183,8

Інші довгострокові зобов'язання

470

Сальдо Кт 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", Сальдо Кт 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Усього за розділом III

480

Σ рядків 440+450+460+470

11041,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Сальдо Кт 60 "Короткострокові позики"

14479,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Сальдо Кт 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Векселі видані

520

Сальдо Кт 62 "Короткострокові векселі видані"

93,4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сальдо Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

14881,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

Сальдо Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

8,1

- з бюджетом

550

Сальдо Кт 641 "Розрахунки за податками", Сальдо Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

198,4

- з позабюджетних платежів

560

Сальдо Кт 68" Розрахунки за іншими операціями"

- із страхування

570

Сальдо Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

388,5

- з оплати праці

580

Сальдо Кт 66 "Розрахунки з оплати праці"

819,4

- з учасниками

590

Сальдо Кт 67 "Розрахунки з учасниками"

- із внутрішніх розрахунків

600

Сальдо Кт 682 "Внутрішні розрахунки", Сальдо Кт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

Інші поточні зобов'язання

610

Сальдо Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Сальдо Кт 644 "Податковий кредит", Сальдо Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками", Сальдо Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

78,3

Усього за розділом IV

620

Σ рядків 500+510+520+530+540+550+560+570+580+ +590+600+610

30946,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Сальдо Кт 69 "Доходи майбутніх періодів"

Баланс

640

Σ рядків 380+430+480+620+630

64858,4

Таблиця 4.2

Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

Обороти за рахунками класу 7 "Доходи і результати діяльності" і 9 "Витрати діяльності"

За звітний період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції', Кт 702 "Дохід від реалізації товарів", Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

91960,6

Податок на додану вартість

015

Дт 70 "Доходи від реалізації1", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами"

14778,3

Акцизний збір

020

Дт 70 "Доходи від реалізації", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами"

025

Дт 70 "Доходи від реалізації', Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами", Кт 654 "За індивідуальним страхуванням", Кт 655 "За страхуванням майна" (тільки для підприємств-страховиків).

Інші вирахування з доходу

030

Кт 704 "Вирахування з доходу", Дт 70 „Доходи від реалізації”

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Різниця рядків: 010-015-020-025-030

77182,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Кт 90 "Собівартість реалізації', Дт 79 "Фінансові результати"

64169,3

Валовий:

- прибуток

050

Різниця рядків: 035-040

13013,0

- збиток

055

Різниця рядків: 040-035

Інші операційні доходи

060

Дт 71 "Інший операційний дохід", Кт 79 "Фінансові результати"

47190,4

Адміністративні витрати

070

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 92 "Адміністративні витрати"

5787,9

Витрати на збут

080

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 93 "Витрати на збут"

1207,7

Інші операційні витрати

090

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

47580,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

Розрахунково: р. 050(-055) + р. 060 - р. 070 - р. 080 -- р. 090 Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 100 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 105 "Збиток"

5627,7

- збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Д-т 72 "Дохід від участі в капіталі", К-т 79 "Фінансові результати"

Інші фінансові доходи

120

Дт 73 "Інші фінансові доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

3,8

Інші доходи

130

Дт 74 "Інші доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

298,4

Фінансові витрати

140

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 95 "Фінансові витрати"

1686,8

Втрати від участі в капіталі

150

Дт 79 "Фінансові результати", (К 96 "Втрати від участі в капіталі"

Інші витрати

160

Відображають обороти за рахунком 97 "Інші витрати"

194,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

Розрахунково: р. 100(-105) + р. 110 + р. 120 + р. 130 --р. 140-р. 150-р. 160 Якщо розрахований показник має 'плюсове" значення, то заноситься у рядок 170 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 175 "Збиток"

4048,5

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

1209,9

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

Розрахунково: р. 170(—175) - р. 180

Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 190 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 195 "Збиток"

2838,6

- збиток

195

Надзвичайні:

-доходи

200

Дт 75 "Надзвичайні доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

- витрати

205

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 99 "Надзвичайні витрати"

Податки з надзвичайного прибутку

210

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"

Чистий:

- прибуток

220

Розрахунково: р. 190 (-195) + р. 200 (-205) - р. 210 Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 220 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 225 "Збиток".

2838,6

- збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення*

226

Відображають обороти за субрахунком 477 "Забезпечення матеріального заохочення"

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

Кт 20 "Виробничі запаси", Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", Кт 28 "Товари"

5050,0

Витрати на оплату праці

240

Кт 66 "Розрахунки з оплати праці", Кт 471 "Забезпечення виплат відпусток"

518,8

Відрахування на соціальні заходи

250

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

267,4

Амортизація

260

Кт 13 "Знос необоротних активів"

1025,0

Інші операційні витрати

270

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами", Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" та інші

996,5

Разом

280

Σ рядків: 230+240+250+260+270

7857,7

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

300

Показують середньозважену кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду

16649639

Скоригована середньорічна кількість простих .акцій

310

Показують середньозважену кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду, скориговану на середньорічну кількість потенційних простих акцій

16649639

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Розрахунково: (чистий прибуток (збиток) - сума дивідендів на привілейовані акції) / середньорічна кількість простих акцій в обігу. (Додаток № 2 П(С)БО 24)

0,17

(коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Розрахунково: скоригований чистий прибуток (збиток) / скоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу. (Додаток № 2 П(С)БО 24)

0,17

Дивіденди на одну просту акцію

340

Розрахунково: сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди

------

Примітка: * - згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. № 460 доданий вписуваний рядок 226 "Забезпечення матеріального заохочення".

Таблиця 4.3

Звіт про рух грошових коштів

Найменування

Код

рядка

Зміст

Надходження

Видаток

За звітний період

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

7

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (Звіт про фінансові результати - рядок 170)

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування (Звіт про фінансові результати - рядок 175)

4048,5

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних активів, нараховані протягом звітного періоду

Амортизація необоротних активів, яка була нарахована протягом звітного періоду (Звіт про фінансові результати - рядок 260, Примітки до річної фінансової звітності - рядок 080 графа 10 + рядок 260 графа 10)

X

3215,8

х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Збільшення або зменшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Збільшення у складі забезпечень наступних виплат і платежів (Баланс - позитивна сума різниці показників рядків 400,410,420)

Зменшення у складі забезпечень наступних виплат і платежів (Баланс - від'ємна сума різниці показників рядків 400,410,420)

0,0

0,0

Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць

040

Відображаються збиток або прибуток від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю

Збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті, пов'язані з інвестиційною та фінансовою

Прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті,

159,6

діяльністю, а також з перерахунком

залишку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті (Звіт про фінансові результати: з рядка 090 "Інші операційні витрати" відняти збитки від перерахунку етапі "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті"; з рядка 160 "Інші витрати" відняти збитки від нереалізованих неопераційних курсових різниць).

пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також з перерахунком залишку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті (Звіт про фінансові результати: з рядка 060 "Інші операційні доходи" відняти прибутки від перерахунку статті "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті"; з рядка 130 "Інші доходи" відняти прибутки від нереалізованих неопераційних курсових різниць).

Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності

050

Відображаються збитки або прибутки від володіння (дивіденди, відсотки, роялті тощо) та реалізації фінансових нвестицій, а також від продажу основних фондів,

Збитки (витрати) від неопераційної діяльності (Звіт про фінансові результати: сума рядків 150 "Витрати від участі в капіталі" та 160 "Інші витрати" мінус рядки 110 "Дохід від участі в капіталі", 120 "Інші фінансові доходи" та

Прибутки (доходи) від неопераційної діяльності (Звіт про фінансові результати: сума рядків 110 "Дохід від участі в капіталі", 120

107,6

нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

130 "Інші доходи" графа 3 (крім збитків від нереалізованих курсових, різниць, які вже враховані у рядку 040 Звіту про рух грошових коштів)

"Інші фінансові доходи" та 130 "Інші доходи" мінус рядки 150 "Витрати від участі в капіталі" та 160 "Інші витрата" графа 3 (крім прибутків від нереалізованих курсових різниць, які вже враховані у рядку (Звіту про рух грошових коштів)

Витрати на сплату відсотків

060

Витрати на сплату відсотків за користування кредитами позиками, нарахованих протягом звітного періоду

Нараховані протягом звітного періоду витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу (Звіт про фінансові результати рядок 140 "Фінансові витрати" графа 3 у частині витрат на сплату відсотків за користування одержаними кредитами)

X

1686,8

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін у чистих оборотних активах

070

Відображається різниця між сумами грошових надходжень і витрат, відображених у попередніх рядках

Позитивна різниця між сумою грошових надходжень та сумою грошових видатків, відображених у рядках 010-060 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 010-060,

Від'ємна різниця між сумою грошових надходжень та сумою грошових видатків, відображених

8683,9

графа 3 і сумою рядків 030-050, графа 4)

у рядках 010-060 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 010, 030-050, графа 4 і сумою рядків 020-060, графа 3)

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

Відображається зменшення або збільшення статей оборотних активів у балансі

Зменшення оборотних активів (Баланс: від'ємна сума різниці показників рядків 100-140, 150, 160, 170,180,200,210,250)

Збільшення оборотних активів (Баланс: позитивна сума різниці показників рядків 100-140, 150, 160, 170,180,200,210,250)

159,9

22523,2

Не включається: зміна заборгованості держави по податку на прибуток, зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю; зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості по виплаті дивідендів; зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси (у складі рядка 210); погашення дебіторської заборгованості необоротними активами; зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних фондів (капітального характеру)

- витрат майбутніх періодів

090

Зменшення або збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду

Зменшення витрат майбутніх періодів (Баланс; рядок 270 "Витрати майбутніх періодів", графа 3 мінус графа 4)

Збільшення витрат майбутніх періодів (Баланс: рядок 270 "Витрати майбутніх

786,6

періодів", графа 4 мінус графа 3)

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов'язань

100

Зменшення або збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання"

Збільшення поточних зобов'язань (Баланс:(Сума різниць показників рядків 520,530,540,550,560,570, 580,600,610)

Зменшення поточних зобов'язань (Баланс: від'ємна сума різниць показників рядків 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580,600,610)

13523,3

Не включаються статті „Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною

- доходів майбутніх періодів

110

Збільшення або зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду

Збільшення доходів майбутніх періодів (Баланс: рядок 630 "Доходи майбутніх періодів", графа 4 мінус графа 3)

Зменшення доходів майбутніх періодів (Баланс: рядок 630 "Доходи майбутніх періодів", графа 3 мінус графа 4)

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Різниця між сумами надходжень та видатків

Позитивна різниця між сумами надходжень та видатків по рядках 070—110 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 070-110, графа 3 і сумою рядків 080-110, графа 4)

Від'ємна різниця між сумами надходжень та видатків по рядках 070-110 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків

942,7

070-110, графа 4 і сумою рядків 080-110, графа 3)

Сплачені:

- відсотки

130

Суми грошових коштів, сплачені за користування кредитами і позиками

X

Показуються суми грошових коштів, використаних протягом звітного періоду на сплату відсотків за кредитами, позиками та іншими фінансовими зобов'язаннями (випущеними облігаціями, фінансовою орендою та ін.)

х

1686,8

- податки на прибуток

140

Суми грошових коштів, використаних протягом звітного періоду на сплату податку на прибуток

X

Показується використання грошових коштів на сплату податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою чи інвестиційною діяльністю

x

1047,2

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Показується надходження або видаток грошових коштів

Позитивна різниця рядків 120,130, 140 (Звіт про рух грошових коштів: рядок 120, графа 3

Від'ємна різниця рядків 120, 130, 140 (Звіт про рух грошових

3676,7

мінус рядки 130,140, графа 4)

коштів: рядок 120, графа 4 плюс рядки 130,140, графа 4 або сума рядків 130,140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3)

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Показується надходження або видаток грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Надходження коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності

Видатки коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності

Чистий рух