Работы в категории - Социология • Тип: Дипломная работа

  Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

  Складна соціально-економічна ситуація в українському суспільстві безпосередньо впливає на один з найбільш важливих його елементів – українські сім’ї (їх норми, цінності), відображається на загальному соціальному контексті, формуючи середовище, в якому ці сім’ї існують Один з висновків Національного звіту про стан сімей в Україні у 2004 році стверджує, що, на жаль, “сім’я і шлюб все більше втрачають свої соціальні функції” Саме сімейні проблеми та конфлікти спричиняють значну кількість негативних явищ, з яких найшвидше зростає явище біологічного і соціального сирітства
 • Тип: Учебное пособие

  Американская модель социальной защиты

  Модель социальной работы, функционирующая современных Соединенных Штатах Америки, вместе с британской относится к одному, западноатлантическому, виду социальной защиты Их характеризует преобладание либеральной направленности в социальной политике Однако, в отличие от британской, американская модель не предполагает столь активного влияния государства на социальную сферу и соответствующего участия в социальной защите Кроме того, приоритетное место в организации социальной работы здесь отводится не муниципалитетам, а благотворительным и некоммерческим (ассоциативным) организациям Все это позволя
 • Тип: Реферат

  Американская система социальной работы

  Социальную работу в Соединенных Штатах Америки связывают с профессией, которая служит социальной нравственности народа Сфера социальной работы постоянно расширяется от года к году, однако, уже сегодня служба социального работника США охватывает разнообразные места — правительственные здравоохранительные организации, школы, центры охраны здоровья, агентства по охране семьи и ребенка, центры психологического здоровья, бизнес и промышленность, центры коррекции и частную практику Социальные работники обслуживают людей детского и старшего возраста и всех рас, этнических групп, социо-экономических
 • Тип: Реферат

  Американский период творчества П.А. Сорокина

  Личность Питирима Александровича Сорокина - одна из наиболее эрудированных, противоречивых и выдающихся личностей в истории социологии Но, как это ни парадоксально, значимость ее не оценена в полной мере ни в американской, ни в отечественной социологии Тем более очевидной становится в настоящее время актуальность всестороннего и внимательного изучения творчества, трудов, концепций и идей этого талантливейшего ученого
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз відносин в сім'ї

  Люди, що створюють сім'ю, прагнуть задовольнити комплекс потреб - в любові, в дітях, в переживанні загальних радощів, в розумінні, спілкуванні Проте становлення сім'ї - це не тільки реалізація ідеальних уявлень про брак, які склалися у майбутнього подружжя Це реальне життя два, а потім і декількох людей, у всій її складності і різноманітті; вона включає безперервні переговори, укладання угод, компроміси і, звичайно, подолання труднощів, вирішення конфліктів, які є в кожній сім'ї
 • Тип: Реферат

  Аналіз демографічної ситуації у в Харківському регіоні

  Останнім часом в Харківському регіоні склалася складна демографічна ситуація [2] - останні два десятиліття народжуваність у регіоні весь час падала, і тільки в 2001 році настав перелом в цій тенденції Серед різних наслідків падіння народжуваності - зменшення кількості учнів у школах За останні 10 років кількість першокласників у школах Харківської області зменшилась майже вдвічі (у 2004 році склало 21,5 тисячі школярів, в тому числі 4,3 тисячі - у сільській місцевості) Зменшення кількості учнів та зміни в структурі контингенту школярів приводять до скорочення освітньої мережі Кількість першокл
 • Тип: Лабораторная работа

  Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

  Сучасна система освіти в Україні не чутлива до змін у суспільстві, не здатна швидко перетворюватися адекватно до цих змін Остання реформа – це спроба застосувати нові форми роботи (12-бальна шкала оцінок, 4-х річна початкова школа, 12-річна середня школа) в межах старої системи Школа була і залишається інформативною та авторитарною
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення

  Практично всі сучасні розвинені країни світу основними завданнями внутрішньої політики вважають вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення Особливої уваги в умовах нашої країни потребує вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням загального життєвого рівня, подолання бідності, забезпеченням соціальних гарантій, покращанням здоров’я населення та якості життя
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз стану соціальної політики в Україні

  Стабілізація економічного розвитку неможлива без формування соціальне благополучного суспільства Поєд­нання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань створює необхідні передумо­ви для економічного оздоровлення, стабільного станови­ща людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення Зрештою економічне зростання і підвищення народного добробуту — взаємопов'язані процеси
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ государственного регулирования системы социальной защиты населения

  Трансформация общественно – экономической системы России в начале 90–х годов создала для населения страны радикально новую ситуацию, которая стала характеризоваться непривычно высоким уровнем социальных рисков: утраты места работы, повышением стоимости жизни, трудностями в получении надлежащей медицинской помощи и качественного профессионального образования Противодействовать возросшим социальным рискам прежняя социалистическая системы социальной защиты не могла прежде всего, по причине отсутствия развитой системы социального страхования С развитием многообразия форм собственности сфера госуд
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ данных социологии

  Развитие социологии означает и развитие эмпирических исследований, обогащающих теорию и позволяющих разрабатывать механизмы регулирования социальных процессов Социологические исследования обеспечивают обратную связь, дополняя статистическую информацию конкретными данными об интересах и запросах, мнениях и настроениях людей, о жизненных планах, уровне и качестве жизни, ценностных установках Идея таких исследований была заимствована у тех наук, в которых экспериментальные исследования утвердились ранее (экономики, психологии, этнографии) Эмпирические социологические исследования не тождественны
 • Тип: Дипломная работа

  Анализ демографической ситуации в Марий Эл

  Анализ демографической ситуации региона и страны в целом позволяет выявлять положительные и негативные тенденции в области изменения численности населения, факторы, влияющие на эти изменения, и благодаря этому предпринять соответствующие меры к улучшению или поддержанию сложившейся демографической ситуации [4, с 13]
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ динамики численности населения

  Статистика населения является одной из самых древних отраслей статистики В глубокой древности первые учетные операции проводились в связи с учетом населения в военных и хозяйственных целях (воинские повинности, обложение налогом и пр ) С течением времени сбор данных о массовых явлениях стал приобретать регулярный характер Определенные закономерности при изучении массовых данных впервые выявлены в области таких явлений, как рождаемость и смертность населения
 • Тип: Научная работа

  Анализ зарубежного и российского опыта социального обеспечения населения

  Методики выполнения аналитических исследований по анализу состояния и динамики развития тех или иных общественных процессов практически мало чем отличаются одна от другой Главное отличие заключается в содержании этих исследований Поэтому методика выполнения и данной работы заключается в соблюдении стандартных требований в первую очередь по возможно более полному описанию фактического состояния, сложившегося за определенный период времени исследуемого процесса с краткой или детальной характеристикой наиболее характерных аспектов (в зависимости от глубины исследования) Затем в результате тщатель
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ обеспеченности жильем населения Калужской области с использованием статистических методов

  Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения является важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социально-экономическое развитие общества, состояние здоровья населения Выбор конкретных целей, разработка механизма жилищной политики и контроль над ее реализацией невозможны без наличия информации, характеризующей фактическое положение и тенденции на рынке жилья Эти сведения приобретают особую актуальность в условиях новой жилищной политики, целью которой является разработка и качественное проведение жилищной политики, перевод