Работы в категории Религия и мифология, страница 87, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Религия и мифология • Тип: Доклад

  Освальд Шпенглер: религия - душа культуры

  О Шпенглер, автор всемирно известной работы “Закат Европы”, считал действительность проекцией души в область протяженного Находящийся в процессе становления, во власти судьбы мир есть всего лишь символ и знак того, кто его воспринимает Шпенглер исходил из тезиса, что существует столько же миров, сколько людей и культур, и каждый такой мир “оказывается постоянно новым, однократным, никогда не повторяющимся переживанием”
 • Тип: Доклад

  Осирис

  Обычный для Осириса зеленоватый цвет кожи связан с представлением о нем как о боге растительности или земли, который ежегодно, в период разлива Нила, погружается в воду, а затем выходит на поверхность, принося человечеству необходимые для его жизни растения
 • Тип: Реферат

  Основи есхатології

  У більшості релігій миру є уявлення про майбутнє припинення існування людства Як правило, кінець світу представляється у вигляді остаточної битви між силами добра і зла, в результаті якої людство загине Найнаочніше ідея кінця світу розвинена в іудаїзмі, християнстві та ісламі, в яких після кінця світу повинен відбутися Страшний суд Ісуса Христа над всіма живими і мертвими, що віддає кожному по його вірі (з погляду протестантів) або його справам (з погляду решти християн) Обґрунтуванням та вивченням питань, що відносяться до кінця світла, займається есхатологія
 • Тип: Реферат

  Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

  ХХ ст відзначилося в історії людської культури значними зрушеннями у людській свідомості Чомусь саме в цей час людство звернуло свою увагу на те, що раніше не помічалося або розглядалося абсолютно невірно Прикладом цього може слугувати міфологія «Історія літератури…в цілому…може трактуватися як історія її деміфологізації»[4] Найбільш негативна думка про міфи як про забобони та обман сформувалася у XVIII ст під час Просвітництва та у ХІХ ст у період поширення реалізму Але на початку ХХ ст інтерес до міфів зростає і утворюються різноманітні міфологічні школи, що вивчають міфи та аналізують їх з
 • Тип: Реферат

  Основні елементи релігії

  Релігія є надто складним духовним утворенням, а тому її можна розглядати і як соціально-історичне явище, як і світоглядний феномен, і як культурну сферу, і як форму суспільної свідомості тощо Але це аж ніяк не означає, що ця відносно самостійна сфера духовного життя є чимось на зразок мішанини Навпаки, релігія виступає внутрішньо упорядкованим продуктом діяльності людського духу У процесі свого розвитку вона диференціювалась, у ній виокремлювалися чітко визначені елементи, встановлювалися між ними відповідні зв'язки Нині релігія є цілісною системою складових, що характерні для всіх віросповід
 • Тип: Реферат

  Основні структурні елементи релігії

  Існують різні критерії виявлення структурних елементів релігії, звідси — строкатість у визначенні кількості і в назві цих елементів Слід виходити з того, що релігія, як і взагалі всі явища духовного життя, є результатом психічної діяльності людини — її розуму, почуття і волі Тому її складниками виступають світорозуміння, світовідчуття і ставлення до світу Вони й становлять три основних елементи релігії, її каркас Оскільки всі історичні релігії певним чином організовані, то характер їх організації становить четвертий структурний елемент
 • Тип: Реферат

  Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

  Дослідження дохристиянських вірувань (або їх ще називають язичницькими віруваннями, язичництвом) українського народу має важливе значення для вияснення характеру становлення та розвитку його світогляду, ментальності Язичництво IX—X ст вже становило" досить складну філософську систему уявлень людини про світ і про саму себе Через систему міфологічних образів, які уособлювали явища природи і космосу, людина органічно сприймала себе як нерозривну частину природи і космосу
 • Тип: Реферат

  Основні течії ісламу

  Іслам, який виник значно пізніше, ніж іудаїзм, християнство, буддизм, можна вважати релігією, яка постала як певне протиставлення існуючим віруванням На Близькому Сході на момент виникнення ісламу вже існували досить могутні релігійні течії, однак всі вони були відкинуті, і прийняте нове, "найбільш правильне" вчення Мусульмани визнають себе такими, що вірять найбільш вірно і поклоняються тому ж Богу, який у свій час надав можливість і іудеям, і християнам виконати ту місію, якої наділив їх Всевишній
 • Тип: Статья

  Основные богослужения Великого поста

  Будем честны перед собой: приближение Великого поста во многих из нас порождает если не уныние, то тревогу: опять не есть мясного, молочного и даже рыбы целых семь недель? Выдержу ли? Или сорвусь, нарушу церковные постановления? Но вот начинается пост, и мы неожиданно для самих себя чувствуем какую-то свежесть, бодрость Так оно и должно быть: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое» (Мф 6:17) – говорит нам Христос в Евангелии А Церковь в первый день поста призывает: «Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостию,
 • Тип: Реферат

  Основные доктрины и учения Корана

  Коран — это Священная Книга мусульман всего мира Он является божественным удостоверением веры, которую последователи ислама ревностно исповедуют Мусульмане верят, что Коран был передан миру Аллахом через его посланника Мухаммада
 • Тип: Реферат

  Основные направления деятельности Римско-католической церкви

  Мировосприятие Иоанна Павла II нашло наиболее полное отражение в юбилейной энциклике Фидес и рацио (Вера и разум), которую он выпустил в 1998 к двадцатилетию своего пребывания на Святом престоле Иоанн Павел II провозглашает, что разум и вера должны идти рука об руку «в поисках истины», без которой «нет свободы» С другой стороны, папа по-прежнему настаивает на сохранении за Святым престолом высшего авторитета в вопросах веры и подвергает критике все реформаторские течения, в том числе и внутри католической церкви (в том числе «теологию освобождения»)
 • Тип: Реферат

  Основные направления протестантизма

  Требование реформы церкви in capite et in membris (в отношении головы и членов) раздавалось все громче со времен авиньонского пленения пап (XIVв ) и затем во время великой западной схизмы (XVв ) Реформы были обещаны на Констанцском соборе, но их отложили в долгий ящик, как только Рим укрепил свою власть
 • Тип: Реферат

  Основные направления современной христианской антропологии

  Общественные потрясения начала XX в побудили значительную часть теологов к защите традиционной антропологии С тaкими концепциями в католицизме выступили неотомисты, в протестантизме — представители различных фундаменталистских течений, в православии — богословы, подчеркивающие необходимость онтологического подхода Православная антропология, по сравнению с протестантской и католической, более традиционна и однородна, так как большинство богословов подчеркнуто опирается на патристику О верности Русской Православной Церкви этой традиции постоянно напоминает Московский патриархат, требующий, чтоб
 • Тип: Реферат

  Основные положения буддийской доктрины

  «Три главных идеи являются достоянием всякой религии: бытие Бога, бессмертие души и свобода воли; без них не может быть построено учение о нравственности" Таково учение Канта и с ним европейской науки, равно как таково и убеждение широких слоев образованных людей И вот, однако, существует религия, которая ярким пламенем живой веры горит в сердцах миллионов своих последователей, которая воплощает в себе высочайшие идеалы добра, любви к ближнему, духовной свободы я нравственного совершенства, - которая облагородила и, вместе, внесла цивилизацию в жизнь народов Азии, - и эта религия, тем не
 • Тип: Реферат

  Основные понятия религоведения

  Первое Что такое – «вера»? Историко-этимологический словарь современного языка дает два определения этого понятия: 1) готовность признать существование, наличие чего-либо возможного, предполагаемого, граничащая с убежденностью в чем-либо, «твердая надежда на что-либо»; 2) «религиозное мировоззрение» Однако первое определение приравнивает веру к уверенности, убежденности, что далеко не так Подобное искаженное определение веры используют некоторые религиоведы Второе определение сближает веру с религией, что не совсем правомерно, ибо «религия» есть, прежде всего, одна из форм общественного созна
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 151