Работы в категории Промышленность, производство, страница 108, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Реферат

  Опыт сноса домов с последующей переработкой строительных отходов

  В соответствии с Постановлением Правительства Москвы ¦ 844 к 2005 г должно быть снесено около 10 млн м2 ветхого жилого фонда, что соответствует примерно 10-12 млн т строительного лома и мусора При условии глубокой утилизации этого объема материала будет получено 4-5 млн т вторичного щебня для различных технологических нужд Тем самым будет сохранено такое же количество естественного нерудного материала и, кроме того, отпадает необходимость в его перевозке
 • Тип: Статья

  Опыт содержания и разведения кеклика в Туркменистане

  В рамках тематики научных исследований отраслевой научно-исследовательской лаборатории по охране и использованию животного мира Туркменокого СХИ в 1983-1986 гг впервые проведена работа по разведению кеклика в вольерных условиях в окрестностях г Ашхабада
 • Тип: Реферат

  Опыт уточнения несущей способности буровых свай

  При возведении новых зданий и реконструкции старых в примыкании к существующей застройке одной из основных проблем строительства является исключение недопустимых дополнительных деформаций примыкающих зданий В плане статической работы основания наиболее безопасными как для существующих, так и для проектируемых зданий оказываются свайные фундаменты, прорезающие толщу слабых глинистых грунтов и опирающиеся на относительно надежные моренные отложения или отложения венда Однако при выборе свайного варианта фундаментов возникает проблема исключения развития недопустимых осадок примыкающих зданий на
 • Тип: Реферат

  Опытное изучение свойств материалов: назначение и виды испытаний. Повышение текучести при повторных нагружениях

  Для изучения свойств материалов и установления величины предельных напряжений (по разрушению или по пластическим деформациям) производят испытания образцов материала вплоть до разрушения Испытания производят при нагрузках следующих категорий: статической, ударной и циклической (испытание на усталость или выносливость)
 • Тип: Курсовая работа

  Організаційна і виробнича структура підприємства

  Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою
 • Тип: Курсовая работа

  Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі "Вал"

  З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите акціонерне товариство ’’Черкаський приладобудівний завод’’, згідно наказу ФДМУ м Київ На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно впроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку
 • Тип: Реферат

  Організація і технологія виконання робіт бульдозерами

  На сьогоднішній день наша держава без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої будівельної техніки не може конкурувати на світовому ринку.
 • Тип: Курсовая работа

  Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

  Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого -середовищем із високим ступенем конкурентності У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг Всі заклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності
 • Тип: Отчет по практике

  Організація виробництва на АТ "Будівельник"

  Акціонерне товариство “Будівельник” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників Акціонерне товариство “Будівельник”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі
 • Тип: Контрольная работа

  Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

  Ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність вдосконалення організації виробництва на підприємствах, мобілізації організаційних резервів підвищення його ефективності Ці проблеми повинні вирішувати менеджери і економісти високої кваліфікації Від їх компетентності, рівня набутих ними глибоких знань з організації виробництва у вирішальній мірі залежить успішне розв'язання конкретних практичних задач, пов'язаних з удосконаленням організації виробництва на промислових підприємствах Вони повинні вміти розробляти і економічно обґрунтувати доцільність застосування у конкретних виробничих умо
 • Тип: Отчет по практике

  Організація ремонтної служби цеху

  1 Цех відноситься до одиничного типу виробництва і спеціалізований по випуску рольганов, намотувальних пристроїв, разматователей і інших споріднених машин Механообрабативающие ділянки спеціалізовані по габаритний конструкторським особливостям оброблюваних деталей, що спрощує маршрути виготовлення деталей Проте за місцем закріплюється велика кількість детале-операцій Груповий метод обробки застосовується дуже рідко через некомплектність заготівок і різноманітності номенклатури деталей, як по вазі, так і по габаритах
 • Тип: Курсовая работа

  Організація, планування і керування хімічнім підприємством

  Проблема одержання з'єднань азоту є життєво важливою для розвитку людства Азот входить до складу різноманітних хімічних сполук, які застосовуються для виробництва пластмас, синтетичних і штучних волокон, лікарських, запашних і вибухових речовин, ядерних матеріалів, у ракетній техніці і т д Запаси природних сполук азоту дуже обмежені Вичерпаність природної селітри, що містить природний азот, викликала пошуки вченими шляхів зв’язування атмосферного азоту в оксид азоту й аміак з подальшою переробкою їх в азотовмісні добрива (наприклад карбамід)
 • Тип: Реферат

  Организации по стандартизации в странах Европы

  В современном мире люди ценят многие вещи. В насущных вещах – товарах, продуктах, услугах – люди прежде всего ценят качество. А качество достигается многими факторами один из которых стандарт.
 • Тип: Отчет по практике

  Организации производства и технологического процесса изготовления изделий легкой промышленности

  Основной целью моей производственной практики было, основываясь на полученных теоретических знаниях приобрести и усвоить практические навыки организации производства и технологического процесса изготовления изделий легкой промышленности
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-технологическое проектирование сборочно-сварочного цеха

  Строительству особенно крупных и сложных предприятий и сооружений (а такими чаще всего являются именно судостроительные предприятия) предшествует разработка технико-экономического обоснования.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 298