Реферат : Бухучет 2000 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит


Бухучет 2000
Додаток 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосуван-ня

код

назва

код

назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні рахунки

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Всі види діяльності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Всі види діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Всі види діяльності

122

Права користування майном

123

Права на знаки для товарів і послуг

124

Права на об’єкти промислової власності

125

Авторські та суміжні з ними права

126

Гудвіл

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Всі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі

Всі види діяльності

142

Інші інвестиції в зв’язані сторони

143

Інвестиції в незв’язані сторони

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Всі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Формування основного стада

16

Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність

161

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Всі види діяльності

162

Довгострокові векселі одержані

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові активи

За видами відстрочених податкових активів

Всі види діяльності

18

Інші необоротні активи

За видами активів

Всі види діяльності

19

Негативний гудвіл

За видами об’єктів інвестування

Всі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Всі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара і тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали передані у переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

Сільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба вибракувана з

основного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

За видами предметів

Всі види діяльності

23

Виробництво

За видами виробництва

Всі види діяльності

24

Брак у виробництві

За видами продукції

Галузі матеріаль-ного виробницт-ва

25

Напівфабрикати

За видами напівфабрикатів

Промисло-вість

26

Готова продукція

За видами готової продукції

Промисло-вість, сільське господарст-во та інші

27

Продукція сільськогоспо-дарського виробництва

За видами продукції

Сільське господарст-во

28

Товари

281

Товари на складі

Всі види діяльності

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

29

……………

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Всі види діяльності

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Всі види діяльності

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

32

…………………

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Всі види діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткостро-кові векселі одержані

341

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

Всі види діяльності

342

Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Всі види діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності

362

Розрахунки з іноземними партнерами

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Всі види діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

За дебіторами

Всі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

За видами витрат

Всі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

За видами капіталу

Всі види діяльності

41

Пайовий капітал

За видами капіталу

Коопера-тивні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Всі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

За видами капіталу

Всі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Всі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Всі види діяльності

452

Вилучені вклади і паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

За видами капіталу

Всі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Всі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

48

Цільове фінансування і цільові надходження

За об’єктами фінансування

Всі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Резерви незароблених премій

Страхова діяльність

492

Резерви збитків

493

Інші страхові резерви

494

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

495

Частка перестраховиків у резервах збитків

496

Частка перестраховиків у інших страхових резервах

497

Результат зміни резервів незароблених премій

498

Результат зміни резервів збитків

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Всі види діяльності

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Всі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Всі види діяльності

532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені податкові зобов’язання

За видами зобов’язань

Всі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

За видами зобов’язань

Всі види діяльності

56

……………

57

……………

58

……………

59

……………

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткостро-кові позики

601

Короткострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603

Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605

Прострочені позики в національній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Всі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності

622

Короткострокові векселі видані в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними партнерами

Всі види діяльності

632

Розрахунки з іноземними партнерами

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки з податків

Всі види діяльності

642

Розрахунки з обов’язкових платежів

643

Податкові зобов’язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

Всі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Всі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Всі види діяльності

672

Розрахунки за іншими виплатами

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одержаними

Всі види діяльності

682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Інші розрахунки

69

Доходи майбутніх періодів

За видами доходів

Всі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Доход від реалізації готової продукції

Всі види діяльності

702

Доход від реалізації товарів

703

Доход від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

71

Інший операційний доход

711

Доход від реалізації іноземної валюти

Всі види діяльності

712

Доход від реалізації інших оборотних активів

713

Доход від операційної оренди активів

714

Доход від операційної курсової різниці

715

Одержані пені, штрафи, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Доход від списання кредиторської заборгованості

718

Одержані гранти та субсидії

719

Інші доходи від операційної діяльності

72

Доход від участі в капіталі

721

Доход від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності

722

Доход від спільної діяльності

723

Доход від інвестицій в дочірні підприємства

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Всі види діяльності

732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

Доход від реалізації фінансових інвестицій

Всі види діяльності

742

Доход від реалізації необоротних активів

743

Доход від реалізації майнових комплексів

744

Доход від неопераційної курсової різниці

745

Доход від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Всі види діяльності

752

Інші надзвичайні доходи

76

Страхові платежі

За видами страхування

Всі види діяльності

77

………………

78

………………

79

Фінансові результати

791

Результат основної діяльності

Всі види діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини і матеріалів

Всі види діяльності

802

Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих

803

Витрати палива й енергії

804

Витрати тари й тарних матеріалів

805

Витрати будівельних матеріалів

806

Витрати запасних частин

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808

Витрати товарів

809

Інші матеріальні витрати

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Всі види діяльності

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

Всі види діяльності

822

Відрахування на соціальне страхування

823

Страхування на випадок безробіття

824

Відрахування на індивідуальне страхування

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Всі види діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів

84

Інші операційні витрати

За видами витрат

Всі види діяльності

85

Інші затрати

За видами затрат

Всі види діяльності

86

……………

87

……………

88

……………

89

……………

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Всі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

91

Загальновиробничі витрати

За видами витрат

Всі види діяльності

92

Адміністративні витрати

За видами витрат

Всі види діяльності

93

Витрати на збут

За видами витрат

Всі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

Всі види діяльності

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Витрати від операційної курсової різниці

946

Витрати від знецінення запасів

947

Нестачі і витрати від псування цінностей

948

Визнані пені, штрафи, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Всі види діяльності

952

Інші фінансові витрати

96

Витрати від участі в капіталі

961

Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності

962

Витрати від спільної діяльності

963

Витрати від інвестицій в дочірні підприємства

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Всі види діяльності

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів

974

Витрати від неопераційних курсових різниць

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

977

Інші витрати звичайної діяльності

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

979

Перестрахування

98

Податки на прибуток

981

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Всі види діяльності

982

Податки на прибуток від надзвичайних подій

99

Надзвичайні витрати

991

Витрати від стихійного лиха

Всі види діяльності

992

Витрати від техногенних катастроф і аварій

993

Інші надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

За видами активів

01

Орендовані необоротні активи

За видами активів

Всі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування прийняте для монтажу

Всі види діяльності

022

Матеріали прийняті для переробки

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024

Товари прийняті на комісію

025

Майно в довірчому управлінні

03

Контрактні зобов’язання

За видами зобов’язань

Всі види діяльності

04

Непередбачені активи і зобов’язання

041

Непередбачені активи

Всі види діяльності

042

Непередбачені зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення надані

За видами гарантій та забезпечень наданих

Всі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Всі види діяльності

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Всі види діяльності

072

Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей

08

Бланки суворого обліку

За видами бланків

Всі види діяльності

Начальник управління методології

бухгалтерського обліку

В. М. Пархоменко

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України

від 30 листопада 1999 р. N 291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 893/4186)

I. Загальні положення

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Рахунок 10 "Основні засоби"

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

103 "Будинки та споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Робоча і продуктивна худоба"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження" здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос необоротних активів"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість”

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість”

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати"

46 "Неоплачений капітал"

85 "Інші затрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

97 "Інші витрати"

71 "Інший операційний дохід"

99 "Надзвичайні витрати"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди"

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"

114 "Природні ресурси"

115 "Інвентарна тара"

116 "Предмети прокату"

117 "Інші необоротні матеріальні активи"

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафту, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних нематеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос необоротних активів"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати”

46 "Неоплачений капітал"

85 "Інші затрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

97 "Інші витрати"

71 "Інший операційний дохід"

99 "Надзвичайні витрати"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

121 "Права користування природними ресурсами"

122 "Права користування майном"

123 "Права на знаки для товарів і послуг"

124 "Права на об'єкти промислової власності"

125 "Авторські та суміжні з ними права"

126 "Гудвіл"

127 "Інші нематеріальні активи"

На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.

На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 "Права на знаки для товарів і послуг" ведеться облік наявності прав на знаки для товарів та послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунку 125 "Авторські та суміжні з ними права" ведеться облік наявності авторських та суміжних з ними прав (права на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо).

На субрахунку 126 "Гудвіл" ведеться облік гудвілу (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання).

На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

13 "Знос необоротних активів"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

42 "Додатковий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

84 "Інші операційні витрати"

41 "Пайовий капітал"

85 "Інші затрати"

42 "Додатковий капітал"

94"Інші витрати операційної діяльності"

46 "Неоплачений капітал"

97 "Інші витрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

99 "Надзвичайні витрати"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 13 "Знос необоротних активів"

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" має такі субрахунки:

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

133 "Знос нематеріальних активів"

За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів.

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів.

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

23 "Виробництво"

12 "Нематеріальні активи"

39 "Витрати майбутніх періодів"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

83 "Амортизація"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати”

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

12 "Нематеріальні активи"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

18 "Інші необоротні активи"

30 "Каса"

19 "Негативний гудвіл"

31 "Рахунки в банках"

30 "Каса"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

42 "Додатковий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

60 "Короткострокові позики"

41 "Пайовий капітал"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

42 "Додатковий капітал"

85 "Інші затрати"

46 "Неоплачений капітал"

96 "Втрати від участі в капіталі"

50 "Довгострокові позики"

97 "Інші витрати"

60 "Короткострокові позики"

99 "Надзвичайні витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Іншій операційний дохід"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

155 "Формування основного стада"

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних

або створених нематеріальних активів тощо).

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва.

Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 "Знос необоротних активів"

10 "Основні засоби"

20 "Виробничі запаси"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

12 "Нематеріальні активи"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28 "Товари"

23 "Виробництво"

30 "Каса"

28 "Товари"

31 "Рахунки в банках"

30 "Каса"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

31 "Рахунки в банках"

42 "Додатковий капітал"

33 "Інші кошти"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

39 "Витрати майбутніх періодів"

60 "Короткострокові позики"

41 "Пайовий капітал"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

42 "Додатковий капітал"

85 "Інші затрати"

46 "Неоплачений капітал"

97 "Інші витрати"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

99 "Надзвичайні витрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:

161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"

162 "Довгострокові векселі одержані"

163 "Інша дебіторська заборгованість"

За дебетом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання).

На субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

На субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість" призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими судами тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

69 "Доходи майбутніх періодів"

30 "Каса"

70 "Доходи від реалізації"

31 "Рахунки в банках"

71 "Іншій операційний дохід"

33 "Інші кошти"

74 "Інші доходи"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"

На рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" ведеться облік суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;

перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

85 "Інші затрати"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 18 "Інші необоротні активи"

На рахунку 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

За дебетом рахунку 18 "Інші необоротні активи" відображається надходження інших необоротних активів, за кредитом - їх вибуття.

На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватись субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами таких активів.

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

31 "Рахунки в банках"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

33 "Інші кошти"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

85 "Інші затрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 19 "Негативний гудвіл"

На рахунку 19 "Негативний гудвіл" ведеться облік зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення:

а) в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з обчислюваними збитками в майбутньому;

б) в процесі корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів;

в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних активів над вартістю негативного гудвілу.

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

За кредитом рахунку відображається вартість виникнення негативного гудвілу, за дебетом - сума негативного гудвілу, що визнана доходом.

При обліку операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".

Рахунок 19 "Негативний гудвіл" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

74 "Інші доходи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

КЛАС 2. ЗАПАСИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприєм-

ство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

Рахунок 20 "Виробничі запаси"

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

201 "Сировина й матеріали"

202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"

203 "Паливо"

204 "Тара й тарні матеріали"

205 "Будівельні матеріали"

206 "Матеріали, передані в переробку"

207 "Запасні частини"

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

209 "Інші матеріали"

На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображаються наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства,

що заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби - дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари".

Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання і інструменти, пристрої та інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів.

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.

На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали".

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в

ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.

На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються відходи виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів,

які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

24 "Брак у виробництві"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

46 "Неоплачений капітал"

80 "Матеріальні витрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

84 "Інші операційні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

85 "Інші затрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

91 "Загальновиробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

92 "Адміністративні витрати"

71 "Іншій операційний дохід"

93 "Витрати на збут"

73 "Інші фінансові доходи"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

74 "Інші доходи"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

За дебетом рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракувана з основного стада худоба для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; привіс живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" має такі субрахунки:

211 "Молодняк тварин на вирощуванні"

212 "Тварини на відгодівлі"

213 "Птиця"

214 "Звірі"

215 "Кролі"

216 "Сім'ї бджіл"

217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада"

218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації"

На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік наявності, надходження й вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб (ферм, відділків тощо)

за такими виробничими й віковими групами:

1. Велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первістки для реалізації.

2. Свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтний молодняк; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі.

3. Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні.

4. Кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року.

5. Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю) і молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності та руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі. М'ясокомбінати на цьому субрахунку обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.

На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності та руху птиці, як молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими обліковими групами:

1. Кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.

2. Кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо.

3. Качки: молодняк; доросле стадо.

4. Гуси: молодняк; доросле стадо.

5. Індики: молодняк; доросле стадо.

6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

7. Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабриках, комплексах з виробництва продукції тваринництва на промисловій основі, м'ясокомбінатах облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп.

На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності та руху хутрових звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їх вартістю в цілому по пасіці.

На субрахунку 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада" ведеться облік наявності та руху поголів'я і балансової вартості, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації" ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації. Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

80 "Матеріальні витрати"

42 "Додатковий капітал"

84 "Інші операційні витрати"

46 "Неоплачений капітал"

85 "Інші затрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

90 "Собівартість реалізації"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

99 "Надзвичайні витрати"

71 "Інший операційний дохід"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних

предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід".

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

15 "Капітальні інвестиції"

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

80 "Матеріальні витрати"

46 "Неоплачений капітал"

84 "Інші операційні витрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

85 "Інші затрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

91 "Загальновиробничі витрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

92 "Адміністративні витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

93 "Витрати на збут"

71 "Інший операційний дохід"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

73 "Інші фінансові доходи"

99 "Надзвичайні витрати"

74 "Інші доходи"

Рахунок 23 "Виробництво"

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;

підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;

підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв;

на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єктів).

За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 "Знос необоротних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

20 "Виробничі запаси"

15 "Капітальні інвестиції"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфабрикати"

25 "Напівфабрикати"

26 "Готова продукція"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

79 "Фінансові результати"

39 "Витрати майбутніх періодів"

80 "Матеріальні витрати"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

84 "Інші операційні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

85 "Інші затрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

90 "Собівартість реалізації"

65 "Розрахунки за страхуванням"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

66 "Розрахунки з оплати праці"

99 "Надзвичайні витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

71 "Інший операційний доход"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

Рахунок 24 "Брак у виробництві"

Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.

Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

22 "Малоцінні та

25 "Напівфабрикати"

23 "Виробництво"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

65 "Розрахунки за страхуванням"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки з оплати праці"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 25 "Напівфабрикати"

Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.

Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.

На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 "Виробництво".

За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

24 "Брак у виробництві"

42 "Додатковий капітал"

26 "Готова продукція"

71 "Інший операційний дохід"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 26 "Готова продукція"

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю.

В аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція" сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами (далі - відхилення) визначається як добуток рівня (відсотку) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 "Готова продукція" і дебетом рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

25 "Напівфабрикати"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

23 "Виробництво"

42 "Додатковий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційний дохід"

79 "Фінансові результати"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

25 "Напівфабрикати"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

28 "Товари"

42 "Додатковий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційний дохід"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 28 "Товари"

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".

Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:

281 "Товари на складі"

282 "Товари в торгівлі"

283 "Товари на комісії"

284 "Тара під товарами"

285 "Торгова націнка"

На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом - зменшення.

На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.

На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)-комісіонерами.

На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".

На субрахунку 285 "Торгова націнка" торговельні, постачальницькі та збутові підприємства при ведені обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.

Рахунок 28 "Товари" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

20 "Виробничі запаси"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

23 "Виробництво"

28 "Товари"

28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

80 "Матеріальні витрати"

46 "Неоплачений капітал"

84 "Інші операційні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

85 "Інші затрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

90 "Собівартість реалізації"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

92 "Адміністративні витрати"

71 "Інший операційний дохід"

93 "Витрати на збут"

73 "Інші фінансові доходи"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

74 "Інші доходи"

99 "Надзвичайні витрати"

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".

Рахунок 30 "Каса"

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті"

302 "Каса в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

Рахунок 30 "Каса" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

39 "Витрати майбутніх періодів"

42 "Додатковий капітал"

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

50 "Довгострокові позики"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

51 "Довгострокові векселі видані"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

60 "Короткострокові позики"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

66 "Розрахунки з оплати праці"

60 "Короткострокові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

62 "Короткострокові векселі видані"

70 "Доходи від реалізації"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

71 "Інший операційний доход"

65 "Розрахунки за страхуванням"

73 "Інші фінансові доходи"

66 "Розрахунки з оплати праці"

74 "Інші доходи"

67 "Розрахунки з учасниками"

75 "Надзвичайні доходи"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

76 "Страхові платежі"

69 "Доходи майбутніх періодів"

97 "Інші витрати"

76 "Страхові платежі"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

18 "Інші необоротні активи"

24 "Брак у виробництві"

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

45 "Вилучений капітал"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

50 "Довгострокові позики"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

51 "Довгострокові векселі видані"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

60 "Короткострокові позики"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

60 "Короткострокові позики"

65 "Розрахунки за страхуванням"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

62 "Короткострокові векселі видані"

69 "Доходи майбутніх періодів"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

70 "Доходи від реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

71 "Інший операційний дохід"

65 "Розрахунки за страхуванням"

73 "Інші фінансові доходи"

66 "Розрахунки з оплати праці"

74 "Інші доходи"

67 "Розрахунки з учасниками"

75 "Надзвичайні доходи"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

76 "Страхові платежі"

69 "Доходи майбутніх періодів"

97 "Інші витрати"

76 "Страхові платежі"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 33 "Інші кошти"

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті"

332 "Грошові документи в іноземній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Рахунок 33 "Інші кошти" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

15 "Капітальні інвестиції"

30 "Каса"

18 "Інші необоротні активи"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"

342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

30 "Каса"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

45 "Вилучений капітал"

70 "Доходи від реалізації"

50 "Довгострокові позики"

71 "Іншій операційний дохід"

60 "Короткострокові позики"

73 "Інші фінансові доходи"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

74 "Інші доходи"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів"

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

За дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

18 "Інші необоротні активи"

31 "Рахунки в банках"

30 "Каса"

42 "Додатковий капітал"

31 "Рахунки в банках"

85 "Інші затрати "

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

97 "Інші витрати"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

99 "Надзвичайні витрати"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має такі субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

70 "Доходи від реалізації"

34 "Короткострокові векселі одержані"

71 "Інший операційний доход"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

76 "Страхові платежі"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

38 "Резерв сумнівних боргів"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

60 "Короткострокові позики"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Дохід від реалізації"

76 "Страхові платежі"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:

371 "Розрахунки за виданими авансами"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

374 "Розрахунки за претензіями"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

На субрахунку 371"Розрахунки за виданими авансами" ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам.

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань балансу підприємства.

На субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню.

На субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями" ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

12 "Нематеріальні активи"

15 "Капітальні інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

15 "Капітальні інвестиції"

19 "Негативний гудвіл"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

20 "Виробничі запаси"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

25 "Напівфабрикати"

25 "Напівфабрикати"

26 "Готова продукція"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

28 "Товари"

28 "Товари"

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

39 "Витрати майбутніх періодів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

60 "Короткострокові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

62 "Короткострокові векселі видані"

70 "Доходи від реалізації"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

71 "Іншій операційний дохід"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

73 "Інші фінансові доходи"

65 "Розрахунки за страхуванням"

74 "Інші доходи"

66 "Розрахунки з оплати праці"

75 "Надзвичайні доходи"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

80 "Матеріальні витрати"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"

На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

За кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Аналітичний облік на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів"

ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

84 "Інші операційні витрати"

71 "Інший операційний доход"

93 "Витрати на збут"

" |94 "Інші витрати операційної діяльності"

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

15 "Капітальні інвестиції"

13 "Знос необоротних активів"

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

84 "Інші операційні витрати"

30 "Каса"

85 "Інші затрати"

31 "Рахунки в банках"

91 "Загальновиробничі витрати"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

92 "Адміністративні витрати"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

93 "Витрати на збут"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

99 "Надзвичайні витрати"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Рахунок 40 "Статутний капітал"

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

41 "Пайовий капітал"

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

43 "Резервний капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

46 "Неоплачений капітал"

67 "Розрахунки з учасниками"

Рахунок 41 "Пайовий капітал"

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

10 "Основні засоби"

31 "Рахунки в банках"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

40 "Статутний капітал"

12 "Нематеріальні активи"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

67 "Розрахунки з учасниками"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

40 "Статутний капітал"

42 "Додатковий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід"

422 "Інший вкладений капітал"

423 "Дооцінка активів"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

425 "Інший додатковий капітал"

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

13 "Знос необоротних активів"

13 "Знос необоротних активів"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

28 "Товари"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

25 "Напівфабрикати"

40 "Статутний капітал"

26 "Готова продукція"

41 "Пайовий капітал"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

43 "Резервний капітал"

28 "Товари"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

30 "Каса"

45 "Вилучений капітал"

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

74 "Інші доходи"

46 "Неоплачений капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

40 "Статутний капітал"

42 "Додатковий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

79 "Фінансові результати"

67 "Розрахунки з учасниками"

79 "Фінансові результати"

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції"

452 "Вилучені вклади й паї"

453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

40 "Статутний капітал"

50 "Довгострокові позики"

42 "Додатковий капітал"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

46 "Неоплачений капітал"

60 "Короткострокові позики"

62 "Короткострокові векселі видані"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

10 "Основні засоби"

31 "Рахунки в банках"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

40 "Статутний капітал"

12 "Нематеріальні активи"

42 "Додатковий капітал"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

45 "Вилучений капітал"

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

40 "Статутний капітал"

42 "Додатковий капітал"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

60 "Короткострокові позики"

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471 "Забезпечення виплат відпусток"

472 "Додаткове пенсійне забезпечення"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

474 "Забезпечення інших витрат і платежів"

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори

на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів продаої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

39 "Витрати майбутніх періодів"

25 "Напівфабрикати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

31 "Рахунки в банках"

81 "Витрати на оплату праці"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

65 "Розрахунки за страхуванням"

84 "Інші операційні витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

91 "Загальновиробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

92 "Адміністративні витрати"

71 "Інший операційний дохід"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

10 "Основні засоби"

30 "Каса"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

31 "Рахунки в банках"

12 "Нематеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

15 "Капітальні інвестиції"

42 "Додатковий капітал"

20 "Виробничі запаси"

60 "Короткострокові позики"

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

66 "Розрахунки з оплати праці"

30 "Каса"

69 "Доходи майбутніх періодів"

31 "Рахунки в банках"

71 "Інший операційний дохід"

60 "Короткострокові позики"

74 "Інші доходи"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Рахунок 49 "Страхові резерви"

На рахунку 49 "Страхові резерви" ведеться облік страхових резервів. Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:

491 "Резерви незароблених премій"

492 "Резерви збитків"

493 "Інші страхові резерви"

494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій"

495 "Частка перестраховиків у резервах збитків"

496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах"

497 "Результат зміни резервів незароблених премій"

498 "Результат зміни резервів збитків"

Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату, відображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премій" і дебетом субрахунку 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

Обчислена на звітну дату величина резервів збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за певними вимогами страхувальників, відображається за кредитом субрахунку 492 "Резерви збитків" у кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

За дебетом субрахунків 491 "Резерви незароблених премій" та 492 "Резерви збитків" відображаються суми резервів незароблених премій та резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених

премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.

За дебетом субрахунку 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".

За дебетом субрахунку 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображається сума часток перестраховиків у резервах активів на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".

За кредитом субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" та 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображаються сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій та сума часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.

Щомісяця субрахунок 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" рахунку 70 "Доходи від реалізації", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривається списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".

На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" та 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" ведеться облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), які формуються страховиками у випадках, передбачених чинним законодавством.

Рахунок 49 "Страхові резерви" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

49 "Страхові резерви"

49 "Страхові резерви"

70 "Доходи від реалізації"

70 "Доходи від реалізації"

79 "Фінансові результати"

79 "Фінансові результати"

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Рахунок 50 "Довгострокові позики"

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової

заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

45 "Вилучений капітал"

41 "Пайовий капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

46 "Неоплачений капітал"

50 "Довгострокові позики"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

51 "Довгострокові векселі видані"

50 "Довгострокові позики"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

60 "Короткострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

71 "Інший операційний доход"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

73 "Інші фінансові доходи"

65 "Розрахунки за страхуванням"

74 "Інші доходи"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

75 "Надзвичайні доходи"

84 "Інші операційні витрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

99 "Надзвичайні витрати"

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки:

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

31 "Рахунки в банках"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

65 "Розрахунки за страхуванням"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

46 "Неоплачений капітал"

84 "Інші операційні витрати"

50 "Довгострокові позики"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

74 "Інші доходи"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік нарахування сум премій за випущеними облігаціями, за дебетом - погашення заборгованості з нарахованих премій за облігаціями.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік сум дисконту за випущеними облігаціями, за кредитом - списання нарахованих сум.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

50 "Довгострокові позики"

45 "Вилучений капітал"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

50 "Довгострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

74 "Інші доходи"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

95 "Фінансові витрати"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди.

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

10 "Основні засоби"

31 "Рахунки в банках"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

50 "Довгострокові позики"

12 "Нематеріальні активи"

60 "Короткострокові позики"

15 "Капітальні інвестиції"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

95 "Фінансові витрати"

74 "Інші доходи"

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.

Визначення суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

17 "Відстрочені податкові активи"

17 "Відстрочені податкові активи"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

85 "Інші затрати"

98 "Податки на прибуток"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

50 "Довгострокові позики"

74 "Інші доходи"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

30 "Каса"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

33 "Інші кошти"

34 "Короткострокові векселі одержані"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

45 "Вилучений капітал"

41 "Пайовий капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

46 "Неоплачений капітал"

50 "Довгострокові позики"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

51 "Довгострокові векселі вида