Реферат : Поняття, предмет і система міжнародного приватного права 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Право


Поняття, предмет і система міжнародного приватного права
Міністерство освіти України

Національний Технічний Університет України

"КПІ"

навчальна дисципліна:

міжнародне приватне право

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

(реферат)

Студентки 4-го курсу

Київ, 1999 р.

Зміст

Вступ

 1. Поняття міжнародного приватного права.

 2. "Іноземний елемент".

 3. Норми міжнародного приватного права.

 4. Предмет регулювання в міжнародному приватному праві.

 5. Загальна і Особлива частини системи міжнародного приватного права.

Висновки

Література

Міжнародне право тісно пов'язане з розширенням міжнародного торгівельно-економічного, науково-техничного і культурного співробітництва. Важливу роль в правовому регулюванні цього співробітництва мають норми міжнародного приватного права, значення якого постійно зростає. Ці норми у сукупності з нормами інших галузей права складають внутрішньо державну (національну) систему права. Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми у певні форми. Відомом, що таких національних правових систем у сучасному світі налічується більне двохсот.

Отже, перш за все розкриємо першу проблему, а зокрема поняття "міжнародне приватне право".

Міжнародне приватне право - це система юридичних норм спрямованих на регулювання міжнародних невладних відносин з "іноземним елементом"¹.

Під "іноземним елементом" Г.С.Фединяк розуміє:

 1. суб'єкт, який має іноземну належність (громадянство, місце проживання - щодо фізичних осіб; "національність" — щодо юридичних осіб);

 2. об'єкт який знаходиться на території іноземної держави;

 3. юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном.

Як бачимо, специфікою міжнародно-приватних відносин є наявність "іноземного елементу".

¹ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — с. 53.

Національне право та міжнародне публічне право, незважаючи на свою самостійність, у ряді випадків взаємодіють, утворюючи полісистемний комплекс норм міжнародного приватного права. Водночас норми цих двох правових систем не полишають меж останніх, хоч і регулюють, з одного боку, міжнародні, а з іншого - невладні відносини, майнові та немайнові, що мають цивілістичну природу і виникають у сфері міжнародного спілкування. Поділяючись на матеріально-правові (такі, що регулюють конкретне правовідношення) та колізійні норми (такі, що відсилають до законодавства іншої держави), вони створюють певний комплекс у кожній правовій системі. Іноді вказують, що міжнародне приватне право - це право колізійне. Наявність колізійних норм становить особливість міжнародного приватного права. Як матеріально-правові, так і колізійні норми можуть міститись у національних джерелах права, міжнародних угодах.

Можна навести такий приклад:

30 січня 1996 року у місті Львові польський водій не впорався з управлінням великогабаритного фургона. Внаслідок шляхово-транспортної пригоди одна особа загинула, кілька госпіталізовано, пошкоджено сім автомобілів. У даному випадку виникли правовідносини з делікту з "іноземним елементом". До них необхідно, щонайперше, застосувати колізійну норму, викладену, зокрема, в ч.1 ст. 569 Цивільного кодексу України: "Права і обов'язки сторін згідно з обставинами, які виникли внаслідок заподіяння шкоди, визначаються за законом країни, де мало місце діяння або інші обставини, які служать основою для вимоги про відшкодування шкоди"¹, а також узяти до уваги норми ст. 35 (Зобов'язання, що не виникають з договірних відносин) Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правовідносини у цивільних і кримінальних справах від 27 травня 1993 року.

В міжнародному приватному праві сторонами в відносинах можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Бувають випадки, коли і держава як така становиться суб'єктом відповідних відносин, але такі випадки не являються для міжнародного приватного права типовими. Держава може також являтись спадкоємницею майна, яке залишилося за кордоном. Все ж в більшості випадків в якості суб'єкта міднародного приватного права виступають громадяни або юридичні особи різних держав.

¹ Цивільний Кодекс України. Закон, стосовно обставин, які виникають внаслідок заподіяння шкоди. Ч.1 ст. 569, К.: — 1997.

Під предметом регулювання в міжнародному приватному праві являються відносини цивільно-правового характеру, які виникають в міжнародному житті (або, як їх інколи називають, міжнародні цивільні відносини).

Що ж до задачі міжнародного приватного права, то вона полягає в слідуючому — правове регулювання ділових зв'язків організацій і фірм різних держав.¹

В сферу міжнародного приватного права необхідно включити всі норми, які регулюють цивільно-правові відносини з іноземним елементом. Так необхідно зробити тому, що важливе значення має сам характер відносин, предмет регулювання, а не метод регулювання.

Можна використовувати декілька методів, при цьому один метод не виключає використання іншого. Матеріально-правовий і колізійний метод — це два способи регулювання відносин з іноземним елементом, причому найбільш досконалим являється перший спосіб, при якому застосовують безпосередньо матеріальну норму без звернення до колізійної норми. Виходячи з цього, до міжнародного приватного права повинні бути віднесені матеріально-правові норми, уніфіковані шляховим заключенням міжнародних угод.

До сфери міжнародного приватного права належать питання цивільне право — та дієзадтність іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її імунітету; відносин по зовнішньо-торговельних угодах; прав авторів на твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які знаходяться на теріторії іноземної держави, працювали на такій території тощо.

З'ясувавши, що таке поніття міжнародного приватного права і його предмет, нам необхідно вияснити систему міжнародного приватного права.

¹ ФедиБогуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — с.8.

Як і будь-яка інша галузь права міжнародне приватне право має власну ситему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну та Особливу.

Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права в цілому, а саме: поняття, система та зміст указаної галузі права, її джерела, методи регулювання, вчення про колізійні та матеріально-правові норми; правові режими (національний, найбільшого сприяння та ін.); взаємність реторсія, інші загальні положення щодо суб'єктів міжнародного приватного права.

Особлива частина охоплює право власності; зобов'язальне право; зобов'язання з правопорушень; авторське, винахідницьке, патентне, сімейне, податкове право; трудові відносини; міжнародний цивільний процес.

Система Загальної та Особливої частини є відносно стабільною. Відносність полягає у тому, що внаслідок суспільного розвитку з'являється необхідність звернути більше уваги на правову регламентацію зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових сфер господарювання, зокрема комерціалізації космічної діяльності, створення нових технічних засобів у різних сферах зв'язку.

Література

Конституція України. — К., 1998

Цивільний кодекс України. — К., 1997

Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правовідносини у цивільних та кримінальних справах від 27 травня 1993 року

// Урядовий кур'єр, 1993, №86

Богуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — С. 414

Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 429

Похожие работы:

 • Система міжнародного приватного права

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... системи міжнародного приватного права та її частини. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО, СИСТЕМА, ДЕРЖАВА, ”ІНОЗЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ”. Зміст Вступ 1 Поняття системи міжнародного приватного права 2 Загальна частина міжнародного приватного права 2.1 Поняття, предмет ...
 • Предмет і методи міжнародного приватного права

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... і складає предмет регулювання тієї чи іншої галузі права. Предметом міжнародного приватного права є правовідносини двох ... жнародного приватного права - матеріально-правових норм. Колізійне право – складова міжнародного приватного права , тобто перше поняття ...
 • Поняття та система принципів трудового права

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... ки. Предметом дослідження є теоретичні проблеми поняття та системи принципів трудового права Украї ... України, нормативно-правові акти України, міжнародно-правові акти та інш ... ів. Зароджуючись у надрах цивільного приватного права, воно на ранніх етапах розвитку ...
 • Міжнародне приватне право

  Шпаргалка >> Международные отношения
  ... звичаїв ділового обороту. 31. Поняття міжнародного приватного права Мпрп – це сист. юр.норм ... територіальна правова система буде застосовуватися. Міжнародне приватне право вирішує ... припинення права власності та інших речових прав, що є предметом правочину, ...
 • Основні положення міжнародного торгового права

  Реферат >> Государство и право
  ... ій поняття "міжнародне торговельне право" розумітимемо класично, тобто без урахування сфери міжнародного приватного права. Джерела міжнародного торговельного права: • міжнародн ...
 • Публічне і приватне право

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... ПРИВАТНЕ ПРАВО” План Вступ 1. Загальні поняття «право» та «система права» 1.1 Поняття права 1.2 Загальне поняття «система права» 2. Основні концепції поділу права ... О. Співвідношення міжнародного приватного з міжнародним публічним правом // Юридична газета. - ...
 • Система и структура конституционного права Украины

  Реферат >> Государство и право
  ... права на приватне і публічне на розвиток системи конституційного права України (історико-правов ... В.Л. Національне і міжнародне право як важливі складові системи конституційного права України (до ...
 • Поняття, сутність і зміст права

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... право. Предметом дослідження є поняття, ... у міжнародному публічному праві; взаємності – у міжнародному приватному праві). Пі ... право, адміністративне процесуальне право, кримінальне процесуальне право, кримінальне виконавче право. Приватне право - це система ...
 • Право коллективной собственности на Украине

  Реферат >> Государство и право
  ... дискусийність самого поняття колективної власності ... місцезнаходження підприємства; - предмет і цілі діяльності підпри ... діяльності (автоматизованої системи збору, накопичення й ... мірі опираються на норми міжнародного приватного права. 2.4. Власність громадських ...
 • Право власності в англо-американській правовій системі

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... права. Предметом дослідження є інституту права власності в англо-американській правовій ... значення - цьому поняттю в англо-американському праві відповідає поняття "права власності" у ... для відносин, регульованих міжнародним приватним правом ( тобто за участю і ...