Курсовая работа : Організація пасажирських перевезень 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Транспорт


Організація пасажирських перевезень
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Курсовий проект

по дисципліні "Організація пасажирських перевезень"

Виконав:

Перевірив:

Харків

ВСТУП

В даний час пасажирські перевезення –це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих міроприємств, що сприяє їх впорядоченості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток і удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень. Не дивлячись на значні обсяги перевезень, досягнуті кількісні та якісні показники все ще не співпадають з його техніко-економічними можливостями. Не повністю задовольняються потреби населення в перевезеннях, а самі перевезння потребують більш удосконалених форм організації.

З метою покращення якості перевезень, розробляються міроприємства по підвищенню якості обслуговуваня, покращенню техніко-експлуатаційних показників роботи і ефективності використання рухомого складу.

1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Розрахунок матриці кореспонденцій виконується за допомогою ПЕОМ (програма matr. cor). У результаті розрахунків одержуємо матрицю кореспонденцій, матрицю найкоротших відстаней і пасажиропотоки на ділянках мережі, що додаються в додатку А.

Призначення маршрутів перевезення пасажирів

Маршрути перевезення пасажирів вибираємо за умовою безпересадочного повідомлення і мінімального часу поїздки пасажирів. Призначення маршрутів засноване на комбінаторному аналізі.

Вихідними даними для призначення маршрутів є результати розрахунків на ПЕОМ.

Для кожного з призначуваних маршрутів визначається коефіцієнт ефективності маршруту:

, (1.1.1)

де - пасажиропотік на ij-му перегоні маршруту, пас.;

- довжина ij-го перегону, км;

- пасажиропотік на найбільш завантаженому перегоні маршруту (у прямому чи зворотному напрямку), пас;

l - довжина маршруту, км;

n - кількість перегонів на маршруті в обох напрямках.

Маршрути, що мають коефіцієнт ефективності менше 0,45 необхідно переглядати.

Для кожного маршруту на схемі транспортної мережі будуємо епюру пасажиропотоку (у масштабі) на листах формату А1.

Маршрут №1 2-3-5-6-9

Lм=7 км.

Матриця пасажиропотоків

-

2

3

5

6

9

2

-

175

30

69

69

3

129

-

17

35

36

5

216

183

-

253

168

6

49

68

53

-

81

9

136

193

46

224

-

Епюра пасажиропотоків

545

845


193

46


68

53

599

530


224

183

136

193


136

49

46

68


49

216

193

136


216

129

49

136


69

30

175

69


69

30

168

69


69

69

81

35


17

69

253

318


333


168

35


220

594


616

713

426

607


Маршрут №2 9-8-7-1-2

LM=6,2 км

Матриця пасажиропотоків

-

9

8

7

1

2

9

-

275

114

152

0

8

260

-

179

212

150

7

9

19

-

28

17

1

145

254

160

-

250

2

0

95

102

163

-

Епюра пасажиропотоку

95

163

102

17

150

360

417

250

145

160

95

254

152

28

150

212

754

559

102

17


522


95


414

254


145

19


9

145


260

9


275

114


114

152


152

179


541

212


150


807


777

1329

955

1313


Маршрут №3 3-4-11-9-8

LM=3,5 км.

Матриця пасажиропотоків

3

4

9

8

3

-

220

0

44

4

288

-

115

131

9

0

228

-

279

8

185

206

200

-

Епюроа пасажиропотоків

591

619


206

200

473


228

185

206


185

288

185


44

44

220


115

44

131


131

279

264


290

454


737

1045

909


Маршрут №45-6-9-8

LM= 3,9 км.

Матриця пасажиропотоків

-

5

6

9

8

5

-

0

0

204

6

0

-

0

89

9

0

0

-

240

8

45

196

174

-

Епюра пасажиропотоків

415


174

241


196

196

45


45

45

45


204

204

204


89

89

204


240

293


533


534

249

948


Маршрут №5 6-5-4-2-1-7

LM=9,5 км

Матриця пасажиропотоків

-

6

5

4

2

1

7

6

-

0

65

0

46

28

5

283

-

251

0

185

76

4

90

35

-

213

141

53

2

0

0

213

-

175

0

1

121

49

267

200

-

156

7

6

1

9

0

0

-

Епюра пасажиропотоків

653

666


200

9

302


9

267

1


500

49


267

213


16

1

1

35

6


9

49

49

6

121


1

6

6

121

90


6

121

121

90

283


28

46

46

65

65


76

28

28

46

46


53

185

185

28

28


156

76

76

251

139*


313

141

213

185


53

141

76


75

53

651


604

742


1408

639

953

1257

329


по складених маршрутах розраховуємо коефіцієнт пересадочності :

, (1.1.2)

де - сумарне число кореспонденцій, пас.;

- сумарна кількість пасажирів, що їдуть з пересадками.

Значення не повинне перевищувати 1,1. У противному випадку переглядаються отримані маршрути.

Вибір рухомого складу

Відповідно до значень пасажиропотоку на найбільш завантаженому перегоні маршруту (у прямому чи зворотному напрямку) вибираємо рухомий склад, місткість якого задовольняє потреби перевезень.

Місткість автобуса вибираємо відповідно до рекомендації [3, стор.139].

Т. я. пасажиропотік на найбільш завантаженому перегоні на всіх маршрутах, не перевищує 1000, то для всіх них вибираємо автобус пасажиромісткістю 45 чоловік. Такій місткості відповідає автобус марки ПАЗ-3201

Розрахунок основних показників роботи автобусів

Розрахунок основних техніко-експлуатаційних показників проводимо на основі графа-схеми маршрутів. Приводимо формули, по яких робимо розрахунки, пояснення до них і приклади розрахунку по кожній формулі для першого маршруту.

До основних показників, які необхідно розрахувати, відносяться:

1. Довжина маршруту

,(1.3.1)

де - сумарна довжина всіх перегонів, що входять у маршрут, км.

Lm=1,3+2,5+1,2+2=7 км

2. Час оберту

, (1.3.2)

де – VT технічна швидкість руху автобусів, км/год для розрахунків приймаємо VT =24 км/год;

n - кількість проміжних зупинок, ед;

tп. об - час на проміжну зупинку, хв для розрахунків приймаємо tп. про =1 хв;

tк. об - час на кінцеву зупинку, хв. Для розрахунків приймаємо tк. про =5 хв.

год

3. Фактичний пасажирооборот на маршруті

, (1.3.3)

Рфк - фактичний пасажирооборот на k-му маршруті, пас. км.

Рф=1121,9+2662,5+1366,8+1834=6985,2 пас. км.

4. Можливий пасажирооборот на маршруті

,(1.3.4)

де Рв – можливий пасажирооборот на маршруті, пас. км.;

АМ – кількість автомобілів, що працюють на маршруті, од.;

gн - номінальна місткість автобуса, пас.

пас

5. Інтервал руху

(1.3.5)

хв

6. Необхідна кількість автобусів на маршруті

,(1.3.6)

од.

7. Динамічний коефіцієнт пасажировмісності

. (1.3.7)

Всі отримані розрахунки звести в підсумкову таблицю.

Таблиця 1.1. – Характеристика маршрутів

Маршрут

Довжина, км

Кількість проміжних зупинок

Час оберту, хв

Інтервал, хв

Максимальний пасажиропотік на перегоні

Фактичний Рф, пас. км

Можливий Рв, пас. км

Динамічний коефіцієнт пасажиромісткості

Коефіцієнт ефективності

Модель автобуса

Кількість автобусів

1

7

3

52

3

845

6985,2

13084,6

0,53

0,59

ПАЗ-3201

18

2

6,2

3

48

3

807

7066

11160

0,63

0,71

ПАЗ-3201

16

3

3,7

2

33

4

619

3338,1

5449,1

0,61

0,73

ПАЗ-3201

9

4

3,9

2

34

5

533

2030,4

4335,9

0,46

0,49

ПАЗ-3201

7

5

9,5

4

67

4

742

8904,4

13016,4

0,68

0,63

ПАЗ-3201

17

2. ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ НА МАРШРУТІ

2.1. Графоаналітичний розрахунок маршрута

Графоаналітичний розрахунок робимо для маршруту №4 5-6-9-8.

На початку визначається значення пасажиропотоку на максимально завантаженому перегоні маршруту щогодини протягом доби по формулі:

(2.1)

де - пасажиропотікік у годину t, пас/год;

- максимальний пасажиропоток, пас/год;

- коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку по годинах доби (таблиця 2.1)

Таблиця 2.1

Години доби

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

Коефіцієнт

Нерівномірності

0,3

0,8

1

0,8

0,5

0,3

0,2

0,3

0,5

Пасажиропотік

, пас

160

427

533

427

267

160

107

160

267

Кількість автобусів од

3

6

8

6

4

3

2

3

4

Продовження таблиці 2.1

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

0,6

0,6

0,8

0,9

0,6

0,5

0,3

0,2

0,1

320

320

427

480

320

267

160

107

54

5

5

6

7

5

4

3

2

1

На підставі значень пасажиропотоку по кожній годині доби визначаємо необхідну кількість автобусів по формулі (2.2).

(2.2)

де - кількість автобусів, що необхідні в t-у годину;

- час оберту автобуса на маршруті;

- максимальна пасажиромісткість автобуса, пас.

Мінімальну кількість автобусів, що повинні працювати на маршруті визначаємо по формулі:

, (2.3)

од

де - максимально припустимий інтервал руху, хв, приймаємо =15 хв.

Максимально можлива кількість автобусів, що може працювати на маршруті з урахуванням коефіцієнта дефіциту , визначається по формулі (2.3).

(2.4)

од

де - максимальна кількість автобусів, що потрібна для роботи на маршруті, од.

- коефіцієнт дефіциту,

Рис.3.1. Діаграма пасажиропотоків по годинам доби

Рис 3.2. Діаграма кількості автобусів по годинам доби

Під час графоаналітичного розрахунку режимів роботи автобусів і водіїв слід використовувати прийняті режими роботи водіїв:

Прийняті режими роботи водіїв

Однозмінний режим

сумарна кількість годин роботи від 8 до 10 годин,

У прикладі випуску 1-й, 2-й, 3-й працюють у двохзмінному режимі, а інші у перерваному режимі.

Максимальна кількість автобусів, працюючих на маршруті 8, мінімальна-3

Слід враховувати, що можлива ситуація, коли у визначенні години доби необхідна кількість автобусів не відповідає існуючим режимам роботи водіїв і автобусів. Час у резерві враховується як додатковий час роботи і входить у загальну кількість роботи автобуса й водія у наряді.

Рисунок 3.3. Графоаналітичний розрахунок

Після закінчення графоаналітичного розрахунку слід оцінити ефективність графоаналітичного розрахунку, тобто, розрахувати коефіцієнт ефективності побудові по формулі

(2.5)

де АЧ потр-сумарна кількість авто-годин, які потрібні, год;

АЧ пост - сумарна кількість авто-годин, отриманих згідно побудови, год.

Коефіцієнт ефективності побудови повинен бути більше 0,9

Умовні позначки:

- година роботи;

|| - пересмінка;

О - відстой;

П - перерва;

Д - додаткова година роботи.

Р – резерв

3. Розробка розкладу руху автобусів

Для визначення відповідного режиму роботи руху автобусів на маршруті складається розклад руху. Перш за все слід визначити інтервал руху автобусів по годинам доби по формулі:

(3.1)

де інтервал руху автобусів на маршруті в період часу t, хв;

кількість автобусів, що працюють на маршруті в період часу t, відповідно до графоаналітичного розрахунку, од.

Результати розрахунків варто занести в таблицю 2.2.

Таблиця 3.1. -Інтервал руху автобусів по годинам доби.

Годи-ни доби

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

Інтер-вал руху J хв.

12

6

5

6

6

9

12

12

9

7

6

6

5

6

9

12

12

12

Кількі-сть автобусів А од.

3

6

8

6

6

4

3

3

4

5

6

6

7

6

4

3

3

3

У курсовому проекті розклад складається відповідно графіку роботи автобусів і водіїв.

Для кожного випуску визначається час віїзду з кінцевих зупинок КЗ1 і КЗ2 у кожному оборотному рейсі. Також у розкладі відображається початок перерв і відстоїв. Далі приводиться розклад руху автобусів на маршруті.

Таблиця 3.2. – Розклад руху автобусів

1 випуск

2 випуск

3 випуск

4 випуск

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

500

536

624

700

740

814

обід 46хв

900

936

1012

1048

1135

1211

1247

1326

пересменка

1409

1444

1523

1557

обед 129хв

1806

1842

1922

1958

2034

2110

2146

2222

2256

517

553

641

717

757

917

953

1029

1105

1152

1228

1304

1343

1426

1501

1540

1823

1859

1939

2015

2051

2127

2203

2239

512

548

630

715

750

824

обід 90хв

954

1039

1121

1159

1235

1317

перезмінка

1353

1430

1511

1547

1621

обід 38хв

1659

1735

1812

1848

1931

2022

2058

2134

2210

2246

529

605

647

732

807

1011

1056

1138

1216

1252

1334

1410

1447

1528

1604

1716

1752

1829

1905

1948

2039

2115

2151

2227

524

600

636

720

800

836

910

обід 119хв

1109

1147

1223

1259

1335

1416

перезмінка

1451

1529

1611

1647

1725

1800

1834

обід 96хв

2010

2046

2122

2158

2234

2308

541

617

653

737

817

853

1126

1204

1240

1316

1352

1433

1508

1546

1628

1704

1742

1817

2027

2103

2139

2215

2251

606

642

725

806

842

918

1003

1037

відстій 268хв

1505

1541

1623

1705

1740

1818

1854

623

659

742

823

859

935

1020

1522

1558

1640

1722

1757

1835

5 випуск

6 випуск

7 випуск

8 випуск

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

612

648

730

812

848

924

958

відстій 244хв

1402

1437

1517

1553

1629

1710

1745

1824

1858

629

705

747

829

905

941

1419

1454

1534

1610

1646

1727

1802

1841

618

654

735

818

854

930

1004

відстій 184хв

1308

1344

1423

1458

1535

1617

1653

1730

1804

635

711

752

835

911

947

1325

1401

1440

1515

1552

1634

1710

1747

705

745

824

906

942

1021

1057

1131

відстій 268хв

1559

1635

1715

1750

1830

1904

1940

2014

722

802

841

923

959

1038

1114

1616

1652

1732

1807

1847

1921

1957

710

755

830

912

948

1030

1104

відстій 301хв

1605

1641

1720

1755

1836

1913

1949

727

812

847

929

1005

1047

1622

1658

1737

1812

1853

1930

На підставі розробленого розкладу руху визначається час заїзду (виїзду) автобусів у (з) АТП (табл 3.3), з урахуванням нульового пробігу рівного 10 хвилин, отримані результати заносяться до таблиці 3.4

Твиїзду=ТвідКЗ1-Т0, (3.2)

де ТвідКЗ1 – час відправлення з першої кінцевої зупинки першого оборотного рейса, год.

Тзіїзду=ТприбКЗ1+Т0, (3.3)

де ТприбКЗ1 – час прибуття на першу кінцеву зупинку після виконаного останнього обороту, год

Табл.3.3. – Час заїзду – виїзду автобусів

Випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

Виїзд, год

450

502

514

556

602

608

655

700

Заїзд, год

2306

2256

2318

1904

1908

1814

2024

1959

На підставі розкладу визначається час в наряді Тн водія та автобуса кожного випуску:

Тнвод. =Тзаїзду-Твиїзду-Тобіду(відстою) +Тпзр, (3.4)

Тнавт. =Тзаїзду-Твиїзду, (3.5)

де Тзаїзду – час заїзду автобуса в АТП;

Твиїзду – час виїзду з АТП;

Тобіду(відстою) – час обіду або відстою;

Тпзр – час на підготовчо-заключні роботи (приймаємо Тпзр=23 хв).

Табл.3.4. Характеристика роботи автобусів на маршруті.

Випуски

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість обертів, од

1 зміна

12

10

11

13

14

14

14

12

2 зміна

12

14

12

-

-

-

-

-

Час обіду або відстою, год

255

208

335

428

404

304

428

501

Час в наряді Тн, год

Автобуса

1816

1754

1804

1308

1306

1206

1329

1259

Водія

1544

1609

1452

903

925

925

924

821

Похожие работы: