Реферат : Екосистема 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Биология


Екосистема
Реферат на

тему:

Екосистема

Виконавець:

Ніколайчук Софія

Учениця 6 – Б класу

Баранівської гімназії

Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р.

Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле.

Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природнього середовища, в якому вони існують; відкритою термодинамічною системою, що існує за рахунок надходження з навколишнього середовища енергії та речовини і має здатність до саморозвитку та саморегуляції.

Екологічній системі властиві ознаки систем:

 Емерджентність - виникнення нових  властивостей, які характеризують систему, за рахунок взаємодії її окремих елементів

Якісно нові, емерджентні властивості екологічного рівня, не можна передбачити, виходячи з властивостей компонентів, що становлять цей рівень. Дійсно, окремі лісові дерева, кущі, трави, гриби, птахи, комахи, звірі мають свої якісні характеристики, але всі разом вони творять нову якість - ліс.

 Сукупність – сума властивостей кожної системи, тобто наявність сукупних властивостей (наприклад, народжуваність для популяції - сума індивідуальної плодючості особин виду).

  Гетерогенність системи (або принцип різноманіття) полягає в тому, що система не може складатися з абсолютно ідентичних елементів.

Але не всяка комбінація “життя - середовище” - може бути екосистемою. Нею може стати лише середовище, де має місце стабільність і чітко функціонує внутрішній колообіг речовин.

 Під час вивчення екосистем характеризують:

 видовий чи популяційний склад і кількісне співвідношення видових популяцій;

 абіотичні умови та ресурси, що властиві даній системі;

 сукупність усіх зв’язків, у першу - ланцюгів живлення, співвідношення організмів з різним типом живлення;

 розмір первинної і вторинної продукції;

 просторовий розподіл окремих елементів;

 швидкість колообігу.

 

За розмірами розрізняють екосистеми:

 мікроекосистеми (трухлявий пень, мурашник, мертві стовбури дерев);

 мезоекосистеми, або біогеоценози (ділянка лісу, озеро, водосховище);

 макроекосистеми (континент, океан);

 глобальною екосистемою - охоплюють величезні території чи акваторії, що визначаються характерними для них макрокліматами і відповідають цілим природним зонам (екосистеми тундри, тайги, степу, пустелі, саван, листяних і мішаних лісів помірного поясу, субтропічного і тропічного лісів, морські екосистеми, а також біосфера нашої планети).

 

За ступенем трансформації людською діяльністю екосистеми поді­ляються на:

 природні - у промислове розвинутих країнах екосистем не захоплених людською діяльністю майже не залишилося, хіба що в заповідниках;

 антропогенно-природні - лісові насадження, луки, ниви хоча й складаються, майже, виключно з природних компонентів, але створені і регулюються людьми;

антропогенні - переважають штучно створені антропогенні об'єкти і крім людей можуть існувати лише окремі види організмів, що пристосувалися до цих специфічних умов. Прикладом є міста, промислові вузли, села (в межах забудови), кораблі тощо.

Біогеоценоз і екосистема — поняття подібні, але не тотожні. Обидва поняття — це взаємодіючі сукупності живих організмів і середовища, але екосистема — поняття безмежне. Мурашник, болото, гірський хребет, біосфера загалом, кабіна космічного корабля — все це екосистеми. Біогеоценоз — це екосистема, межі якої визначені фітоценозами. Іншими словами, біогеоценоз — окремий випадок, певний ранг екосистеми.

Біогеоценоз — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма існування організмів і навколишнього середовища, що здатна до саморегуляції і самовідтворення.

Людина своєю господарською діяльністю створює штучні біогеоценози — агроценози (поля, пасовища, сади, виноградники, парки). На відміну від природних біогеоценозів, до складу яких входять сотні і тисячі різноманітних видів, агроценози характеризуються однотипністю видового складу і не здатні до саморегуляції.

Розміри біогеоценозів (і агроценозів) можуть коливатися від незначних (пеньок, калюжа, город) до дуже великих, що вимірюються гектарами (ліс, озеро, поле). Кожний біогеоценоз характеризується власним колообігом речовин, трансформацією сонячної енергії і продуктивністю біомаси.

У вітчизняній літературі набуло поширення поняття про біогеоценоз, введене В. М. Сукачовим (1940 p.). У закордонній літературі в аналогічному значенні використовують термін "екосистема" (див. вище).

Використана література:

www.ekosustema.ua

Екосистемам

«Природознавство» підручник для 6 класу

Похожие работы:

 • Екосистеми світу

  Курсовая работа >> Экология
  ... ліс 5. Степи 6. Пустелі 7. Болота 8. Водні екосистеми 8.1. Прісноводні екосистеми 8.2. Екосистеми світового океану Висновок ... та атмосферними опадами. 8. Водні екосистеми Водні екосистеми відрізняються від екосистем суші, насамперед ...
 • Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

  Курсовая работа >> Экология
  ... живими організмами на прикладі екосистеми озера Пояснювальна записка з дисциплі ... і рослин. Особливе значення у водних екосистемах мають фосфати і нітрати, які ... Явище біоакумуляції Накопичення речовин у біомасі екосистеми. Накопичуватись може будь яка речовина ...
 • Екологія як наука

  Курсовая работа >> Экология
  ... ), глобальний (біосферний). 3. Поняття екосистеми. Зв'язку організмів в екосистемах. Екосистемою в екології позначають об ... і і т. ін. 5.Склад і функціональна структура екосистеми. Харчові ланцюги. Екосистема — складний об'єкт, при ...
 • Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

  Курсовая работа >> Экология
  ... Вступ 1. Загальна характеристика екосистеми 2. Структура екосистеми 3. Властивості та показники ... опосередковано знаходяться такі складові екосистеми: природні (біотичні), ... локальна природна екосистема мікрорайону «Північний» є складною екосистемою і має ...
 • Гідробіоценоз Кременчуцького водосховища

  Курсовая работа >> Экология
  ... 14 1.2.5 Взаємини гідробіонтів в екосистемах ....................................................17 1.3 Антропогенний вплив на водн ... 1.2.5 Взаємини гідробіонтів в екосистемах Гідробіонти в екосистемах перебувають у постійному контакт ...
 • Екологія та ландшафтна екологія

  Реферат >> Иностранный язык
  ... . В екології елементарна одиниця – екосистема (єдиний природний комплекс , утворений за ... грунтувались на моноцентричній моделі екосистеми. Але з широким розвитком експериментальних ... екологів щодо принципової структури екосистеми близькі до концепції ...
 • Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

  Курсовая работа >> Экология
  ... її структур. Перенапруження будь-якої екосистеми в кінцевому підсумку веде до ... мінеральних добрив і т.д. руйнують екосистеми і не дають позитивних результатів. Закон ... У 1935 р А. Тенслі висунув поняття екосистеми, а у 1942 р. В. Сукачев обґрунтував ...
 • Заказники як форма збереження біорозмаїття

  Курсовая работа >> Экология
  ... зникають, то це попередження: з екосистемою негаразд. Тому охорона тварин і ... й лісопосадки, водосховища й ставки, природні екосистеми до людини не пристосовуються. Вони ... орізноманітності — популяції, види, екосистеми, так і середовище проживання в цілому. ...
 • Вивчення природних екосистем

  Реферат >> Экология
  ... Механізм зворотного зв'язку В екосистемах формуються найскладніші ланцюги і сіті ... бджолами цієї сім'ї. Отже, межі екосистеми в загальному випадку визначаються метою її досл ... складу біогеоценоза або елементарної екосистеми, прийнято називати біоценозом (біос ...
 • Збереження біорізноманіття як пріоритет збалансованого розвитку

  Курсовая работа >> Экология
  ... безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її “обслуговування”, ... і, гірські, водно-болотні екосистеми та екосистеми внутрішніх водойм. Іншим ... ічною — рівновагу, що склалася в екосистемах і біосфері між живою речовиною та навколишн ...