Работы в категории Религия и мифология, страница 3, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Религия и мифология • Тип: Курсовая работа

  Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння

  Причина поділення християн на різні конфесії та деномінації полягає в тому, що вони сповідують різні доктрини І характеризуючи відмінності між конфесіями, ми в першу чергу звертаємо увагу на ті доктрини, котрі їх розділили Саме доктринальні розбіжності перетворюють на примару екуменічну ідею Адже для того, щоб об’єднатись двом церквам, одній з них (або й обом) доведеться відмовитись від тих догматів, котрі є для них важливими, котрі, зрештою, визначають їх обличчя Само собою зрозуміло, що це занадто тяжка жертва
 • Тип: Реферат

  Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

  Для європейців, чиє світобачення сформовано християн­ством та атеїзмом, індуїзм здається надто складним для сприйняття, і тим паче для розуміння, явищем Поняття «релігія» в європейському сенсі підходить індуїзму лише частково: його можна застосовувати тільки до культово-обрядового аспекту Інколи індуїзм називають «способом життя», але й це надто вузьке і поверхове визначення Ско­ріше всього — це складна система світосприйняття
 • Тип: Контрольная работа

  Іслам і буддизм. Національні релігії

  Іслам одна з світових релігій Назва «іслам» переводиться з арабського як покірний Іслам ще називають мусульманством або магометанством Іслам виник у західній Аравії на початку VІІ ст в умовах формування там класової держави як релігія, яка сприяла об’єднанню народів західної Аравії під владою централізованої держави Остаточно іслам склався у ХІ-ХІІ ст як офіційна релігія і ідеологія феодального суспільства Іслам розповсюджений в країнах Близького і Середнього Сходу (Турції, Сирії, Йорданії, Іракі, Єгипті, Ірані, Афганістані, Пакистані та інших) Він розповсюджений у Середній Азії (Казахстані,
 • Тип: Реферат

  Іслам як монотеїстична релігія

  з релігієзнавства на тему: «Іслам як монотеїстична релігія» План: 1 Вступ 2 Основна частина: 2 1 Зародження ісламу; 2 2 Догматика ісламу; 2 3 Розповсюдження; 2 4 Різноманітні течії в мусульманстві: 2 4 1 Шиїзм; 2 4 2 Суннізм; 2 4 3 Суфізм; 2 4 4 Таріката; 2 4 5 Ваххабізм; 2 4 6 Бабістський рух; 2 5 Іслам в Україні 3 Висновок 4 Список використаної літератури 5 Додатки Вступ Найпізнішою за часом виникнення світовою релігією вважається іслам, або мусульманство Це одна за найрозповсюдженіших релігій: її прихильників нараховується близька 900 міліонів, переважно в Північній Африці, Південно-Західні
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення та віровчення зороастризму

  Духовна спадщина народів Азійського континенту – невід’ємна складова частина культурної історії людства Традиційна культура цих народів чинить і сьогодні вплив на економіку, ідеологію, політику цих країн Саме тому для дослідників сучасників досить актуальним є вивчення найбільш різноманітних проблем традиційної культури, в тому числі і таких істотних, як культурно-релігійні традиції і їх відображення в живій соціальній практиці народу, закони еволюції і трансформації міфології в класовому суспільстві і багато інших
 • Тип: Реферат

  Історична генеза релігії

  Шлях пошуку Бога людиною був вельми тривалим та утаємниченим І сьогодні детально й однозначно описати його неможливо Тому дослідники часто вдаються до різних гіпотез, здогадок, для підтвердження яких інколи бракує фактів Ось чому всі наявні теорії виникнення релігії мають ймовірнісний, а отже, значною мірою умовний характер
 • Тип: Реферат

  Іудаїзм

  Іудаїзм – це перша й найдавніша монотеїстична релігійна система Всі три монотеїстичні релігійні системи, що відомі історії світової культури тісно пов’язані одна із іншою, виходить одна з іншою і своїми коренями сягають в один і той же регіон на близькому сході Про іудаїзм написано багато Ця релігія зі всіма її догматами та обрядами, багато історико-культурними традиціями, що зафіксовані у священних писаннях, фундаментально досліджувалась багатьма спеціалістами За століття кожна значна релігія розвиває у собі велику кількість різноманітних течій Іслам містить у собі кілька конкуруючих течій,
 • Тип: Реферат

  Іудаїзм - релігія євреїв

  Релігія євреїв — іудаїзм — одна з деяких національних релігій древнього світу, що збереглася лише з невеликими змінами аж до наших днів У загальній історії релігій іудаїзм зіграв надзвичайно велику роль, тому що ввійшов дуже істотною частиною до складу християнства й ісламу — двох найбільших сучасних світових релігій
 • Тип: Реферат

  Іудаїзм в Україні

  На відміну від раннім національних релігій, жодна з яких не збереглася до наших часів, більшість пізніх національних релігій продовжує існувати і зараз До них відносяться індуїзм, сикхізм, джайнізм, конфуціанство, дао­сизм, синтоїзм, іудаїзм, зороастризм та ін
 • Тип: Реферат

  Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

  На сучасному етапі розвитку української незалежної держави, особливої гостроти набуває питання етноконфесійних стосунків Одним з аспектів даної проблеми є вивчення поширення іудаїзму в Україні Важливість даної теми, пояснюється давністю та міцністю зв’язків між українськими та єврейськими народами, що сягають часів Київської русі Неабияке значення, також, має вплив іудаїзму на українське культурне та наукове життя протягом всієї історії існування іудаїзму в Україні
 • Тип: Реферат

  Іудаїзм як найдавніша релігія світу

  Іудаїзм – одна з найдавніших монотеїстичних релігій світу , яка з невеликими змінами функціонує і до тепер і є національною релігією євреїв Ця релігія відіграла особливу роль у розвитку багатьох релігійних течій і напрямків, стала першоосновою двох світових релігій – християнства та ісламу Іудаїзму належить виняткова роль в історії єврейського народу, коли в умовах втрати ним державності й території релігія стала засобом збереження національної ідентичності [4; 125]
 • Тип: Реферат

  А все-таки, Свидетели Иеговы - кто они на самом деле?

  Сегодня слово «религия» имеет многогранный оттенок Миллиарды людей принадлежат или считают себя частью той или иной религии Религиозные умонастроения и чувства сильны и способны влиять как на целые государства, так и на отдельных людей Человечество религиозно по многим причинам Человек всегда задавал три основных вопроса: «как мы появились?», «зачем мы здесь?», «куда мы идем?» Наука пытается сегодня ответить на эти вопросы путем исследования и научного умозаключения Человека интересует, кем он является на самом деле? Многими учеными и философами выдвигались различные и противоречивые версии Од
 • Тип: Курсовая работа

  А.С. Пушкин. Восхождение к православию

  Пушкин — величайший, гениальный поэт русской и мировой литературы Пушкин — один из величайших деятелей национальной русской духовной культуры Пушкин - творец русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, которую он поднял так высоко, что она заняла первое место в мире Пушкин завершил в русской литературе все ценное до него и породил все ценное после него «Пушкин — это наше все»
 • Тип: Доклад

  Аббат

  Аббат, как правило избиравшийся пожизненно, руководил в соответствии с правилами своего ордена и предписаниями канонического права В течение трех месяцев после избрания аббат должен был получить благословение от епископа, в диоцезе которого находился монастырь
 • Тип: Доклад

  Аббатство

  Начиная со времен раннего христианства, прежде всего на территории Египта, верующие собирались вокруг места, где обитал человек, славившийся своей святостью, строили кельи рядом с его обителью и добровольно подчинялись установленным правилам жития Постепенно такие общины верующих посвящали себя служению Богу Уже в 6 в в Италии возник первый монашеский орден – бенедиктинский, а к 8 в его монастыри были учреждены по всей Западной Европе
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 151