Реферат : Товарные рынки Украины 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Международные отношения


Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992—1995 рр.

Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП). В середньому кожен третій україн­ський виріб або послуга реалізуються за допомогою зовнішніх еконо­мічних зв'язків. Отже, світогосподарські зв'язки відіграють помітну роль у національній економіці, суттєво впливаючи на темпи і пропор­ції економічного зростання, створення конкурентного ринкового сере­довища, на весь системний трансформаційний процес.

Ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних, регіональних пріоритетів, оптимі-зацією структури експорту та імпорту, гармонізацією національного законодавства з вимогами і нормами ГАТТ-СОТ. Врешті-решт завдан­ня полягає в реалізації у світовій економіці порівняльних і конку­рентних переваг України, що об'єктивно існують у різних галузях її господарства і можуть знайти практичне втілення і діяльності україн­ських фірм та підприємств на міжнародній арені.

ТАБЛИЦЯ 1. Зовнішня торгівля України у 1992—1995 рр.* (у до­ларах США)

1992

1993

1994

1995

Експорт, усього

11 262

11 969

12 906

15 289,4

Країни колишнього СРСР

5262

5669

7543

8 526,2

Інші країни світу

6000

6300

5363

6763,2

Імпорт, усього

11 925

13 885

14 106

16491,6

Країни колишнього СРСР

6425

9185

10 149

10 834,5

Інші країни світу

5500

4700

3957

5657,1

Частка

від загального обся

обсягу, %

Експорт, усього

100

100

100

100

Країни колишнього СРСР

46,7

47,4

58,4

55,7

Інші країни світу

53,3

52,6

41,6

44,3

Імпорт усього

100

100

100

100

Країни колишнього СРСР

53,9

66,1

71,,9

65,7

Інші країни світу

46,1

33,9

28,1

34,3

* Розраховано за: Внешняя торговля в нових независимьіх государствах. — С. 70;

Економічний і соціальний розвиток України у 1995 році. — С. 327.

Важливого значення набуває також урахування різної інтенсивності українських товарів і послуг порівняно із зарубіжними, цінових та інших відмінностей, що формують конкурентні переваги націй у міжнародній торгівлі.

Суттєвий вплив на динаміку, структуру, географію зовнішньої тор­гівлі України справили такі основоположні причини і фактори.

По-перше, перебування в колишньому народногосподарському комплексі СРСР, де Україні відводилась роль виробника і постачаль­ника на світові ринки та в міжреспубліканський обмін головним чи­ном товарів важкої індустрії, яка разом з ВПК складала майже 70% валового внутрішнього продукту республіки.

По-друге, розпад Ради Економічної Взаємодопомоги (1991 р.), на економічний простір якої значною мірою були зорієнтовані зовнішньо­економічні зв'язки України.

По-третє, розрив традиційних зв'язків з численними підприємства­ми колишнього СРСР, у тому числі тих, які розвивались на умовах кооперації.

По-четверте, глибока і всеосяжна системна економічна криза, що притаманна трансформаційним процесам постсоціалістичного етапу.

По-п'яте, розпад платіжної системи, неконвертованість національ­ної валюти.

По-шосте, недосконалість, а подекуди (особливо на початковому етапі) і повна відсутність необхідної законодавчої бази, інституційних структур зовнішньоекономічного менеджменту, відповідної інфраст­руктури.

Усі ці та деякі інші причини і фактори зумовили суперечливий, зигзагоподібний процес розвитку зовнішньої торгівлі і торговельної політики України. Склалася вкрай несприятлива тенденція, пов'яза­на, з одного боку, із значним скороченням обсягів зовнішньої торгівлі, іншого — з погіршенням умов торгівлі (іегтз оі ігаае).

Якщо перша тенденція є наслідком загальноекономічної ситуації, то друга випливає з архаїчної структури експорту та асиметрії в ці­нах, що склались на експортні та імпортні товари України. Відсут­ність необхідних статистичних даних не дає можливості здійснити повні розрахунки індексу умов торгівлі. Тому обмежимося лише окремими прикладами. Так, за період з 1991 р. по 1993 р. умови торгівлі України з країнами СНД погіршились із 96,0% до 88,8%1. Це свідчить про існуючу асиметрію в цінах, що погіршує умови тор­гівлі України.

Структура експорту України зорієнтована переважно на продукцію металургійної промисловості — 36,2%, машини і устаткування — 11,8%, вироби хімічної та пов'язаної з нею галузей — 9,7%, міне­ральні продукти — 10,5%, продовольчі товари — 14,7%2. Вона, як бачимо, є далекою від оптимальної. Суттєві зрушення у напрямі по­ліпшення товарної структури експорту можуть відбутися лише за умов проведення в Україні глибокоешелонованої структурної перебу­дови усієї економіки, що потребуватиме значного (10— 15 років) часу Лише тоді можна буде говорити про їх нову якість.

Імпорт України зумовлений необхідністю ввезення великої кіль­кості мінерального палива, нафти та продуктів їх переробки, що скла­ло понад 55% від загального обсягу у 1995 р. За цією ж статтею формується найбільша питома вага негативного сальдо торговельного балансу. Дефіцит спостерігається також у торгівлі текстилем і виро­бами з нього, деревиною та виробами з неї, машинами і устаткуван­ням, пластмасами та каучуком1.

ТАБЛИЦЯ 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 1995 році, %*

Товари

Експортт

Товари

Імпорт

Неблагородні метали та вироби з них

36,2

Мінеральні продукти

55,2

Продукція АПК

14,7

Машини, устаткування

14,9

та механізми

Машини, устаткування та механізми

11,8

Продукція хімічної та пов'язаних з нею

5.4

галузей промисловості

Мінеральні продукти

10,5

Неблагородні метали та вироби з них

4,8

Продукція хімічної та пов'язаних з нею

9,7

Продукція АПК

4,5

галузей промисловості

Засоби наземного, повітря­

6,4

ного та водного транспорту

* Складено за: Україна у цифрах у 1995 році. — С. 97.

Позитивною тенденцією у розвитку зовнішньої торгівлі є динаміка по статті "послуги". По-перше, вони зростають темпами, що пере­вищують розвиток зовнішньої торгівлі в цілому, що відповідає і за­гальносвітовим процесам. По-друге, у 1995 році досягнуто значного позитивного сальдо — 1937,5 млн. американських доларів у обміні послугами . По-третє, відбувається поступова диверсифікація струк­тури послуг за рахунок збільшення питомої ваги комунікаційних по­слуг. Головними партнерами України у торгівлі послугами є: Росія, Німеччина, США, Італія, Великобританія, Греція, Туреччина3.

Розраховано за: Зовнішньоекономічна діяльність України за 1995 рік // Статистичний довідник. — К. — 1996. — С. 14—17.

о

Україна в цифрах у 1995 році. — С. 98.

о

Зовнішньоекономічна діяльність України за 1995 рік. — С. 29—31.

ТАБЛИЦЯ 3. Торгівля послугами у 1995 р. (млн. дол. СшА)*

Вид послуг

Заг. обсяг

Експорт

Імпорт.

Транспортні послуги, всього

2164,04

2057,59

631,10

зокрема:

Морський транспорт

689,24

616,38

72,86

Повітряний транспорт

128,55

114,96

13,59

Автотранспорт

108,48

104,07

4,41

Залізничний транспорт

69,98

60,23

8,75

Комунікаційні послуги

387,75

176,34

211,41

Послуги з монтажу і ремонту

87.46

78,07

9,39

Ремонт основних фондів

109,79

49,24

60,55

Інші ділові послуги

119,91

42,48

78,43

Всього

3199,71

2568,61

631,10

* Складено за: Україна в цифрах у 1995 році. — С. 98.

Характерною особливістю зовнішньої торгівлі України є висока питома вага бартерних угод (1995 р. — в експорті 27%, в імпорті 21,4%). Найбільша кількість поставок на бартерній основі здійсню­ється з Росією, Білорусією, США, Німеччиною, Туркменистаном1. Го­ловні експортні поставки за бартером складають чорні метали та ви­роби з них — 28,1% від загального обсягу бартерних операцій, руди і концентрати — 9,6%, цукор і кондитерські вироби з цукру — 10%, реактори ядерні, котли, устаткування — 7,1%, каучук і гумові виро­би — 5,1%.

В імпорті України бартер охоплює паливно-мінеральні ресурси і нафту — 34,6%, реактори ядерні, котли, устаткування і механічні пристрої — 12%, каучук і гумові вироби — 7,2%, електричні маши­ни — 4,8% 2.

Похожие работы:

 • Потребительский рынок Украины

  Реферат >> Экономика
  ... мирового рынка. Зарождающаяся товарная биржа Украины В 1993 году в Украине функционировало свыше 60-ти товарных бирж ... отдельного исследования Список литературы Закона Украины “О товарной бирже” Экономическая теория. Учебник. / Под ...
 • Фондовый рынок Украины

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... рынка ценных бумаг Украины 3.2 Развитие оборота бездокументарных ценных бумаг в Украине 3.3 Интеграция фондового рынка Украины с зарубежными рынками ... ; е) индикация состояния экономики, её товарных сегментов и фондового рынка. Всего в мире около 150 ...
 • Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... уполномоченные банки на межбанковском валютном рынке Украины (уполномоченные финансовые учреждения) имеют право ... : возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках. М., 1994. 31. Винокуров Д. Опціон ...
 • Анализ состояния фондового рынка Украины и тенденции его развития.

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... рынка Украины; провести технический анализ фондового рынка Украины; рассмотреть и проанализировать перспективы становления и развития фондового рынка Украины ... банки; - конъюнктура мировых товарных рынков, рынков драгоценных металлов, недвижимости и других; - ...
 • Исследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... Товарный рынок в своем развитии тесно связан с финансовым рынком, рынком инвестиций, рынком труда и т.п. Биржевой рынок (как товарный, так и рынок ... ; в г. Таллинне (Прибалтийский регион); в г. Харькове (Украина); в г. Ростов-на-Дону (Кавказский регион ...
 • Правовые основы ограничения монополизма в экономике Украины

  Реферат >> Государство и право
  ... вопросы регулирования отношений, возникающих на товарных рынках Украины, которые находятся в состоянии естественной монополии ... комитет Украины в пределах предоставленной ему компетенции имеет право: 1)определять пределы товарного рынка, а также ...
 • Инфраструктура товарного рынка

  Шпаргалка >> Маркетинг
  ... УНИВЕРСИТЕТ г.МАРИУПОЛЬ УКРАИНА ИНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА 1 Товарный рынок и элементы инфраструктуры ... . ================================================================= 1 Товарный рынок и элементы инфраструктуры. Рынок -это механизм формирования ...
 • География мировых товарных рынков

  Реферат >> Экономика
  ... учетом состояния на внутреннем товарном рынке; 3) защиты внутреннего рынка РФ. В целях ... более 1/10 ), далее идут Узбекистан, Украина, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. В ... существующий газопровод поворачивает на территорию Украины. Уложив трубу в направлении ...
 • География мировых товарных рынков

  Курсовая работа >> Экономика
  ... учетом состояния на внутреннем товарном рынке; 3) защиты внутреннего рынка РФ. В целях ... более 1/10 ), далее идут Узбекистан, Украина, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. В ... существующий газопровод поворачивает на территорию Украины. Уложив трубу в направлении ...
 • Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... рынка Украины. Так были утверждены Указ Президента Украины № 198 "О дополнительных методах развития фондового рынка Украины" ... расписки и своим возникновением обязан развитию товарных рынков и международной торговли, которые потребовали юридического ...