Курсовая работа : Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит


Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

із дисципліни „Організація обліку на підприємствах малого бізнесу”

Полтава-2008

План

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку 3

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства 8

Розділ 1. Відображення господарських операцій за простою формою бухгалтерського обліку

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:

Журналу обліку господарських операцій;

Відомості 3-м - для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами та кредиторами.

У Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної плати та амортизації тощо, з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал ведеться щомісячно.

Дані рядка „Сальдо на кінець місяця” із Журналу за попередній місяць переноситься до рядка „Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані в Журналі визначають підрахунком суми оборотів по дебету і по кредиту всіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі графи 4 „Сума” в рядку „Усього оборотів за місяць”.

У Відомості 3-м відображаються аналітичні дані обліку розрахунків з оплати праці, розрахунки з дебіторами та кредиторами. Підсумкові дані Відомості 3-м без повторення записів, здійснюваних у Журналі, безпосередньо з первинних документів переносяться до Журналу обліку господарських операцій із зазначенням у графі 3 такого запису: „Відомість 3-м”.

У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними в ній рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунка бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення розділу I Відомості 3-м залежить від виду відображуваних операцій і полягає в такому:

для обліку виданих і отриманих векселів, розрахунків із постачальника-ми та підрядниками, покупцями та замовниками, учасниками та підзвітними особами, з іншими дебіторами та кредиторами в графі 3 розділу І зазначаєть-ся назви (прізвище) дебітора (кредитора). При цьому для відображення розрахунків із дебіторами та кредиторами у Відомості 3-м відводять необхідну кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків по кожному дебітору і кредитору, з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору або кредитору визначається розгорнено і переноситься до графи 5 (із графи 21) і графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць;

для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування в графі 3 розділу І зазначаються види податків, платежів і відрахувань щомісячно відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків та платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо по кожному виду податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься до граф 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць;

доходи майбутніх періодів відображаються в розділі І Відомості 3-м за видами доходів.

У розділі ІІ Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. По кредиту рахунка 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо. По дебету рахунка відображаються всі вирахування із заробітної плати працівників: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування, сум виплачених авансів і заробітної плати, сум утриманих аліментів, утримань за виконавчими листами тощо.

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються в графі 20, з подальшим перенесенням таких сум щодо кожного працівника до графи 4 Відомості 3-м в наступному місяці.

Не отримана у встановлений для виплати строк сума оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість із поміткою „Депон” („Депоновано”) у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Заповнення графи 13 (64 „Розрахунки за податками й платежами”) розділу ІІ Відомості 3-м не передбачає деталізацію утримань із заробітної плати щодо кожного їх виду, що обліковується в бухгалтерському обліку на рахунку 64 „Розрахунки за податками та платежами”: податку з доходів фізичних осіб, внесків до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування. Така форма цього регістру не дозволяє організувати окремий облік цих утримань, необхідний для ведення обліку в розрізі окремих податків і внесків, і, відповідно, - наявність даних, необхідних для складання відповідної звітності.

Завдання 1.1 Записати суми нарахованої заробітної плати працюючих на МП „Мрія” за вересень у відомість 3-М, зробити необхідні утримання, визначити суму до видачі.

Таблиця 1.

№п/п

П.І.П.

Нарахована зарплата

Відрахування у Пенсійний фонд

Відрах. уФонд соц. страх. від непрацездатності

Відрах. уФонд соц. страх. на випадок безробіття

Пільга

Відрах. податок з доходів

Всього відраховано

Сума до видачі

1

А

1225

15,98

12,25

6,13

-

178,60

212,96

1012,04

2

Б

630

4,08

6,30

3,15

200

62,47

76

554

3

В

718

5,84

7,18

3,59

200

75,21

91,82

626,18

4

Г

742

6,32

7,42

3,71

-

108,68

126,13

615,87

5

Д

1415

19,78

14,15

7,08

-

206,1

247,11

1167,89

6

Е

980

11,08

9,80

4,9

-

143,13

168,91

811,09

7

Є

770

6,88

7,70

3,85

-

112,74

131,17

638,83

8

Ж

960

10,68

9,60

4,8

-

140,24

165,32

794,68

Всього

7440

80,64

74,40

37,2

-

1027,17

1219,42

6220,58

Завдання 1.2 На підставі даних скласти баланс станом на 1 вересня

Таблиця 2.

Актив

Пасив

Господарські засоби

Сума

Заборгованість

Сума

Товари

1010

Постачальникам

2100

Каса

20

По оплаті праці

3200

Матеріали

100

Перед бюджетом ПДВ

740

Поточний рахунок

23200

По страхуванню

40

Всього

24330

Всього

6080

Статутний капітал

18250

Завдання 1.3

1). Скласти журнал реєстрації господарських операцій, записавши до нього суми на підставі даних завдання 1 та 2, визначити кореспондуючі рахунки.

2). Рознести операції з журналу операцій в Книгу обліку господарських операцій.

3). Підрахувати суми оборотів по дебету і кредиту рахунків, визначити залишки на кінець звітного періоду.

Журнал реєстрації господарських операцій

№п/п

Зміст операції

Сума

Коресп. рах.

Дебет

Кредит

1

Отриманий товар від ТОВ „Зміна”

9200

20

631

Крім того ПДВ

1840

641

63

2

Нарахована ЗП

7440

20

66

3

Нараховано:

- до Пенсійного фонду

2470,08

20

651

- на соціальне страхування

111,6

20

652

- в фонд сприяння зайнятості

96,72

20

653

4

Утримано із ЗП

- податок з фізичних осіб

1027,17

661

643

- до Пенсійного фонду

80,64

661

651

- соцстраху

74,40

661

652

- в фонд сприяння зайнятості

37,2

661

653

5

Перераховано з поточного рахунку борг поточного місяця:

- до Пенсійного фонду

80,64

651

311

-на соціальне страхування

74,40

652

311

- до фонду сприяння зайнятості

37,2

653

311

- податок з фізичних осіб

1027,17

643

311

6

Отримано з поточного рахунку на виплату ЗП минулого місяця

6220,68

301

311

7

Видана з каси ЗП

6220,68

661

301

8

Відвантажений товар покупцю (зПДВ)

16500

361

28

9

Відображена сума ПДВ

2750

641

28

10

Списана собівартість товару

13750

20

80

11

Зараховано від покупця борг минулого місяця

-

301

36

12

Перераховано з поточного рахунка ТОВ „Зміна” за товар (зПДВ)

9200

36

311

13

Отримана на поточний рахунок від покупця оплата за реалізований товар

16500

311

36

14

Списуються на фінансові результати витрати звітного періоду

22400

79

840

15

Списуються на фінансові результати доходи звітного періоду

25700

701

79

16

Визначається фінансовий результат

3300

79

701

Розділ 2. Відображення господарських операцій за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства

Спрощена форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами у разі, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або на власний вибір суб'єкта господарювання.

Вона передбачає узагальнення інформації про господарські операції в таких регістрах бухгалтерського обліку:

Регістр бухгал- терського обліку

Розділ регістру

Рахунок спрощеного Плану рахунків

Відображувана інформація

(господарська операція)

Відомість 1-м

Розділ 1. Облік готівки та грошових документів

30 „Каса”

Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи

Розділ ІІ(зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів

31 „Рахунки в банках”

Облік і узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і грошові кошти в дорозі

Відомість 2-м „Облік запасів”

Немає

20 „Виробничі запаси”

Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати

26 „Готова продукція”

Облік і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

Відомість 3-м

Розділ 1. Облік розрахунків за дебіторами та кредиторами, за податками та платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

37„Розрахунки з різними дебіторами”

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, із підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

55”Інші довгострокові зобов'язання”

Облік і узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання

64”Розрахунки за податками та платежами”

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і страхуванням майна

68”Розрахунки за іншими операціями”

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та розрахунки за іншими операціями

69”Доходи майбутніх періодів”

Облік і узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці

66”Розрахунки з оплати праці”

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці

Відомість 4-м

Розділ 1. Облік необоротних активів і зносу

10”Основні засоби”

Облік і узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13”Знос необоротних активів”

Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік капітальних фінансових інвестицій та інших необоротних активів

14”Довгострокові фінансові інвестиції”

Облік і узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції

15”Капітальні інвестиції”

Облік і узагальнення інформації про капітальні інвестиції

18”Інші необоротні активи”

Облік і узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи

35”Поточні фінансові інвестиції”

Облік і узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

Відомість 5-м

Розділ 1. Облік витрат

84”Витрати операційної діяльності”

Облік і узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, інші операційні витрати

85”Інші затрати”

Облік і узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво

23”Виробництво”

Облік і узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжне виробництва, виробничий брак

Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів

44”Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) ”

Облік і узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку

70”Доходи”

Облік і узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79”Фінансові результати”

Облік і узагальнення інформації про фінансові результати

Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

39”Витрати майбутніх періодів”

Облік і узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40”Власний капітал”

Облік і узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений капітал

47”Забезпечення майбутніх витрат і платежів”

Облік і узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження

Оборотно-сальдова відомість

немає

Усі рахунки спрощеного Плану рахунків

Узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку (по дебету і кредиту кожного рахунка окремо)

Сума будь-якої операції відображається у відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунка, що дебетується, і одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунка.

Залишки коштів за відомістю повинні бути зіставлені з відповідними даними первинних і зведених документів, на підставі яких було зроблено відповідні записи.

В обов'язковому порядку у відомостях зазначається місяць, за який вони складаються.

Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотної-сальдової відомості, яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно і використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів із регістрів бухгалтерського обліку до дебету відповідних рахунків у Оборотно-сальдовій відомості.

Дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості по кожному рахунку бухгалтерського обліку повинні дорівнювати дебетовому обороту по відповідному рахунку бухгалтерського обліку у відповідному регістрі (відомості) бухгалтерського обліку.

Загальна сума дебетових оборотів Оборотно-сальдової відомості повинна дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів цієї відомості.

Ознакою правильності складання Оборотно-сальдової відомості є наявність трьох попарно рівних підсумків:

Сальдо на початок періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на початок періоду по кредиту всіх рахунків.

Обороти по дебету всіх рахунків = Обороти по кредиту всіх рахунків.

Сальдо на кінець періоду по дебету всіх рахунків = Сальдо на кінець періоду по кредиту всіх рахунків.

Завдання 1.

1.1 Скласти журнал реєстрації операцій МП „Зоря” за жовтень 2007р.

вихідні дані.

1.2 Рознести операції з журналу реєстрації в відомості 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, оборотно-сальдову відомість, визначити залишки на кінець місяця.

1.3 Скласти форму 1-м „Баланс”.

П̓ятеро підприємців вирішили створити МП „Зоря”, кожен з них вніс свою частку до статутного капіталу підприємства, про що свідчать установчі документи.

Підприємство виготовляє 2 види продукції: металеві плитки та металеві шафи. МП „Зоря” використовує спрощену форму бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна. Відобразити всі господарські операції МП „Зоря” в облікових регістрах за жовтень 2007р.

Журнал реєстрації господарських операцій МП „Зоря” за жовтень 2007р.

п\п

Первинний

документ

Зміст господарських операцій

Од.

вим.

Кіль

кість

Сума, грн.

Коресп.

рахунки

Облікові

регістри

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Відображення статутного капіталу на суму внесків учасників

376580

47

40

5-м

5-м

2

Пайовий внесок Тертишник А.В. до статутного капіталу грошима на поточний рахунок

70000

311

47

1-м

5-м

3

Прибутковий касовий ордер

Пайовий внесок Демчик М.І. до статутного капіталу в касу

32000

301

47

1-м

5-м

4

Пайовий внесок Скорик М.Ю.

Акт приймання-передачі 03№1

- автомобіль

80000

10

47

4-м

5-м

Акт приймання-передачі 03№2

- будинок

90000

10

47

4-м

5-м

5

Акт приймання-передачі 03№3

Пайовий внесок Литвиненко А.Р. до статутного капіталу: обладнання

100000

10

47

4-м

5-м

6

Пайовий внесок Киренова В. З

- матеріали а) сталь

кг

220

880

20

47

2-м

5-м

б) сітка металева

м2

200

400

20

47

2-м

5-м

- запчастини для обладнання (електродвигуни)

грн

2500

20

47

2-м

5-м

- МШП(електродриль)

шт

4

800

20

47

2-м

5-м

Разом

4580

7

Внесено на поточний рахунок з каси

31800

311

301

1-м

1-м

8

Рахунок-фактура

Надійшли матеріали від АТ „Мрія”

а) сітка металева

м2

1900

3800

20

63

2-м

3-м

б) сталь

кг

2500

10000

20

63

2-м

3-м

в) труби газові

т

3

13500

20

63

2-м

3-м

Разом

27300

Крім того ПДВ

5460

641

63

3-м

3-м

9

Сплачено АТ „Мрія” за матеріали

32760

63

311

3-м

1-м

10

Рахунок-фактура

Надійшли від МП „Вікма” матеріали:

а) електроди

кг

180

1800

20

68

2-м

3-м

б) куток 63*63

кг

390

2730

20

68

2-м

3-м

в) швелер

кг

770

4620

20

68

2-м

3-м

Разом

9150

Крім того ПДВ

1830

64

68

3-м

3-м

11

Передані зі складу на виробництво матеріали за обліковими цінами:

а) сітка металева

м2

1600

3200

23

20

5-м

2-м

б) сталь

кг

1800

7200

23

20

5-м

2-м

в) куток 63*63

кг

360

2520

23

20

5-м

2-м

г) швелер

кг

480

2880

23

20

5-м

2-м

д) електроди

кг

110

1100

23

20

5-м

2-м

Разом

16900

12

Надійшло в касу з поточного рахунка

800

301

311

1-м

1-м

13

Видано Василенко М.І. на відрядження

300

372

301

3-м

1-м

14

Надійшла передплата від ТОВ „Граніт”(з ПДВ)

11790

311

37

1-м

3-м

15

Відображено податкове зобов'язання

-

16

Надійшла передплата від АТ „Марс”(з ПДВ)

11550

311

37

1-м

3-м

17

Відображено податкове зобов'язання

-

18

Оприбуткована на склад готова продукція за обліковими цінами

а) металева шафа

шт

130

18850

26

23

2-м

5-м

б) металева плитка

шт

40

4800

26

23

2-м

5-м

Разом

23650

19

Нарахована зарплата за жовтень:

Іваненко А.І. - директор

1620

79

66

3-м

5-м

Василенко О.М. - гол. бухгалтер

1470

79

66

3-м

5-м

Петренко О.М. - менеджер

1350

79

66

3-м

5-м

Руденко В.В. - робітник

925

23

66

3-м

5-м

Климова У.М. - робітник

815

23

66

3-м

5-м

Верхола Л.І. - робітник

815

23

66

3-м

5-м

Всього

6995

Нараховано:

- до Пенсійного фонду

а) на зарплату управлінців

1474,08

79

651

5-м

3-м

б) на зарплату робітників

848,26

23

651

3-м

5-м

- на соціальне страхування

а) на зарплату управлінців

66,6

79

652

5-м

3-м

б) на зарплату робітників

38,33

23

652

3-м

5-м

- до фонду сприяння зайнятості

а) на зарплату управлінців

57,72

79

653

5-м

3-м

б) на зарплату робітників

33,22

23

653

3-м

5-м

- до фонду страхування від нещасних випадків

а) на зарплату управлінців

119,88

79

656

5-м

3-м

б) на зарплату робітників

68,99

23

656

3-м

5-м

21

Утримано із заробітної плати:

- податок з фізичних осіб

1020, 19

661

65

3-м

3-м

- до Пенсійного фонду

88,78

661

651

3-м

3-м

- до фонду соціального страхування

69,95

661

652

3-м

3-м

- до фонду сприяння зайнятості

34,98

661

653

3-м

3-м

22

Перераховано з поточного рахунку:

- податок з фізичних осіб

1020, 19

65

311

3-м

1-м

- до Пенсійного фонду

2311,34

651

311

3-м

1-м

- до фонду соціального страхування

104,93

652

311

3-м

1-м

- до фонду страхування від нещасного випадку

188,87

656

311

3-м

1-м

- до фонду сприяння зайнятості

90,94

653

311

3-м

1-м

23

Надійшло в касу для виплати авансу 40% зарплати

2312,44

301

311

1-м

1-м

24

Видана зарплата

2312,44

661

301

3-м

1-м

25

Затверджений авансовий звіт головного бухгалтера Василенка М.І. по відрядженню

290

844

79

372

844

26

Відвантажена готова продукція АТ „Марс”за продажними цінами:

а) металева шафа (ціна 192грн)

шт

65

12480

37

26

3-м

2-м

б) металева плитка (ціна 162 грн)

шт

15

2430

37

26

3-м

2-м

Разом

14910

Відображена сума ПДВ

2982

37

641

3-м

3-м

27

Списана собівартість реалізованої продукції АТ „Марс”за обліковими цінами

а) металева шафа (145 грн)

15080

79

26

5-м

2-м

б) металева плитка (120 грн)

3840

79

26

5-м

2-м

Разом

18920

28

Відвантажена готова продукція ТОВ „Граніт” за продажними цінами:

а) металева шафа (192 грн)

шт.

61

11712

37

26

3-м

2-м

б) металева плитка (162 грн.)

шт.

22

3564

37

26

3-м

2-м

Разом

15276

Відображена сума ПДВ

3055,2

37

641

3-м

3-м

29

Списана собівартість реалізованої продукції ТОВ „Граніт” за обліковими цінами

а) металева шафа (145 грн)

8700

791

26

5-м

2-м

б) металева плитка (120 грн.)

2520

791

26

5-м

2-м

Разом

11220

30

Списано відхилення фактичної собівартості виготовленої продукції від вартості по обліковим цінам

3206,2

26

23

2-м

5-м

31

Списано відхилення фактичної собівартості реалізованої продукції від вартості по обліковим цінам

791

26

32

Списані на фінансовий результат доходи звітного періоду

701

791

33

Нарахований податок на прибуток

641

791

34

Визначена сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

791

44

Похожие работы: