Реферат : Пол и характер 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Психология


Пол и характер
Ýòà ðàáîòà íå ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëåíèåì áåñêîíå÷íûõ ðÿäîâ îòäåëüíûõ îñîáåíîñòåé òåìïåðàìåíòà è õàðàêòåðà è ñîïîñòàâëåíèåì íàó÷íûõ èçìåðåíèé è ýêñïåðèìåíòîâ, îíà òàêæå íå ïðåòåíäóåò íà êàêîå-òî îòêðûòèå èëè íîâîââèäåíèå (êîòîðîå íàñ îæèäàåò â ñàìîì áëèçêîì áóäóùåì). Ïñèõîëîãèÿ êîòîðîé áóäåò ïîëüçîâàòñÿ íàøå èññëåäîâàíèå - âñåöåëî ôèëîñîâñêàÿ, õîòÿ ñâîåîáðàçíîñòü ìåòîäà, âûçâàííàÿ ñâîåîáðàçíîñòüþ ðасñìàòðèâàåìîé òåìû, çàñòàâëÿåò íàñ èñõîäèòü èç ñàìûõ òðèâåàëüíûõ äàííûõ îïûòà.

 ñèëó íàøåé ïðîôåññèè (èíæèíåðíîé) õîòåëîñü áû õàðàêòåð ïîëîâ ïðåäñòàâèòü â áîëåå äîñòóïíîé íàì ôîðìå, ñ êîòîðîé ìû ïîçíîêîìèìñÿ íèæå. Êîðî÷å ãîâîðÿ öåëüþ ýòîãî ðåôåðàòà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà ñâåñòè âñå ïðîòèâîïîëîæíîñòü ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé ê åäèíîìó îáùåìó ïðèíöûïó.  ýòîì èìåííî ïóíêòå ïðåäïîëîãàåìàÿ ëèòåðàòóðà (Îòòî Âåéíèíãåð “Ïîë è õàðàêòåð”, Ýðèõ Ôðîìì ”Äóøà ÷åëîâåêà”) îò âñåõ äðóãèõ ðàáîò ïîäîáíîãî ðîäà. Îíà âñÿ÷åñêè èçáåãàåò ïîãðóæåíèÿ â èäèëëè÷åñêîå ñîçåðöàíèå ÿâëåíèé, à óïîðíî è ðåøèòåëüíî ñòðåìèòñÿ ê ñâîåé êîíå÷íîé öåëè. Íå ãðîìîçäÿ îòäåëüíûõ íàáëþäåíèé äðóã íà äðóãà, îíà ñâîäèò äóõîâíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ïîëîì â îäíó îáøóþ ñèñòåìó; îíà òðàêòóåò íå î æåíùèíàõ, à î æåíøèíå. Ïðàâäà îíà áåðåò ñâîåé èñõîäíîé òî÷êîé âñå ñàìîå ïîâñåäíåâíîå è ïîâåðõíîñòíîå, íî òîëüêî äëÿ òîãî ÷òîáûäàòü èñòîëêîâàíèå êîíêðåòíîìó, åäèíè÷íîìó îïûòó. Ýòî èññëåäîâàíèå ïðîèçâîäèò ñóðîâîå äàæå îñêîðáèòåëüíîå âïå÷åòëåíèå, îíî îñîáåííî àíòèôåìèíèñòè÷íî.

Äî íà÷àëà àíàëèçà ìíå áû õîòåëîñü ïðèâåñòè íåñêîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèé äëÿ îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðåäìåòà.

 ïñèõîëîãèè ïîíÿòèå õàðàêòåð (îò ãðå÷. Character -“÷åêàíêà”, ”ïå÷àòü”) îçíî÷àåò ñîâîêóïíîñòü óñòîé÷èâûõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè, ñêëàäûâàþøèõñÿ è ïðîÿâëÿþøèõñÿ â äåÿòåëüíîñòè è îáøåíèè,îáóñëîâëèâàÿ òèïè÷íûå äëÿ íåå ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ.

Õàðàêòåð êà÷åñòâî ëè÷íîñòè, îáîáøàþøåå íàèáîëåå âûðàæåííûå, òåñíî âçàèìîñâÿçàííûå è ïîýòîìó îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿþøèåñÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ

äåÿòåëüíîñòè ñâîéñòâ ëè÷íîñòè.

Õàðàêòåð – “Êàðêàñ” è ïîäñòðóêòóðà ÷åëîâåêà, íàëîæåííàÿ íà åå îñòîâíûå ïîäñòðóêòóðû. Õàðàêòåðîì ìîæíî ñ÷èòàòü íå âñå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà, à òîëüêî ñóøåñòâåííûå è óñòîé÷åâûå .

Õàðàêòåðîëîãèÿ - îòðàñåëü ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè, èíîãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà â ñòâîëå èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîëîãèè äåðåâà ïñèõîëîãèè äåðåâà ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè,ïðåäìåò êîòîðîé õàðàêòåð.

Ó÷åíüå î õàðàêòåðå – õàðàêòåðîëîãèÿ èìååò äëèòåëüíóþ èñòîðèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ .Âàæíåéøèìè ïðîáëåìàìè õàðàêòåðîëîãèè íà ïðîòèæåíèè âåêîâ áûëî óñòàíîâëåíèå òèïîâ õàðàêòåðà è èõ îïðåäåëåíèÿ ïî åãî ïðîÿâëåíèþ ñ öåëüþ ïðîãíîçèðîâàòü ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. Óæå Àðèñòîòåëü è Ïëàòîí ïðåäëàãàëè îïðåäåëÿòü õàðàêòåð ÷åëîâåêà, îòûñêèâàÿ â åãî âíåøíîñòè ÷åðòû ñõîäñòâà ñ êàêèì-íèáóäü æèâîòíûì, à ïîòîì îòîæäåñòâëÿëè åãî õàðàêòåð

ñ õàðàêòåðîì ýòîãî æèâîòíîãî.Íàèáîëåå èçâåñòíîé ñòàëà ôèçèîãíîìåñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà Èîãàííà Êàñïåðà Ëàôîíòåðà, ñ÷èòàâøåãî îñíîâíûì ïóòåì ïîçíàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî õàðàêòåðà èçó÷åíèå ñòðîåíèÿ ãîëîâû, êîíôèãóðàöèè ÷åðåïà, ìèìèêè è ò.ä. Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íàó÷íàÿ ïñèõîëîãèÿ íåèçìåííî îòâåðãàëà

õèðîìàíòèþ îäíàêî èçó÷åíèå ýìáðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïàëüöåâûõ óçîðîâ â ñâÿçè ñ íàñëåäñòâåííîñòüþ äàëî íîâûé òîë÷îê ê âîçíèêíîâåíèþ íîâîé îòðàñëè çíàíèÿ-äåðìàòîãëèôèêè.Áûëî â ÷àñòíîñòè ïîêàçàíî,÷òî ôîðìèðîâàíèå ðèñóíêà ëàäîíåé êàæäîãî ÷åëîâåêà, êàê è ðàçâèòèå ìîçãà, ïðîèñõîäèò íà 3-4 ìåñÿöå âíóòðè -óòðîáíîãî ðàçâèòèÿ è îáóñëîâëåíî îäíèì è òåì æåâëèÿíèåì ãåííîãî íàáîðà ðîäèòåëåé èëè õðîìîñîìíûìè îòêëîíåíèÿìè ïëîäà.Ïîýòîìó õèðîìàíòèþ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ñêîðåå êàê àíàòîìè÷åñêóþ èëè ôèçèîëîãè÷åñêóþ îñîáåííîñòü îðãàíèçìà è îíà ìîæåò ïîñòàâëåíà â îäèí ðÿä ñ êîíñòèòóöèîííûì íàïðàâëåíèåì õàðàêòåðîëîãèè, ÿðêèì ïðåäñòàâèòåëåì êîòîðîãî áûë Ý.Êðå÷ìåð. Êðå÷ìåð ðàññìàòðèâàë õàðàêòåð â ñâÿçè ñî ñòðîåíèåì òåëà êàê ïñèõè÷åñêóþ êîíñòèòóöèþ ÷åëîâåêà,ñîîòâåòñòâóþùóþ åãî òåëåñíîé êîíñòèòóöèè è îáúÿñíÿë õàðàêòåð,â êîíå÷íîì ñ÷åòå âðîæäåííûìè, ïðåæäå âñåãî ýíäîêðèííûìè ôàêòîðàìè .

Îäèí èç ãåíèàëüíûõ è çàãàäî÷íûõ íåìåöêèõ ïñèõîëîãîâ 20 â Îòòî Âåéíèíãåð èìååò îòëè÷íîå îò âûøå ïåðå÷èñëåííîãî ìíåíèå, õîòÿ íà÷íåì ñíà÷àëà.

Ñóøåñòâóþò äâà ïîíÿòèÿ, ïðåíàäëåæàøèå ê ñàìûì äðåâíèì, ñ êîòîðûìè ÷åëîâå÷åñòâó ïðèõîäèëîñü ñ ñàìîãî íà÷àëà êîå-êàê ïåðåáèâàòüñÿ â ñâîåé äóõîâíîé æèçíè. ß ãîâîðþ î ïîíÿòèÿõ æåíùèíû è ìóæ÷èíû.

Êîìó íå ïðèõîäèëî â êðóãó ëè äðóçåé, â íàó÷íîì èëè îáøåñòâåííîì ñîáðàíèè ñëóøàòü èëè ñàìîìó çàòåâàòü ãîðÿ÷èå ñïîðû â êîòîðûõ “ìóæ÷èíû” è “æåíùèíû” ñ áåçíàäåæíûì ïîñòîÿíñòâîì ïðîòèâîïîñòîâëÿþòñÿ äðóã äðóãó, ïîäîáíî áåëûì è êðàñíûì øàðàì, êîòîðûå ëèøåíû âñÿêèõ ðàçëè÷èé ìåæäó ñîáîé â ïðåäåëàõ îäíîãî öâåòà! Íå áûëî íèêîãäà ïîïûòêè èññëåäîâàòü ñïîðíûå ïóíêòû ñ òî÷êè çðåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñîçäàííîñòè êàæäîãî èç íèõ, à òàê êàê êàæäûé îáëàäàåò èíäèâèäóàëüíûì îïûòîì,òî âñÿêîå ñîãëàøåíèå, åñòåñòâåííî îêàçûâàåòñÿ íåìûñëåìûì,êàê è âî âñåõ ñëó÷àÿõ, ãäå ðàçëè÷íûå âåùè îáîçíà÷àþòñÿ îäíèì ñëîâîì, ãäå ÿçûê è ñëîâî íå ïîêðûâàþò äðóã äðóãà. Íåóæåëè “æåíùèíû” è “ìóæ÷èíû”, ïðåäñòîâëÿÿ ñîáîþ äâå ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûå ãðóïïû, ÿâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ êàæäîé ãðóïïû ÷åì-òî îäíîîáðàçíûì,ñîâïîäàþùèì âî âñåõ ïóíêòàõ ñî âñåìè ïðî÷èìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîé ãðóïïû? Íà ýòîì è ïîêîèòñÿ áîëüøåé ÷àñòüþ áåññîçíàòåëüíî âñå ðàññóæäåíèÿ î ðàçëè÷èÿõ ìåæäó ïîëàìè. Íèãäå â ïðèðîäå ìû íå íàáëþäàåì òàêîãî ðåçêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ; ìû âèäèì, íàïðèìåð,ïîñòåïåííûå ïåðåõîäû îò ìåòàëëîâ ê íåìåòàëëàì,îò õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ê ñìåñÿì; ìû íàõîäèì òàê æå ïðîìåæóòî÷íûå ôîðìû ìåæäó æèâîòíûìè è ðàñòåíèÿìè. Èñõîäÿ èç ïðèâåäåííûõ àíàëîãèé,ìû è â äàííîì ñëó÷àå ïðèçíàåì ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíûì ïðåäïîëîæåíèå,÷òî ïðèðîäà ïðîâåëà ðàçíóþ ãðàíü ìåæäó âñåìè ñóøåñòâàìè ìóæñêîãî ðîäà - ñ îäíîé ñòîðîíû è ñóøåñòâàìè æåíñêîãî ðîäà ñ äðóãîé; â ñâÿçè ñ ýòèì íåâîçìîæíî îõàðàêòåðåçîâàòü êàêîå-ëèáî ñóùåñòâî,êàê íå÷òî ñòîÿøåå ïî òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó ýòîé ïðîïàñòè. Ê áåñêîíå÷íûì ñïîðàì î æåíñêîì âîïðîñå íåîäíîêðàòíî ïðèâëåêàëè àíàòîìà â êà÷åñòâå âåðõîâíîãî ñóäüè Îí äîëæåí áûë ðàçðåøèòü ñïîðíîå ðàçãðàíè÷åíèå ìåæäó âðîæäåííûìè, à ïîòîìó è íåèçìåííûìè ñâîéñòâàìè ìóæñêîãî è æåíñêîãî äóøåâíîãî ñêëàäà è ñâîéñòâàìè ïðèîáðèòåííûìè. Òàê, àâòîð ïðèñîåäèíÿëñÿ ê òåì èññëåäîâàòåëÿì, êîòîðûå â íîâåéøåå âðåìÿ ïîäâåðãëè ðàññìàòðåíèþ ÿâëåíèÿ îòíîñÿøèåñÿ ê ðàçáèðàåìîé ìíîþ òåìå; íî òóò æå ñ÷èòàþ äîëãîì îãîâîðèòñÿ,÷òî èñõîäíîé òî÷êîé ýòîãî èññëåäîâàíèÿ èçáðàí óñòàíîâëåííûé èñòîðèåé ðàçâèòèÿ (ýìáðèîëîãèåé) ôàêò ïîëîâîé íåäèôôåðåíöèðîâàííîñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî, ýìáðèîíàëüíîãî ñòðîåíèÿ ÷åëîâåêà, ðàñòåíèé è æèâîòíûõ. Òàê ó ïÿòèíåäåëüíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî çàðîäûøà íåëüçÿ åùå íèêàê ðàñïîçíàòü òîãî ïîëà, â êîòîðûé îí âïîñëåäñòâèè ðàçîâüåòñÿ. Òîëüêî ïîñëå èñòå÷åíèè ïÿòè íåäåëü íà÷èíàþòñÿ çäåñü òå ïðîöåññû, êîòîðûå ê êîíöó òðåòüåãî ìåñÿöà áåðåìåííîñòè çàâåðøàþòñÿ îäíîñòîðîííèì ðàçâèòèåì, ïåðâîíà÷àëüíî îáåèì ïîëàì ñòðîåíèÿ; â äàëüíåéøåì æå òå÷åíèè ñâîåì ýòîò ïðîöåññ ïðèâîäèò ê âûðàáîòêå âñåãî èíäèâèäóóìà â êàêîì íèáóäü îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè.

Ýòèì áèñåêñóàëüíûì ñòðîåíèåì âñÿêîãî çàðîäûøà, ïðèíàäëåæàùåãî äàæå ê êàòåãîðèè âûñøèõ îðãàíèçìîâ, îáúÿñíÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïðèçíàêè äðóãîãî ïîëà âñåãäà îñòàþòñÿ è íèêîãäà âïîëíå íå èñ÷åçàþò, õîòÿ áî äàæå è ó âïîëíå îäíî-

ïîëîãî èíäèâèäóóìà - ðàñòèòåëüíîãî, æèâîòíîãî, èëè ÷åëîâå÷åñêîãî.

Ïîëîâîå äèôôåðåíöèðîâàíèå íèêîãäà íå áûâàåò âïîëíå çàêîí÷åííûì. Âñå îñîáåííîñòè ìóæñêîãî ïîëà õîòÿ è â ñëàáîì, åäâà ðàçâèòîì ñîñòîÿíèè, ìîæíî íàéòè è ó æåíñêîãî; è íàîáîðîò, âñå ïîëîâûå ïðèçíàêè æåíùèíû â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ñîäåðæàòñÿ è â ìóæ÷èíå, õîòÿ â î÷åíü íåîôîðìëåííîé ôîðìå.  òàêèõ ñëó÷àÿõ îáûêíîâåííî ãîâîðÿò, ÷òî îíè íàõîäÿòñÿ â “ðóäèìåíòàðíîì” ñîñòîÿíèè.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íàøåé ìûñëè âîçüìåì â êà÷åñòâå ïðèìåðà, ÷åëîâåêà êîòîðûé è â äàëüíåéøåì èçëîæåíèè ÿâèòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî èñêëþ÷èòåëüíîãî èíòåðåñà. Ó ñàìîé æåíñòâåííîé æåíùèíû èìååòñÿ íà òåõ ìåñòàõ, ãäå ó ìóæ÷èíû ðàñòåò áîðîäà,ëåãêèé ïóøîê íåïèãìåíòèðîâàííûõ ìÿãêèõ âîëîñêîâ; òî÷íî òàêæå ó ñàìîãî ìóæåñòâåííîãî ìóæ÷èíû íàõîäÿòñÿ ïîä ñîñöàìè êîìïëåêñû ìîëî÷íûõ æåëåç. Âñå ýòè ÿâëåíèÿ îñîáåííî òî÷íî èññëåäîâàííû â îáëàñòè ïîëîâûõ îðãàíîâ è èõ âûâîäíûõ ïóòåé ;âñå îíè â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò î ñóùóñòâîâàíèè ïîëíåéøåãî ïàðàëëåëèçìà ìåæäó ïðèçíàêàìè îáîèõ ïîëîâ â èõ ðóäèìåíòàðíîì ñîñòîÿíèè.È âîò ñëåäóåò çàðàíåå ïðèíÿòü,÷òî ñóøåñòâóþò ñðåäè æèâîòíûõ êðàéíèå ñàìöû ñ ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûìè îñòàòêàìè æåíñòâåííîñòè êðàéíèå ñàìêè ñ ñîâåðøåííî íåçàìåòíîé ìóæåñòâåííîñòüþ è â öåíòðå ìåæäó ýòèìè äâóìÿ òèïàìè íåêîòîðàÿ ãåðìàôðàäèòíàÿ ôîðìà,òåì íå ìåíåå,ìåæäó ýòèìè òðåìÿ òî÷êàìè íåò ïóñòîòû, ñîâåðøåííî íå çàïîëíåíîé. Íàñ ñïåöèàëüíî çàíèìàåò ÷åëîâåê.Îòíîñèòå- ëüíî ÷åëîâåêà ìîæíî ñêàçàòü ñëåäóþøåå:ñóøåñòâóþò áåñ÷èñëåííûå ïåðåõîäíûå ñòåïåíè üåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé,òàê íàçûâàåìûå”ïðîìåæóòî÷íûå ïîëîâûå ôîðìû”.

Êàê ôèçèêà ãîâîðèò îá èäåàëüíûõ ãàçàõ ò.å î òàêèõ,êîòîðûå ïîä÷èíÿþòñÿ çàêîíó Áîéëÿ-Ãåé Ëþñàêà (â äåéñòâèòåëüíîñòè åìó íå ïîä÷èíÿåòñÿ íè îäèí ãàç) ÷òîáû,èñõîäÿ èç ýòîãî çàêîíà,óñòàíîâèòü âñåâîçìîæíûå óêëîíåíèÿ îò íåãî,â äàííîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå,òàê è ìû ìîæåì ïðèíÿòü èäåàëüíîãî ìóæ÷èíó Ì è èäåàëüíóþ æåíùèíó Æ, êàê òèïè÷íûå ïîëîâûå ôîðìû,êîòîðûå â äåéñòâèòåëü –íîñòè íå ñóùåñòâóþò. Èññëåäóÿ ñâîéñòâà àáñîëþòíî òâåðäîãî è àáñîëþòíî óïðóãîãî òåëà íàó÷íàÿ ôèçèêà îòëè÷íî ñîçíàåò, ÷òî äåéñòâèòåëüíîñòü íå ìîæåò ïðåäñòàâèòü åé íè îäíîãî ñëó÷àÿ,â êîòîðîì åå âûâîäû ìîãëè áû íàéòè ïîëíîå ïîòâåðæäåíèå; ýìïåðè÷åñêèå äàííûå, ïðîìåæóòî÷íûå ñòàäèè ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñîñòîÿíèÿìè òåëà ñëóæàò äëÿ íåå ëèøü èñõîäíîé òî÷êîé äëÿ îòûñêàíèÿ òèïè -÷åñêèõ ñâîéñòâ è ýòè æå ñòàäèè ïðè îáðàòíîì íàïðàâëåíèè-îò òåîðèè ê ïðàêòèêå ðàññìàòðèâàþòñÿ è èñ÷åðïûâàþøå îáñóæäàþòñÿ,êàê íåêîòîðûå ñìåøàííûå ôîðìû. Òî÷íî òàêæå ñóøåñòâóþò òîëüêî âñåâîçìîæíûå ñòóïåíè ìåæäó ñîâåðøåííûì ìóæ÷èíîé è ñîâåðøóííîé æåíùèíîé, òîëüêî èçâåñòíûå ïðèáëèæåíèÿ ê íèì,ñàìè æå îíè íàãëÿäíî íèêîãäà íå ìîãóò áûòü äàíû.

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî ÷òî ðå÷ü èäåò çäåñü íå ïðîñòî î áèñåêñóàëüíîì ïðåäðàñïîëîæåíèè, à î ïîñòîÿííî äåéñòâóþøåé äâóïîëîñòè. Ïîñëåíÿÿ íå äîëæíà îãðàíè÷èâàòñÿ îäíèìè òîëüêî ñðåäíèìè ïîëîâûìè ôîðìàìè, ôèçè÷åñêèìè èëè ïñèõè÷åñêèìè ãåðìîôðàäèòàìè,êàê ýòî äåëàëîñü äî ñèõ ïîð âî âñåõ èññëåäîâàíèÿõ ïîäîáíîãî ðîäà.  ýòîé ôîðìå, ñëåäîâàòåëüíî, àâòîð âûðàæàåò íîâûå ìûñëè.

È òàê ìóæ÷èíà è æåíùèíà ÿâëÿþòñÿ êàê áû äâóìÿ ñóáñòàíöèÿìè, êîòîðûå â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñîîòíîøåíèÿõ ðàñïðåäåëåíû íà âñå æèâûå èíäèâèäóóìû, ïðè÷åì êîýôôèöåíò êàæäîé ñóáñòàíöèè íèêîãäà íå ìîæåò áûòü ðàâåí íóëþ. Ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ÷òî â ìèðå îïûòà íåò íè ìóæ÷èíû,íè æåíùèíû, à åñòü òîëüêî ìóæåñòâåííûå è æåíñòâåííûå. Ïîýòîìó èíäèâèäóóì À èëè  íå ñëåäóåò ïðîñòî îáîçíà÷àòü èìåíåì “ìóæ÷èíà” èëè “æåíùèíà” ,à íóæíî óêàçàòü ñêîëüêî ÷àñòåé òîãî è äðóãîãî ñîäåðæèò â ñåáå êàæäûé èç íèõ, íàïð., êàê:


à Ì


b Ì

0 à 1

0 b 1

À

Â

Ïðè÷åì âñåãäà

à' Æ

b' Æ

0 à’ 1

0 b’ 1

 ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî âçãëÿäà ìîæíî áûëî áû ïðèâåñòè áåñêîíå÷íîå ÷èñëî äîêîçàòåëüñòâ.

Äàëåå ÿ áû õîòåë èçâèíèòñÿ çà àíàòîìèþ,íî îíà èìååò òåñíóþ ñâÿçü ê ðàññìàòðåâàåìîìó âîïðîñó. ß íàïîìíþ î “ìóæ÷èíàõ” ñ æåíñêèì òàçîì è æåíñêèìè ãðóäÿìè, ñî ñëàáîé èëè äàæå áåç âñÿêîé ðàñòèòåëüíîñòè, ñ òî÷íî îôîðìëåííîé òàëèåé, ñ ñëèøêîì äëèííûìè âîëîñàìè íà ãîëîâå; äàëåå î “æåíùèíàõ” ñ óçêèìè áåäðàìè (îòíîøåíèå øèðèíû áåäåð ê øèðèíå ñëóæèò äîñòàòî÷íî âåðíûì è îáøåóïîòðåáèòåëüíûì êðèòåðèåì ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ Æ ó äàííîãî ÷åëîâåêà. Àáñîëþòíîÿ æå øèðèíà òàçà, ò.å âûðàæåííîå â ñàíòèìåòðàõ ðàñòîÿíèå ìåæäó áåäðîâûìè êîñòÿìè,òàêèì êðèòåðèåì ñëóæèòü íå ìîæåò.) è ïëîñêèìè ãðóäÿìè, ñ íèçêèì ãðóáûì ãîëîñîì è óñàìè(êîòîðûå ãîðàçäî ÷àùå áûâàþò ó æåíùèí ÷åì ìû ýòî çàìå÷àåì, ò.ê. èì êîíå÷íî, íå äàþò ðàñòè ;áîðîäà êîòîðàÿ ðàñòåò ó æåíùèí ïîñëå êèìàòåðèÿ ñþäà íå îòíîñèòñÿ) è ò.ä. Ñàìûì âàæíûì â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ ïîçíàíèå Ì è Æ, òî÷íåå è âåðíåå óñòàíîâëåíèå èäåàëüíîãî ìóæ÷èíû è èäåàëüíîé æåíùèíû (èäåàëüíûé â ñìûñëå òèïè÷íûé).

Åñëè íàì óäàñòñÿ ïîçíàòü è óñòàíîâèòü ýòè òèïû,òîãäà óæå íå òðóäíî áóäåò ïðèìåíèòü èõ ê îòäåëüíîìó ñëó÷àþ è èçîáðàçèòü ïîñëåäíèé â âèäå íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâåííîãî ñìåøàíèÿ îáîèõ ïîëîâ.

Ó÷åíèå î ðàçëè÷íûõ ñòåïåíÿõ ìóæåñòâåííîñòè è æåíñòâåííîñòè áûëî ðàçâèòî âûøå ñ ÷èñòî àíàòîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ .Àíàòîìèÿ æå íå îãðàíè÷èâàåòñÿ îäíèì òîëüêî âîïðîñîì î ôîðìàõ,â êîòîðûå âûëèâàþòñÿ ìóæåñòâåííîñòü è æåíñòâåííîñòü;îíà èíòåðåñóåòñÿ òàêæå âîïðîñîì î òîì, â êàêèõ ìåñòàõ îíè îñîáåííî ðåçêî ñêàçûâàþòñÿ. Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû ïîëîâыõ ðàçëè÷èé îòðàæàåòñÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ òåëà,ïðèâåëè íàñ ê òîìó óáåæäåíèþ,÷òî ïîë íå îãðàíè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îðãàíàìè îïëîäîòâîðåíèÿ è çàðîäûøåâûìè æåëåçàìè. Íî ãäå æå ïðîâåñòè çäåñü ãðàíèöó? Èíûìè ñëîâàìè ãäå íàõîäèòñÿ ïîë è ãäå åãî íåò. Ìàññà íîâûõ ôàêòîðîâ, îòêðûòûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ – âûíóæäàþò íàñ ðàññìîòðåòü îäíó òåîðèþ,êîòîðàÿ ïðèâëåêëà ê ñåáå î÷åíü ìàëî ñòîðîííèêîâ. ß ãîâîðþ î òåîðèè,÷òî ïîë ðàñïðîñòðàíåí ïî âñåìó òåëó. Àâòîð ýòîé òåîðèè Ýëëèïñ ñîáðàë ìíîãî÷èñëåííûå äàííûå î âñåõ ïî÷òè òêàíÿõ îðãàíèçìà, îáíàðóæèâàþøèå âåçäå ÷åðòû ðàçëè÷èÿ â ïîëîâîì ñòðîåíèè.ß õî÷ó íàïîìíèòü ÷òî òèïè÷íûé ìóæñêîé è òèïè÷íûé æåíñêèé öâåò ëèöà ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé; ýòî äàåò îñíîâàíèå ïðåäïîëîæèòü,÷òî è â êëåòêàõ êîæè è åå êðîâÿíûõ ñîñóäàõ îáíàðóæèâàåòñÿ èçâåñòíîå ïîëîâîå ðàçëè÷èå. È íåñîìíåíî îíè èìåþòñÿ è â êîëè÷åñòâå êðîâîêðàñåøåãî âåùåñòâà,â ÷èñëå êðîâÿíûõ øàðèêîâ â êó -áè÷åñêîì ñàíòèìåòðå æèäêîñòè. Áèøîô è Ðþäèíãåð óñòàíîâèëè ðàçëè÷èÿ ïîëîâ îòíîñèòåëüíî ìîçãà, à òàê æå ðàçëè÷èÿ è â âåãåòàòèâíûõ îðãàíàõ (ïå÷åíü, ëåãêèå, ñåëåçåíêà).

È â ñàìîì äåëå,âñå â æåíùèíå – îäíî ñèëüíåå, äðóãîå ñëàáåå – äåéñòâóåò “ýðîãåííî” íà ìóæ÷èíó; â ñâîþ î÷åðåäü âñå ìóæñêîå âîçáóæäàåò è ïðèâëåêàåò ê ñåáå æåíùèíó.È âîò â ýòîì ïóíêòå ìû ìîæåì âñòàâèòü ïîëîæåíèå, êîòîðîå, ïðàâäà ñ ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé òîëüêî ãèïîòåçîé, íî êîòîðîå ïîä âëèÿíèåì öåëîé ìàññû ïîäòâåðæäàþùèõ åå ôàêòîâ ïðèîáðåòàåò ïî÷òè ïîëíóþ äîñòîâåðíîñòü: êàæäàÿ êëåòêà îðãàíèçìà îáëàäàåò îïðåäåëåííûì ïîëîâûì õàðàêòåðîì, îáëàäàåò îïðåäåëåííûì ïîëîâûì îòòåíêîì.

 ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèì ïðèíöèïîì âñåîáøíîñòè ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì ÿ òóò æå ïðèáàâëþ, ÷òî ýòîò ïîëîâîé õàðàêòåð ìîæåòîáëàäàòü ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ èíòåíñèâíîñòè.

Ïîë íå ñëåäóåò ñåáå ïðåäñòîâëÿòü â âèæå ÷åãî-òî, èìåþùåãî ñâîèì ñðåäîòî÷åíèåì îïðåäåëåííîå ìåñòî èëè âûðîäàþøèìñÿ òîëüêî â îïðåäåëåííîì ìåõàíèçìå; îí ñêàçûâàåòñÿ ïîâñþäó è ðàçâèâàåòñÿ âî âñåõòî÷êàõ æèâîãî ñóøåñòâà.  ìóæñêîì ñîçäàíèè êàæäàÿ,äàæå ñàìàÿ íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü - ìóæñêàÿ õîòÿ áû îíà áûëà î÷åíü ïîõîæà íà òàêóå æå ÷àñòü æåíñêîãî ñóùåñòâà, â êîòîðîì, â ñâîþ î÷åðåäü ñàìàÿ íè÷òîæíàÿ ÷àñòü ÿâëÿåòñÿ òîëüêî æåíñêîé.

Âñå ñðåäíèå ñòóïåíè îò àáñîëþòíîé ìóæåñòâåííîñòè âïëîòü äî åå îòñóòñòâèÿ, ò.å äî òîãî ïóíêòà, ãäå îíà ñîâïàäàåò ñ íàëè÷íîñòüþ àáñîëþòíîé æåíñòâåííîñòè, ïðåäñòîâëÿåòñÿ â âèäå áåñ÷èñëåííûõ ðàçëè÷íûõ ïîëîâûõ õàðàêòåðèñòèê

êàæäîé îòäåëüíîé êëåòêè.  íàøå âðåìÿ äàæå ïðèáëèæèòåëüíî íà îñíîâàíèè îïûòà íåëüçÿ äîêàçàòü, â ÷åì ñîáñòâåííî ñîñòîèò ìóæåñòâåííîñòü èëè æåíñòâåííîñòü äàííîé êëåòêè, êàêîâî ìîëåêóëÿðíî-ôèçè÷åñêîå èëè õèìè÷åñêîå îòëè÷èå êàæäîé êëåòêè Æ îò êëåòêè Ì. Íî ìû âïðàâå çàïèñàòü ìíåíèå î ðàçëè÷íîé ñèëå ïîëîâîé îêðàñêè íå òîëüêî âî âñåì îðãàíèçìå,êàê ñóììà êëåòîê, íî è ñàìèõ êëåòêàõ. Æåíîïîäîáíûå ìóæ÷èíû îáëàäàþò áîëüøåé ÷àñòüþ æåíñòâåííîé êîæåé è êëåòêè ìóæñêèõ îðãàíîâ îòëè÷àþòñÿ ó íèõ ñëàáîé ñïîñîáíîñòüþ ê äåëåíèþ, íà ÷òî íåïîñðåäñòâåííî óêàçûâàåò ñëàáûé ðîñò ìàêðîñêîïè÷åñêèõ ïîëîâûõ ïðèçíàêîâ è ò.ä.

Âî âñåõ êëåòêàõ îäíîãî òåëà âîâñå íåò îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ Ì èëè Æ êëåòêè îäíîãî è òîãî æå òåëà ìîãóò äàæå íàõîäèòñÿ íà ðàçëè÷íûõ ñòîðîíàõ áåçðàçëè÷íîé òî÷êè,ëåæàùåé ìåæäó ýòèìè ïîëþñàìè. Åñëèìû âìåñòî òîãî ÷òîáû ãîâîðèòü ïîñòîÿííî - ìóæåñòâåííîñòü, æåíñòâííîñòü, ïîäáåðåì äëÿ íèõ ðàçëè÷íèå çíàêè è íàçîâåì, êîíå÷íî áåç âñÿêîé çàäíåé ìûñëè, ìóæñêîå íà÷àëî ïîëîæèòåëüíûì, à æåíñêîå - îòðèöàòåëüíûì, òî âûøåóêàçàííîå ïîëîæåíèå ìîæíî âûðàçèòü òàê: ñåêñóàëüíîñòü ðàçëè÷íûõ êëåòîê îäíîãî îðãàíèçìà íå òîëüêî èìååò ðàçëè÷íóþ àáñîëþòíóþ âåëè÷èíó, íî îáëàäàåò åùå è ðàçëè÷íûì çíàêîì (+èëè-)

Ó âñåõ äèôôåðåíöûðîâàííûõ â ïîëîâîì îòíîøåíèè æèâûõ ñóøåñòâ åñòü âëå÷åíèå ê ñîâîêóïëåíèþ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíøèíîé,ñàìêîé è ñàìöîì. Íî ò.ê. ìóæ÷èíà è æåíøèíà ïðåäñòîâëÿþò èç ñåáÿ òèïû,íèãäå íå ñóùåñòâóþøèå â ðåàëüíîì ÷èñòîì âèäå, òî ìû íå ìîæåì òåïåðü ñêàçàòü, ÷òî ïîëîâîå âëå÷åíèå ñòðåìèòñÿ ñâåñòè ëþáîãî ìóæ÷èíó ñ ëþáîé æåíùèíîé.

Êàæäûé ÷åëîâåê îáëàäàåò îïðåäåëåííûì åìó ñâîéñòâåííûì “âêóñîì” â îòíîøåíèè ê äðóãîìó ïîëó. Åñëè ñðàâíèòü íàïð., ïîðòðåòû æåíùèí, êîòîðûõ ëþáèë èñòîðè÷åñêè çíàìåíèòûé ÷åëîâåê òî ìû ïî÷òè âñåãäà íàéäåì, ÷òî îíè ïðèáëè -çèòåëüíî ïîõîæè äðóã íà äðóãà: ýòî ñêàçûâàåòñÿ âíåøíèì îáðàçîì â ôèãóðå, â èõ ëèöàõ è äàæå åñëè âçãëÿíóòü áëèæå íîãòåé ïàëüöåâ. Ñîâåðøåííî òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î âñåõ ëþäÿõ. Âîò ïî÷åìó ïîíÿòíî ÿâëåíèå, ÷òî êàæäàÿ äåâóøêà,êîòîðàÿ ñèëüíî ïðèâëåêàåò ìóæ÷èíó,âûçûâàåò â íåì âîñïîìèíàíèÿ î äðóãèõ äåâóøêàõ, äåéñòâîâàâøèõ íà íåãî ïîäîáíûì îáðàçîì.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ìíîãî çíàêîìûõ,âêóñ êîòîðûõ ê äðóãîìó ïîëó âûçûâàë â íåì âîñêëèöàíèÿ: ”íå ïîíèìàþ, êàê îíà ìîæåò íðàâèòñÿ”. Ïîëîâîå ïðèòÿæåíèå, êàê è çàêîí òÿãîòåíèÿ, ïî÷òè áåç èñêëþ÷åíèÿ âçàèìíî: ãäå â ýòîì ïðàâèëå îêàçûâàåòñÿ èñêëþ÷åíèÿ,òàì âñåãäà ìîæíî êàçàòü áîëåå äèôôåðåíöèðîâàííûå ìîìåíòû, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò íåïîñðåäñòâåííîìó, âñåãäà ïî÷òè îáîþäíîìó ïðîÿâëåíèþ ïîëîâîãî âêóñà èëè æå âûçûâàþò æåëàíèå, êîãäà ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îòñóòñòâóåò. Òóò ñêàçûâàåòñÿ ñëàáîå ïðåä÷óñòâèå òîãî ÷òî â êàæäîì ÷åëîâåêå çàëîæåíû èçâåñíûå ñâîéñòâà äëÿ êîòîðûõ íå ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíî áåçðàçëè÷íûì, êàêîé èíäèâèäóóì äðóãîãî ïîëà âñòóïàåò ñ íèì â ïîëîâîå îáøåíèå, òàê ÷òî íå êàæäûé “ìóæ÷èíà” ìîæåò çàìåíèòü äðóãîãî “ìóæ÷èíó”, íå êàæäàÿ “æåíùèíà” - âñÿêóþ äðóãóþ æåíùèíó òàê, ÷òîáû íå áûëî íèêàêîé ðàçíèöû â ïîëîâîì ÷óâñòâå. Êàæäûé ÷åëîâåê çíàåò ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó,÷òî èçâåñíûå ëèöà äðóãîãî ïîëà ïðîèçâîäÿò íà íåãî îòòàëêèâàþùåå âïå÷àòëåíèå, äðóãèå äëÿ íåãî áåçðàçëè÷íû, à òðåòüè åãî ïðèâëåêàþò: íàêîíåö (ïðàâäâ íå âñåãäà), åìó âñòðå÷àåòñÿ èäèâèäóóì,ñîåäèíèòñÿ ñ êîòîðûì ñîñòîâëÿåò åãî ñòðàñíîå æåëàíèå, òàê ÷òî âåñü ìèð òåðÿåò â åãî ãëàçàõ öåíó è èñ÷åçàåò. Êàêîé æå ýòî èäèâèäóóì? Êàêèìè ñâîéñòâàìè îí äîëæåí îáëîäàòü? Åñëè äåéñòâèòåëüíî, -à ýòî òàê è åñòü – êàæäîìó òèïó ìóæ÷èíû ñîîòâåòñòâóåò æåíñêèé òèï, äåéñòâóþùèé íà íåãî âîçáóæäàþøå, è íàîáîðîò-òî, çäåñü äîëæåí äåéòâîâàòü îïðåäåëåííûé çàêîí. Êàêîé ýòî çàêîí? Êàê îí âûðàæàåòñÿ?

Ïðîòèâîïîëîæíîñòè ñõîäÿòñÿ” - òàêóþ ôîðìóëèðîâêó ìû ñëûøàëè äàâíî è èìåëè ñâîè âçãëÿäû íà ýòîò ñ÷åò. Íî òàêîå îïðåäåëåíèå ñëèæêîì óæ øèðîêî :îíî óïëûâàåò ìåæäó ïàëüöàìè,êîòîðûå õîòÿò îõâàòèòü íå÷òî áîëåå îñÿçàòåëüíîå; îíî íå äîïóñêàåò çàòåì ìàòåìàòè÷åñêîé ôîðìóëèðîâêè(ê êîòîðîìó ìû ïðèâûêëè).

Ýòà ðàáîòà íå íàìåðåâàåòñÿ îòêðûòü âñå çàêîíû ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ (à èõ íåñêîëüêî); îíà íå ïðåòåíäóåò äàòü êàæäîìó îïðåäåëåííûå ñâåäåíèÿ î òîé îñîáè äðóãîãî ïîëà, êîòîðàÿ áû âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàëà åãî âêóñó; òàêîå òðåáîâàíèå ìîæåò îñóøåñòâèòü ëèøü ñîâåðøåííîå çíàíèå âñåõ îòíîñÿøèõñÿ ñþäà çàêîíîâ.

Çäåñü áóäåò ðàññìàòðèâàòñÿ ëèøü îäèí èç íèõ, òàê êàê îí íàõîäèòñÿ â îðãàíè÷åñêîé ñâÿçè ñ îñòàëüíûì âûðàæåíèåì ðåôåðàòà.

Ôàêòû íà îñíîâàíèè êîòîðûõ àâòîð îòêðûë ïåðâîíà÷àëüíî çàêîí ïîëîâîãî ñðîäñòâà è áîëüøîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ,åãî ïîäòâåðæäàþùèõ, ÿ ïðèâîäèòü çäåñü íå áóäó. Êàæäûé ìîæåò ïðîâåðèòü çàêîí ñíà÷àëà íà ñàìîì ñåáå, à çà òåì ïðèñìîòðåòñÿ ê íåìó â êðóãó ñâîèõ çíàêîìûõ. Îñîáåííî ÿ ðåêîìåíäóþ îáðàòèòü âíèìàíèå íà òå ñëó÷àè, êîãäà âàøåãî âêóñà íå ïîíèìàþò, äàæå îòêàçûâàþò âàì âî âñÿêîì âêóñå, èëè êîãäà òî æå ñàìîå ñëó÷àåòñÿ ñ âàìè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì. Êàæäûé ÷åëîâåê îáëàäàåò òåì ìèíèìóìîì çíàíèé âíåøíèõ ôîðì ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà,êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ òàêîé ïðîâåðêè.Àâòîð ñàì óêàçàííûì ïóòåì îòêðûë çàêîí,êîòîðûé ÿ ñåé÷àñ ôîðìóëèðóþ. Çàêîí ãëàñèò òàê: ”Äëÿ ïîëîâîãî ñîåäèíåíèÿ âñåãäà ñõîäÿòñÿ ñîâåðøåííûé ìóæ÷èíà (Ì) è ñîâåðøåííàÿ æåíùèíà (Æ), õîòÿ è ðàñ÷ëåíåííûå â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå íà äâà ðàçëè÷íûõ èäèâèäóóìà â ðàçíîîáðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ”.

Èíà÷å ãîâîðÿ: åñëè Ìn îáîçíà÷èì âñå ìóæñêîå, Æn âñå æåíñêîå êàêîãî-íèáóäü èíäèâèäóóìà n â ïðîñòîðå÷èè íàçûâàåìîãî “ìóæ÷èíîé”, à ÷åðåç Æk-æåíñêîå,

Ìk ìóæñêîå â èçâåñíîì ñóáúåêòå k, íàçûâàåìîãî “æåíùèíîé” òî êàæäîå ñîâåðøåííîå ñðîäñòâî, ò.å ñëó÷àé ñàìîãî ñèëüíîãî ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ, âûðàæàåòñÿ â ñëåäóþøåé ôîðìóëå:

Ìn+ Ìk1(onstans)=M=èäåàëüíîìó ìóæ÷èíå

Æn+ Æk2=Æ=èäåàëüíîé æåíøèíå

Íå ñëåäóåò ïðåâðàòíî ïîíèìàòü ýòîé ôîðìóëèðîâêè. Ýòî îäèí ñëó÷àö, îäíî åäèíñòâåííîå ïîëîâîå îòíîøåíèå, äëÿ êîòîðîãî îáå ôîðìóëû îäèíàêîâî âàæíû; èç íèõ âòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàåò èç ïåðâîé è íå âíîñèò â íåå íè÷åãî íîâîãî; âåäü ìû ïðåäïîëîãàåì, ÷òî ó êàæäîãî èíäèâèäóóìà ñòîëüêî æåíñêîãî ýëåìåíòà, ñêîëüêî íå äîñòàåò â íåì ìóæñêîãî. Öåëüíîå ìóæñêîå íóæäàåòñÿ â öåëüíîì æåíñêîì è íàîáîðîò. À åñëè èíäèâèäóóì èìååò îïðåäåëåííóþ áîëüøóþ ÷àñòü ìóæåñòâåííîñòè è õîòÿ áû ìàëóþ(êîòîðîé îäíîé íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü) äîëþæåíñòâåííîñòè;òîãäà íóæíî ÷òîáû äðóãîé èíäèâèäóóì äîïîëíèë íåäîñòîþùóþ äëÿ âñåãî öåëîãî äîëþ ìóæåñòâåííîñòè; òàê æå ïîïîëíÿåòñÿ â îäíî âðåìÿ è åãî æåíñêàÿ ÷àñòü.

Íàïðèìåð êàêîé-íèáóäü èèäèâèäóóì èìååò:


3/4 Ì

n

ñòàëî áûòü

1/4 Æ

Òîãäà ëó÷øèì åãî äîïîëíåíèåì,íà îñíîâàíèè ýòîãî çàêîíà, áóäåò òàêîé èíäèâèäóóì k, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ â ïîëîâîì îòíîøåíèèñëåäóþøèì îáðàçîì


¼ Ì

ê

ñòàëî áûòü

3/4 Æ

Óæå â ýòèõ ôîðìóëàõ îáíàðóæèâàåòñÿ öåííîñòü áîëüøåé âñåîáøíîñòè òåîðèè ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè âçãëÿäàìè.×òî ìóæ÷èíà è æåíùèíà,êàê ïîëîâîå òèïû ïðèâëåêàþò äðóã äðóãà - ýòî òîëüêî ÷àñòíûé ñëó÷àé èç òîãî îáøåãî, ãäå âîîáðàæàåìûé Õ (Ì  1; Æ  0) íàõîäèò ñåáå äîïîëíåíèå â âîîáðàæàåìîì

Ó (Ì 0; Æ 1)

Âñÿêèé ñîãëàñèòñÿ ñ ôàêòîì îïðåäåëåííîãî ïîëîâîãî âêóñà; íî ýòèì óæå íå ïðèçíàåòñÿ ïðàâîìåðíîñòü âîïðîñà î çàêîíàõ âêóñà,î ôóíêöèîíàëüíîé ñâÿçè ìåæäó ïîëîâûì ïðåäïî÷òåíèåì è äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè è ïñèõè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè îòäåëüíîãî ñóùåñòâà. Ïðèâåäåííûé çäåñü çàêîí íå èìååò ñàì ïî ñåáå íè÷åãî íåâåðîÿòíîãî,åìó íèñêîëüëî íå ïðîòèâîðå÷èò íè ïîâñåäíåâíèé, íè íàó÷íûé îïûò.

Íå ñëåäóåò ïðè ýòîì îáðàøàòü âíèìàíèÿ íà “ýòè÷åñêèé” ìîìåíò - ìîìåíò êðàñîòû. Êàê ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî îäèí ÷åëîâåê ñîâåðøåííî âîñõèùåí êàêîé-íèáóäü æåíùèíîé, áåç óìà îò åå “íåîáûêíîâåííîé”, ”îáîëüñòèòåëüíîé” êðàñîòû, à äðóãîé â òîæå âðåìÿ “î÷åíü áû õîòåë çíàòü,÷òî ìîæíî â íåé íàéòè”, - ò.ê îíà íå ïðåäñòîâëÿåò åãî ïîëîâîãî äîïîëíåíèÿ. Ìîæíî îäíàêî ñêàçàòü,÷òî âëþáëåííûå íàõîäÿò èíîãäà ïðåêðàñíûì íå òîëüêî áåçðàçëè÷íîå ñ ýñòåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ,à ïðÿìî íåêðàñèâîå,ïðè÷åì ïîä “÷èñòî-ýñòåòè÷åñêèì” ïîíèìàåòñÿ íå àáñîëþòíî ïðåêðàñíîå,à ïðîñòî ïðåêðàñíîå, ò.å òî ÷òî íàì ýñòåòè÷åñêè íðàâèòñÿ,ïîìèìî âñåõ ïîëîâûõ àïïåðåöèé. Ñàì çàêîí ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãèìè ñîòíÿìè ôàêòîâ,è âñå èñêëþ÷åíèÿ èç íåãî ÿâëÿþòñÿ êàæóøèìèñÿ.Ïî÷òè êàæäàÿ ëþáîâíàÿ ïàðî÷êà,êîòîðóþ âñòðå÷àåøü íà óëèöå, äàåò ýòîìó íîâîå äîêàçàòåëüñòâî. Èñêëþ÷åíèÿ áûëè áû òåì áîëåå ïîó÷èòåëüíû, ÷òî îíè óñèëèâàëè áû ñëåäû äðóãèõ çàêîíîâ è ïîáóæäàëè áû èõ ê èññëåäîâàíèþ.Âïðî÷åì Âåéíèíãåð ñàì ïðîâåë ìíîãî îïûòîâ ñëåäóåùèì îáðàçîì: ó íåãî áûëà êîëëåêöèÿ ôîòîãðàôèé áåçóïðå÷íî ÷èñòî êðàñèâûõ ýñòåòè÷åñêèõ æåíùèí, ñ îïðåäåëåííûì ñîäåðæàíèåì â êàæäîé Æ, è âîò îí ïðîèçâîäèë àíêåòó,ïîêàçûâàÿ êàðòî÷êè ðÿäó çíàêîìûõ è ïðîñÿ èõ óêàçàòü “ñàìóþ êðàñèâóþ”. Îòâåò ïîëó÷åííûé èì áûë ñ íåèçìåííîé ïðàâèëüíîñòüþ òîò ñàìûé êîòîðûé îí îæèäàë. Äðóãèõ, êîòîðûå çíàëè çà÷åì îí ýòî äåëàë,ïðîñèë èñïûòàòü åãîòàêèì îáðàçîì: îíè ïîêàçûâàëè ïîðòðåòû è îí äîëæåí áûë íàéòè òó æåíùèíó,êîòîðàÿ íðàâèëàñü èì áîëüøå âñåãî. Ýòî óäàâàëîñü åìó âñåãäà. Òðåòüèì îí îïèñûâàë èõ èäåàë äðóãîãî ïîëà ñ áëèçêîé ê äåéñòâèòåëüíîñòè òî÷íîñòüþ, õîòÿ íå ïîëó÷àë îò íèõ ðàíüøå äàæå íåïðîèçâîëüíûõ óêàçàíèé, ÷àñòî îïèñûâàë òî÷íåå, ÷åì îíèñàìè ìîãëè ýòî ñäåëàòü; èíîãäà ëþäè âïåðâûå îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî èì íå íðàâèòñÿ, ëèøü ïîñëå òîãî, êàê îí èì óêàçûâàë, - à â îáùåì ÷åëîâåê ñêîðåå óçíàåò òî, ÷òî åìó íå íðàâèòñÿ, ÷åì òî, ÷òî ïðèâëåêàåò.

Ìàññà îòäåëüíûõ ïîñòîÿííûõ âåëè÷èí óêàçûâàåò íà ñóøåñòâóþøåå îòíîøåíèå ïîëîâûõ äîïîëíåíèé. Ìîæíî áûëî áû èðîíè÷åñêè ôîðìóëèðîâàòü ýòîò çàêîí ïðèðîäû,÷òî ñóììà äëèíû âîëîñ äâóõ âëþáëåííûõ ðàâåí ïîñòîÿííîé âåëè÷èíå (íî â íàøå âðåìÿ,åñëè ïîñìîòðåòü òåëåâèçîð èëè ïîõîäèòü ïî ìåñòàì “òóñîâîê” ïðîãðåññèâíîé ìîëîäåæè,òî ýòîò çàêîí èñêàçèëñÿ áû â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè)

Êàê óæå ðàíüøå áûëî óêàçàíî-ïðèâåäåííûé çàêîí ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ ó ëþäåé (è, âåðîÿòíîòàê æå ó æèâîòíûõ) íå åäèíè÷åí. Èìåííî ïîòîìó,÷òî çäåñü èãðàþò ðîëü ìíîãèå äðóãèå ôàêòîðû è ÷èñëî çàêîíîâ äîëæíî áûòü çíà÷èòåëüíî ïîïîëíåíî;âîò ïî÷åìó òàê ðåäêè ñëó÷àè íåóäåðæèìîãî ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ. ß íå áóäó çäåñü ãîâîðèòü îá ýòèõ çàêîíàõ,òàê êàê îòíîñÿøèåñÿ ñþäà èññëåäîâàíèÿ åøå íå çàêîí÷åíû,à ïðîñòî óêàæó ðàäè èëþñòðàöèè îäèí äàëüíåéøèé ôàêòîð, íå ëåãêî ïîääàþøèõñÿ ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêå.  îòäåëüíîñòè îíè äîñòàòî÷íî èçâåñòíû.  ìîëîäîñòè,íå ñòàðøå 20 ëåò, ìóæ÷èíó ïðåâëåêàþò îáûêíîâåííî ïîæèëûå æåíùèíû(íå ìîëîæå 35 ëåò) ïî ìåðå âîçìóæàíèÿ îí íà÷èíàåò ëþáèòü áîëåå ìîëîäûõ. Òî÷íî òàê æå (âçàèìíîñòü!) ìîëîäûå äåâóøêè-ïîäðîñòêè ïðåäïî÷èòàþò çðåëûõ ìóæ÷èí þíîøàì,÷òîáû ïîçäíåå íåðåäêî èçìåíÿòü ìóæüÿì ñ ìàëü÷èøêàìè.

Õîòÿ íàñòîÿøàÿ ðàáîòà äîëæíà îãðàíè÷èâàòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè îäíèì çàêîíîì,îäíàêî â èíòåðåñàõ èñòèíû à òàê æå áîëåå ýôôåêòèâíîãî óñâîåíèÿ íàìè,ñòóäåíòàìè òåõíè÷åñêîãî ÂÓÇ - à, ïîïûòàåìñÿ äàòü ëó÷øóþ ìàòåìàòè÷åñêóþ ôîðìóëèðîâêó. Ïåðâàÿ ôîðìóëà áûëà ëèøü “ýêîíîìè÷åñêèì” âûÿñíåíèåì âñåõ ñëó÷àåâ ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ èäåàëüíîé ñèëû,ïîñêîëüêó ïîëîâîå îòíîøåíèå âîîáøå ìîæåò áûòü ýòèì çàêîíîì îïðåäåëåííî. Òåïåðü ìû õîòèì äàòü âûðàæåíèå äëÿ ñèëû ïîëîâîãî ñðîäñòâà â êàæäîì âîîáðàæàåìîì ñëó÷àå, âûðàæåíèåêîòîðîå âïðî÷åì áëàãîäàðÿ ñâîåé íåîïðåäåëåííîé ôîðìå ìîãëî áû ïåðåäàòü â òî æå âðåìÿ ñàìîå îáøåå îïèñàíèå îòíîøåíèé äâóõ ñóøåñòâ, äàæå ðàçíûõ âèäîâ îäíîãî è òîãî æå ïîëà.


à Ì


b Ì

Åñëè Õ

è

Ó

à' Æ

b' Æ

Ïðè÷åì

îïðåäåëÿåò

Ãäå îáîçíà÷àåò êàêóþ-íèáóäü ýìïåðè÷åñêóþ ôóíêöèþ âðåìåíè, âî âðåìÿ êîòîðîé èíäèâèäóóìû ìîãóò äåéñòâîâàòü äðóã íà äðóãà,”âðåìÿ ðåàêöèè”, êàê ìû åãî íàçîâåì. Ê - åñòü òîò ôàêòîð ïðîïîðöèîíàëüíîñòè,â êîòîðûé ìû âêëàäûâàåì âñå èçâåñòíûå è íåèçâåñòíûå çàêîíû ïîëîâîãî ñðîäñòâà, êîòîðûé êðîìå òîãî çàâèñèò îò ñòåïåíè âèäîâîãî,ðàññîâîãî è ôàìèëüíîãî ðîäñòâà, à òàêæå îò çäîðîâüÿ è îòñóòñòâèÿ ïîâðåæäåíèé ó îáîèõ èíäèâèäóóìîâ, êîòîðûé, íàêîíåö ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå ïðè áîëüøåì óäàëåíèè èõ äðóã îò äðóãà.

Åñëè â ôîðìóëå

Çäåñü âûðàæåíû ñòàëî áûòü êàê â íåêîòîðîì îïðåäåëåííîì ñëó÷àå, âñå ñèìïàòèè è àíòèïàòèè îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè âîîáùå, ïîñêîëüêó îíè íå îáîñíîâàíû íà íàøåì çàêîíå ïîëîâîãîñðîäñòâà.  òî âðåìÿ êàê Ê â îáøåì âûðàæàåò ïðîïîðöèàíàëüíî ñèëå ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé,âåëè÷èíà À, íàïð., ìåæäó åäèíîìûøëåííèêàìè ãîðàçäî áîëüøå,÷åì ìåæäó ÷óæäûìè íàöèîíàëüíîñòÿìè. Êàê óäåðæèâàåò çäåñü ñâîå çíà÷åíèå, ìîæíî ýòî íàáëþäàòü íà îòíîøåíèè äâóõ æèâóùèõ âìåñòå äîìàøíèõ æèâîòíûõ ðàçíûõ âèäîâ: ïåðâîå äâèæåíèå ÷àñòî íåïðèìåðèìàÿ âðàæäà, ÷àñòî âçàèìíàÿ áîÿçíü (À ïîëó÷àåò çäåñü îòðèöàòåëüíûé çíàê), ïîçäíåå íà èõ ìåñòî âûñòóïàþò ñàìûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, òàê ÷òî îíè èùóò äðóã äðóãà. Åñëè ìû ïðåäïîëîæèì â ôîðìóëå , ÷òî Ê = 0, òîãäà À = 0, ò.å ìåæäó äâóìÿ èíäèâèäóóìàìè ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íå áûâàåò íèêàêèõ çàìåòíûõ ïîëîâûõ ïðèòÿæåíèé. Ò.ê ïîëîâûå àêòû íàáëþäàëèñü äàæå ìåæäó ÷åëîâåêîì è êóðèöåé, òî èç ýòîãî âèäíî, ÷òî ê â øèðîêèõ ãðàíèöàõ îñòàåòñÿ áîëüøå íóëÿ.

Êîãäà âñòóïàþò â ñâÿçü äâà ìàëî ñîîòâåòñòâóþùèåíàøåé ôîðìóëå ÷åëîâåêà, à çàòåì ïîçäíåå ïîÿâëÿåòñÿ òðåòèé, äîïîëíÿþùèé îäíîãî èç íèõ, òî ñåé÷àñ æå ñ çàêîíîìåðíîé íåîáõîäèìîñòüþ âîçíèêàåò ñòðåìëåíèå ïîêèíóòü ïðåæíþþ âûíóæäåííóþ ñâÿçü.  çàêëþ÷åíèå íàðóøåíèå áðàêà: îíî ÿâëÿåòñÿ ñòèõèéíûì íåîáõîäèìûì òàê æå, êàê ïðè õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèÿõ; â FeSO4 ïðè ñîåäèíåíèè ñ 2KOH, èîíû SO4 ïîêèäàþò èîíû Fe è ïåðåõîäÿò èîíàì K.

Çàêîí ïîëîâîãî ñðîäñòâà ïðåäñòàâëÿåò åùå ìíîãî àíàëîãèé ñ îäíèì èçâåñòíûì çàêîíîì òåîðèòè÷åñêîé õèìèè, - ïðàâäà ïðè íàëè÷íîñòè áîëüøèõ îòêëîíåíèé. Îí àíàëîãè÷åí ÿâëåíèÿìè,ñâÿçàííûìè ñ “çàêîíîì âëèÿíèÿ ìàññ”;íàïðèìåð áîëåå ñèëüíûå êèñëîòû ïðåäïî÷èòåëüíî ñîåäèíÿþòñÿ ñ áîëåå ñèëüíûìè “îñíîâàìè”, êàê áîëåå ìóæåñòâåííûé èíäèâèäóóì ñ áîëåå æåíñòâåííûì. Çäåñü âîçíèêàåò, âïðî÷åì, íå÷òî ãîðàçäî áîëüøåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåðòâûì õèìèçìîì. Æèâîé îðãàíèçì íå åñòü ãîìîãåííàÿ,èçîòîïíàÿ,äåëèìàÿ íà áåñêîíå÷íîå ìíîãî îäèíàêîâûõ ÷àñòåé ñóáñòàíöèÿ: ïðèíöûï èíäèâèäóóìàëèçìà, ò.å ôàêò, ÷òî âñå æèâîå æèâåò êàê èíäèâèäóóì, óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåííîãî ñòðîåíèÿ îðãàíèçìà. Çäåñü íå ìîæåò áîëüøàÿ ÷àñòü âñòóïàòü â îäíî ñîåäèíåíèå, à ìåíüøàÿ â äðóãîå, îáðàçóÿ ïîáî÷íûé ïðîäóêò.

Íà÷èíàÿ ñ èçâåñòíîé âåëè÷èíû ðàçíîñòè a-b â ôîðìóëå, ìû ïîëó÷àåì îòðèöàòåëüíîå, îáðàòíîå âëå÷åíèå, èíà÷å ãîâîðÿ, ïîëîâîå îòòàëêèâàíèå.  çíà÷åíèè ôàêòîðà t, ò.å “âðåìåíè ðåàêöèè”, è çàêëþ÷àåòñÿ ïîñëåäíÿÿ àíàëîãèÿ ìåæäó ïîëîâûì ïðèòÿæåíèåì è õèìèçìîì, åñëè âîîáùå âîçìîæíû òàêèå ñðàâíåíèÿ. Èòàê ÷óâñòâåííîå âëå÷åíèå äâóõ îðãàíèçìîâ äîëãî íàõîäÿùèõñÿ âìåñòå èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, âìåñòå çàïåðòûõ, ìîæåò ðàçâûâàòñÿ äàæå òàì, ãäå ñíà÷àëà áûëî îòâðàøåíèå, - ïîäîáíî õèìè÷åñêîìó ïðîöåññó, êîòîðûé òðåáóåò ìíîãî âðåìåíè,ïîêà íàëè÷íîñòü åãî ñòàíåò çàìåòíîé. Íà ýòîì îñíîâàíèè ïîêîèòñÿ îò÷àñòè òî óòåøåíèå,êîòîðîå äàåòñÿ ëþäÿì âñòóïàþøèì â áðàê áåç ëþáâè: ”ñòåðïèòñÿ-ñëþáèòñÿ”!

Èç ýòîãî îáùåïðèìåíèìîãî ïðàâèëà âûòåêàåò ñïðàâåäëèâîñòü ñäåëàííîãî âûâîäà: êîãäà âñòóïàþò â áðàê è ðîæäàþò äåòåé - òî ïîñëåäíèå íå äîëæíû áûòü ïî êðàéíåé ìåðå ïëîäîì ïðåîäîëåííîãî îòâðàøåíèÿ èáî îíî íå ìîæåò îòðîçèòñÿ íà äóõîâíîé è ôèçè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ðåáåíêà. Êàíå÷íîáîëüøóþ ÷àñòü áåñïëîäíûõ áðàêîâ ñîñòàâëÿþò áðàêè áåç ëþáâè. Ñòàðûé îïûò ãîâîðèò, ÷òî íàäåæäû íà ïîòîìñòâî ïîâûøàþòñÿ, êîãäà âîçáóæäåíèå ïðè ïîëîâîì àêòå âåëèêî: ýòî îñîáåííî ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, åñëè âñïîìíèòü, ÷òî ó äâóõ äîïîëíÿþøèõ äðóã äðóãà èíäèâèäóóìîâ ïîëîâîå âëå÷åíèå ñ ñàìîãî íà÷àëà áîëåå èíòåíñèâíî.

Èçâåñòíî,÷òî ìåæäó ôèçè÷åñêèìè è ïñèõîëîãè÷åñêèì è ýëåìåíòàìè ñóøåñòâóåò êàêàÿ áû òî íè áûëî âðîæäåííàÿ ñâÿçü, à ïîòîìó è ïðèíöûï ïîëîâûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì, èìåþùèé øèðîêîå ïðèìåíåíèå ñðåäè ìîðôîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ìîæåò äàòü ñòîëü æå áîãàòûå ðåçóëüòàòû è â ïñèõîëîãèè. Êàæäûé ÷åëîâåê êîëåáëåòñÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé. Êîëåáàíèÿ ó îäíîãî ìîãóò áûòü íåíîðìàëüíî âåëèêè, ó äðóãîãî ïî÷òè íåçàìåòíû, òåì íå ìåíåå, îíè âñåãäà ñóøåñòâóþò è,åñëè îíè çíà÷èòåëüíû,âñåãäà ñêàçûâàþòñÿ â èçìåíÿþøåéñÿ íàðóæíîñòè. È òàê, ìîæíî ïðèíöèïèàëüíî, íå ïðèáåãàÿ ê îïûòó, ïðèçíàòü, ÷òî ïðèíöûï ïîëîâûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü ëó÷øåãî õàðàêòåðîëîãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ èíäèâèäóóìîâ, ò.ê îí ïîáóæäàåò îòûñêèâàòü ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå ìóæñêîãî è æåíñêîãî íà÷àë â êàæäîì îòäåëüíîì èíäèâè äóóìå è îïðåäåëèòü óãîë êîëåáàíèé, íà êîòîðûå ñïîñîáåí ÷åëîâåê. Çäåñü âêðàòöå ïðåäñòàâëåíî íåêîòîðûå ïóíêòû ïñèõè÷åñêîé æèçíè ïîëîâûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì. Æåíñòâåííûå ìóæ÷èíû îáëàäàþò ÷àñòî ñèëüíîé ïîòðåáíîñòüþ æåíèòñÿ, õîòÿ áû îíè áûëè áëåñòÿøå îáåñïå÷åíû â ìàòåðèàëüíîì îòíîøåíèè. Ýòî òå, êîòî ðûå ïî âîçìîæíîñòè ðàíî âñòóïàþò â áðàê. Èì îñîáåííî íðàâÿòñÿ åñëè æåíà-çíà ìåíèòîñòü,ïîýòåññà, õóäîæíèöà, ïåâèöà èëè àêòðèñà. Òàêèå ìóæ÷èíû, ñîîáðàçíî ñ èõ æåíñòâåííîñòüþ, ãîðàçäî áîëåå òùåñëàâíû â ôèçè÷åñêîì îòíîøåíèè, ÷åì äðóãèå ìóæ÷èíû. Åñòü ìóæ÷èíû, êîòîðûå èäóò ãóëÿòü, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü, êàê âîñõèøàþòñÿ èõ íàðóæíîñòüþ - èõ ëèöî òàê æå êàê ó æåíùèíû âûäàåò íàìåðåíèÿ ñâîåãî õîçÿèíà - è çàòåì ñ ïîëíûì óäîâîëüñòâèåì âîçâðàùàþòñÿ äîìîé. Ïðîòîòèïîì òàêèõ ìóæ÷èí áûë Íàðöèññ. Òàêèå îñîáû ÷ðåçâû÷àéíî çàáîòÿòñÿ î ïðè÷åñêå, ïëàòüå, îáóâè, áåëüå. Îíè çàáîòÿòñÿ î ïîëîæåíèè ñâîåè ôèãóðû â äàííûé ìîìåíò, î òîì, êàê îíè âûãëÿäÿò êàæäûé äåíü, î ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòÿõ òóàëåòà è ÷àñòî, òî÷ü â òî÷ü êàê ó æåíùèíû òàê æå êîêåòëèâû â ïîõîäêå è æåñòàõ. Íàïðîòèâ ó ìóæåñòâåííîé æåíùèíû ÷àñòî çàìå÷àåòñÿ ïîëíîå ïðåíåáðåæåíèå òóàëåòîì è ïëîõîé óõîä çà òåëîì: îíà îäåâàåòñÿ ãîðàçäî ñêîðåå ëþáîãî æåíñòâåííîãî ìóæ÷èíû.

×åì áîëüøå Æ èìååò æåíùèíà, òåì ìåíüøå îíà ïîíèìàåò ìóæ÷èíó,çàòî òåì ñèëüíåå îí äåéñòâóåò íà íåå ñâîèìè ïîëîâûìè îñîáåííîñòÿìè,òåì áîëüøåå âïè÷àòëåíèå îí ïðîèçâîäèò íà íåå,êàê ìóæ÷èíà. Ýòî - íå òîëüêî ñëåäñòâèå óïîìÿíóòîãî çàêîíà ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ,íî ñëóæèò òàê æå óêàçàíèåì íà òî ÷òî æåíùèíà òåì ñêîðåå ïîíèìàåò ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü, ÷åì ÷èùå âûðàæåíà â íåé æåíñòâåííîñòü. Íàîáîðîò, ìóæ÷èíà, ÷åì áîëüøå â íåì Ì, òåì ìåíüøå îí ñêëîíåí ïîíèìàòü Æ, íî òåì ñèëüíåå îí áóäåò ðèñîâàòü ñåáå æåíùèíó â åå âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ. Òàê íàçûâàåìûå “çíàòîêè æåíùèí” ò.å òå ëþäè êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íè÷åì áîëüøå, êàê “çíàòîêàìè” - ïî áîëüøåé ÷àñòè ñàìè “æåíùèíû”.

Æåíñòâåííûå ìóæ÷èíû î÷åíü ÷àñòî óìåþò ãîðàçäî ëó÷øå îáõîäèòñÿ ñ æåíùèíàìè ÷åì ÿðêî âûðàæåííûå ìóæ÷èíû,êîòîðûå,çà íåìíîãèìè èñêëþ÷åíèÿìè, íå ìîãóò âïîëíå èçó÷èòü æåíùèí.

Äàëåå ÿ áû õîòåë ïîãîâîðèòü î æåíñêîì âîïðîñå. Òî åñòü î òåõ õàðàêòåðîëîãè÷åñêèõ âûâîäàõ èç ïðèíöûïà ïîëîâûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì, êîòîðûå èìåþò äëÿ æåíñêîãî âîïðîñà èçâåñòíîå çíà÷åíèå. Èç âûøå ñêàçàííîãî ìû ïðèìåíèì íàøè ïðèíöûïû,à èìåííî; ó êàæäîé æåíùèíû ïîòðåáíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ýìàíñèïàöèè îñíîâàíà íà èìåþøåéñÿ ó íåå ÷àñòè Ì Ïîä ýìàíñèïàöèåé ìû çäåñü âîâñå íå ïîíèìàåì òàêèõ íàïðèìåð ôàêòîâ, êàê ïîëíîå âåäåíèå õîçÿéñòâà, õðàáðîñòè ïîéòè íî÷üþ áåç ïðîâîæàòûõ ïî îïàñíûì ìåñòàì. Íå îòíîñèì ê ýìàíñèïàöèè ïðåíåáðåæåíèÿ îáøåñòâåííûìè îáû÷àÿìè, ñþäà íå îòíîñèòñÿ òàêæå ïîïûòêè ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ñóùåñòâîâàíèþ, à òàêæå æåëàíèå äîáèòñÿ îäèíàêîâîãî ïîëîæåíèÿ ñ ìóæ÷èíîé. Äëÿ íàøåé ïîïûòêè îñâåòèòü æåíñêèé âîïðîñ ïðîáëåìàòè÷íî ÿâëÿåòñÿ ëèøü æåëàíèå æåíùèíû âíóòðåííå ñðàâíÿòñÿ ñ ìóæ÷èíîé, äîñòè÷ü åãî äóõîâíîé è íðàâñòâåííîé ñâîáîäû, åãî èíòåðåñîâ, åãî òâîð÷åñêîé ñèëû. ß çäåñü áóäó óòâåðæäàòü, ÷òî ó Æ íåò íèêàêîé ïîòðåáíîñòè è ñîîáðàçíî ñ ýòèì ñïîñîáíîñòè ê òàêîé ýìàíñèïàöèè. Âñå äåéñòâèòåëüíî ñòðåìÿøèåñÿ ê ýìàíñèïàöèè,âñå çíàìåíèòûå è äóõîâíî âûäàþøèåñÿ æåíùèíû âñåãäà âûêàçûâàþò ìíîãî÷èñëåííûå ìóæñêèå êà÷åñòâà õàðàêòåðà, à ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì íàáëþäåíèè â íèõ çàìå÷åíû àíàòîìè÷åñêèå ìóæñêèå ïðèçíàêè, ïðèáëåæàþøèå èõ ê ìóæ÷èíå. Âåéíèíãåð ïåðå÷åñëÿåò ðÿä æåíùèí, âíåñåííûõ â ñïèñîê æåíñêèõ çíàìåíèòîñòåé è óòâåðæäàåò ÷òî âñå îíè ïðè ýòîì èëè ãîìîñåêñóàëüìû èëè ïî êðàéíåé ìåðå, áèñåêñóàëüíû. Çäåñü îí çàìå÷àåò ÷òî ñêëîííîñòü ê ëåéñáèÿíñêîé ëþáâè â æåíùèíå åñòü ñëåäñòâèå åå ìóæåñòâåííîñòè, à ïîñëåäíÿÿ ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì åå áîëåå âûñøåé ñòðóêòóðû. ×òî êàñàåòñÿ áîëüøîãî ÷èñëà òåõ ýìàíñèïèðîâàííûõ æåíùèí, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ íåò íèêàêèõ óêàçàíèé îá èõ ñêëîííîñòè ê ëåéñáèéñêîé ëþáâè, òî è çäåñü ìû ïî÷òè âñåãäà ðàñïîëîãàåì äðóãèìè ïðèçíàêàìè, äîêàçûâàþùèìè, ÷òî êîãäà ìû ãîâîðèì î ìóæåñòâåííîñòè âñåõ æåíùèí,èìåíà êîòîðûõ ñ èçâåñòíûì ïðàâîì ïðèâîäÿòñÿ êàê äîêàçàòåëüñòâà æåíñêîé äàðîâèòîñòè, òî ýòî âîâñå íå ïðîèçâîëüíîå óòâåðæäåíèå è íå áåññåðäå÷íûé,æåëàþøèé âñå ïðèïèñàòü ìóæ÷ñêîìó ïîëó,àëî÷íûé ýãîèçì. Âåäü äåëî â òîì,÷òî êàê áèñåêñóàëüíûå æåíùèíû ñîñòîÿò â ïîëîâûõ ñíîøåíèÿõ ñ ìóæåñòâåííûìè æåíùèíàìè èëè ñ æåíñòâåííûìè ìóæ÷èíàìè òàê è ãåòåðîñåêñóàëüíûå æåíùèíû îáíàðóæèâàþò ñâîå ñîäåðæàíèå ìóæåñòâåííîñòè òåì,÷òî äîïîëíÿþøèé èõ ìóæ÷èíà íå âïîëíå íàñòîÿøèé. Èç ìíîãèõ “ñâÿçåé” Æîðæ Ñàíä ñàìàÿ èçâåñòíàÿ - ñ Ìþññå, æåíñòâåííåéøèì ëèðèêîì, êàêîãî òîëüêî çíàåò èñòîðèÿ, è ñ Øóìàíîì, êîòîðîãî ìîæíî íàçâàòü åäèíñòâåííûì æåíñêèì êîìïîçèòîðîì. Ïèññàòåëüíèöà Äàíèåëü Ñòåðí áûëà âîçëþáëåííîé Ôðàíöà Ëèñòà, â æèçíè è òâîð÷åñòâå êîòîðîãî åñòü íåñîìíåííî ÷òî-òî æåíñêîå. Ìóæà Êëàðû Øóìàí, ñóäÿ òîëüêî ïî ëèöó, ìîæíî áûëî áû ïðèçíàòü â ïåðèîäû æèçíè áîëåå ïðèáëèæàþùèìñÿ ê æåíùèíå, ÷åì ê ìóæ÷èíå.

Òàì ãäå óêàçàíèÿ î ëþäÿõ ñ êîòîðûìè ó æåíùèí áûëè ïîëîâûå ñâÿçè, îòñóòñòâóþò, èëè ãäå òàêèå ëèöà âîîáùå íå íàçâàíû, òàì èõ âïîëíå çàìåíÿþò ñîîáøåíèÿ î âíåøíîñòè çíàìåíèòûõ æåíùèí. Îíè ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî ìóæåñòâåííîñòü ýòèõ æåíùèí â èõ ëèöå è ôèãóðå è ïîäòâåðæäàþò òàêèì îáðàçîì, òî÷íî òàê æå êàê äîøåäøèå äî íàñ ïîðòðåòû íåêîòîðûõ èç íèõ, ñïðîâåäëèâîñòü âûñêàçàííîãî ìíåíèÿ. ß áû íåõîòåë çäåñü ïåðå÷èñëÿòü âñåõ çíàìåíèòîñòåé ÷åðòû ëèö êîòîðûõ íîñÿò ïî÷òè îïðåäåëåííûé ìóæñêîé õàðàêòåð, ÿ ïðèâåäó íåñêîëüêî ïðèìåðîâ. Ïèñàòåëüíèöà è ìàòåìàòèê Ñîôüÿ Êîâàëåâñêàÿ, îáëàäàëà íåíîðìàëüíî êîðîòêèìè âîëîñàìè; îíè áûëè ó íåå åùå êîðî÷å ÷åì îáû÷íî ó ñîâðåìåííûõ ïîýòåññ è ñòóäåíòîê, êîòîðûå íåèçìåííî ïðèçûâàþò åå â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüíèöû, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î äóõîâíûõ ñïîñîáíîñòÿõ æåíùèí.À êòî â ëèöå âûäàþùåéñÿ õóäîæíèöû Ðîçû Áîíåð íàéäåò õîòü îäíó æåíñêóþ ÷åðòó òîò ïðîñòî áóäåò îáìàíóò çâóêîì åå èìåíè. Çíàìåíèòàÿ Åëåíà Ïåòðîâíà Áëàòàâñêàÿ èìååò òàê æå î÷åíü ìóæåñòâåííóþ íàðóæíîñòü. Ýòà òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ ïî÷òè ó âñåõ âèäíûõ æåíùèí-ïîëèòèêîâ, íàïðèìåð: Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà, Ìàðãàðåò Òåò÷åð, Ìàäëåí Îëáðàéò, Íàâîäâîðñêàÿ è ò.ä. Èñòîðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äîëæíû äàòü ïîëíóþ ñïðîâåäëèâîñòü íàðîäíîé ïîãîâîðêå: ”Âîëîñ äîëîã äà óì êîðîòîê”.

À ÷òî æå êàñàåòñÿ ýìàíñèïèðîâàííûõ æåíùèí, òî îòíîñèòåëüíî èõ ìîæíî ñêàçàòü ñëåäóþùåå: òîëüêî ìóæ÷èíà, çàêëþ÷åííûé â íèõ, õî÷åò ýìàíñèïèðîâàòñÿ.

Ãîðàçäî áîëüøåå îñíîâàíèå, ÷åì ýòî îáû÷íî äóìàþò, èìååò òîò ôàêò, ÷òî æåíùèíû-ïèñàòåëüíèöû î÷åíü ÷àñòî áåðóò ìóæñêèå ïñåâäîíèìû:îíè ÷óñòâóþò ñåáÿ ïî÷òè òàêæå êàê ìóæ÷èíû, à ó òàêèõ ëè÷íîñòåé êàê Æîðæ Ñàíä, ýòî âïîëíå ñîâïàäàåò ñ èõ ñêëîííîñòüþ ê ìóæñêîìó ïëàòüþ ìóæñêèì çàíÿòèÿì. Òî ÷òî ñîçäàííî æåíùèíàìè, âîçáóæäàëî äî ñèõ ïîð,âñëåäñòâèå ñâÿçàííîé ñ ýòèì ïîëîâîé ïèêàíòíîñòè, ãîðàçäî áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì – ïðè ðàâíûõ óñëîâèÿõ - òâîð÷åñòâî ìóæ÷èí; ê ñîçäàíèÿì æåíùèíû âñåãäà îòíîñÿòñÿ áîëåå ñíèçõîäèòåëüíî íå ïðåäúÿâëÿÿ ê íèì ãëóáîêèõ òðåáîâàíèé. Åñëè ïðîèçâåäåíèå áûëî õîðîøî,åìó âñåãäà äàâàëè íåñðàâíåíî âûñøóþ îöåíêó ÷åì â òîì ñëó÷àå, êîãäà ìóæ÷èíà ñîçäàë áû íå÷òî ñîâåðøåííî ïîäîáíîå. Ýòî â îñîáåííîñòè íàáëþäàåòñÿ òåïåðü: æåíùèíû ïîñòîÿííî äîñòèãàþò áîëüøîé èçâåñòíîñòè çà ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå âðÿä ëè áûëî áû îòìå÷åíî åñëè áû îíî áûëî ñîçäàíèåììóæ÷èíû.

Ïîðà íàêîíåö îáîñîáèòü è ðàçäåëèòü ýòè ÿâëåíèÿ. Ïóñòü âîçüìóò äëÿ ñðàâíåíèÿ êàê ìàñøòàá, ñîçäàíèÿ ìóæ÷èí, êîòîðûå öåíÿò èñòîðèåé ëèòåðàòóðû, ôèëîñîôèåé, íàóêîé è èñêóсñòâîì, è ñåé÷àñ æå óâèäÿò êàêîå äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî æåíùèí ñ÷èòàåìûõ äóõîâíî-îäàðåííûìè íàòóðàìè,òîò ÷àñ æå ñúåæèòñÿ ñàìûì ïëà÷åâíèì îáðàçîì. Íå áóäåì ðàçáèðàòü ðàçìåð òåõ ëàâðîâ,êîòîðûå ïîæèíàþò ñîâðåìåííûå õóäîæíèöû. Äîñòàòî÷íî îáùåãî óòâåðæäåíèÿ, ÷òî íè îäíó èç âñåõ âûñîêîîäàðåííûõ æåíùèí (äàæå ñàìûõ ìóæåñòâåííûõ) íåëüçÿ ñðàâíèòü ñ ìóæñêèìè ãåíèÿìè ïÿòîãî è øåñòîãî ðàçðÿäà. Î÷åíü äëèííûé ñïèñîê ñîñòàâèò åùå òå ñëó÷àè, êîãäà ñâîéñòâåííûé âñåì ÷ëåíàì ñåìüè òàëàíò, ñëó÷àéíî ñ áîëüøåé ñèëîé ïðîÿâëÿåòñÿ â æåíùèíå. Íå íóæíî ñ÷èòàòü åå ãåíèàëüíîé, èáî òîëüêî òàëàíò ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó, íî íå ãåíèé. Äàëåå àâòîð äåëàåò êðèòè÷åñêèé îòçûâ: ”ñâîáîäíûé äîñòóï êî âñåìó,óñòðàíåíèå âñåõ ïðèïÿòñòâèé ñ ïóòè òåõ,èñòèííûå äóøåâíûå ïîòðåáíîñòè êîòîðûõ âñåãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ôèçè÷åñêèì ñòðîåíèåì òîëêàþò èõ ê ìóæñêîìó çàíÿòèþ, - äëÿ æåíùèí ñ ìóæñêèìè ÷åðòàìè. Íî äîëîé âñå ïàðòèéíîå, äîëîé ëîæíîå ðåâîëþöèîíèçèðîâàííîå, äîëîé æåíñêîå äâèæåíèå. Äîëîé íåëåïóþ ôðàçó î “ïîëíîì ðàâåíñòâå”. Ñàìàÿ ìóæåñòâåííàÿ æåíùèíà èìååò åäâà ëè áîëøå 50% è òîëüêî ýòîìó ÷èñòîìó ñîäåðæàíèþ îíà è îáÿçàíà âñåé ñâîåé çíà÷èòåëüíîñòüþ.Íè â êîåì ñëó÷àå, íåëüçÿ, êàê ýòî, ïî-âèäèìîìó äåëàåò íåìàëî óìíûõ æåíùèí, èç íåêîòîðûõ îòäåëüíûõ ñëó÷àéíî ñîáðàííûõ âïè÷àòëåíèé,óêàçûâàþùèõ ñêîðåå íà ïðåâîñõîäñòâî æåíñêîãî ïîëà, à íå íà ðàâåíñòâî äåëàòü áùèå çàêëþ÷åíèÿ.”åñëè áû ñîñòàâèòü ñïèñîê ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ìóæ÷èí è æåíùèí îáëàñòè ïîýçèè,æèâîïèñè,ìóçûêè,èñòîðèè è ôèëîñîôèè,òî îáà ñïèñêà íåëüçÿ áûëî þû ñðàâíèâàòü äðóã ñ äðóãîì. Æåëàíèå ôåìèíèñòîê ñðàâíèâàòü òàêèå ñïèñêè ñäåëàëîñü áû åùå ìåíüøå, ÷åì ýòî áûëî áû äî ñèõ ïîð, åñëè á îíè çàìåòèëè, ÷òî ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè ëèöà æåíñêîãî ñïèñêà äîêàçûâàþò òîëüêî ìóæåñòâåííîñòü ãåíèÿ.

Òàê òåîðèÿ ñîçäàëà òåïåðüñâîáîäíûé ïóòü äëÿ èññëåäîâàíèÿ âñåõ äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóþøèõ ïîëîâûõ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé. Òåîðèÿ ýòà óêàçàëà íàì ÷òî ìóæ÷èíà è æåíùèíà äîëæíû ïîíèìàòñÿ òîëüêî êàê òèïû, è ìîæåò áûòü èçîáðàæåíà, êàê ðåçóëüòàò ñìåøåíèÿ äâóõ òèïîâ. Îäíàêî î ÷åëîâåêå ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèõîäèòñÿ âïîëíå îïðåäåëåííî óñòàíîâèòü ÷òî îí âî âñÿêèé äàííûé ìîìåíò íåîáõîäèìî äîëæåí áûòü èëè ìóæ÷èíîé èëè æåíùèíîé. Òî åñòü íåñìîòðÿ íà âñå ïîëîâûå ïðîìåæóòî÷íûå ôîðìû,÷åëîâåê â êîíöå êîíöîâ âñå òàêè-îäíî èç äâóõ: èëè ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà.  ýòîé äðåâíåé ýìïåðè÷åñêîé äâîéñòâåííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ ãëóáîêàÿ èñòèíà è ïðåíåáðåãàòü åþ íåëüçÿ áåçíàêàçíî. Âñÿêîìó õàðàêòåðîëîãè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ ïðèõîäèòñÿ áîðîòñÿ ñ îãðîìíûì, áëàãîäàðÿ ñëîæíîñòè ìàòåðèàëà, ïðèïÿòñòâèÿìè.Íî îñíîâàòåëüíà ëè íàäåæäà èñ÷åðïàòü èíäèâèäóóì ïðî÷íîé óñòàíîâêîé åãî ïîëîæåíèÿ â îïðåäåëåííîì ïóíêòå ëèíèè, ñîåäèíÿþùåé äâå êðàéíîñòè, äàæå áåñêîíå÷íûì íàãðîìîæäåíèåì ÷èñëà òàêèõ ëèíèé,ñîçäàâ ñèñòåìó êîîðäèíàò äëÿ áåñêîíå÷íî ìíîãèõ èçìåðåíèé? Îæèäàÿ ñîâåðøåííîãî îïèñàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî èíäèâèäóóìà â ôîðìå êàêîãî-òî ðåöåïòà, íå ïîäîéäåì ëè ìû ñíîâà ê îïðåäåëåííîé êîíêðåòåîé îáëàñòè,ê äîãìàòè÷åñêîìó ñêåïöèòèçìó ìàõî-þìîâñêîãî àíàëèçà ÷åëîâå÷åñêîãî “ß”? Ñíîâà ñòîèì ìû ïåðåä ñòàðîé âå÷íî íîâîé ïðîáëåìîé :åñòü ëè â ÷åëîâåêå åäèíîå ïðîñòîå áûòèå è êàê îíî îòíîñèòñÿ ê áåçóñëîâíî ñóøåñòâóþøåìó â íåì ìíîãîîáðàçèþ? Åñòü ëè äóøà? Êàêîâî îòíîøåíèå åå ê äóøåâíûì ÿâëåíèÿì? Ïîìÿòíî òåïåðü ïî÷åìó äî ñèõ ïîð íå ñóøåñòâîâàëî íèêàêîé õàðàêòåðîëîãèè; îáúåêò ýòîé íàóêè,õàðàêòåð,ñàì ïî ñåáå ïðîáëåìàòè÷åí.

Ïóñòü õàðàêòåðîëîãèþ íàçîâóò íåñêðîìíîé, íî îíà õî÷åò äàòü áîëüøå, ÷åì âñÿêàÿ “ïñèõîëîãèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé” è îãðîìíàÿ çàñëóãà Ë.Âèëüÿìà Ñòåðíà ñîñòîèò â âîñòîíîâëåíèè åå, êàê öåëè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ; îíà äàåò ãîðàçäî áîëüøå,÷åì ïðîñòîé ñâîä äâèãàòåëüíûõ è ÷óâñòâèòåëüíûõ ðåàêöèé â èíäèâèäóóìå; âîò ïî÷åìó îíà íåìîæåò ñíèçîéòè äî îñòàëüíûõ ñîâðåìåííûõ, ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðåäñòîâëÿþøèõ, ëèøü óäèâèòåëüíóþ êîìáèíàöèþ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ôèçè÷åñêîé ïðàêòèêè. Îíà íàäååòñÿ îñòàòñÿ â ñåðäå÷íîì ñîãëàñèè ñ áîãàòîé äóøåâíîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ ïîëíûì çàáâåíèåìêîòîðîé åäèíñòâåííî ìîæíî îáúÿñíèòü ñìåñü ïñèõîëîãèè ðû÷àãîâ è âèíòèêîâ;îíà íå áîèòñÿ,÷òî åé ïðèäåòñÿ ðàçî÷åðîâàòü îæèäàíèÿ ñòóäåíòà, èçó÷àþøåãî ïñèõîëîãèþ, æàæäóåøåãî ïîçíàòü ñàìîãî ñåáÿ è ÷òî åé ïðèäåòñÿ óäîâëåòâîðÿòü åãî ïñèõîëîãè÷åñêèìè èçûñêàíèÿìè î çàïîìèíàíèè îäíîñëîæíîãî ñëîâà èëè î âëèÿíèè íå áîëüøîé äîçû êîôå íà ïðîöåñ àðèôìåòè÷åñêîãî ñëîæåíèÿ. È ñîâåðøåííî ÿñíî,÷òî áîëåå óâàæàåìûå ó÷åíûå, ïðåäñòîâëÿþøèå ñåáå ïñèõîëîãèþ êàê íå÷òî áîëüøåå,÷åì ó÷åíüå îá îùóøåíèÿõ è àññîöàöèÿõ, ñðåäè ãîñïîäñòâóþøåé â èõ íàóêå ïóñòûíè, ïðèõîäÿò ê óáåæäåíèþ, ÷òî ïðîáëåìû ãåðîèçìà, ñàìîîòâåðæèâàíèÿ, ñóìàøåñòâèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ óìîçðèòåëüíàÿ íàóêà äîëæíà íà âåêè ïåðåäàòü èññêóñòâó, êàê åäèíñòâåííîìó îðãàíó èõ ïîíèìàíèÿ, îñòàâèòü âñÿêóþ íàäåæäó íå òîëüêî ïîñòè÷ü èõ ëó÷øå, íî äàæå îõâàòèòü ñèñòåìàòè÷åñêè.

Íèêîêàÿ äðóãàÿ íàóêà, ñòàíîâÿñü íåôèëîñîâñêîé, íå ìîæåò òàê ñêîðî îïîøëèòñÿ, êàê ïñèõîëîãèÿ.

Õàðàêòåð íå ïðåäñòîâëÿåò èç ñåáÿ íå÷òî,ëåæàøåå ïî òó ñòîðîíó ìûñëåé è ÷óâñòâ èíäèâèäóóìà; îí òî, ÷òî îòêðûâàåòñÿ â êàæäîé ìûñëè è â êàæäîì ÷óâñòâå. ”Âñå ÷òî ÷åëîâåê äåëàåò, òèïè÷íî ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèçèîíîìèêà”. Êàê êàæäàÿ êëåòêà ñêðûâàåò â ñåáå âñå ñâîéñòâà èíäèâèäóóìà òàê êàæäîå ïñèõè÷åñêîå äâèæåíèå ÷åëîâåêà ñîäåðæèò íå òîëüêî îòäåëüíûå “õàðàêòåðíûå ÷åðòû”, à âñå åãî ñóøåñòâî, îòêóäà â îäèí ìîìåíò âûñòóïàåò îäíî êàêîå-íèáóäü ñâîéñòâî, â äðóãîé-äðóãîå.  êàæäîå ìíãíîâåíèå ïñèõè÷åñêîé æèçíè âëîæåí âåñü ÷åëîâåê è òîëüêî â ðàçíîå âðåìÿ ïàäàåò óäàðåíèå íà ðàçëè÷íûå ïóíêòû åãî ñóùåñòâà. Ýòî âñåãäà ïðî ÿâëÿþøååñÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè êàæäîãî ìîìåíòà áûòèå è ñîñòîâëÿåò îáúåêò õàðàêòåðîëîãèè. Ñàìûé áîëüøîé âðåä ïðèíåñëî õàðàêòåðîëîãèè ñîåäèíåíèå åå ñ ó÷åíüåì î äóøå. Åñëè õàðàêòåðîëîãèÿ áûëà èñòîðè÷åñêè ñîåäèíåíà ñ ñóäüáîþ ïîíÿòèÿ ß, òî ýòî åùå íå äàåò ïðàâà ñâÿçûâàòü åå ñ ýòîé ïîñëåäíåé ïî ñóøåñòâó.

Äàëåå ÿ áû õîòåë ðåçþìèðîâàòü ñêàçàííîå âûøå: èòàê ïî ìíåíèþ Îòòî Âåéíèíãåðà íåò íè îäíîãî æèâîãî ñóøåñòâà, êîòîðîå ìîæíî áûëî òî÷íî îïðåäåëèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ îäíîãî îïðåäåëåííîãî ïîëà. Äåéñòâèòåëüíîñòü ñêîðåå îáíàðóæèâàåò íåêîòîðîå êîëåáàíèå ìåæäó äâóìÿ ïóíêòàìè,èç êîòîðûõ íè îäèí íå âîïëîùàåòñÿ öåëèêîì â êàêîì-íèáóäü èäèâèäóóìå ýìïèðè÷åñêîãî ìèðà, íî ê êîòîðîìó ïðèáäèæàåòñÿ âñÿêèé èíäèâèäóóì. Íàóêà äîëæíà ïîñòàâèòü ñåáå çàäà÷åé îïðåäåëèòü ïîëîæåíèå åäèíè÷íîãî ñóùåñòâà ìåæäó ýòèìè äâóìÿ òèïàìè ñòðîåíèÿ. Ïðåä÷óñòâèå ýòîé áèñåêñóàëüíîñòè âñåõ æèâûõ ñóøåñòâ èñõîäèò èç ðåçóëüòàòà íåïîëíîé äèôôåðåíöèðîâàííîñòè ïîëîâ è îòíîñòñÿ ê ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Ó÷åíüå î ðàçëè÷íûõ ñòåïåíÿõ ìóæåñòâåííîñòè è æåíñâåííîñòè áûëî ðàçâèòî âûøå ñ ÷èñòî àíîòîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Àíàòîìèÿ æå íå îãàíè÷èâàåòñÿ îäíèì òîëüêî âîïðîñîì î ôîðìàõ,â êîòîðûå âûëèâàþòñÿ ìóæåñòâåííîñòü è æåíñòâåííîñòü; îíà èíòåðèñóåòñÿ òàê æå âîïðîñîì î òîì, â êàêèõ ìåñòàõ îíè îñîáåííî ðåçêî ñêàçûâàþòñÿ. Ïðèâåäåííûå ïðèìåðû òåëà,ïðèâåëè íàñ ê òîìó óáåæäåíèþ, ÷òî ïîë íå îãðàíè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îðãàíàìè îïëîäîòâîðåíèÿ è çàðîäûøåâûìè æåëåçìè. ß áû ìîã ñîãëàñèòñÿ ñ àâòîðîì åñëè áû ñìîòðåë íà âîïðîñ ôèëîñîâñêè èëè ïî ëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî: ”êàæäàÿ êëåòêà îðãàíèçìà îáëàäàåò îïðåäåëåííûì ïîëîâûì õàðàêòåðîì,îáëàäàåò îïðåäåëåííûì ïîëîâûì îòòåíêîì. ß äóìàþ ÷òî â íàøå âðåìÿ äàæå ïðèáëèçèòåëüíî íà îñíîâàíèè îïûòà íåëüçÿ äîêàçàòü,â ÷åì ñîáñòâåííî ñîñòîèò ìóæåñòâåííîñòü èëè æåíñòâåííîñòü äàííîé êëåòêè .Äàëåå ìû ðàññìîòðèì çàêîí ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ êîòîðûé îñíîâàí íà ôîðìóëèðîâêå òîãî ÷òî: ”Ïðîòèâîïîëîæíîñòè ñõîäÿòñÿ”. Çàêîí ãëàñèò òàê: ”äëÿ ïîëîâîãî ñîåäè -íåíèÿ âñåãäà ñõîäÿòñÿ ñîâåðøåííûé ìóæ÷èíà (Ì) è ñîâåðøåííàÿ æåíùèíà (Æ), õîòÿ è ðàñ÷ëåíåííûå â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå íà äâà ðàçëè÷íûõ èíäèâèäóóìà â ðàçíîîáðàçíûõ ñ÷åòàíèÿõ”. Ñïîñîá, êîòîðûì àâòîð âûâåë çäåñü ýòîò çàêîí, íåñêîëüêî äîãìàòè÷åí è ýòî îñîáåííî ïëîõî äëÿ íåãî ïðè îòñóòñòâèè òî÷íûõ îáîñíîâàíèé. Íàïðèìåð â ôîðìóëå ñèëûâçàèìíîãî ïðèòÿæåíèÿ,f(t) - “âðåìÿ ðåàêöèè“, êîòîðîå íå ó÷èòûâàåòñÿ òîò ôàêòîð ÷òî ëþäè â òå÷åíèè âðåìåíè ìîãóò èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèå äðóã ê äðóãó, êàê ãëàñèò ïîãîâîðêà “ñòåðïèòñÿ-ñëþáèòñÿ”. Åùå êðîìå ïîëîâûõ ðàçëè÷èé ÿ äóìàþ ÷òî ê ôîðìóëèðîâêå “ïðîòèâîïîëîæíîñòè ñõîäÿòñÿ”, îòíîñèòñÿ òàêæå ê ýñòåòè÷åñêèì êà÷åñòâàì, íàïðèìåð ïîëíûå ëþäè ïðåäïî÷èòàþò õóäèõ è íàîáîðîò, à òàê æå ìóæ÷èíû è æåíùèíû îáûêíîâåííî äóìàþò î ïðåäïî÷òåíèè öâåòà âîëîñ ó äðóãîãî ïîëà. Çäåñü òàê æå íå ó÷èòûâàþòñÿ êëàññîâûå ðàçëè÷èÿ èíäèâèäóóìîâ, âîñïèòàíèå èíäèâèäóóìîâ, êîòîðîå, äàåòñÿ ðîäèòåëÿìè. À êàê áûòü ñ “ëþáîâüþ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà” êîãäà ÷åëîâåê âèçóàëüíî íå ìîæåò îïðåäåëèòü ìóæåñòâåííîñòü èëè æåíñòâåííîñòü äàííîãî èíäèâèäóóìà? Çäåñü ïðèâîäèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíîëîãèé ñ æèâîòíûìè è ðàñòåíèÿìè êîòîðûå ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëîãèè åùå ìîæíî ïîíÿòü,íî à ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè ýòî ïðîñòî àáñóðä.Åùå ÿ áû õîòåë çàìåòèòü òî ÷òî èññëåäîâà íèå ãëóáîêîãî âîïðîñà î ïàëíåé òàéíå ïðèðîäû ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ ÷åëîâåêà íå òàê ñòðîãî ñâÿçàíà ñ ìåðòâûìè çàêîíàìè ïðèðîäû, ôèçèêè, õèìèè. Èç ïðåâûäó ùåãî àâòîð äîâîëüíî ÿñíî ïðèíåìàåò ýòè ïðèíöèïû ê ýìàíñèïàöèè æåí ùèí. Òàê èìåííî: ó êàæäîé æåíùèíû ïîòðåáíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ýìàíñèïàöèè îñíîâàíà íà èìåþøåéñÿ ó íåå ÷àñòè Ì. Èç ìîåãî îïûòà ÿ áû ìîã ñêàçàòü (íå ñ÷è òàÿ íåêîòîðûõ èñêëþ÷åíèé), ÷òî âñå äåéñòâèòåëüíî ñòðåìÿøèåñÿ ê ýìàíñèïàöèè,âñå çíàìåíèòûå äóõîâíî âûäàþùèåñÿ æåíùèíû âñåãäà ïîêàçûâàþò ìíîãî÷èñëåííûå ìóæñêèå ÷åðòû õàðàêòåðà, à ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì íàáëþäåíèè â íèõ çàìå÷åíû àíàòîìè÷åñêèå ìóæñêèå ïðèçíàêè, ïðèáëåæàþùèå èõ ê ìóæ÷èíå. Òàê ìîæíî ñäåëàòü èíäóêòèâíûé âûâîä,÷òî åñëè ïîòðåáíîñòü ê ýìàíñèïàöèè ñâîéñòâåííà òîëüêî ìóæåñòâåííûì æåíùèíàì, òî ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî Æ íå ÷óñòâóåò íèêàêîé ïîòðåáíîñòè ê ýìàíñèïàöèè.

Íà ýòîì ÿ çàêîí÷ó ýòîò ðåôåðàò êîòîðûé ïðîèçâåäåò ïëîõîå âïè÷àòëåíèå íà æåíùèí ÷èòàòåëåé,çà êîòîðîå ÿ õîòåë áû çàðàíåå ïðèíåñòè èçâåíåíèå.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Î.Âåéíèíãåð “Ïîë è õàðàêòåð”

2. Ý.Ôðîìì “Äóøà ÷åëîâåêà”

21


Ìèíèñòåðñòâî íàóêè è îáðàçîâàíèÿ ÐÀ

ÅÃÈÓ

Àñïèðàíòñêàÿ øêîëà

ÐÅÔÅÐÀÒ

Òåìà: ”ÏÎË è ÕÀÐÀÊÒÅД

Ïðåïîäàâàòåëü: Àãàçóìöÿí Ð.

Àñïèðàíò: Ñóâàëÿí Â.

Åðåâàí 2001

Ïëàí

1.Ââåäåíèå

2.Ìóæ÷èíà è æåíùèíà

3.Ýìáðèîíàëüíàÿ íåäèôôåðåíöèðîâàííîñòü

4.Ïðè÷èíà ïîëîâûõ ïðîìåæóòî÷íûõ ôîðì

5.Çàêîíû ïîëîâîãî ïðèòÿæåíèÿ

6.Ïîòðåáíîñòü â ýìàíñèïàöèè è ìóæåñòâåííîñòü

Похожие работы:

 • Поліцейський менеджмент в Швеції

  Реферат >> Государство и право
  ... Навчання та розвиток персоналу поліції У поліції Швеції у цілому і в поліції м. Стокгольма зокрема ... поліцейської діяльності; підготовка службовців поліції вищих рангів. Вирішенням питань щодо характеру ... та змісту навчання всіх поліцейських ...
 • Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

  Контрольная работа >> История
  ... Загалом армія підтримала повсталих. На характер посттоталітарних змін значною мірою ... демократії", населення ставилося насторожено. Другою політичною силою і опонентом правлячої ... ії, корупції, розпалюванні конфліктів між політичними силами і 332 голосами проти ...
 • Політичні режими

  Реферат >> Политология
  ... ється панівним в країні політичним режимом. Політичний режим ( від франц. „ ... коли порушуються принципи неучасті армії у політичній боротьбі: армія виходить з підпорядкування ... лежить припущення (яке давно набуло характеру переконання), що рішення, прийняте ...
 • Політичні технології

  Реферат >> Политология
  ... Технології прийняття політичних рішень великою мірою зумовлені характером політичного режиму ... політична реклама; політична радіореклама; політична карикатура; фотографія; полі ... ігання небажаному розвитку політичних процесів. Політичне прогнозування передбача ...
 • Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

  Реферат >> Политология
  ... сним стрибком перетворитись у концепцію політичного розвитку. Політична концепція - це форма ... свідомість, політична партія, політичні інститути. Політична ідеологія набува ... і державою повинні мати договірний характер, а верховенство закону є інструментом соці ...
 • Політична влада: сутність і специфіка

  Реферат >> Политология
  ... ійснює політичну діяльність; - осмислення політичного інтересу й політичних потреб ... дуумом. Суб'єкти політичної влади мають багаторівневий характер: її первинний рі ... вень виражений індивідами, вторинний -політичними ...
 • Поле власти и порнография

  Реферат >> Сексология
  ... полем религии. В связи с этим господствующее поле терпимо воспринимало существование поля ... в. , и определяло порнографический характер произведения. Именно это вызвало ... разделение социально –правовых полей эротического и порнографического искусства ...
 • Поль Пуаро

  Реферат >> Биографии
  ... с необыкновенной энергией расширяет поле своей деятельности. Меняется и характер его взаимоотношений с театром ... человека нового столетия, которую Поль Пуаре развил в краткий период ... сердца творца, влюбленного в жизнь. Поль Пуаре скончался в Париже в 1944 ...
 • Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

  Реферат >> География
  ... і Мікелон, у Тихому океані — Французька Полінезія. Всі вони представлені у французькому ... . Важливим елементом французької культури є характер поселень, житло і національна кухня ... яких примикають відкриті не огороджені поля і сади. У Центральному масиві ...
 • Польові і камеральні роботи при трасуванні автомобільних доріг

  Контрольная работа >> Геология
  ... лу. В залежності від народногосподарського значення, характеру перевезень і інтенсивності руху, тобто, ... м за рахунок заокруглення числа. 4. Польові роботи при технічному нівелюванн ... особливості рельєфу місцевості. Польові роботи при технічному нівелюванн ...