Работы в категории Социология, страница 24, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Социология • Тип: Курсовая работа

  Дискриминация работников рынка труда Пермского края

  Проблема дискриминации в современном Российском обществе, да и в других странах является одной из острых социальных проблем Ущемление людей в правах по признаку расы, пола, возраста, семейного положения, сексуальной ориентации и т д – распространенное явление
 • Тип: Доклад

  Дитяча проституція: за чи проти"

  Мета; виховати в учнів критичне ставлення до даної проблеми; донести до учнівських сердець всю глибину жорстокості цього роду заняття; примусити дітей на рівні свідомості «відмовитись» від подібного майбутнього
 • Тип: Реферат

  Добровольческий центр социальной помощи населению по месту жительства "Ковчег"

  Сегодня перед нами раскрывается удивительная возможность заглянуть за занавес самого сокровенного феномена человеческой жизни - акта добровольчества Каждому человеку очевидно, что это понятие произошло от нашей доброй воли, что в современном мире рассматривается как неотъемлемая часть благотворительности Но, увидев лишь верхушку "айсберга" мы не сможем понять природу возникновения добровольчества в нашей суетной, общечеловеческой практике жизни
 • Тип: Контрольная работа

  Добровольческое движение в практике социальной защиты

  Под системой социальной защиты населения понимается совокупность законодательно установленных экономических, социальных, юридических гарантий и прав социальных институтов и учреждений, обеспечивающих их реализацию и создающих условия для поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования различных социальных слоев и групп населения, прежде всего, социально уязвимых Одна из основных задач социальной работы в настоящее время - дальнейшее развитие и совершенствование имеющихся форм, методов, способов и приемов деятельности, используемых специалистом для решения социальных проблем клиентов,
 • Тип: Контрольная работа

  Дозвілля як складова часового простору

  Вільний час – це частина позаробочого часу (у межах доби, тижня, року), що залишається в людини (групи, суспільства) за винятком непорушних, необхідних витрат Один з параметрів якості життя Це — час, не зайнятий працею в суспільному виробництві Включає: вільний час, затрачуваний на духовний розвиток, відпочинок, розваги, заняття спортом, відновлення сил і задоволення фізіологічних потреб (сон, їжа), ведення домашнього й особистого підсобного господарства й т п
 • Тип: Реферат

  Доказательство и опровержение

  Доказательство занимает специфическое место в курсе логики Оно объединяет все рассмотренные формы мышления Здесь применяются все законы и правила,обеспечивающие логическую строгость и последовательность мысли В доказательстве фокусируются все теоретические и практические выводы логики,наиболее значительно выражаются ее познавательные возможности и задачи
 • Тип: Реферат

  Допомога соціального працівника

  Традиційним для української культури є етичне, гуманне, милосердне, толерантне ставлення до людей, які потребують особливої уваги внаслідок інвалідності або відхилень у фізичному чи розумовому розвитку На жаль, в Україні історично склалася ситуація, за якої ця категорія людей протягом довготривалого часу залишалася соціально незахищеною і, навіть, певною мірою ізольованою від соціуму, а відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності було непопулярним у суспільстві Люди, що потребують соціального захисту, деякою мірою ізольовані від суспільства і позбавлені можливості вести повноцінний спо
 • Тип: Курсовая работа

  Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

  Робота з важкими дітьми й підлітками є обов'язковим компонентом загальної соціальної роботи в багатьох країнах Західної Європи й США Таких дітей відносять до «групи ризику», тобто, такий, у якій висока ймовірність здійснення протиправних дій До цієї групи ставляться діти, що тікають із будинку, школи, кинуті батьками, що випробували насильство, що вживають алкоголь і наркотики, що займаються проституцією Робота з ними за рубежем будується, як правило, на основі цілого ряду програм Характерною рисою цих програм роботи з важкими дітьми й підлітками в країнах Заходу й США є її превентивний харак
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

  Актуальність теми дослідження Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів, який викликаний потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством У сучасному світі освіта – складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, освоєння і перероблення знань і соціального досвіду Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що здійснюють різноманітні форми залучення їх досвідів в освоєння багатств культури
 • Тип: Реферат

  Достоверность социологического знания

  Проблема достоверности — это то же самое, что и проблема познаваемости, проблема истинности знания Именно получение достоверного знания является целью научного исследования, идеалом научной деятельности И утверждение о том, что социология — это научное знание об обществе, рассматривалось как признание достоверности социологического знания, для достижения которого используются особые средства и методы исследования
 • Тип: Контрольная работа

  Достойная старость - миф или реальность?

  Проблема достойной старости в настоящее время весьма и весьма актуальна Модернизация системы пенсионного обеспечения, которая буквально «свалилась» на голову россиянам в 2002 году, до сих пор является темой бурных обсуждений как на высшем законодательном, так и на бытовом уровне
 • Тип: Реферат

  Духовно-нравственная безопасность Россиии

  Духовно-нравственная безопасность России – это система условий, позволяющая российскому обществу сохранять свои жизненно важные параметры (прежде всего культурного, этического и интеллектуального характера), в пределах исторически сложившейся нормы Их выход за рамки принятой в государстве (в стране) нормы неизбежно ведет к распаду общества, как целостной системы в связи с разрушением структурирующих его духовно-нравственных оснований Данное понятие является одним из основных в системе понятий теории социологических наук и является одной из основных составляющих категории – национальная безопа
 • Тип: Реферат

  Естественнонаучный базис концепции Золотого миллиарда в свете информационного обеспечения социума

  Молекулы оснований, имеющие индивидуальную пространственную конфигурацию и свои особые потенциальные энергетические свойства, именно в силу этих характеристик способны или не способны вступать во взаимодействие друг с другом и с другими органическими и неорганическими молекулами и соединениями
 • Тип: Реферат

  Женщина и Мужчина в поисках гармонии. Анализ гендерных стереотипов

  Украина сейчас переживает трудный процес трансформирования економических, социально-политических, духовно-моральных отношений как внутренних, так и внешних, стремясь стать полноправным членом международного сообщества Достижение этой цели связано с решением целого ряда задач, которые требуют обьединения всех сил общества Основой обьединения может быть защита и поддержка прав человека, одним из главных направлений, является обеспечение равенства и равноправия мужчин и женщин (1) На современном этапе развития социальной науки гендерная проблематика является достаточно актуальнй Изменения, котор
 • Тип: Реферат

  Жизненные ценности выпускников

  Одна из актуальных отраслей современной социологии - социология молодежи. Эта тема очень сложна и включает в себя целый ряд аспектов: это и возрастные психологические особенности, и социологические проблемы воспитания и образования,
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 70