Работы в категории Безопасность жизнедеятельности, страница 63, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Курсовая работа

  Основа здорового образа жизни

  Охрана собственного здоровья- это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией,перееданиемужек 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине
 • Тип: Учебное пособие

  Основи безпеки життєдіяльності

  Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків "FORM - OSE", науки про безпеку мають; світоглядно-професійний характер
 • Тип: Учебное пособие

  Основи охорони праці

  "Основи охорони праці" - нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах освіти з метою формування у майбутніх спеціалістів чи магістрів необхідного їм у подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Основи санітарії і гігієни, державний нагляд у закладах готельно-ресторанного господарства

  Державний контроль i нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів i продовольчої сировини пiд час їх виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, використання, утилiзацiї чи знищення здiйснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузi охорони здоров'я, захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, ветеринарної медицини, карантину рослин, їхнi органи в Автономнiй Республіці Крим, областях, районах, мiстах Києва та Севастополя у межах їх компетенції
 • Тип: Реферат

  Основні законодавчі акти з охорони праці

  Основою законодавства України з охорони праці є Конституція України, що гарантує громадянам право на безпечні й здорові умови праці й система законодавчих актів України, спрямованих на реалізацію цього конституційного права
 • Тип: Реферат

  Основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці

  Предмет „Основи охорони праці” це комплексна соціально–технічна дисципліна Вона містить у собі такі основні відгалуження: санітарія та гігієна праці, техніка безпека, законодавство у сфері охорони праці
 • Тип: Реферат

  Основні нормативно-правові положення з питань охорони праці

  Законодавство про охорону праці складається з Конституції України, КЗпП, законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів Слід врахувати: якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, то застосовуються норми міжнародного договору
 • Тип: Реферат

  Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

  Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а воно, у свою чергу, впливає на життєдіяльність самої людини Тобто взаємодія людини із середовищем, що її оточує, відбувається при наявності прямих і зворотних зв’язків
 • Тип: Реферат

  Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

  Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ
 • Тип: Реферат

  Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності

  Виробничий процес будь-якої технологічної складності, організований в тій або іншій галузі промисловості, сфері послуг, управління і реалізації продукції, тісно пов'язаний з ризиком для життя і здоров'я працівників Загрозу нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві не можна повністю виключити ні на одному підприємстві, ні в одній організації або установі Звичайно, співробітники в різному ступені ризикують стати "жертвою" на своєму робочому місці Це залежить від виду трудової діяльності, особливостей того або іншого підприємства, а також від рівня підготовленості і за
 • Тип: Реферат

  Основные вредные и опасные производственные факторы

  На человека в процессе его тру­довой деятельности могут воз­действовать опасные (вызыва­ющие травмы) и вредные (вызы­вающие заболевания)производ­ственные факторы Опасные и вредные производственные фак­торы (ГОСТ 12 0 003-74) подраз­деляются на четыре группы: физические,химические,биоло­гические и психофизиологичес­кие
 • Тип: Реферат

  Основные источники и виды риска, подлежащие оценке. Количественные меры техногенных воздействий и нагрузок

  Необходимым условием существования человеческого общества является деятельность Существует большое количество видов деятельности, которые охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, производственной, научной и других сферах жизни
 • Тип: Статья

  Основные меры борьбы с терроризмом в современных условиях российской действительности

  Никакие самые строгие меры безопасности не могут полностью предотвратить совершение террористических акций С завидным постоянством адские машинки в клочья разносят поезда, общественные и жилые здания, унося жизни ни в чем не повинных людей
 • Тип: Реферат

  Основные моменты и часто возникающие вопросы при сертификации

  Существует множество нюансов и противоречий в отношениях продавец-оптовый покупатель, оптовый продавец-розничный магазин, а именно: нужен ли сертификат или заверенная копия, ведь в правилах торговли написано об отношениях между магазинами и конечными покупателями, где покупатель-лицо, приобретающее товар для личного пользования
 • Тип: Контрольная работа

  Основные направления борьбы с травматизмом на производстве

  Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека и потеря им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве Под несчастными случаями понимаются профессиональные заболевания, профессиональные отравления и, в исключительных случаях, общие заболевания В свою очередь, повторение несчастных случаев, связанных с производством, считается производственным травматизмом
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 130