Контрольная работа : Облік і аудит нематеріальних активів 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Бухгалтерский учет и аудит


Облік і аудит нематеріальних активів
Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка 2

1. Визначення нематеріальних активів 2

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів 3

3. Переоцінка нематеріальних активів 5

4. Амортизація нематеріальних активів 7

5. Зменшення корисності нематеріальних активів 8

6. Вибуття нематеріальних активів 8

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11

Список використаної літератури 27

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:

 • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

 • права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

 • права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

 • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

 • авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

 • гудвіл;

 • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

 • намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
  можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

- витрати на дослідження;

- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

- витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійствомься для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

3. Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первинної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Відомості про зміни первинної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

4. Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;

- моральний знос, що передбачається;

- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

- коли існує невідновне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

5. Зменшення корисності нематеріальних активів

Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

6. Вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів
у примітках до фінансових звітів

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.

2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.

3. Наявність та рух у звітному році:

3.1 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітного року.

3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки.

3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули.

3.5. Сума нарахованої амортизації.

3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати а звітному періоді.

3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.

3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.

2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.

3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.

4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.

5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Взагалі алгоритм дій і робіт, виконуваних за обліком нематеріальних активів можна звести до наступної таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції)

Одиниця виміру

27

Визнання і оцінка нематеріальних активів

28

Переоцінка нематеріальних активів

29

Амортизація нематеріальних активів

30

Облік зменшення корисності нематеріальних активів

31

Облік вибуття нематеріальних активів

32

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансового звіту

Наприкінці можна сказати - методика оцінки майна в Україні дозволяє оцінити балансову вартість матеріальних активів підприємства, але , як показує досвід, реальна ціна такого майна на ринку може бути іншою . Але в умовах приватизації стратегічних підприємств на перший план виступає вартість нематеріальних активів , особливо якщо матеріальні – зношені.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Ейбл, Бейкер і Кейн організували компанію „АВС Kealiy” у формі корпорації – операції з нерухомим майном і орендні операції. Кожний з засновників вніс по 20.000 дол. США готівкою і отримав по 1.500 акцій (кожна акція номіналом 10 дол. США). Компанія розпочала операції 1 січня 200А року. Операції, які наведено нижче, досси показні для першого року (200А) існування компанії; вони відносяться до операцій, що дійсно відбулися.

Припустимо, що операції компанії за 200А рік зводяться до наведених нижче.

А. Надійшли 60.000 дол. США готівкою, внесені засновниками; випущено 4.500 звичайних акцій

Б. Першого січня 19А року придбане офісне обладнання вартістю 6.000 дол. США, в момент придбання оплачено третину вартості, ще третина підлягає сплаті за шість місяців, залишок (теж третина) – за дванадцять місяців. Суму, що не було сплачено; обладнання в момент придбання, слід віднести на кредит рахунка „Рахунки до сплати”.

В. Придбано земельну ділянку для майбутньої забудови (під офіс) вартістю 20.000 дол. США повністю оплачено в момент придбання.

Г. Сплачено орендну плату за 12 місяців (200 дол. США на місяць). Дебетуйте рахунок „Витрати на оренду”.

Д. Продано п’ять будинків (власність клієнтів), за це отримано комісійну винагороду в розмірі 56.000 дол. США.

Е. Виплачено заробітну плату і комісійні винагороди торговим агентам, 52.000 дол. США, також сплачені інші різні витрати на суму 1.000 дол. США.

Є. Надійшли гроші за керівництво орендними проектами, 20.000 дол. США.

Ж. Оплачено комунальні послуги, 1.400 дол. США.

З. Оплачено оренду автомобіля (автомобіль використовується у службових цілях), 3.600 дол. США.

И. Оплачено послуги по рекламі, 7.500 дол. США.

І. Строк експлуатації офісного обладнання 10 років; воно використовувалося протягом усього 200А року; обладнання не має залишкової вартості по закінченні 10-річного строку експлуатації.

Ї. Ще 64.000 дол. США було зароблено протягом 200А року як комісійну винагороду за продаж нерухомого майна, з цієї суми 14.000 дол. США ще не надійшли від клієнтів на кінець року.

Й. Здійснено наступний платіж за офісне обладнання (див. Б). Проценти не сплачуються.

К. Прибутковий податок за 200А рік сплачуються за ставкою 30%, підлягає сплаті 200Б року в сумі 21.450 дол. США.

Необхідно:

 1. Відкрити Т-рахунки, які наведено нижче (початкове сальдо для кожного рахунку нульове – це перший рік існування компанії):

Рахунок №

Назва рахунка

Рахунок №

Назва рахунка

101

Гроші

402

Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями

102

Рахунки до отримання

501

Витрати на оренду

103

Офісне обладнання

502

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

104

Нарахований знос за офісне обладнання

503

Різні (інші) витрати

105

Земельна ділянка під майбутню забудову

504

Комунальні послуги

201

Рахунки до сплати

505

Витрати на оренду автомобіля

203

Прибутковий податок до сплати

506

Витрати на рекламу

301

Внесений капітал за номіналом, акції номіналом $10

507

Витрати на знос

302

Внесений капітал у надлишок номіналу

508

Витрати на сплату прибуткового податку

401

Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

 1. Виконати аналіз і журналізацію щодо всіх операцій.

ЖУРНАЛ

Сторінка 1

Дата

Фоліо

Дебет

Кредит

А 1 січня

Гроші

101

60.000

Акціонерний капітал

301

60.000

Гроші, внесені засновниками (власниками) підприємства

Б 1 січня 19А

Офісне обладнання

103

6.000

Гроші

101

4.000

Рахунки до сплати

201

2.000

В

Земельна ділянка під майбутню забудову

105

20.000

Гроші

101

20.000

Г

Витрати на оренду (200*12=2.400)

501

2.400

Гроші

101

2.400

Д

Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

401

56.000

Гроші

101

56.000

Е

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

502

52.000

Різні (інші) витрати

503

1.000

Гроші

101

53.000

Є

Гроші

101

20.000

Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями

402

20.000

Ж

Комунальні послуги

504

1.400

Гроші

101

1.400

З

Витрати на оренду автомобіля

505

3.600

Гроші

101

3.600

И

Витрати на рекламу

506

7.500

Гроші

101

7.500

І

Нарахований знос на офісне обладнання

104

0.6

Витрати на знос

507

0.6

Нарахований знос на офісне обладнання за рік 6.000/10 = 0.6

ї

Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

401

64.000

Гроші

101

50.000

Рахунки до отримання

102

14.000

Й

Рахунки до сплати

201

2.000

К

Витрати на сплату прибуткового податку

508

21.450

 1. Виконати перенесення даних з журналу до рахунків Головної книги.

Гроші 101

Дата

Стор назв. журн.

Сума

Дата

Стор назв. журн.

Сума

200А, січня

1

1

20.000

Відкриємо Т-рахунки:

Гроші 101

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

А 1 січня

1

60,000

Б

1

4,000

Д

1

56,000

В

1

20,000

Є

1

20,000

Г

1

2,400

Ї

1

50,000

Е

1

53,000

Ж

1

1,400

З

1

7,500

И

1

3,600

Сальдо-нетто

дебет

94,100

Рахунки до отримання 102

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Ї

1

14,000

1

Офісне обладнання 103

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Б

1

6,000

Нарахований знос на офісне обладнання 104

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

І

1

0,600

Земельна ділянка під майбутню забудову 105

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

В

1

20,000

Рахунки до сплати 201

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Б

1

2,000

Внесений капітал за номіналом 301

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

А

1

60,000

Комісійні винагороди нерух майно 401

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Д

1

56,000

Ї

1

64,000

Сальдо

кредит

120,000

Винагороди за керівн. оренд 402

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Є

1

20,000

Зарплата і коміс 502

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Е

1

52,000

Різні (інші) витрати 503

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Е

1

1,000

Комунальні послуги 504

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Ж

1

1,400

Витрати на оренду автомобіля 505

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

З

1

3,600

Витрати на рекламу 506

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

И

1

7,500

Витрати на знос 507

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

І

1

0,600

Витрати на сплату прибуткового податку 508

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

К

1

21,450

К

1

21,450

Прибутковий податок до сплати 203

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

К

1

21,450

Витрати на оренду 501

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Г

1

2,400

Головна книга:

Гроші 101

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

А 1 січня

1

60,000

Б

1

4,000

Д

1

56,000

В

1

20,000

Є

1

20,000

Г

1

2,400

Ї

1

50,000

Е

1

53,000

Ж

1

1,400

З

1

7,500

И

1

3,600

Сальдо-нетто

дебет

94,100

Рахунки до отримання 102

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Ї

1

14,000

1

Офісне обладнання 103

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Б

1

6,000

Нарахований знос на офісне обладнання 104

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

І

1

0,600

Земельна ділянка під майбутню забудову 105

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

В

1

20,000

Рахунки до сплати 201

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Б

1

2,000

Внесений капітал за номіналом 301

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

А

1

60,000

Комісійні винагороди нерух майно 401

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Д

1

56,000

Ї

1

64,000

Сальдо

кредит

120,000

Винагороди за керівн. оренд 402

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Є

1

20,000

Зарплата і коміс 502

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Е

1

52,000

Різні (інші) витрати 503

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Е

1

1,000

Комунальні послуги 504

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Ж

1

1,400

Витрати на оренду автомобіля 505

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

З

1

3,600

Витрати на рекламу 506

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

И

1

7,500

Витрати на знос 507

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

І

1

0,600

Витрати на сплату прибут податку 508

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

К

1

21,450

Прибутковий податок до сплати 203

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

К

1

21,450

Витрати на оренду 501

Дата

Стор. журн.

Сума

Дата

Стор. журн.

Сума

Г

1

2,400

 1. Скласти пробний баланс. Для перевірки: сума сальдо пробного балансу $224.050, включаючи сальдо рахунку „Гроші” - $94.100.

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200А рік

Рахунок №

Назва рахунка

Сальдо

Дебет $

Кредит $

101

Гроші

94,100

102

Рахунки до отримання

14,000

103

Офісне обладнання

6,000

104

Нарахований знос на офісне обладнання

0,600

105

Земельна ділянка під майбутню забудову

20,000

201

Рахунки до сплати

2,000

203

Прибутковий податок до сплати

301

Внесений капітал за номіналом

60,000

302

Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу

401

Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

120,000

402

Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями

20,000

501

Витрати на оренду

2,400

502

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

52,000

503

Різні (інші) витрати

1,000

504

Комунальні послуги

1,400

505

Витрати на оренду автомобіля

3,600

506

Витрати на рекламу

7,500

507

Витрати на знос

0,600

508

Витрати на сплату прибуткового податку

21,450

203

Прибутковий податок до сплати

21,450

Разом:

224,050

224,050

 1. Скласти такі звіти за 200А рік:

а) звіт про прибутки та збитки: виручка, витрати, балансовий прибуток (прибуток до оподаткування), витрати на сплату прибуткового податку, чистий доход, доход на акцію.

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчується 30 червня 2004 року

Стаття

Звітний період $

Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди)

20,000

Доход від операцій з нерухомим майном

120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400

Витрати на оренду

2,400

Витрати на заробітну плату

52,000

Витрати на оренду автомобіля

3,600

Витрати на рекламу

7,500

Витрати на сплату прибуткового податку

21,450

Нарахований знос

0,600

Інші операційні витрати

1,700

Операційні витрати разом

90,65

Доход до оподаткування

49,35

Податок на прибуток

21,45

Чистий: - прибуток

27,9

Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)

6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200А рік

Активи

Поточні активи:

Гроші

94,100

Рахунки до отримання

14,000

Офісне обладнання

6,000

Нарахований знос на офісне обладнання

0,600

Земельна ділянка

20,000

Поточні активи разом

134,700

Операційні витрати:

Витрати на оренду

2,4

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

52

Комунальні послуги

1,4

Витрати на оренду автомобіля

3,6

Витрати на рекламу

7,5

Витрати на знос

0,6

Різні (інші) витрати

1

Операційні витрати разом:

68,500

Інші активи

Активи разом:

203,200

Зобов'язання

Короткострокові зобов'язання:

Рахунки до сплати

2,000

Прибутковий податок до сплати

21,450

Короткострокові зобов'язання разом:

23,450

Довгострокові зобов'язання:

Інші зобов'язання

Зобов'язання разом:

23,450

Акціонерний капітал

Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна)

60,000

Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу

Внесений капітал разом

60,000

Нерозподілений доход

119,750

Акціонерний капітал разом

179,750

Зобов'язання і акціонерний капітал разом:

203,200

 1. Додати господарських операцій які окрім других, пов’язані з НМА. Виконати аналіз і журналізацію щодо цих операцій з НМА та додати їх у баланс.

Спочатку наведемо перелік операцій.

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

за 200Б рік

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму $2,000

б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму $2,000

в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму $2,800

г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму $2,000

д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму $2,800

е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000

ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000

Згідно з переліком операцій здійснимо Т-проведення:

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму 2,000

Дт

Надходження НМА

Кт

Поточний рахунок у нац. валюті

311

(а)

2,000

Дт

Надходження НМА

Кт

Кредитовано розрахунки по виданим авансам

Розрахунки по виданим авансам

371

(а)

2,000

б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму 2,000

Дт

Формування початкової вартості НМА

Кт

Придбання НМА

154

(б)

2,000

Дт

Формування початкової вартості НМА

Кт

Кредитовано розрахунки з вітчизняними постачальниками

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

631

(б)

2,000

в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму 2,800

Дт

Отримання права на використання товарного знаку по ПЗ

Кт

Придбання НМА

154

(б)

2,000

(в)

2,800

Дт

Отримання права на використання товарного знаку по ПЗ

Кт

Кредитовано рахунок за безвоздмездно отриманими НМА

Безвоздмезно отримані НМА

424

(в)

2,800

г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму 2,000

Дт

Введення в експлуатацію НМА

Кт

Авторські та суміжні з ними права

125

(г)

2,000

д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму 2,800

Дт

Введення в експлуатацію НМА

Кт

Права на знаки для товарів та послуг

123

(д)

2,800

е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000

Дт

Усунення проблем з НМА

Кт

Розрахунки по отриманим авансам

371

(д)

1,000

ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000

Дт

Усунення проблем з НМА

Кт

Інші операційні витрати

840

(ж)

1,000

Дт

Усунення проблем з НМА

Кт

Розрахунки по виданим авансам

371

(ж)

1,000

(а)

2,000

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200Б рік

Рахунок №

Назва рахунка

Сальдо

Дебет $

Кредит $

101

Гроші

94,100

102

Рахунки до отримання

14,000

103

Офісне обладнання

6,000

104

Нарахований знос на офісне обладнання

0,600

105

Земельна ділянка під майбутню забудову

20,000

123

Права на знаки для товарів та послуг

2,800

125

Авторські та суміжні з ними права

2,000

201

Рахунки до сплати

2,000

203

Прибутковий податок до сплати

301

Внесений капітал за номіналом

60,000

302

Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу

401

Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

120,000

402

Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями

20,000

424

Безвоздмездно отримані НМА

2,800

501

Витрати на оренду

2,400

502

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

52,000

503

Різні (інші) витрати

1,000

504

Комунальні послуги

1,400

505

Витрати на оренду автомобіля

3,600

506

Витрати на рекламу

7,500

507

Витрати на знос

0,600

508

Витрати на сплату прибуткового податку

21,450

203

Прибутковий податок до сплати

21,450

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2,000

Разом:

228,850

228,850

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за 200Б рік,

Стаття

Звітний період $

Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди)

20,000

Доход від операцій з нерухомим майном

120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400

Витрати на оренду

2,400

Витрати на заробітну плату

52,000

Витрати на оренду автомобіля

3,600

Витрати на рекламу

7,500

Витрати на сплату прибуткового податку

21,450

Нарахований знос

0,600

Інші операційні витрати

1,700

Операційні витрати разом

90,65

Доход до оподаткування

49,35

Податок на прибуток

21,45

Чистий: - прибуток

27,9

Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)

6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200Б рік

Активи

Поточні активи:

Гроші

94,100

Рахунки до отримання

14,000

Офісне обладнання

6,000

Нарахований знос на офісне обладнання

0,600

Земельна ділянка

20,000

Права на знаки для товарів та послуг

2,800

Авторські та суміжні з ними права

2,000

Поточні активи разом

139,500

Операційні витрати:

Витрати на оренду

2,4

Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені

52

Комунальні послуги

1,4

Витрати на оренду автомобіля

3,6

Витрати на рекламу

7,5

Витрати на знос

0,6

Різні (інші) витрати

1

Операційні витрати разом:

68,500

Інші активи

Активи разом:

208,000

Зобов'язання

Короткострокові зобов'язання:

Рахунки до сплати

2,000

Прибутковий податок до сплати

21,450

Короткострокові зобов'язання разом:

23,450

Довгострокові зобов'язання:

Інші зобов'язання

4,800

Зобов'язання разом:

28,250

Акціонерний капітал

Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна)

60,000

Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу

Внесений капітал разом

60,000

Нерозподілений доход

119,750

Акціонерний капітал разом

179,750

Зобов'язання і акціонерний капітал разом:

208,000

Список використаної літератури

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. –К. 2003 с.262 – 264.

 2. Т.Войтенко, Я.Кавторева, А.Рындя, Л.Солошенко. Современный учет: «Два в одном». Харьков: Издательский дом «Фактор». 2004 -174 с.

 3. Б.Юровский. Новый план счетов: рекомендации + инструкция по применению. Харьков: «Слово». 2000 -134 с.

1


Похожие работы: