Контрольная работа : Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Педагогика


Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті
Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра педагогіки та психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З КУРСУ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Київ -2010

Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми:

 • Навчальні заняття

 • Викон. інд. завдань

 • Самост-на робота студентів

 • Практична підгот.

 • Контрольні заходи

Основні види:

 • лекція

 • лабороторне заняття

 • практичне заняття

 • семінарське заняття

 • індивідуальне заняття

 • консультація

Лекція - систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.

За дидактичними завданнями:

 • вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв’язок)

 • настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)

 • тематична лекція (розкриття певної теми)

 • оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)

 • завершальна лекція (підсуми)

За способом викладу навч. Мат-лу:

 • проблемна лекція (Нове - невідоме – необхідно «відкрити»)

 • лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)

 • баніарна, або лекція –дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)

 • лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти - фіксують)

 • лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Практичне заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета – розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.

Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія - широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:

- ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання

- необхідна літ-ра

- прочитати конспект лекції

- законспектувати першоджерела

- перевірити засвоєння навч. мат-лу

Консультація - вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Індивідуальні завдання – форма організації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.

Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах

Форми контролю у вищий школі:

 • поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять.)

 • підсумковий (оцінювання рез-тів навчання на певному освітньо кваліфік. рівні)

Підсумковий контроль:

 • Семестровий контроль (проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку)

 • Державна атестація студента (встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.)

Основні методи навчання:

 • На основі зовнішнихформ (слух, зір, дотик)

- словесні (розповідь, бесіда, лекція, дискусія, інструктаж, диспут)

- наочні (спостереження, демонстування, ілюстр.)

- практичні (вправа, лаб. практич. робота)

 • За типом пізнавальної діяльності

- пояснювально-ілюстративний,

- репродуктивний,

- проблемного викладу,

- частково-пошуковий,

- дослідниц.

 • На основі внутр. логіч. шляху засвоєння знань (логіка пізнання)

- аналітичний,

- сінтетичний,

-аналітико-сінтетичний,

- синиетико-аналітичний,

- індуктивний,

- дедуктивний,

-індуктивно-дедуктивний,

- дедуктивно-індуктивний,

- традуктивний

 • За ступенем самостійності

- робота з підручн.,

- сам. роботи з приладами,

-сам. виконання письмов. вправ,

- напис. творів, віршів,

- сам. розв’яз. задач,

- сам. спостереження

 • За дидактичними цілями (за цілями змісту навчання)

- первинне засвоєння навч. мат-лу (інформ.-розвивальні, дослідницькі),

- закріплення і вдосконалення (вправи, практич. роботи)

 • За основними етапами процесу

- формування знань,

- формування умінь і навичок,

- застосув. знань,

- узагальнення,

- закріплення,

- перевірка

 • Баніарні та полінарні

- джерела знань,

- рівні пізнав. активн.,

- логіч. шляхи навч. пізнання,

 • За системним підходом

- стимулювання і мотивації,

- організації і здійснення навч. дій,

- контроль та самоконтроль.

2.) Твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми – це: есе.

Бібліографічне оформлення

 1. Дмитренко I.А. Екологічне право України [Текст]: підручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. - 2-е вид., перероб. та доп. - М.: Юрiнком Iнтер, 2001. - 351 с.

 2. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais: учеб. для студ. вузов / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с.

 3. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр.: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.]; за ред. М. Швагуляка. – Львів: Афіша, 2005. – 288 с.

 4. Панчишин Т.В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України: дис.... канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192-205.

 5. Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.

 6. Колодний А.М. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і повідомл., м. Київ, 16-18 трав. 1995р. / Редкол.: А. Колодний (відп. ред.), Головащенко С.І., Косуха П., Филипович Л.О., та ін.; НАН України. Ін-т філос; НаУКМА. - К., 1995. - С. 32-34.

Похожие работы: