Реферат : Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экономико-математическое моделирование


Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы
Завдання № 1.

 • Умова

Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S1

17

5

24

10

4

S2

11

20

14

32

46

S3

35

5

3

37

2

S4

15

14

10

30

6

S5

17

23

20

9

12

S6

19

4

16

2

1

РІ

0.64

0.18

0.05

0.08

0.05

* Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.

 1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:


( і = № стратегії, j - номер зовнішньоекономічної умови, aij – прибуток який може отримати фірма від і- стратегії за j- умов).

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Mi

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9

Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.

То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.

 1. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:

Di – дисперсія,

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Di

S1

17

5

24

10

4

31,620

S2

11

20

14

32

46

84,520

S3

35

5

3

37

2

195,890

S4

15

14

10

30

6

23,378

S5

17

23

20

9

12

13,184

S6

19

4

16

2

1

54,158

Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.


б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма)

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

i

S1

17

5

24

10

4

5,623

S2

11

20

14

32

46

9,193

S3

35

5

3

37

2

13,996

S4

15

14

10

30

6

4,835

S5

17

23

20

9

12

3,631

S6

19

4

16

2

1

7,359

Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.

в) за коефіцієнтом варіації:


S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Ki var

S1

17

5

24

10

4

0,402

S2

11

20

14

32

46

0,567

S3

35

5

3

37

2

0,528

S4

15

14

10

30

6

0,316

S5

17

23

20

9

12

0,209

S6

19

4

16

2

1

0,530

Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

г) за семі варіацією:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S+var

S-var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

46

216,04

25,43

S3

35

5

3

37

2

12,23

503,41

S4

15

14

10

30

6

215,50

21,69

S5

17

23

20

9

12

26,61

9,17

S6

19

4

16

2

1

24,54

120,08

Додатня семіваріація (S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія.

Відємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

д) за семіквадратичним відхиленням:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

SS+var

SS-var

S1

17

5

24

10

4

3,97

8,18

S2

11

20

14

32

46

14,70

5,04

S3

35

5

3

37

2

3,50

22,44

S4

15

14

10

30

6

14,68

4,66

S5

17

23

20

9

12

5,16

3,03

S6

19

4

16

2

1

4,95

10,96

Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є 2 стратегія.

Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичного відхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуваних втрат. Це свідчить про перевагу 5 стратегії.

е) за коефіцієнтом ризику:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Kr

S1

17

5

24

10

4

2,06

S2

11

20

14

32

46

0,34

S3

35

5

3

37

2

6,42

S4

15

14

10

30

6

0,32

S5

17

23

20

9

12

0,59

S6

19

4

16

2

1

2,21

Чим менше коефіцієнт ризику (Kr) тим менше ризик

За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.

 1. Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип
  ризику кожної з них.

Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку.

Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

i

S1

17

5

24

10

4

15,61

S2

11

20

14

32

46

25,53

S3

35

5

3

37

2

38,86

S4

15

14

10

30

6

13,42

S5

17

23

20

9

12

10,08

S6

19

4

16

2

1

20,43

Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.

Додавши та віднявши граничну похибку до середньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатися фактичний прибуток по кожній стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

ai max

ai min

S1

17

5

24

10

4

29,59

-1,63

S2

11

20

14

32

46

41,73

-9,33

S3

35

5

3

37

2

65,37

-12,35

S4

15

14

10

30

6

28,74

1,90

S5

17

23

20

9

12

27,42

7,26

S6

19

4

16

2

1

34,32

-6,54

За цією таблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій:

ai max характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобто очікувані прибутки. Тут кращою є 3 стратегія.

ai min характеризує мінімальне значення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмір втрат, виходячи з цього вигіднішою є 5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатне значення.

 • Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Rivar

S1

17

5

24

10

4

31,22

S2

11

20

14

32

46

51,05

S3

35

5

3

37

2

77,72

S4

15

14

10

30

6

26,85

S5

17

23

20

9

12

20,16

S6

19

4

16

2

1

40,86

Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія.

Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.

Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники

 • Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

%

Супінь ризику

S1

17

5

24

10

4

-11,68

Допустимий

S2

11

20

14

32

46

-57,56

Критичний

S3

35

5

3

37

2

-46,58

Допустимий

S4

15

14

10

30

6

12,3744

Ризик допустимий

S5

17

23

20

9

12

41,861

Ризик допустимий

S6

19

4

16

2

1

-47,1

Допустимий

 • Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

  1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

  1. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.

  1. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

  1. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.

  1. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

  1. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

 1. Побудувати матрицю ризиків:

bj максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.

18

18

0

27

42

24

3

10

5

0

0

18

21

0

44

20

9

14

7

40

18

0

4

28

34

16

19

8

35

45


r=

 1. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості
  рішень:

 • Розрахуємо критерій Байеса (К1):


S

K1

S1

13,98

S2

16,2

S3

26,51

S4

15,32

S5

17,34

S6

13,89

Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

 • Критерій мінімального ризику (К2):

S

K2

S1

19,02

S2

16,8

S3

6,49

S4

17,68

S5

15,66

S6

19,11

Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

 • Критерій Гурвіца:

  1. для виграшів (К3):

- параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K7

K3

K5

K3

K9

S1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

S2

11

14,5

18

21,5

25

28,5

32

35,5

39

42,5

46

S3

2

5,5

9

12,5

16

19,5

23

26,5

30

33,5

37

S4

6

8,4

10,8

13,2

15,6

18

20,4

22,8

25,2

27,6

30

S5

9

10,4

11,8

13,2

14,6

16

17,4

18,8

20,2

21,6

23

S6

1

2,8

4,6

6,4

8,2

10

11,8

13,6

15,4

17,2

19

За цим показником бачимо, що вигіднішою є стратегія №2.

  1. для ризиків (К4):

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K8

 

K4

 

 

K6

 

K4

 

 

K10

S1

42

37,8

33,6

29,4

25,2

21

16,8

12,6

8,4

4,2

0

S2

24

21,6

19,2

16,8

14,4

12

9,6

7,2

4,8

2,4

0

S3

44

39,6

35,2

30,8

26,4

22

17,6

13,2

8,8

4,4

0

S4

40

36,7

33,4

30,1

26,8

23,5

20,2

16,9

13,6

10,3

7

S5

34

30,6

27,2

23,8

20,4

17

13,6

10,2

6,8

3,4

0

S6

45

41,3

37,6

33,9

30,2

26,5

22,8

19,1

15,4

11,7

8

За цим показником найменш ризикованою є стратегія №2.

 • Критерій компромісу (К5), (К6):

= 0,5

S

K5

S1

14

S2

28,5

S3

19,5

S4

18

S5

16

S6

10

Критерій К5 вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною.

= 0,5

S

K6

S1

21

S2

12

S3

22

S4

23,5

S5

17

S6

26,5

Критерій К6 вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки.

 • Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8):

Для матриці виграшів:

= 0

S

K7

S1

4

S2

11

S3

2

S4

6

S5

9

S6

1

За цим критерієм найефективнішою є стратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток.

Для матриці ризиків:

= 0

S

K8

S1

42

S2

24

S3

44

S4

40

S5

34

S6

45

За цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так як передбачає найменші очікувані збитки.

 • Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10):

Для матриці виграшів:

= 1

S

K9

S1

24

S2

46

S3

37

S4

30

S5

23

S6

19

Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою є стратегія №2.

Для матриці ризиків:

= 1

S

K10

S1

0

S2

0

S3

0

S4

7

S5

0

S6

8

Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії №1; 2; 3; 5.

 • Критерій Лапласа (К11), (К12):

Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.

Для матриці виграшів (прибутків):

= від 0 до 1

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S1

4

4,998

5,996

6,994

7,992

8,99

9,988

10,986

11,984

12,982

13,98

S2

11

11,52

12,04

12,56

13,08

13,6

14,12

14,64

15,16

15,68

16,2

S3

2

4,451

6,902

9,353

11,804

14,255

16,706

19,157

21,608

24,059

26,51

S4

6

6,932

7,864

8,796

9,728

10,66

11,592

12,524

13,456

14,388

15,32

S5

9

9,834

10,668

11,502

12,336

13,17

14,004

14,838

15,672

16,506

17,34

S6

1

2,289

3,578

4,867

6,156

7,445

8,734

10,023

11,312

12,601

13,89

За цією таблицею бачимо, що найприбутковішими можуть бути стратегії №2 і №3, так як значення цього критерію для цих стратегій є найбільші.

Для матриці ризиків (втрат):

= від 0 до 1

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S1

42

39,702

37,404

35,106

32,808

30,51

28,212

25,914

23,616

21,318

19,02

S2

24

23,28

22,56

21,84

21,12

20,4

19,68

18,96

18,24

17,52

16,8

S3

44

40,249

36,498

32,747

28,996

25,245

21,494

17,743

13,992

10,241

6,49

S4

40

37,768

35,536

33,304

31,072

28,84

26,608

24,376

22,144

19,912

17,68

S5

34

32,166

30,332

28,498

26,664

24,83

22,996

21,162

19,328

17,494

15,66

S6

45

42,411

39,822

37,233

34,644

32,055

29,466

26,877

24,288

21,699

19,11

Знаємо, чим менше значення даного критерію тим менше можливі очікувані збитки від стратегії. Цей показник вказує на перевагу 2 і 3 стратегій.

 • Критерій Вальда (К13):

Цей критерій розраховується для матриці виграшів (прибутків), значить більше його значення позитивно характеризує стратегію.

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

K13

S1

17

5

24

10

4

12

S2

11

20

14

32

46

24,6

S3

35

5

3

37

2

16,4

S4

15

14

10

30

6

15

S5

17

23

20

9

12

16,2

S6

19

4

16

2

1

8,4

За цим критерієм стратегія №2 є вигіднішою, тому що очікувані при ній прибутки є найбільшими.

 • Критерій Севіджа (К14):

Цей критерій розраховується для матриці ризиків (втрат), тому його менше значення вказує на перевагу певної стратегії.

S

Ризик за з/е умов

1

2

3

4

5

K14

S1

18

18

0

27

42

21

S2

24

3

10

5

0

8,4

S3

0

18

21

0

44

16,6

S4

20

9

14

7

40

18

S5

18

0

4

28

34

16,8

S6

16

19

8

35

45

24,6

За цим критерієм стратегія №2 переважає, тому що очікувані при ній збитки є найменшими.

 • Висновок:

Для того щоб визначити яку із стратегій для фірми доцільно фінансувати

проаналізуємо всі кількісні характеристики рівня ефективності та ризикованості стратегій, тобто оцінимо стратегії за отриманими критеріями.

Для полегшення цієї задачі відобразимо отримані результати в таблиці.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

S3

S3

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S1

S3

S2

S2

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2

S2

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 • Тепер відобразимо частоту появи кожної стратегії:

S1

1

S2

12

S3

5

S4

0

S5

1

S6

0

Робимо висновок, що за критеріями від К1 до К14 кращою з стратегій є стратегія №2, тобто саме цю стратегію рекомендую обрати фірмі для інвестування.

1Overview

Розрахунки
Критерії
ВИСНОВОК


Sheet 1: Розрахунки

S Прибуток за з/е умов


1 2 3 4 5 Mi Di di Kiva S+var S-var SS+var SS-var Kr ∆i aimax aimin Rivar % Супень ризику
S1 17 5 24 10 4 13,98 31,620 5,623 0,402 15,73 66,98 3,97 8,18 2,06 15,61 29,59 -1,63 31,22 -11,6760657157 Допустимий
S2 11 20 14 32 46 16,2 84,520 9,193 0,567 216,04 25,43 14,70 5,04 0,34 25,53 41,73 -9,33 51,05 -57,5628474976 Критичний
S3 35 5 3 37 2 26,51 195,890 13,996 0,528 12,23 503,41 3,50 22,44 6,42 38,86 65,37 -12,35 77,72 -46,5836007559 Допустимий
S4 15 14 10 30 6 15,32 23,378 4,835 0,316 215,50 21,69 14,68 4,66 0,32 13,42 28,74 1,90 26,85 12,3745446932 Ризик відсутній
S5 17 23 20 9 12 17,34 13,184 3,631 0,209 26,61 9,17 5,16 3,03 0,59 10,08 27,42 7,26 20,16 41,8606484875 Ризик відсутній
S6 19 4 16 2 1 13,89 54,158 7,359 0,530 24,54 120,08 4,95 10,96 2,21 20,43 34,32 -6,54 40,86 -47,1017209064 Допустимий
РІ 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05


Sheet 2: Критерії

S Прибуток за з/е умов


0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1


1 2 3 4 5 K1 max aij aij K7
K3

K5
K3

K9


S1 17 5 24 10 4 13,98 24 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24


S2 11 20 14 32 46 16,2 46 11 11 14,5 18 21,5 25 28,5 32 35,5 39 42,5 46


S3 35 5 3 37 2 26,51 37 2 2 5,5 9 12,5 16 19,5 23 26,5 30 33,5 37


S4 15 14 10 30 6 15,32 30 6 6 8,4 10,8 13,2 15,6 18 20,4 22,8 25,2 27,6 30


S5 17 23 20 9 12 17,34 23 9 9 10,4 11,8 13,2 14,6 16 17,4 18,8 20,2 21,6 23


S6 19 4 16 2 1 13,89 19 1 1 2,8 4,6 6,4 8,2 10 11,8 13,6 15,4 17,2 19


РІ 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05


песимізму компромісу Крайн оптимізму11 14,5 18 21,5 25 28,5 32 35,5 39 42,5 46


Запишемо матрицю виграшів інвестора


17 5 24 10 4


Матриця ризиків

11 20 14 32 46

18 18 0 27 42


35 5 3 37 2

24 3 10 5 0

A= 15 14 10 30 6
r = 0 18 21 0 44


17 23 20 9 12
20 9 14 7 40


19 4 16 2 1

18 0 4 28 34

16 19 8 35 45

B= 35 23 24 37 46Критерій гурвіца для матриці ризиків


S Ризик за з/е умов0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1 2 3 4 5 K2 min rij max rij
K8
K4

K6
K4

K10

S1 18 18 0 27 42 19,02 0 42
42 37,8 33,6 29,4 25,2 21 16,8 12,6 8,4 4,2 0

S2 24 3 10 5 0 16,8 0 24
24 21,6 19,2 16,8 14,4 12 9,6 7,2 4,8 2,4 0

S3 0 18 21 0 44 6,49 0 44
44 39,6 35,2 30,8 26,4 22 17,6 13,2 8,8 4,4 0

S4 20 9 14 7 40 17,68 7 40
40 36,7 33,4 30,1 26,8 23,5 20,2 16,9 13,6 10,3 7

S5 18 0 4 28 34 15,66 0 34
34 30,6 27,2 23,8 20,4 17 13,6 10,2 6,8 3,4 0

S6 16 19 8 35 45 19,11 8 45
45 41,3 37,6 33,9 30,2 26,5 22,8 19,1 15,4 11,7 8

РІ 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05


24 21,6 19,2 16,8 14,4 12 9,6 7,2 4,8 2,4 0S Прибуток за з/е умов

1 2 3 4 5 K1 aij min
K13
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
S1 17 5 24 10 4 13,98 4
12
4 4,998 5,996 6,994 7,992 8,99 9,988 10,986 11,984 12,982 13,98
S2 11 20 14 32 46 16,2 11
24,6 11 11,52 12,04 12,56 13,08 13,6 14,12 14,64 15,16 15,68 16,2
S3 35 5 3 37 2 26,51 2
16,4
2 4,451 6,902 9,353 11,804 14,255 16,706 19,157 21,608 24,059 26,51
S4 15 14 10 30 6 15,32 6
15
6 6,932 7,864 8,796 9,728 10,66 11,592 12,524 13,456 14,388 15,32
S5 17 23 20 9 12 17,34 9
16,2
9 9,834 10,668 11,502 12,336 13,17 14,004 14,838 15,672 16,506 17,34
S6 19 4 16 2 1 13,89 1
8,4
1 2,289 3,578 4,867 6,156 7,445 8,734 10,023 11,312 12,601 13,89
РІ 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05


K11= 11 11,52 12,04 12,56 13,08 14,255 16,706 19,157 21,608 24,059 26,51
S Ризик за з/е умов
1 2 3 4 5 K2 max rij K14
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

S1 18 18 0 27 42 19,02 42 21
42 39,702 37,404 35,106 32,808 30,51 28,212 25,914 23,616 21,318 19,02

S2 24 3 10 5 0 16,8 24 8,4
24 23,28 22,56 21,84 21,12 20,4 19,68 18,96 18,24 17,52 16,8

S3 0 18 21 0 44 6,49 44 16,6
44 40,249 36,498 32,747 28,996 25,245 21,494 17,743 13,992 10,241 6,49

S4 20 9 14 7 40 17,68 40 18
40 37,768 35,536 33,304 31,072 28,84 26,608 24,376 22,144 19,912 17,68

S5 18 0 4 28 34 15,66 34 16,8
34 32,166 30,332 28,498 26,664 24,83 22,996 21,162 19,328 17,494 15,66

S6 16 19 8 35 45 19,11 45 24,6
45 42,411 39,822 37,233 34,644 32,055 29,466 26,877 24,288 21,699 19,11

РІ 0,64 0,18 0,05 0,08 0,05
K12= 24 23,28 22,56 21,84 21,12 20,4 19,68 17,743 13,992 10,241 6,49

Sheet 3: ВИСНОВОК


K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14

S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S3 S2 S2 S2


S2 S2 S3S3

S5


ЧАСТОТА ПОЯВИ


S1 1
S2 12
S3 5
S4 0
S5 1
S6 0Похожие работы:

 • Стратегия развития фирмы и диверсификация

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Стратегия развития фирмы и диверсификация Сущность стратегического анализа Разработка стратегии предприятия начинается с определения ... выбрать наиболее эффективную стратегию предприятия. ... риск будет оставаться ниже взвешенной суммы рисков, присущих каждому из ...
 • Метод выбора стратегии развития фирмы по Портеру

  Реферат >> Экономика
  ... эффективные фирмы в условиях обострившейся конкуренции пострадают первыми». Разумеется, стратегия минимальных издержек подходит не каждой ... определенные риски, как, впрочем, и стратегия лидерства в минимизации издержек. Во-первых, если цена продукта у фирм ...
 • Выработка целей и стратегии развития фирмы

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... стратегии развития фирмы. Задачами курсовой работы является определение понятий цели и стратегии развития фирмы ... -операции. Каждые подразделение, команда ... Один из них ... определенных функций и обеспечивают эффективную ... , снижение уровня риска, распределение прибыли ...
 • Стратегия развития предприятий реального сектора экономики

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... ? Имеет ли стратегия определенную долю риска для действующей системы ... Для каждого из участников проекта величины показателей эффективности проекта ... из ставших уже классическими методов проведения аналитической работы перед выработкой стратегии развития фирмы ...
 • Стратегия развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... определенных функций и обеспечивают эффективную ... стратегии развития Стратегия инновации предусматривает ориентацию фирмы ... каждую из этих сил фирма может воздействовать только посредством своей стратегии ... Финансово-экономические риски Виды рисков Отрицательное ...
 • Фирма в рыночных условиях

  Реферат >> Предпринимательство
  ... прогнозы развития рынка. В рамках каждого из ... развития рынка; оценивать потенциальные риски деятельности предприятия; Выработка стратегии развития фирмы в рыночной экономике позволяет обеспечить эффективное ... финансовой стратегии, а также определения риска и ...
 • Стратегии развития бизнеса

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... это такие же стратегии развития фирмы, как и рассмотренные стратегии роста, и при определенных обстоятельствах их ... определение круга полномочий для руководства каждым производственным и функциональным подразделением с обеспечением при этом эффективного ...
 • Стратегии развития предприятия: понятие и виды

  Реферат >> Экономика
  ... из пионерских работ в области стратегического планирования, считает, что стратегия - “это определение ... риска. Планирование риска является одной из важных ... эффективность. Руководство занимает бдительную позицию по отношению к ускорению темпов развития ...
 • Маркетинговая и финансовая стратегия развития организации

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... или выбрать приз на определенную сумму. По мере развития программы к ней можно ... рисков: Внешние риски Политический риск Технический риск Отраслевой риск Внутренние риски Производственный риск Коммерческий риск Финансовый риск Рассмотрим каждый из этих рисков ...
 • Анализ базовых стратегий и рисков развития фирмы

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... на фирму, и их взаимодействия; анализирование базовых стратегий развития фирмы, рисков, присущих базовым стратегиям; а также разработка стратегии ... на каждую из пяти сил посредством собственной стратегии. Однако некоторые нововведения отдельных фирм ...