Курсовая работа : Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Физика


Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки
Завдання

Визначити ефективний ККД та корисну потужність газотурбінної установки без регенерації тепла з ізобарним підведенням тепла, якщо відомі такі параметри ГТУ: ступінь підвищення тиску , внутрішні відносні коефіцієнти потужності турбіни і компресора , температура повітря перед компресором і витрата повітря через ГТУ . Робоче тіло має властивості повітря (, ), барометричний тиск В=100кПа, механічний ККД турбіни дорівнює , а механічний ККД компресора ГТУ – .

Зобразити схему ГТУ без регенерації і з регенерацією та визначити витрату палива з теплотою згорання в регенеративному циклі зі ступенем регенерації і порівняти отримане значення з витратою палива в циклі без регенерації.

Визначити поверхню регенератора, беручи коефіцієнт теплопередачі і .

Розглянути також цикл ГТУ з утилізацією невикористаної теплоти, у якому ¾ відведеної в циклі теплоти підводить в утилізаційний парогенератор з метою одержання перегрітої водяної пари для парової турбіни. Визначити параметри характерних точок циклу Ренкина ПТУ, питомі витрати тепла і палива комбінованого циклу і зрівняти їх з показниками регенеративного циклу ГТУ, якщо внутрішній відносний коефіцієнт потужності парової турбіни дорівнює .

Таблиця 1 – Вихідні дані:

кг/с

15

840

6,5

0,86

0,86

27

Рис. 3.1 – Принципова схема ГТУ з ізобарним підведенням тепла

Рис. 3.2 – Ідеальний не регенеративний цикл ГТУ з ізобарним підведенням тепла

1–2 – адіабатне стиснення повітря в компресорі при ;

2–3 – ізобарне підведення тепла при ступені зміни температури ;

3–4 – адіабатне розширення в турбіні;

4–1 – ізобарне відведення тепла.

Ступінь підвищення тиску в компресорі:


1. , ; .

2. , ,

показник адіабати.

3. ;

, .

4. ,

.

Кількість підведеного тепла в циклі:

,

.

Кількість відведеного тепла:

Термічний ККД ідеального циклу:

,

.

.

Робота турбіни:

Питома робота ідеального компресора:

.

Питома корисна робота циклу:

.

Рівняння енергетичного балансу ідеальної ГТУ:

,

де корисна потужність ідеальної ГТУ;

витрата робочого тіла;

масова продуктивність повітряного компресора ГТУ, кг/с;

витрата палива, кг/с.

.

.

.

Потужність ідеальної турбіни:

.

Потужність адіабатного компресора з рівняння енергобалансу установки:

.

Питомі витрати тепла і палива :

;

.

Для знаходимо температуру повітря після компресора

.

Питома кількість підведеного тепла:

.

Дійсна питома внутрішня робота компресора:

.

Питома внутрішня робота турбіни:

.

Питома внутрішня робота ГТУ:

.

Механічний ККД ГТУ:

,

.

Внутрішній коефіцієнт потужності установки:

Ефективний коефіцієнт потужності ГТУ:

,

де - коефіцієнт використання тепла палива в камері згорання. Приймаємо .

.

Питома витрата тепла:

.

Питома витрата палива:

.

Секундна витрата палива:

.

Рівняння енергобалансу камери згорання:

,

де – витрата повітря;

коефіцієнт надлишку повітря.

Секундна витрата повітря:

Розглянемо ГТУ з регенерацією тепла

Рис. 3.3 – Принципова схема ГТУ з регенерацією тепла

Рис. 3.4 – Ідеальний регенеративний цикл ГТУ з ізобарним підведенням тепла

Параметры в точках цикла:

Точка 1: Р1=В=0,1 МПа, Т1=15+273=288К.

Точка 2: Р2=β·Р1=6,5·0,1=0,65 МПа; ;

.

Точка 3: Р32=0,65 МПа, Т3=840+273=1113 К.

Точка 4: Р41=0,1 МПа, .

З виразу ,

.

Точка 5: Р52=0,65 МПа, розраховуємо температуру після регенератора

,

де ступінь регенерації.

.

Точка 6: ,

.

Для ГТУ з генерацією тепла внутрішній ККД установки визначається за формулою:

,

де внутрішня питома робота ГТУ при ;

питоме тепло відведення установки з регенерацією.

.

.

.

Рівняння енергобалансу регенератора:

,

де ентальпія повітря після регенератора;

ентальпія повітря на вході в регенератор;

коефіцієнт, що враховує втрати тепла в довкілля. Приймаємо .

.

Поверхня нагріву регенератора при :

,

де К – коефіцієнт теплопередачі від газу до повітря, .

.

З рівняння теплопередачі:

.

.

Середній температурний напір:

.

Похожие работы: