Контрольная работа : Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Бухгалтерский учет и аудит


Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку

студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.

Завдання

1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Сума

Рахунок

Основні засоби по первинній вартості

355451,3

101

Знос основних засобів

167304,9

131

Нематеріальні активи

573,9

121

Знос нематеріальних активів

172,6

132

Капітальні інвестиції

1021,1

151

Заборгованість перед Пенсійним фондом

420

651

Заборгованість перед фондами

101,5

652

Виробничі запаси

35735,4

201

- сировина та матеріали

3980

Незавершене виробництво

1846

231

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1

141

Готова продукція

1584,40

260

Товари

73,5

280

Векселі одержані

941,7

162

Отримані від покупців аванси

1022,4

631

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21142,6

371

Відстрочені податкові активи

-

171

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6540,7

641

Векселі видані

-

511

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9

377

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги

333

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

356,6

372

Резерв сумнівних боргів

7992,9

381

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах

5128,7

671

Поточний рахунок

7280,5

311

Витрати майбутніх періодів

332,3

391

Забезпечення виплат відпусток

-

471

Каса

1,2

301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

104426,8

441

Заборгованість з позабюджетних платежів

72,5

611

Резервний капітал

7025,5

431

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб

15

372

Заборгованість по довгострокових кредитах банків

501

Заборгованість підприємства по нарахованих податках

5011,4

611

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги

2383,7

631

Відстрочені податкові зобов'язання

3068,6

541

Статутний капітал

69795,4

401

Короткострокові кредити банків

47478,3

601

Додатковий капітал

82907,9

421

Нарахована заробітна плата

2289,1

661

Скласти журнал операцій

Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дт

Кт

Підстава (первинний документ)

часткова

загальна

1

Надійшли від постачальника матеріали ,

в тому числі ПДВ 20%

45600,00

9120,00

54720,00

201

641

631

631

Накладна

 

Примітка до операції 1: в кількості, кг

По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн

4800

9,50

 

Накладна

2

Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,

включаючи ПДВ

245,00

49,00

294,00

201

641

631

631

Рахунок

3

Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення

350,00

350,00

201

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

4

Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

116,20

4,90

5,60

10,92

137,62

201

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

5

Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

47.91

9.59

57,50

201

641

631

631

Накладна

6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5) грн

Таблиця 3

14440,00

14440,0

231

201

Накладна

 

Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт

По ціні 14440 / 2150

2150

6,72

-

-

Накладна

7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

Таблиця 3

6408,00

6408,0

231

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63

231

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

Таблиця 3

445,00

445,00

231

131

Відомість амортизаційних нарахувань

10

Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби

50,00

50,00

911

201

Бухгалтерська довідка

11

Нарахована заробітна плата цеховому персоналу

2410,00

2410,00

911

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

12

Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

800,12

33,74

38,56

75,19

947,61

911

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

13

Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ

156,30

31,26

187,26

911

641

631

631

Рахунок

14

Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

64,00

12,80

76,80

911

641

631

631

Рахунок

15

Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16

3627,91

3627,91

Бухгалтерська довідка

- розподілені

Таблиця 3

3393,91

3393,91

231

911

Бухгалтерська довідка

- нерозподілені 3 * 78

234,00

234,00

901

911

Бухгалтерська довідка

Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат

Таблиця 5

234,00

234,00

791

901

Бухгалтерська довідка

16

Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення

1230,00

1230,00

921

131

Відомість амортизаційних нарахувань

17

Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ

400,33

80,07

480,40

921

641

63

63

Рахунок

18

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства

2725,00

2725,00

921

661

Табель, Відомість нарахування зарплати

19

Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

904,7

38,15

43,60

85,02

1071,47

921

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

20

Списуються адміністративні витрати

Таблиця 5

5426,80

5426,80

791

921

Бухгалтерська довідка

21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72

Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн

13776,00

13776,00

261

231

Накладна

22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50

Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ

38025,00

38025,00

361

701

Накладна

 

Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції

19,50

23

Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію

6337,50

6337,50

701

641

Податкова накладна

24

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72

Таблиця 4

13104,00

13104,00

901

261

Бухгалтерська довідка

25

Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат Таблиця 5

13104,00

13104,00

791

901

Бухгалтерська довідка

26

Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат

31687,50

31687,50

701

791

Бухгалтерська довідка

27

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені)

38025,00

38025,00

311

361

Виписка банка

28

Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60 Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ

1296,00

1296,00

361

712

Накладна

 

Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ)

21,60

 

 

29

Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали

216,00

216,00

712

641

Податкова накладна

30

Врахована собівартість реалізованих матеріалів

570,00

570,00

943

201 

Бухгалтерська довідка

31

Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5

570,00

570,00

791

943

Бухгалтерська довідка

32

Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат

1080,00

1080,00

712

791

Бухгалтерська довідка

33

Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції

183,00

183,00

931

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

34

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2

60,76

2,56

2,93

5,71

71,96

931

651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

35

Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ

62,50

12,50

75,00

931

641

631

631

Акт на виконання робіт (послуг)

36

Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції

353,00

353,00

931

372

Авансовий звіт

37

Списані витрати на збут на фінансові результати

Таблиця 5

670,46

670,46

791

931

Бухгалтерська довідка

38

Перераховано з поточного рахунку за енергію

187,56

187,56

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

39

Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу

76,80

76,80

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

40

Нараховано податку на прибуток

3190,56

3190,56

981

641

41

Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати Таблиця 5

3190,56

3190,56

791

981

42

Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Таблиця 5

9571,68

9571,68

791

441

Бухгалтерська довідка

43

Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 %

670,02

670,02

441

431

44

Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 %

478,54

478,54

441

671

45

Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам

478,54

478,54

671

311

Таблиця 3. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат (далі – ТЗВ)

Показник

Облікова вартість матеріалів, грн.

Вартість за одиницю, грн.

Сума ТЗВ, грн.

Фактична собівартість матеріалів, грн.

Залишок на початок

3980

620,88

3359,12

Придбано за звітний місяць

45600,00

9,5

7113,60

38486,40

Разом

49580

7734,48

41845,52

% ТЗВ

15,6

Використано на протязі місяця

15010

2341,56

12668,44

Залишок на кінець

34570

5392,92

29177,08

Таблиця 4. Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

Категорія працівників

Фонд

ЗП

Пенсійний фонд, 33,2 %

Фонд соціального страхування з ТВП, 1,4%

Фонд страхування на випадок безробіття, 1,6%

Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, 3,12%

Разом нарахування

Експедитор

350,00

116,2

4,9

5,6

10,92

137,62

Робітники

6408,00

2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63

Цеховий персонал

2410,00

800,12

33,74

38,56

75,19

947,61

Адміністративний

Персонал

2725,00

904,7

38,15

43,6

85,02

1071,47

Робітники збуту

183,00

60,76

2,56

2,93

5,71

71,96

Разом

12076,00

4009,24

169,06

193,22

376,77

4748,29

Таблиця 5. Розрахунок собівартості виготовленої продукції

Продукція

НЗВ на початок

З кредиту рахунків в дебет рахунку 23

Фактична собівартість виготовленої продукції

20

13

66

651

652

653

656

911

1846

14440

445

6408

2127,46

102,53

89,71

199,93

3393,91

27206,54

Разом

1846

14440

445

6408

2127,46

102,53

89,71

199,93

3393,91

27206,54

Таблиця 6. Розрахунок собівартості реалізованої продукції

Обсяг виготовленої продукції, шт.

Виробнича собівартість виготовленої продукції, грн

Собівартість одиниці виготовленої продукції, грн

Обсяг реалізованої продукції, шт.

Собівартість реалізованої продукції, грн.

2050

13776

6,72

1950

13104

Таблиця 7. Фінансові результати

Вид діяльності

З кредиту рахунків в дебет рахунку 79

З дебету рахунків в кредит рахунку 79

Списання на рахунок 44

90

92

93

94

98

Разом

701

712

Разом

Дебет

Кредит

Основна

13338

5426,80

670,46

3190,56

22625,82

31687,50

31687,50

9061,68

Інша

570

570

1080

1080

510

Разом

13338

5426,80

670,46

570

3190,56

23195,82

31687,50

1080

32767,50

9571,68

Оборотно-сальдова відомість

Код

Назва рахунку

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

101

Основні засобиза первинною вартістю

355451,3

355451,3

121

Нематеріальні активи

573,9

573,9

131

Знос основних засобів

167304,9

1675

168979,9

132

Знос нематеріальних активів

172,6

172,6

141

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1

22635,1

151

Капітальні інвестиції

1021,1

1021,1

162

Векселі одержані

941,7

941,7

201

Виробничі запаси

35735,4

46380,54

15060

67055,94

231

Виробництво

1846

27206,54

13776,0

15276,54

261

Готова продукція

1584,4

13776,0

13104,0

2256,4

280

Товари

73,5

73,5

301

Каса

1,2

1,2

311

Поточні рахунки в національній валюті

7280,5

38025

742,94

44562,56

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

39321

38025

1296

371

Дебіторська заборгованість

21142,6

21142,6

372

Розрахунки з підзвітними особами

371,6

353

18,6

377

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9

51070,9

381

Резерв сумнівних боргів

7992,9

7992,9

391

Витрати майбутніх періодів

332,3

332,3

401

Статутний капітал

69795,4

69795,4

421

Додатковий капітал

82907,9

82907,9

431

Резервний капітал

7025,5

670,02

7695,52

441

Нерозподілені прибутки

104426,8

1148,6

9571,68

112849,88

541

Відстроченні податкові зобовязання

3068,6

3068,6

601

Короткострокові кредити банків

47478,3

47478,3

611

Заборгованість з позабюджетних платежах

5083,9

5083,9

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

3406,1

264,36

55891,26

59033,0

641

Розрахунки за податками

6540,7

9315,21

9744,06

6111,85

651

Розрахунки за пенсійним страхуванням

420

4009,24

4429,24

652

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття

101,5

193,22

294,72

653

Розрахунки за соціальним страхуванням

169,06

169,06

656

Розрахунки на випадок непрацездатності

376,77

376,77

661

Розрахунки з оплати праці

2289,1

12076

14365,1

671

Заборгованість по нарахованих дивідендах

5128,7

478,58

478,58

5128,7

701

Дохід від реалізації готової продукції

38025

38025

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

1296

1296

791

Результат операційної діяльності

32767,5

32767,5

901

Собівартість реалізованої готової продукції

13338,0

13338,0

911

Загальновиробничі витрати

3627,91

3627,91

921

Адміністративні витрати

5426,8

5426,8

931

Витрати на збут

670,46

670,46

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

570

570

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

3190,56

3190,56

Всього

506602,2

506602,2

274828,06

274828,06

589821,49

589821,49

Шахова відомість

Кт

Дт

131

201

231

261

311

361

372

431

441

631

641

651

652

653

656

201

45892,92

116,2

5,6

4,9

10,92

231

445

14440

2127,46

102,53

89,71

199,93

261

13776

311

38025

361

441

670,02

631

264,36

641

9315,21

671

478,58

701

6337,5

712

216

791

9571,68

901

13104

911

50

220,30

800,12

38,56

33,74

2410

921

1230

400,33

904,7

43,6

38,15

2725

931

353

62,50

60,76

2,93

2,56

183

943

570

981

3190,56

Всього

1675

15060

13776

13104

742,94

38025

353

670,02

9571,68

55891,26

9744,06

4009,24

193,22

169,06

12076

Кт

Дт

661

671

701

712

791

901

911

921

931

943

981

Всього

201

350

46380,54

231

6408

3393,91

27206,54

261

13776

311

38025

361

38025

1296

39321

441

478,58

1148,6

631

264,36

641

9315,21

671

478,58

701

31687,5

38025

712

1080

1296

791

13338

5426,8

670,46

570

3190,56

32767,5

901

234

13338

911

2410

3627,91

921

2725

5426,8

931

183

670,46

943

570

981

3190,56

Всього

12076

478,58

38025

1296

32767,5

13338

3627,91

5426,8

670,46

570

3190,56

274828,06

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

401

401

первісна вартість

011

574

574

накопичена амортизація

012

(

173

)

(

173

)

Незавершене будівництво

020

1021

1021

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

188146

186471

первісна вартість

031

355451

355451

знос

032

(

167305

)

(

168980

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(

-

)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

22635

22635

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

212204

210529

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

35735

67056

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

1846

15277

Готова продукція

130

1584

2256

Товари

140

74

74

Векселі одержані

150

942

942

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

-

чиста реалізаційна вартість

160

13150

13150

первісна вартість

161

21143

21143

резерв сумнівних боргів

162

(

7993

)

(

7993

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

6541

6112

за виданими авансами

180

-

1296

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

51443

51090

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

7282

44564

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

118596

201816

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

332

332

Баланс

280

331132

412676

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

69 795

69 795

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

82 908

82 908

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

7 026

7 696

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

104 427

-

Неоплачений капітал

360

(

-

)

(

-

)

Вилучений капітал

370

(

-

)

(

-

)

Усього за розділом I

380

264 156

273 249

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

 

415

-

-

 

416

(

-

)

(

-

)

 

417

-

-

 

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

3 069

3 069

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

3 069

3 069

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

47 478

47 478

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3 406

59 033

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

-

-

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

5 084

5 084

зі страхування

570

522

5 270

з оплати праці

580

2 289

14 365

з учасниками

590

5 129

5 129

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

 

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

Усього за розділом IV

620

63 907

136 359

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

331 132

412 676

Керівник

 

 

Головний бухгалтер

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)

010

38025

Податок на додану вартість

015

6338

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

31687

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

13104

Валовий:

прибуток

050

18584

збиток

055

Інші операційні доходи

060

1080

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

5427

Витрати на збут

080

670

Інші операційні витрати

090

570

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

12996

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

234

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарній статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

12762

збиток

175

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3191

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

9571

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

9571

збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

12076

Відрахування на соціальні заходи

250

4748

Амортизація

260

1675

Інші операційні витрати

270

Разом

280

18499

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ___________________________________________

Головний бухгалтер _________________________________

Література

  1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посіб. Р.Л.Хомяк, В.І.Лемішовський – Л. 2007

2. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік. 1999. – 288 с.

3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Похожие работы: