Реферат : Новый украинский план счетов(рус/укр) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит


Новый украинский план счетов(рус/укр)
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні рахунки

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Всі види діяльності

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

 

109

Інші основні засоби

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Всі види діяльності

 

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

 

 

 

114

Природні ресурси

 

 

 

115

Інвентарна тара

 

 

 

116

Предмети прокату

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Всі види діяльності

 

 

122

Права користування майном

 

 

 

123

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

124

Права на об’єкти промислової власності

 

 

 

125

Авторські та суміжні з ними права

 

 

 

126

Гудвіл

 

 

 

127

Інші нематеріальні активи

 

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Всі види діяльності

 

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

133

Знос нематеріальних активів

 

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі

Всі види діяльності

 

 

142

Інші інвестиції в зв’язані сторони

 

 

 

143

Інвестиції в незв’язані сторони

 

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Всі види діяльності

 

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

 

 

 

153

Придбання інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

 

 

 

155

Формування основного стада

 

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Всі види діяльності

 

 

162

Довгострокові векселі одержані

 

 

 

163

Інша дебіторська заборгованість

 

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Всі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Всі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Всі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Всі види діяльності

 

 

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

 

 

 

203

Паливо

 

 

 

204

Тара і тарні матеріали

 

 

 

205

Будівельні матеріали

 

 

 

206

Матеріали передані у переробку

Запасні частини

 

 

 

207

Матеріали

 

 

 

208

Сільгосподарського призначення

 

 

 

209

Інші матеріали

 

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське господарство, підприємства з підсобним виробництвом та інші

 

 

212

Птиця

 

 

 

213

Звірі

 

 

 

214

Кролі

 

 

 

215

Сім’ї бджіл

 

 

 

216

Доросла худоба вибракувана з

 

 

 

217

основного стада

 

 

 

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

 

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Всі види діяльності

23

виробництво

 

За видами виробництва

Всі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та інші

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство

28

Товари

281

Товари на складі

Всі види діяльності

 

 

282

Товари в торгівлі

 

 

 

283

Товари на комісії

 

 

 

284

Тара під товарами

 

 

 

285

Торгова націнка

 

29

……………………..

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

302

Каса в іноземній валюті

 

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

 

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

 

 

 

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

 

32

…………………….

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

 

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

 

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

342

Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті

 

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Всі види діяльності

 

 

352

Інші поточні фінансові інвестиції

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності

 

 

362

Розрахунки з іноземними партнерами

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Всі види діяльності

 

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

 

373

Розрахунки за нарахованими доходами

 

 

 

374

Розрахунки за претензіями

 

 

 

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

 

 

 

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

 

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

 

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Всі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Всі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Всі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Всі види діяльності

 

 

422

Інший вкладений капітал

 

 

 

423

Дооцінка активів

 

 

 

424

Безоплатно одержані необоротні активи

 

 

 

425

Інший додатковий капітал

 

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Всі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Всі види діяльності

 

 

442

Непокриті збитки

 

 

 

443

Прибуток використаний у звітному періоді

 

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Всі види діяльності

 

 

452

Вилучені вклади і паї

 

 

 

453

Інший вилучений капітал

 

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Всі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Всі види діяльності

 

 

472

Додаткове пенсійне забезпечення

 

 

 

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

 

 

 

474

Забезпечення інших витрат і платежів

 

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Всі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Резерви незароблених премій

Страхова діяльність

 

 

492

Резерви збитків

 

 

 

493

Інші страхові резерви

 

 

 

494

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

 

 

 

495

Частка перестраховиків у резервах збитків

 

 

 

496

Частка перестраховиків у інших страхових резервах

 

 

 

497

Результат зміни резервів незароблених премій

 

 

 

498

Результат зміни резервів збитків

 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

503

Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті

 

 

 

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

 

 

 

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

 

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

512

Довгострокові векселі видані в іноземній валюті

 

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Всі види діяльності

 

 

522

Премія за випущеними облігаціями

 

 

 

523

Дисконт за випущеними облігаціями

 

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Всі види діяльності

 

 

532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

 

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Всі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Всі види діяльності

56

……………………….

 

 

 

57

……………………….

 

 

 

58

……………………….

 

 

 

59

……………………….

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

603

Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті

 

 

 

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

 

 

 

605

Прострочені позики в національній валюті

 

 

 

606

Прострочені позики в іноземній валюті

 

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

 

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

622

Короткострокові векселі видані в іноземній валюті

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності

 

 

632

Розрахунки з іноземними партнерами

 

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки з податків

Всі види діяльності

 

 

642

Розрахунки з обов'язкових платежів

 

 

 

643

Податкові зобов'язання

 

 

 

644

Податковий кредит

 

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Всі види діяльності

 

 

652

За соціальним страхуванням

 

 

 

653

За страхуванням на випадок безробіття

 

 

 

654

За індивідуальним страхуванням

 

 

 

655

За страхуванням майна

 

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Всі види діяльності

 

 

662

Розрахунки з депонентами

 

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Всі види діяльності

 

 

672

Розрахунки за іншими виплатами

 

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами державними

Всі види діяльності

 

 

682

Внутрішні розрахунки

 

 

 

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

 

 

 

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

 

 

 

685

Інші розрахунки

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Всі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Всі види діяльності

 

 

702

Дохід від реалізації товарів

 

 

 

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

 

 

 

704

Вирахування з доходу

 

71

Інший операційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Всі види діяльності

 

 

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

 

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів

 

 

 

714

Дохід від операційної курсової різниці

 

 

 

715

Одержані пені, штрафи, неустойки

 

 

 

716

Відшкодування раніше списаних активів

 

 

 

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

 

 

718

Одержані гранти та субсидії

 

 

 

719

Інші доходи від операційної діяльності

 

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності

 

 

722

Дохід від спільної діяльності

 

 

 

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

 

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Всі види діяльності

 

 

732

Відсотки одержані

 

 

 

733

Інші доходи від фінансових операцій

 

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Всі види діяльності

 

 

742

Дохід від реалізації необоротних активів

 

 

 

743

Дохід від реалізації майнових комплексів

 

 

 

744

Дохід від неопераційної курсової різниці

 

 

 

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

 

 

 

746

Інші доходи від звичайної діяльності

 

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Всі види діяльності

 

 

752

Інші надзвичайні доходи

 

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Всі види діяльності

77

………………….

 

 

 

78

………………….

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

Всі види діяльності

 

 

792

Результат фінансових операцій

 

 

 

793

Результат іншої звичайної діяльності

 

 

 

794

Результат надзвичайних подій

 

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини і матеріалів

Всі види діяльності

 

 

802

Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих

 

 

 

803

Витрати палива й енергії

 

 

 

804

Витрати тари й тарних матеріалів

 

 

 

805

Витрати будівельних матеріалів

 

 

 

806

Витрати запасних частин

 

 

 

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

 

 

 

808

Витрати товарів

 

 

 

809

Інші матеріальні витрати

 

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами і тарифами

Всі види діяльності

 

 

812

Премії та заохочення

 

 

 

813

Компенсаційні виплати

 

 

 

814

Оплата відпусток

 

 

 

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

 

 

 

816

Інші витрати на оплату праці

 

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Всі види діяльності

 

 

822

Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

823

Страхування на випадок безробіття

 

 

 

824

Відрахування на індивідуальне страхування

 

83

амортизація

831

Амортизація основних засобів

Всі види діяльності

 

 

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

 

 

 

833

Амортизація нематеріальних активів

 

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Всі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами затрат

Всі види діяльності

86

……………………

 

 

 

87

……………………

 

 

 

88

……………………

 

 

 

89

……………………

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Всі види діяльності

 

 

902

Собівартість реалізованих товарів

 

 

 

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

 

91

Загальновиробничі витрати

 

За видами витрат

Всі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Всі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Всі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

Всі види діяльності

 

 

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

 

 

 

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

944

Сумнівні та безнадійні борги

 

 

 

945

Витрати від операційної курсової різниці

 

 

 

946

Витрати від знецінення запасів

 

 

 

947

Нестачі і витрати від псування цінностей

 

 

 

948

Визнані пені, штрафи, неустойки

 

 

 

949

Інші витрати операційної діяльності

 

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Всі види діяльності

 

 

952

Інші фінансові витрати

 

96

Витрати від участі в капіталі

961

Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності

 

 

962

Витрати від спільної діяльності

 

 

 

963

Витрати від інвестицій в дочірні підприємства

 

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Всі види діяльності

 

 

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

 

 

 

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

 

 

 

974

Витрати від неопераційних курсових різниць

 

 

 

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

 

 

 

976

Списання необоротних активів

 

 

 

977

Інші витрати звичайної діяльності

 

 

 

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

 

 

 

979

Перестрахування

 

98

Податки на прибуток

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Всі види діяльності

 

 

982

Податки на прибуток від надзвичайних подій

 

99

Надзвичайні витрати

991

Витрати від стихійного лиха

Всі види діяльності

 

 

992

Витрати від техногенних катастроф і аварій

 

 

 

993

Інші надзвичайні витрати

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Всі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування прийняте для монтажу

Всі види діяльності

 

 

022

Матеріали прийняті для переробки

 

 

 

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

 

 

 

024

Товари прийняті на комісію

 

 

 

025

Майно в довірчому управлінні

 

03

Контрактні зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Всі види діяльності

04

Непередбачені активи і зобов'язання

041

Непередбачені активи

Всі види діяльності

 

 

042

Непередбачені зобов'язання

 

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Всі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Всі види діяльності

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Всі види діяльності

 

 

072

Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей

 

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Всі види діяльності

Синтетические счета (счета первого порядка)

Субсчеты (счета второго порядка)

Сфера применения

код

название

код

название

1

2

3

4

5

Класс 1. Необратимые счета

10

Основные средства

101

Земельные участки

Все виды деятельности

 

 

102

Капитальные затраты на улучшение земель

 

 

 

103

Дома и сооружения

 

 

 

104

Машины и оснащение

 

 

 

105

Транспортные средства

 

 

 

106

Инструменты, приборы и инвентарь

 

 

 

107

Рабочий и продуктивный скот

 

 

 

108

Многолетние насаждения

 

 

 

109

Другие основные средства

 

11

Другие необратимые материальные активы

111

Библиотечные фонды

Все виды деятельности

 

 

112

Малоценные необратимые материальные активы

 

 

 

113

Временные (нетитульные) споруди

 

 

 

114

Естественные ресурсы

 

 

 

115

Инвентарная тара

 

 

 

116

Предметы проката

 

 

 

117

Другие необратимые материальные активы

 

12

Нематериальные активы

121

Права пользования естественными ресурсами

Все виды деятельности

 

 

122

Права пользования имуществом

 

 

 

123

Права на знаки для товаров и услуг

 

 

 

124

Права на объекты промышленной собственности

 

 

 

125

Авторские и сопредельные с ними права

 

 

 

126

Гудвил

 

 

 

127

Другие нематериальные активы

 

13

Снос необратимых активов

131

Снос основных средств

Все виды деятельности

 

 

132

Снос других необратимых материальных активов

 

 

 

133

Снос нематериальных активов

 

14

Долгосрочные финансовые инвестиции

141

Инвестиции в связанные стороны за методом учета участия в капитале

Все виды деятельности

 

 

142

Другие инвестиции в связанные стороны

 

 

 

143

Инвестиции в несвязанные стороны

 

15

Капитальные инвестиции

151

Капитальное строительство

Все виды деятельности

 

 

152

Приобретение (изготовление) основных средств

 

 

 

153

Приобретение других необратимых материальных активов

 

 

 

154

Приобретение (создание) нематериальных активов

 

 

 

155

Формирование основного стада

 

16

Долгосрочная дебиторская задолженность

161

Задолженность за имущество, которое передано в финансовую аренду

Все виды деятельности

 

 

162

Долгосрочные векселя получены

 

 

 

163

Другая дебиторская задолженность

 

17

Отсроченные налоговые активы

 

По видам отсроченных налоговых активов

Все виды деятельности

18

Другие необратимые активы

 

По видам активов

Все виды деятельности

19

Отрицательный гудвил

 

По видам объектов инвестирования

Все виды деятельности

Класс 2. Запаси

20

Производственные запасы

201

Сырье и материалы

Все виды деятельности

 

 

202

Покупательные полуфабрикаты и комплектующие изделия

 

 

 

203

Топливо

 

 

 

204

Тара и тарные материалы

 

 

 

205

Строительные материалы

 

 

 

206

Материалы переданы в переработку

Запасные части

 

 

 

207

Материалы

 

 

 

208

Сільгосподарського назначение

 

 

 

209

Другие материалы

 

21

Животного на выращивании и откорме

211

Молодняк животных на выращивании

Сельское хозяйство, предприятия с подсобным производством и прочие

 

 

212

Птица

 

 

 

213

Звери

 

 

 

214

Кроли

 

 

 

215

Семьи пчел

 

 

 

216

Взрослый скот отбракованная с

 

 

 

217

основного стада

 

 

 

218

Скот, принятому от населения для реализации

 

22

Малоценные и швидкозношувані предметы

 

По видам предметов

Все виды деятельности

23

производство

 

По видам производства

Все виды деятельности

24

Брак в производстве

 

По видам продукции

Области материального производства

25

Полуфабрикаты

 

По видам полуфабрикатов

Промышленность

26

Готовая продукция

 

По видам готовой продукции

Промышленность, сельское хозяйство и прочие

27

Продукция сельскохозяйственного производства

 

По видам продукции

Сельское хозяйство

28

Товары

281

Товары на составе

Все виды деятельности

 

 

282

Товары в торговли

 

 

 

283

Товары на комиссии

 

 

 

284

Тара под товарами

 

 

 

285

Торговая наценка

 

29

……………………..

 

 

 

Класс 3. Кошти, расчеты и прочие активы

30

Касса

301

Касса в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

302

Касса в иностранной валюте

 

31

Счета в банках

311

Текущие счета в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

312

Текущие счета в иностранной валюте

 

 

 

313

Другие счета в банка в национальной валюте

 

 

 

314

Другие счета в банка в иностранной валюте

 

32

…………………….

 

 

 

33

Другие средства

331

Денежные документы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

332

Денежные документы в иностранной валюте

 

 

 

333

Денежные средства в дороге в национальной валюте

 

 

 

334

Денежные средства в дороге в иностранной валюте

 

34

Краткосрочные векселя получены

341

Краткосрочные векселя получены в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

342

Краткосрочные векселя получены в иностранной валюте

 

35

Текущие финансовые инвестиции

351

Эквиваленты денежного коштів

Все виды деятельности

 

 

352

Другие текущие финансовые инвестиции

 

36

Расчеты с покупателями и заказчиками

361

Расчеты с отечественными партнерами

Все виды деятельности

 

 

362

Расчеты с иностранными партнерами

 

37

Расчеты с разными дебиторами

371

Расчеты за выданными авансами

Все виды деятельности

 

 

372

Расчеты с подотчетными лицами

 

 

 

373

Расчеты за начисленными доходами

 

 

 

374

Расчеты за претензиями

 

 

 

375

Расчеты за возмещением причиненных убытков

 

 

 

376

Расчеты по займам членам кредитных союзов

 

 

 

377

Расчеты с другими дебиторами

 

38

Резерв сомнительных долгов

 

За дебиторами

Все виды деятельности

39

Затраты будущих периодов

 

По видам затрат

Все виды деятельности

Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств

40

Уставной капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

41

Паевой капитал

 

По видам капитала

Кооперативные организации, кредитные союза

42

Дополнительный капитал

421

Эмиссионный доход

Все виды деятельности

 

 

422

Другой вложенный капитал

 

 

 

423

Дооцінка активов

 

 

 

424

Безвозмездно полученные необратимые активы

 

 

 

425

Другой дополнительный капитал

 

43

Резервный капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

44

Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)

441

Прибыль нераспределенный

Все виды деятельности

 

 

442

Непокрытые убытки

 

 

 

443

Прибыль использованный в отчетном периоде

 

45

Изъятый капитал

451

Изъятые акции

Все виды деятельности

 

 

452

Изъятые вклады и паи

 

 

 

453

Другой изъятый капитал

 

46

Неоплаченный капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

47

Обеспечение будущих затрат и платежей

471

Обеспечение выплат отпусков

Все виды деятельности

 

 

472

Дополнительное пенсионное обеспечение

 

 

 

473

Обеспечение гарантийных обязательств

 

 

 

474

Обеспечение других затрат и платежей

 

48

Целевое финансирование и целевые поступления

 

За объектами финансирования

Все виды деятельности

49

Страховые резервы

491

Резервы незаработанных премий

Страховая деятельность

 

 

492

Резервы убытков

 

 

 

493

Другие страховые резервы

 

 

 

494

Частица перестрахователей в резервах незаработанных премий

 

 

 

495

Частица перестрахователей в резервах убытков

 

 

 

496

Частица перестрахователей в других страховых резервах

 

 

 

497

Результат изменения резервов незаработанных премий

 

 

 

498

Результат изменения резервов убытков

 

Класс 5. Долгосрочные обязательства

50

Долгосрочные займы

501

Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

502

Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

503

Отсроченные долгосрочные кредиты банков в национальной валюте

 

 

 

504

Отсроченные долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

505

Другие долгосрочные займы в национальной валюте

 

 

 

506

Другие долгосрочные займы в иностранной валюте

 

51

Долгосрочные векселя выданы

511

Долгосрочные векселя выданы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

512

Долгосрочные векселя выданы в иностранной валюте

 

52

Долгосрочные обязательства за облигациями

521

Обязательство за облигациями

Все виды деятельности

 

 

522

Премия за выпущенными облигациями

 

 

 

523

Дисконт за выпущенными облигациями

 

53

Долгосрочные обязательства из аренды

531

Обязательство из финансовой аренды

Все виды деятельности

 

 

532

Обязательство из аренды целостных имущественных комплексов

 

54

Отсроченные налоговые обязательства

 

По видам обязательств

Все виды деятельности

55

Другие долгосрочные обязательства

 

По видам обязательств

Все виды деятельности

56

……………………….

 

 

 

57

……………………….

 

 

 

58

……………………….

 

 

 

59

……………………….

 

 

 

Класс 6. Текущие обязательства

60

Краткосрочные займы

601

Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

602

Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

603

Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте

 

 

 

604

Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

605

Просроченные займы в национальной валюте

 

 

 

606

Просроченные займы в иностранной валюте

 

61

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами

611

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

612

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в иностранной валюте

 

62

Краткосрочные векселя выданы

621

Краткосрочные векселя выданы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

622

Краткосрочные векселя выданы в иностранной валюте

 

63

Расчеты с поставщиками и подстрочниками

631

Расчеты с отечественными партнерами

Все виды деятельности

 

 

632

Расчеты с иностранными партнерами

 

64

Расчеты за налогами и платежами

641

Расчеты из налогов

Все виды деятельности

 

 

642

Расчеты из обязательных платежей

 

 

 

643

Налоговые обязательства

 

 

 

644

Налоговый кредит

 

65

Расчеты за страхованием

651

За пенсионным обеспечением

Все виды деятельности

 

 

652

За социальным страхованием

 

 

 

653

За страхованием на случай безработицы

 

 

 

654

За индивидуальным страхованием

 

 

 

655

За страхованием имущества

 

66

Расчеты из оплаты работы

661

Расчеты за заработной платой

Все виды деятельности

 

 

662

Расчеты с депонентами

 

67

Расчеты с участниками

671

Расчеты за начисленными дивидендами

Все виды деятельности

 

 

672

Расчеты за другими выплатами

 

68

Расчеты за другими операциями

681

Расчеты за авансами государственными

Все виды деятельности

 

 

682

Внутренние расчеты

 

 

 

683

Внутрихозяйственные расчеты

 

 

 

684

Расчеты за начисленными процентами

 

 

 

685

Другие расчеты

 

69

Доходы будущих периодов

 

По видам доходов

Все виды деятельности

Класс 7. Доходы и результаты деятельности

70

Доходы от реализации

701

Доход от реализации готовой продукции

Все виды деятельности

 

 

702

Доход от реализации товаров

 

 

 

703

Доход от реализации работ и услуг

 

 

 

704

Вычитание из дохода

 

71

Другой операционный доход

711

Доход от реализации иностранной валюты

Все виды деятельности

 

 

712

Доход от реализации других оборотных активов

 

 

 

713

Доход от операционной аренды активов

 

 

 

714

Доход от операционной курсовой разности

 

 

 

715

Полученные пени, штрафы, неустойки

 

 

 

716

Возмещение прежде списанных активов

 

 

 

717

Доход от списания кредиторской задолженности

 

 

 

718

Полученные гранты и субсидии

 

 

 

719

Другие доходы от операционной деятельности

 

72

Доход от участия в капитале

721

Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия

Все виды деятельности

 

 

722

Доход от общей деятельности

 

 

 

723

Доход от инвестиций в дочерние предприятия

 

73

Другие финансовые доходы

731

Дивиденды получены

Все виды деятельности

 

 

732

Проценты получены

 

 

 

733

Другие доходы от финансовых операций

 

74

Другие доходы

741

Доход от реализации финансовых инвестиций

Все виды деятельности

 

 

742

Доход от реализации необратимых активов

 

 

 

743

Доход от реализации имущественных комплексов

 

 

 

744

Доход от неоперационной курсовой разности

 

 

 

745

Доход от безвозмездно полученных активов

 

 

 

746

Другие доходы от обычной деятельности

 

75

Чрезвычайные доходы

751

Возмещение убытков от чрезвычайных событий

Все виды деятельности

 

 

752

Другие чрезвычайные доходы

 

76

Страховые платежи

 

По видам страхования

Все виды деятельности

77

………………….

 

 

 

78

………………….

 

 

 

79

Финансовые результаты

791

Результат основной деятельности

Все виды деятельности

 

 

792

Результат финансовых операций

 

 

 

793

Результат другой обычной деятельности

 

 

 

794

Результат чрезвычайных событий

 

Класс 8. Затраты на элементами

80

Материальные затраты

801

Затраты сырья и материалов

Все виды деятельности

 

 

802

Затраты покупных полуфабрикатов и комплектующих

 

 

 

803

Затраты топлива и энергии

 

 

 

804

Затраты тары и тарных материалов

 

 

 

805

Затраты строительных материалов

 

 

 

806

Затраты запасных частей

 

 

 

807

Затраты материалов сельскохозяйственного назначения

 

 

 

808

Затраты товаров

 

 

 

809

Другие материальные затраты

 

81

Затраты на оплату работы

811

Виплати за окладами и тарифами

Все виды деятельности

 

 

812

Премии и поощрение

 

 

 

813

Компенсационные выплаты

 

 

 

814

Оплата отпусков

 

 

 

815

Оплата другого неотработанного времени

 

 

 

816

Другие затраты на оплату работы

 

82

Отчисление на социальные мероприятия

821

Отчисление на пенсионное обеспечение

Все виды деятельности

 

 

822

Отчисление на социальное страхование

 

 

 

823

Страхование на случай безработицы

 

 

 

824

Отчисление на индивидуальное страхование

 

83

амортизация

831

Амортизация основных средств

Все виды деятельности

 

 

832

Амортизация других необратимых материальных активов

 

 

 

833

Амортизация нематериальных активов

 

84

Другие операционные затраты

 

По видам затрат

Все виды деятельности

85

Другие затраты

 

По видам затрат

Все виды деятельности

86

……………………

 

 

 

87

……………………

 

 

 

88

……………………

 

 

 

89

……………………

 

 

 

Класс 9. Затраты деятельности

90

Себестоимость реализации

901

Себестоимость реализованной готовой продукции

Все виды деятельности

 

 

902

Себестоимость реализованных товаров

 

 

 

903

Себестоимость реализованных работ и услуг

 

91

Общепроизводственные затраты

 

По видам затрат

Все виды деятельности

92

Административные затраты

 

По видам затрат

Все виды деятельности

93

Затраты на сбыт

 

По видам затрат

Все виды деятельности

94

Другие затраты операционной деятельности

941

Затраты на исследование и разработки

Все виды деятельности

 

 

942

Себестоимость реализованной иностранной валюты

 

 

 

943

Себестоимость реализованных производственных запасов

 

 

 

944

Сомнительные и безнадежные долги

 

 

 

945

Затраты от операционной курсовой разности

 

 

 

946

Затраты от обесценения запасов

 

 

 

947

Недостатка и затраты от порчи ценностей

 

 

 

948

Признанные пени, штрафы, неустойки

 

 

 

949

Другие затраты операционной деятельности

 

95

Финансовые затраты

951

Проценты за кредит

Все виды деятельности

 

 

952

Другие финансовые затраты

 

96

Затраты от участия в капитале

961

Затраты от инвестиций в ассоциированные предприятия

Все виды деятельности

 

 

962

Затраты от общей деятельности

 

 

 

963

Затраты от инвестиций в дочерние предприятия

 

97

Другие затраты

971

Себестоимость реализованных финансовых инвестиций

Все виды деятельности

 

 

972

Себестоимость реализованных необратимых активов

 

 

 

973

Себестоимость реализованных имущественных комплексов

 

 

 

974

Затраты от неоперационных курсовых различий

 

 

 

975

Уценка необратимых активов и финансовых инвестиций

 

 

 

976

Списание необратимых активов

 

 

 

977

Другие затраты обычной деятельности

 

 

 

978

Виплати страховых сумм и страховых возмещений

 

 

 

979

Перестрахование

 

98

Налоги на прибыль

981

Налоги на прибыль от обычной деятельности

Все виды деятельности

 

 

982

Налоги на прибыль от чрезвычайных событий

 

99

Чрезвычайные затраты

991

Затраты от стихийного бедствия

Все виды деятельности

 

 

992

Затраты от техногенных катастроф и аварий

 

 

 

993

Другие чрезвычайные затраты

 

Класс 0. Внебалансовые счета

01

Арендованные необратимые активы

 

По видам активов

Все виды деятельности

02

Активы на ответственном сохранении

021

Оборудование принятое для монтажа

Все виды деятельности

 

 

022

Материалы принятые для переработки

 

 

 

023

Материальные ценности на ответственном сохранении

 

 

 

024

Товары принятые на комиссию

 

 

 

025

Имущество в доверительном управлении

 

03

Контрактные обязательства

 

По видам обязательств

Все виды деятельности

04

Непредвиденные активы и обязательство

041

Непредвиденные активы

Все виды деятельности

 

 

042

Непредвиденные обязательства

 

05

Гарантии и обеспечение предоставленные

 

По видам гарантий и обеспечений предоставленных

Все виды деятельности

06

Гарантии и обеспечение полученные

 

По видам гарантий и обеспечений полученных

Все виды деятельности

07

Списанные активы

071

Списанная дебиторская задолженность

Все виды деятельности

 

 

072

Невозмещенные недостатки и затраты от порчи ценностей

 

08

Бланки сурового учета

 

По видам бланков

Все виды деятельности

Синтетические счета (счета первого порядка)

Субсчеты (счета второго порядка)

Сфера применения

код

название

код

название

1

2

3

4

5

Класс 1. Необратимые счета

10

Основные средства

101

Земельные участки

Все виды деятельности

 

 

102

Капитальные затраты на улучшение земель

 

 

 

103

Дома и сооружения

 

 

 

104

Машины и оснащение

 

 

 

105

Транспортные средства

 

 

 

106

Инструменты, приборы и инвентарь

 

 

 

107

Рабочий и продуктивный скот

 

 

 

108

Многолетние насаждения

 

 

 

109

Другие основные средства

 

11

Другие необратимые материальные активы

111

Библиотечные фонды

Все виды деятельности

 

 

112

Малоценные необратимые материальные активы

 

 

 

113

Временные (нетитульные) споруди

 

 

 

114

Естественные ресурсы

 

 

 

115

Инвентарная тара

 

 

 

116

Предметы проката

 

 

 

117

Другие необратимые материальные активы

 

12

Нематериальные активы

121

Права пользования естественными ресурсами

Все виды деятельности

 

 

122

Права пользования имуществом

 

 

 

123

Права на знаки для товаров и услуг

 

 

 

124

Права на объекты промышленной собственности

 

 

 

125

Авторские и сопредельные с ними права

 

 

 

126

Гудвил

 

 

 

127

Другие нематериальные активы

 

13

Снос необратимых активов

131

Снос основных средств

Все виды деятельности

 

 

132

Снос других необратимых материальных активов

 

 

 

133

Снос нематериальных активов

 

14

Долгосрочные финансовые инвестиции

141

Инвестиции в связанные стороны за методом учета участия в капитале

Все виды деятельности

 

 

142

Другие инвестиции в связанные стороны

 

 

 

143

Инвестиции в несвязанные стороны

 

15

Капитальные инвестиции

151

Капитальное строительство

Все виды деятельности

 

 

152

Приобретение (изготовление) основных средств

 

 

 

153

Приобретение других необратимых материальных активов

 

 

 

154

Приобретение (создание) нематериальных активов

 

 

 

155

Формирование основного стада

 

16

Долгосрочная дебиторская задолженность

161

Задолженность за имущество, которое передано в финансовую аренду

Все виды деятельности

 

 

162

Долгосрочные векселя получены

 

 

 

163

Другая дебиторская задолженность

 

17

Отсроченные налоговые активы

 

По видам отсроченных налоговых активов

Все виды деятельности

18

Другие необратимые активы

 

По видам активов

Все виды деятельности

19

Отрицательный гудвил

 

По видам объектов инвестирования

Все виды деятельности

Класс 2. Запаси

20

Производственные запасы

201

Сырье и материалы

Все виды деятельности

 

 

202

Покупательные полуфабрикаты и комплектующие изделия

 

 

 

203

Топливо

 

 

 

204

Тара и тарные материалы

 

 

 

205

Строительные материалы

 

 

 

206

Материалы переданы в переработку

Запасные части

 

 

 

207

Материалы

 

 

 

208

Сельскохозяйственного назначение

 

 

 

209

Другие материалы

 

21

Животного на выращивании и откорме

211

Молодняк животных на выращивании

Сельское хозяйство, предприятия с подсобным производством и прочие

 

 

212

Птица

 

 

 

213

Звери

 

 

 

214

Кроли

 

 

 

215

Семьи пчел

 

 

 

216

Взрослый скот отбракованная с

 

 

 

217

основного стада

 

 

 

218

Скот, принятому от населения для реализации

 

22

Малоценные и быстроизнашиваемые предметы

 

По видам предметов

Все виды деятельности

23

производство

 

По видам производства

Все виды деятельности

24

Брак в производстве

 

По видам продукции

Области материального производства

25

Полуфабрикаты

 

По видам полуфабрикатов

Промышленность

26

Готовая продукция

 

По видам готовой продукции

Промышленность, сельское хозяйство и прочие

27

Продукция сельскохозяйственного производства

 

По видам продукции

Сельское хозяйство

28

Товары

281

Товары на составе

Все виды деятельности

 

 

282

Товары в торговли

 

 

 

283

Товары на комиссии

 

 

 

284

Тара под товарами

 

 

 

285

Торговая наценка

 

29

……………………..

 

 

 

Класс 3. Кошти, расчеты и прочие активы

30

Касса

301

Касса в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

302

Касса в иностранной валюте

 

31

Счета в банках

311

Текущие счета в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

312

Текущие счета в иностранной валюте

 

 

 

313

Другие счета в банка в национальной валюте

 

 

 

314

Другие счета в банка в иностранной валюте

 

32

…………………….

 

 

 

33

Другие средства

331

Денежные документы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

332

Денежные документы в иностранной валюте

 

 

 

333

Денежные средства в дороге в национальной валюте

 

 

 

334

Денежные средства в дороге в иностранной валюте

 

34

Краткосрочные векселя получены

341

Краткосрочные векселя получены в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

342

Краткосрочные векселя получены в иностранной валюте

 

35

Текущие финансовые инвестиции

351

Эквиваленты денежного коштів

Все виды деятельности

 

 

352

Другие текущие финансовые инвестиции

 

36

Расчеты с покупателями и заказчиками

361

Расчеты с отечественными партнерами

Все виды деятельности

 

 

362

Расчеты с иностранными партнерами

 

37

Расчеты с разными дебиторами

371

Расчеты за выданными авансами

Все виды деятельности

 

 

372

Расчеты с подотчетными лицами

 

 

 

373

Расчеты за начисленными доходами

 

 

 

374

Расчеты за претензиями

 

 

 

375

Расчеты за возмещением причиненных убытков

 

 

 

376

Расчеты по займам членам кредитных союзов

 

 

 

377

Расчеты с другими дебиторами

 

38

Резерв сомнительных долгов

 

За дебиторами

Все виды деятельности

39

Затраты будущих периодов

 

По видам затрат

Все виды деятельности

Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств

40

Уставной капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

41

Паевой капитал

 

По видам капитала

Кооперативные организации, кредитные союза

42

Дополнительный капитал

421

Эмиссионный доход

Все виды деятельности

 

 

422

Другой вложенный капитал

 

 

 

423

Дооцінка активов

 

 

 

424

Безвозмездно полученные необратимые активы

 

 

 

425

Другой дополнительный капитал

 

43

Резервный капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

44

Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)

441

Прибыль нераспределенный

Все виды деятельности

 

 

442

Непокрытые убытки

 

 

 

443

Прибыль использованный в отчетном периоде

 

45

Изъятый капитал

451

Изъятые акции

Все виды деятельности

 

 

452

Изъятые вклады и паи

 

 

 

453

Другой изъятый капитал

 

46

Неоплаченный капитал

 

По видам капитала

Все виды деятельности

47

Обеспечение будущих затрат и платежей

471

Обеспечение выплат отпусков

Все виды деятельности

 

 

472

Дополнительное пенсионное обеспечение

 

 

 

473

Обеспечение гарантийных обязательств

 

 

 

474

Обеспечение других затрат и платежей

 

48

Целевое финансирование и целевые поступления

 

За объектами финансирования

Все виды деятельности

49

Страховые резервы

491

Резервы незаработанных премий

Страховая деятельность

 

 

492

Резервы убытков

 

 

 

493

Другие страховые резервы

 

 

 

494

Частица перестрахователей в резервах незаработанных премий

 

 

 

495

Частица перестрахователей в резервах убытков

 

 

 

496

Частица перестрахователей в других страховых резервах

 

 

 

497

Результат изменения резервов незаработанных премий

 

 

 

498

Результат изменения резервов убытков

 

Класс 5. Долгосрочные обязательства

50

Долгосрочные займы

501

Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

502

Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

503

Отсроченные долгосрочные кредиты банков в национальной валюте

 

 

 

504

Отсроченные долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

505

Другие долгосрочные займы в национальной валюте

 

 

 

506

Другие долгосрочные займы в иностранной валюте

 

51

Долгосрочные векселя выданы

511

Долгосрочные векселя выданы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

512

Долгосрочные векселя выданы в иностранной валюте

 

52

Долгосрочные обязательства за облигациями

521

Обязательство за облигациями

Все виды деятельности

 

 

522

Премия за выпущенными облигациями

 

 

 

523

Дисконт за выпущенными облигациями

 

53

Долгосрочные обязательства из аренды

531

Обязательство из финансовой аренды

Все виды деятельности

 

 

532

Обязательство из аренды целостных имущественных комплексов

 

54

Отсроченные налоговые обязательства

 

По видам обязательств

Все виды деятельности

55

Другие долгосрочные обязательства

 

По видам обязательств

Все виды деятельности

56

……………………….

 

 

 

57

……………………….

 

 

 

58

……………………….

 

 

 

59

……………………….

 

 

 

Класс 6. Текущие обязательства

60

Краткосрочные займы

601

Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

602

Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

603

Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте

 

 

 

604

Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте

 

 

 

605

Просроченные займы в национальной валюте

 

 

 

606

Просроченные займы в иностранной валюте

 

61

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами

611

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

612

Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в иностранной валюте

 

62

Краткосрочные векселя выданы

621

Краткосрочные векселя выданы в национальной валюте

Все виды деятельности

 

 

622

Краткосрочные векселя выданы в иностранной валюте

 

63

Расчеты с поставщиками и подстрочниками

631

Расчеты с отечественными партнерами

Все виды деятельности

 

 

632

Расчеты с иностранными партнерами

 

64

Расчеты за налогами и платежами

641

Расчеты из налогов

Все виды деятельности

 

 

642

Расчеты из обязательных платежей

 

 

 

643

Налоговые обязательства

 

 

 

644

Налоговый кредит

 

65

Расчеты за страхованием

651

За пенсионным обеспечением

Все виды деятельности

 

 

652

За социальным страхованием

 

 

 

653

За страхованием на случай безработицы

 

 

 

654

За индивидуальным страхованием

 

 

 

655

За страхованием имущества

 

66

Расчеты из оплаты работы

661

Расчеты за заработной платой

Все виды деятельности

 

 

662

Расчеты с депонентами

 

67

Расчеты с участниками

671

<