Работы в категории Политология, страница 87, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Контрольная работа

  Політична влада

  Название науки "политология" образовано в результате сочетания двух слов "политика" и "логос" (от греч logos понятие, учение) Политология, следовательно, учение, наука о политике Само же слово "политика" происходит от греческого "polis" город-государство То есть, объектом политологии является политика Следует однако иметь в виду, что политика или политическая жизнь общества, объект многоплановый, многоуровневый Как таковая она изучается, например, философией В данной части своей философия выступает как отрасль знания, именуемая философией полит
 • Тип: Реферат

  Політична влада у світі та в Україні

  Поняття «влада» має багато сенсів і різноманіт­них підходів до їх розуміння Французький дослід­ник влади Мішель Крозьє порівнює владу з тхо­ром, про якого всі знають, що він десь утік, але якого ніхто не бачив Можна виділити ряд підходів до розуміння влади, які відображені у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі
 • Тип: Реферат

  Політична влада: сутність і специфіка

  Проблема влади є центральною в політичній науці Влада - це вид вольових відносин між людьми й політичними суб'єктами Владу розуміють як здатність і можливість реалізувати свою волю, впливати на поведінку та рішення інших людей Б Рассел у своїй фундаментальній праці "Влада" виділяє такі види влади: церковну, революційну, економічну, традиційну, "очолену" владу і владу над громадською думкою До характеристик влади насамперед належать:
 • Тип: Реферат

  Політична влада: сутність, форми та роль у функціонуванні політичної системи

  Розуміння суті та змісту політичної системи суспільства неможливе без осмислення суспільного феномену влади і, насамперед, влади політичної Справа в тому, що всі структурні елементи політичної системи з’єднуються в єдине ціле, а механізми приводяться в дію за допомогою політичних відносин Вони не тільки пронизують політичну систему, але й роблять осмисленою всю її організацію Основу ж політичних відносин становлять владні відносини, що ґрунтуються на засадах і доцільності політичної влади в суспільстві та державі
 • Тип: Реферат

  Політична географія і геополітика

  Політична географія - це суспільно-політична наука, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства Практичним втіленням цієї науки є геополітика Геополітика, схоже, переживає сьогодні свій ренесанс Якщо ще зовсім недавно офіційна радянська наука визначала її як "напрямок буржуазної політичної думки, засноване на крайньому перебільшенні ролі географічних чинників в житті суспільства", як ідеологічне обґрунтування "агресивної зовнішньої політики імперіалізму
 • Тип: Реферат

  Політична діяльність і політичні відносини

  Політична, як і будь-яка інша людська діяльність – це діяльність з реалізації інтересів Як ми уже підкреслювали, політичне ставлення соціального суб’єкта до суспільства розпочинається з того моменту, коли він усвідомлює: по-перше, свій власний інтерес; по-друге, що інші соціальні суб’єкти мають свої, відмінні інтереси; по-третє, що заради задоволення свого інтересу доведеться долати перешкоди; по-четверте, що головною перешкодою при задоволенні власних інтересів є інтереси інших соціальних суб’єктів
 • Тип: Реферат

  Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

  У З0-ті роки остаточно оформилася та адміністративно-командна система керування радянським суспільством, що тісно зв'язана з функціонуванням державної партії, що володіє повноваженнями верховної влади в країні Процес перетворення комуністичної партії Росії в державну партію почався в роки громадянської війни, коли поряд з Радами, покликаними після Жовтня 1917 року здійснювати владу в центрі і на місцях, стали створюватися в кожнім повіті, волості, губернії і партійні комітети Досвід більшовицької партії, розрахований на екстремальну ситуацію, допоміг партійним комітетам успішно освоювати техн
 • Тип: Реферат

  Політична доктрина Монтеск'є

  Шарль Луи де Секонда Монтеск'є (Montesquіeu), барон де Ла Бред і де Монтеск'є походить зі стародавнього дворянського роду Народився в замку Лабред біля Бордо 18 січня 1689 у родині Жака де Секонда, барона де Лабред Одержав освіту в коллежі ораторіанцев у Жюйи біля Парижа (1705), а потім, як і личило вихідцеві з парламентського "дворянства мантії", почав вивчати право в Бордському університеті й став адвокатом в 1708
 • Тип: Контрольная работа

  Політична думка від Київської Русі до сьогодення

  У ІХ – Х ст відбувся процес об’єднання східнослов’янських племен навколо Києва і формування Київської Русі як держави феодального типу Рубіжною віхою у цьому процесі було прийняття християнства, що сприяло розширенню міжнародних релігійних і політичних зв’язків Київської держави, разом із якими на Русь прийшли здобутки європейської цивілізації в галузі філософії, права, історії, культури Під їхнім впливом активізувалася давньоруська суспільна-політична думка
 • Тип: Реферат

  Політична еліта

  Беззаперечною є ідея Г Моски щодо сили згуртованого колективу Сто чоловік, діючи злагоджено, зі спільним розумінням проблеми, є набагато сильнішими за тисячу людей, не згодних одне з одним, котрі спілкуються лише сам на сам
 • Тип: Реферат

  Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

  Центральними питаннями державотворчого процесу в Україні, як відомо, є становлення нових політичних структур та нової системи економічних і соціальних відносин Кінцева мета цих процесів — створити максимально сприятливі умови для самореалізації особистості кожного громадянина, забезпечити йому відповідний цивілізований рівень свободи, реалізацію особистого потенціалу, прискорити формування демократичного, громадянського суспільства
 • Тип: Реферат

  Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

  ХХІ століття ─ період соціальної трансформації, чисельних моделей політичного розвитку та різних підходів до трактування історії У сучасній політології відбувається широка дискусія про рушійні сили суспільства та його класову структуру, наявність в Україні політичної еліти, її здатності (чи нездатності) як соціальної верстви до загальнонаціональної відповідальності за розвиток країни У процесі становлення української демократичної державності і формування політичної еліти важливе місце належить вивченню історичного досвіду, а саме − розвитку теорій елітизму
 • Тип: Контрольная работа

  Політична еліта України в структурі сучасної політичної системи

  Вживання терміну "еліта" стосовно верхівкових груп українського суспільства, як і дослідження походження, ролі та значення еліти в структурі сучасної політичної системи України пов’язане із загальним процесом нашого модерного державотворення Початок 90-х років ХХ ст не лише збурив енергію народних "низів", але й поставив на порядок денний як нагальне питання про створення власне української еліти нового типу За спрощеною схемою, на рівні буденної свідомості нашого суспільства мова йшла про владу, яка була б здатна зберегти і зміцнити незалежність України, здійснити необхід
 • Тип: Реферат

  Політична еліта, лідерство і демократія

  Інтерес до феномена політичної еліти і лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення глибокої давнини Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо зазначених проблем припадають на ХХ ст Досягнення вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення та функціонування політичних еліт і політичного лідерства засвідчують, що вони – реальність нинішнього і, вірогідно, наступних етапів розвитку людської цивілізації
 • Тип: Курсовая работа

  Політична концепція фашизму

  Люди не можуть жити, не пам'ятаючи уроків своїй історії Тільки на підставі досвіду, пройденого народом, будуються сьогоднішній і завтрашній день Цей вислів ще раз підтверджує відому істину про те, що без минулого немає сьогодення і не може бути майбутнього Завдання цієї курсової роботи — дослідити один з найжахливіших уроків нашої історії — фашизм Роки фашистського нашестя були страшними роками насильства і терору Людство не може забути звірства фашистів, їх жахливі злочини, здійснені в Радянському Союзі, Польщі, Франції та інших країнах Людство не в праві забувати такі речі, як Холокост, Осв
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 181