Реферат : Основні макроекономічні показники (работа 1) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экономическая теория


Основні макроекономічні показники (работа 1)
Основні макроекономічні показники

IКінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

IIВаловий національний продукт

1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення

2Визначення:

aПоказник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

bПоказник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року

3Обчислюється:

aЗа видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги

Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів

G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги

bЗа прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК

ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація

НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито

З – винагорода за працю найманим робітникам

Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності

П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима

ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств

ПК – прибутки корпорацій

4Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону

5На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів

IIIВаловий внутрішній продукт

1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території

2Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

3За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

IVЧистий національний продукт

1Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

2Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

3Формула: ЧНП = ВНП – ВСК

VНаціональний доход

1Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві

2Визначення:

aУзагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

bПоказник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво.

3Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК

4Розраховується в поточних цінах

5Обчислюється:

aВиробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n

ВП – валова продукція і-ої галузі

ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат

n – кількість галузей матеріального виробництва

bРозподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

cМетодом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)

 1. Доход особистого споживання (особистий доход)

6Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали

7Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

aВСС – внески на соціальне страхування

bППК – податки на прибуток корпорацій

cНПК – нерозподілені прибутки корпорацій

dТП – трансферні платежі

 1. Рівень цін

8Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі

9Виражається у вигляді індексу

10Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%

aPдр – ціна ринкового кошику в даному році

bPбр – ціна ринкового кошику в базовому році

11(Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

 1. Рівень безробіття

12Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент

13Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили)*100%

14Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

VIПроцентна ставка

  1. Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима

  2. Види:

   1. За суб'єктом встановлення:

    • Процентна ставка , встановлена НБ

Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ

bЗа реальністю:

Номінальна – процентна ставка, встановлена банком

Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%

2000 Валентин Небукін і Андрій Жолос. Всі права застережені

2000 Valentine Neboukin & Andrey Zholos. All rights Reserved

Похожие работы: