Работы в категории - Социология • Тип: Дипломная работа

  PR в системе местного самоуправления как механизм интенсификации социокультурного времени

  В процессе изменения политической ситуации в обществе происходит его демократизация,1 введение всеобщего избирательного права и формирование институтов гражданского общества Появляются партии и независимые СМИ В этих условиях создается ситуация зависимости объединений граждан от государства, но и последнее попадает в зависимость от общества Теперь при разработке какого-либо решения органы управления должны ориентироваться на рядовых граждан, добиваться их поддержки и одобрения Это приводит к переходу от централизованного управления к управлению на местном уровне Роль местного самоуправления с
 • Тип: Реферат

  Rise of sociology as an intellectual tradition. Classical tradition in sociology of the XIX century

  Since ancient times man has been interested in issues of his own living among other people Why do people try to join living with other people, not without? What makes them fix borders, form separate states and struggle with each other? Why do some people possess all benefits, others are deprived of them?
 • Тип: Реферат

  Social stratification and social inequality

  Social stratification is the dividing of a society into levels or strata based on wealth or power It is regarded quite differently by the principal perspectives of sociology Proponents of structural functionalism suggest that since social stratification exists in all societies, a hierarchy must be beneficial in helping to stabilize their existence Conflict theorists emphasize the inaccessibility of resources and lack of social mobility in many stratified societies Anyway, all theorists share the opinion that social stratification has to do with inequality
 • Тип: Реферат

  Society as a system

  The concept society has its origin in the Latin societas, or a friendly association with others so it refers to associations of individuals, to group relations But the definition “the society is a group of interrelated individuals” can not be fully correct because society may be understood as
 • Тип: Реферат

  The cybernetics movements

  Cybernetics as a field of scientific activity in the United States began in the years after World War II Between 1946 and 1953 the Josiah Macy, Jr Foundation sponsored a series of conferences in New York City on the subject of “Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems ” The chair of the conferences was Warren McCulloch of MIT Only the last five conferences were recorded in written proceedings These have now been republished (Pias, 2004) After Norbert Wiener published his book Cybernetics in 1948, Heinz von Foerster suggested that the name of the conferences be
 • Тип: Реферат

  Ідеальний образ соціального працівника

  Ефективність соціальної роботи залежить не тільки від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життєвої позиції Соціальний працівник повинен виробити для себе певну систему цінностей, яка має узгоджуватися із сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і традиціями тощо Більшість клієнтів вважає, що краще їх зрозуміє людина, яка має професійний і життєвий досвід, вміє пройнятися почуттями співрозмовника
 • Тип: Курсовая работа

  Ідентифікація у сучасній соціології

  Впродовж останнього десятиріччя в Україні (як і на всьому «постсоціалістичному» просторі Східної Європи та СНД) відбувається глибока соціальна трансформація: утворюються нові політичні та економічні еліти, середні та маргінальні верстви, що відзначаються різною мірою солідарності, зближення та відчуження між собою
 • Тип: Реферат

  Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

  Захист відбудеться „_20_” __червня_________ 2008 р о _12 00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26 229 01 в Інституті соціології Національної академії наук України за адресою: 01021, вул  Шовковична, 12, м  Київ
 • Тип: Дипломная работа

  Інформаційне суспільство (1)

  Актуальність теми зумовлена потребою дослідження суспільства нового типу, яке протягом останніх десятиліть все частіше характеризують як інформаційне суспільство Саме розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи Новітні інформаційно-комунікаційні технології мають величезний перетворювальний вплив на всі сфери сучасного суспільства як у межах національних кордонів, так і у світі в цілому Глобальність процесів, що відбуваються, неминуче підвищує інтерес до теоретичного осмислення особливостей інформаційног
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

  Актуальність теми дослідження обумовлена нагальною потребою формування, визначення та побудови суспільства нового типу, яке у країнах світу протягом останніх десятиліть все частіше характеризується як інформаційне суспільство Перехід від індустріального до інформаційного устрою у світі відбувається нерівномірно, що обумовлюється як національною специфікою, так і станом розвитку світового співтовариства Існують різноманітні підходи до розвитку інформаційного суспільства, які відрізняються навіть у розвинутих демократичних країнах світу Теоретичне обґрунтування такого розвитку значно відстає ві
 • Тип: Реферат

  Історія соціальної роботи XVII-XX ст

  Серед багатьох рис, притаманних різним народам, спільними є насамперед співчуття, співпереживання, готовність відгукнутися на чужу біду, надати допомогу Ці людські якості існують віддавна, змінюючи з часом форми й способи вираження Вони притаманні і слов’янам
 • Тип: Реферат

  Історія фахової соціальної роботи в Україні

  Однією з особливостей генезису соціальної роботи в Україні є його розірваність і фрагментарність На по­чатку XX ст в Україні, як і в Російській імперії зага­лом, намітився перехід від благодійності до організації соціальної роботи на професійних засадах за британ­ською й американськими моделями професіоналізації соціальної роботи, було засновано навчальні заклади, які займалися підготовкою жінок до професійної діяль­ності у соціальній сфері
 • Тип: Научная работа

  Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

  Будь – яке суспільство складається з безлічі великих і малих соціальних спільнот, прошарків, груп Проте соціальну структуру суспільства становлять лише ті з них, які є засадними у побудові суспільства і визначають його зміни Вони займають різне місце в ієрархії суспільства, у диференціації населення за рівнем влади, багатства, доходів, освіти тощо; зв’язуються між собою економічними, політичними та культурними відносинами; є суб’єктами функціонування всіх соціальних інститутів суспільства
 • Тип: Реферат

  Абсентеизм - пути преодолдения

  Проблема абсентеизма в России сейчас стоит достаточно остро, чтобы она нуждалась не только в обсуждении, но и в принятии каких-то мер и решений Однако прежде чем рассматривать проблему абсентеизма в электоральном поведении во всевозможных ее ракурсах, необходимо понять, что же такое абсентеизм
 • Тип: Реферат

  Автобиография Г. Спенсера. Его научные труды

  Родился в семье учителя 27 апреля 1820 в Дерби До 13 лет из-за слабого здоровья не посещал школы В 1833 начал учиться в Кембриджском университете, однако после окончания трехлетнего подготовительного курса уехал домой и занялся самообразованием В дальнейшем он никогда не получал никакой научной степени и не занимал академических постов, о чем нисколько не сожалел