Лабораторная работа : Методи та прийоми економічного аналізу 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Лабораторная работа >> Экономико-математическое моделирование


Методи та прийоми економічного аналізу
Лабораторна робота №1

Тема: «Методи та прийоми економічного аналізу»

Мета роботи: Навчитися знаходити ступінь зв’язку між факторами за допомогою кореляційно-регресивного аналізу.

Завдання :

За допомогою наведених даних розрахувати:

 • коефіцієнт кореляції;

 • за допомогою ПК побудувати лінію тренда та показати на ній рівняння та показник достовірності апроксимації R;

 • за отриманими даними зробити висновки.

Таблиця 1.1 Вихідні дані для розрахунків

Рік

Товарна продукція, тис.т

Прибуток, тис.грн.

2000

268,4

560,5

2001

317,9

630,5

2002

369,5

754,9

2003

423,5

839,1

2004

478,3

967,5

2005

531,6

1075,3

2006

583,2

1121,3

2007

630,5

1278,9

2008

676,2

1370,6

Разом

4279,1

8498,6

Найбільш широко в економічних дослідженнях застосовуються прийоми кореляційного аналізу, які дозволяють кількісно виразити взаємозв’язок між показниками.

Необхідні умови застосування кореляційного аналізу:

 • наявність достатньо великої кількості спостережень про величину досліджуваних факторних і результативних показників;

 • досліджувані фактори повинні мати кількісний вимір і відбиватися в тих чи інших джерелах інформації.

Основним завданням кореляційного аналізу є визначення впливу факторів на величину результативного показника.

Найпростішим рівнянням, що характеризує прямолінійну залежність між двома показниками, є рівняння прямої Ух = а + bх, де х - факторний показник; У- результативний показник; а і b параметри регресії, що потрібно відшукати.

Розрахуємо коефіцієнт кореляції:

Побудову кореляційно-регресійної залежності виконуємо за допомогою програми EXEL. На листі 1 будуємо табл. 1.2. За допомогою курсору, визначити поле х та у (рис.1.1).

Таблиця 1.2

Вихідні дані

Роки

х

у

2000

268,4

560,5

2001

317,9

630,5

2002

369,5

754,9

2003

423,5

839,1

2004

478,3

967,5

2005

531,6

1075,3

2006

583,2

1121,3

2007

630,5

1278,9

2008

676,2

1370,6

Разом

4279,1

8598,6

Рис.1.1. Поле вихідні даних побудови діаграми

Алгоритм побудови графіку складається з етапів:

 1. за допомогою Майстра Діаграм обираємо крапковий графік (а, б);

 2. рядам надаються назви за осею Х та У (в);

 3. будується лінія тренду (г);

 4. визначається тип лінії тренду та її параметри (д,ж);

 5. отримані результати приводяться на окремий рисунок

 6. за отриманими результатами робиться висновок.

Графіки залежності обсягу виробництва продукції та прибутку від реалізації продукції:

Рис1.2 Лінійний графік

Рис. 1.3 Логарифмічний графік

Рис.1.4 Поліноміальний графік

Рис.1.5 Степеневий графік

Рис.1.6 Експоненціальний графік

Підставивши в рівняння регресії відповідні значення х, можна визначити теоретичні значення величини Ух для кожного показника Ух=1,9809х+13,56.

Висновок

За отриманими результатами можна зробити висновок, що зв’язок між обраними факторами досить значний, так як коефіцієнт апроксимації R2 в середньому дорівнює 0,97. Тобто зміна обсягів товарної продукції призведе до зміни прибутку підприємства.

Похожие работы: