Реферат : Захист екологічних прав громадян 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экология


Захист екологічних прав громадян
Реферат:

Захист екологічних прав громадян

ПЛАН

Вступ 3

1. Захист екологічних прав громадян 4

Висновок 8

Література 9

Вступ

У законодавстві не міститься визначення поняття захисту екологічних прав громадян. Зазначається лише, що порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища можуть бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України (ст.11 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"). Тобто закон визначає порядок та засоби (способи) захисту порушених прав. Отже, захист екологічних прав громадян доцільно розглядати як сукупність юридичних заходів, що спрямовані на припинення порушення таких прав, усунення перепон у їх реалізації, відновлення порушених прав.

При цьому доцільно розмежовувати такі поняття, як засоби, способи та форми захисту порушених екологічних прав. Так, засоби захисту - це дії уповноваженої особи, за допомогою яких остання може вимагати здійснення захисту своїх екологічних прав від посягань інших суб’єктів (наприклад, подання позову, скарги, заяви). Способи захисту - це дії державних органів в межах їх компетенції, які безпосередньо спрямовані на захист екологічних прав громадян (наприклад, визнання права на екологічну інформацію судом, розгляд земельних спорів радою, опротестування прокуратурою акта органу державної влади, що порушує екологічні права тощо). Форми захисту - це варіанти звернення громадян за захистом свого порушеного права, зумовлені відмінностями в діяльності державних та інших органів по захисту прав у цілому. Тобто громадяни та інші особи вправі звертатися за захистом своїх екологічних прав до правоохоронних органів, органів адміністративної чи судової юрисдикції, які зобов’язані в межах своїх повноважень розглянути такі звернення та застосувати відповідні способи захисту порушених прав.

1. Захист екологічних прав громадян

Конституційний принцип поділу державної влади на три відносно незалежні її гілки передбачив якісну зміну ролі, авторитету і впливу кожної із влад у сфері вирішення суспільних справ, особливо у галузі охорони довкілля, забезпеченні екологічної безпеки, що відкрило для громадян нові юридичні шляхи захисту їхніх екологічних прав та інтересів.

Так, законодавча влада забезпечує нормотворчу форму захисту екологічних прав шляхом розробки ефективних механізмів їх реалізації. Згідно з Конституцією (ст.92) виключно законами України Верховна Рада України повинна визначати: права і свободи людини і громадянина (в тому числі екологічні), гарантії цих прав; екологічну безпеку; організацію і діяльність органів виконавчої влади та засоби парламентського контролю за апаратом управління в цій сфері. Наприклад, з урахуванням вимог ст.8 Конституції України її норми є нормами прямої дії і тому звернення громадян до суду для захисту прав, передбачених ст.50, гарантується.

Крім цього, Конституція України гарантує кожному судовий захист будь-яких його прав і свобод (ст.55), в тому числі екологічних, а також право звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України. Така посада запроваджена відповідно до ст.101 Конституції України з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних (у тому числі екологічних) прав і свобод людини і громадянина. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України визначена Законом України від 23 грудня 1997 p., згідно з яким, зокрема, він має право приймати до свого розгляду звернення, подане протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За даними першої щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за захистом порушених екологічних прав звертаються громадяни з усіх регіонів України, переважно з Південно-Східного регіону (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Луганська області), де постійно перевищуються нормативи викидів шкідливих речовин у повітрі та воді, що зумовлює порушення права на безпечне довкілля.

Відповідна роль у механізмі захисту екологічних прав громадян належить Конституційному Суду України, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів про екологічні права Конституції України і надає їх тлумачення (ст.147 Конституції України). Зокрема, у справі за конституційним зверненням громадянки Р.А. Стешиної щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої ст.2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Конституційний Суд України рішенням від 25 жовтня 2000 р. розтлумачив, що зона відчуження - це територія, яка з 26 квітня 1986 р. охоплює ту частину радіоактивно небезпечних земель, рівень забруднення яких зумовив необхідність евакуації населення у 1986 р. на підставі відповідних актів органів державної влади незалежно від часу прийняття цих актів та проведення евакуації. Отже, при вирішенні спорів про визнання осіб потерпілими від наслідків Чорнобильської катастрофи таке визначення матиме відповідне значення при захисті прав громадян такої категорії.

У випадках, коли використані всі національні засоби правового захисту, кожен має право звертатися за захистом своїх порушених прав і свобод до відповідних органів міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ст.55 Конституції України). З метою сприяння громадянам України звертатися до таких органів у центральній газеті державної виконавчої влади "Урядовий кур’єр" (1998, 27 серпня) опубліковані Правила звернення в Європейську комісію з прав людини.

Адміністративний порядок захисту таких прав базується на конституційному положенні про можливість звернення до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із заявою (клопотанням) про усунення шкідливих дій (бездіяльності), що порушують будь-які, в тому числі й екологічні права. З точки зору положень екологічного законодавства такими діями (бездіяльністю) можуть виступати: порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; порушення норм екологічної безпеки; порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі подання завідомо неправдивого експертного висновку; невиконання вимог державної екологічної експертизи; фінансування, будівництво і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів; допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; невжиття заходів щодо запобігання та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів; відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, приховування або фальсифікація відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення та інше (ст.68 Закону "Про охорону навколишнього природного середовища").

Закон України "Про звернення громадян" (1996 р) визначив загальний адміністративний порядок оскарження колегіальних і індивідуальних дій (рішень) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб, у результаті яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадян (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

У випадках, коли встановлено факт порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, органи держави можуть винести рішення про заборону діяльності окремих підприємств, установ, організацій чи об’єктів.

Висновок

Законодавством України прямо не передбачається судова заборона екологічно небезпечної діяльності. Однак у частині другій ст.10 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" говориться про те, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим законом та іншим законодавством України. Так, відповідно до ст.10 Закону України "Про власність" кожен громадянин особисто або через громадські організації має право вимагати заборони діяльності підприємств, установ, організацій і громадян, які завдають шкоди навколишньому середовищу.

Література

 1. Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с.

 2. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

 3. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001

 4. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, "Право". 2001

 5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - 848 с

 6. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991.

 7. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Похожие работы:

 • Екологічні права громадян

  Реферат >> Экология
  ... та захисту екологічних прав громадян. Реалізується дане право шляхом ... з екологічних прав громадян. Це право є складовою частиною конституційного права на ... посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом. ...
 • Екологічні права громадян: поняття, форми і види

  Реферат >> Экология
  ... ії екологічних прав громадян передбачаються системою соціально-правових гарантій. Порушені екологічні права громадян підлягають поновленню, а їх захист ...
 • Міжнародні неурядові організації як суб’єкти міжнародного екологічного права

  Реферат >> Государство и право
  ... . Залучення МНУО з питань захисту екологічних прав відбувається досить часто ... . Зокрема, в частині забезпечення екологічних прав громадян. Досить чітких вимог до створення ... у суміжних державах, про захист екологічних прав громадян. Розгляд справ у МСЕАП базує ...
 • Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... і на них обов'язки захисту прав громадян, підприємств, установ ... і відродження довкілля, захист екологічних прав громадян, забезпечення екологічної безпеки країни ... Право громадян на екологічну небезпеку: превентивні гарантії реалізації на захист // Право ...
 • Правові аспекти участі громадськості в прийнятті рішень щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

  Реферат >> Государство и право
  ... і вище права відносяться до екологічних прав громадян і визнаються засобами реалізації конституційного права громадян Укра ... ість висловити свою думку з метою захисту екологічної безпеки населення, що прожива ...
 • Екологічне право як галузь права

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... захист життя та здоров’я населення від небезпечних природних явищ, тобто на забезпечення еколог ... ість всіх громадян перед законом. Стосовно екологічного права цей принцип проявля ... значущість екологічних правовідносин; специфіка об’єктів екологічних відносин, ...
 • Права людини

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... право рівності дітей у своїх правах (ст. 52). Право громадян на соціальний захист, ... законодавства у сфері захисту соціальних прав громадян залишається гострою проблемою ... середовища та забезпечення екологічних прав громадян. Важливим завданням екологічної полі ...
 • Екологічне право в Росії

  Реферат >> Государство и право
  ... регулювання екологічних відносин в РФ. У ньому систематизовано норми, що стосуються прав громадян на здорове ... потенційні можливості реального захисту життя і здоров'я громадян від негативного впливу навколишнього природного ...
 • Екологічна освіта на уроках біології

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... взаємно обумовлена; • друга - захист природи представляє застосування закону відносин ... в галузі природокористування та дотримання екологічних прав громадян будуть відповідно оцінен ... підбиті на екологічному конгресі школи: захист учнями наукових проектів, ...
 • Право власності на ліси

  Реферат >> Государство и право
  ... , у галузі використання, захисту та відтворен­ня природних об'є ... ни, екологічних прав громадян; затвердження проектів забудови населених пунктів з ураху­ванням екологічних вимог ... середовища, контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням ...