Реферат : Электродинамика (работа 2) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Физика


Электродинамика (работа 2)
Електродинаміка – розділ фізики в якому вивчаються електричні й магнітні явища. Основу цих явищ становить електромагнітна взаємодія основними положеннями термодинаміки є заряд і електромагнітне поле. Електростатика – це розділ електродинаміки в якому вивчаються властивості та взаємодія нерухомих заряджених частинок та тіл. Електричний заряд – кількісна міра здатності частинок до електромагнітної взаємодії. Закон збереження електричного заряду – в ізолірованій системі тіл алгебраїчна сума зарядів залишається сталою. Електризація – перерозподіл електронів між стичними тілами. Закон Кулона – два нерухомих точкових зарядів взаємодіють силою прямо пропорційною добуткам цих зарядів і обернена пропорційно квадрату відстані між ними. Сили взаємодії заряджених тіл за числовими значеннями однакові і спрямовані вздовж прямої, яка здержує ці тіла, причому у одноіменних зарядів ця сила додатня, а різнойменних від’ємна. Діелектрична проникливість показує у скільки разів кулонова сила в середовищі менша ніж у вакуумі. Електричне поле – середовище в якому діють електричні сили і яке має енергію (воно нерозривно зв’язано з зарядом, реально існує і не залежить від наявності в ньому інших зарядів і їх полів).напруженість поля – характеристика поля в даній точці. Напруженістю електричного поля - в даній точці називають векторну величину що чисельно дорівнює відношенню сили з якою поле діє на заряд до величини з якою тіло діє на заряд (значення напруженості поля в даній точці де на заряд в 1 Кл. діє сила в 1Н). Однорідне електричне поле – поле у якому напруженість ел. поля не міняється за напрямком, а є перпендикуляром до поверхні. Т. Гауса – потік вектора напруженості електричного поля через довільну замкнуту поверхню дорівнює повному заряду, який міститься в середині цієї поверхні, поділеному на електричну сталу.

Похожие работы: