Работы в категории Политология, страница 86, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

  Культура Відродження складалася в умовах гострої і складної політичної боротьби: виникнення вільних міських комун в Італії, зміна республіканських форм правління тираніями, інтервенція Франції, Іспанії і Німеччини, численні селянські повстання, релігійні війни, перша буржуазна революція в Нідерландах Все це давало практичний матеріал для теоретичних узагальнень, для розвитку політичної думки Перу дипломата, історика, філософа і поета Нікколо Макіавеллі належить трактат “Государ” Макіавеллі справедливо вважається засновником політичної науки Нового часу Він закликав розглядати явища політики п
 • Тип: Реферат

  Політичні погляди Ніколо Макіавеллі

  Ніколо Макіавеллі (1469-1527) є одним з перших теоретиків нової епохи Макіавеллі - суспільний діяч, історик, видатний політичний мислитель Він народився у Флоренції в епоху складання національно-згуртованих і політично незалежних держав Його творами встановлений початок політико-правової ідеології Нового часу
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

  Народився в Тернополі, в родині професора Тернопільської гімназії Северина Дністрянського Освіту здобував у Тернопільській гімназії, а пізніше у Віденському, Берлінському та Лейпцизькому університетах, де набув ґрунтовних знань з методології юридичної та політичної наук
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

  Утвердження в межах історичних можливостей сталості й надійності політичної влади, стійкості й упорядкованості політичних відносин, раціональності та ефективності функціонування організаційних структур досягається на ґрунті свідомо розроблених і прийнятих політичних рішень З ними пов'язані постановка політичних проблем, мотивація політичної діяльності, чітке визначення завдань та ін Вони є важливою формою здійснення політичної влади
 • Тип: Реферат

  Політичні режими

  Основою політики є влада Вона представлена державою, його установами і ресурсами Влада сприяє ефективному задоволенню загальнозначущих, групових і часток інтересів З цієї причини вона виступає головним об’єктом боротьби і взаємодії груп, партій, рухів, держави, індивідів
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні режими

  Форма державного правління є суттєвою характеристикою будь-якої держави як способу соціальної організації, упорядкованого й керованого улаштування суспільства Історія політичної думки містить чимало різних підходів до класифікації форм держави Від часів антифеодальних буржуазних революцій принципового значення набуло протиставлення монархічних та республіканських форм урядування, що й набуло закріплення у сучасній теорії держави та права Згодом республіканську форму державного правління почали підрозділяти на президентський та парламентський різновиди Але за критерії такого розрізнення беруть
 • Тип: Курсовая работа

  Політичні системи суспільства

  Актуальність дослідження зумовлена недостатністю вивченості та спрацьованості проблеми становлення i розвитку політичної системи суспiльства, взаємодія її інститутів та їх протидія в умовах посттоталітарної трансформації суспільства та європейської інтеграції України
 • Тип: Реферат

  Політичні технології

  В політичному житті людства виокремлюють два основні шляхи приходу до влади: насильницький – через диктатуру і тиранію і демократичний – через вибори Іноді ці шляхи поєднуються або взаємодоповнюються Відповідно, суб’єкт політичного процесу для досягнення успіху на виборах повинен володіти не лише особистими якостями, а й використовувати механізми впливу на громадян – потенційних виборців і конкурентів Ці механізми отримали загальну назву – політичні технології
 • Тип: Реферат

  Політична ідеологія Николло Макіавеллі

  Важливим засобом політики Макіавеллі вважав релігію Релігія, міркував Макіавеллі, – могутній засіб дії на розум і вдачі людей Там, де є хороша релігія, легко створити армію Держава повинна використовувати релігію для керівництва підданими
 • Тип: Реферат

  Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

  Конфлікти супроводжують всю історію людства, а з появою державної форми управління суспільством, появою політичних відносин більшість суспільних конфліктів сприймають характер політичних Звідціля невгасимий тисячоліттями інтерес до цієї проблеми, її актуальність Цей інтерес значно зростає в переломні етапи історії, саме такий кризовий період свого розвитку переживає Україна
 • Тип: Реферат

  Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

  Слово "ідеологія" вперше було вживано у 1796 р французьким філософом і економістом Дестютом де Трасі, який визначив його як нову науку, що вивчає людську свідомість в усіх її аспектах Найчастіше під цим поняттям розуміється система цінностей чи поглядів, визнаних як факт чи істина окремою групою людей, в яких відображається і оцінюється ставлення людей як один до одного, так і до тієї або іншої дійсності
 • Тип: Контрольная работа

  Політична влада

  Поняття влади дає ключ до розуміння сутності та призначення політичних інститутів і процесів, самої політики Визначення цього поняття, з'ясування сутності й характеру політичної влади дає змогу виокремити політичні відносини з усієї сукупності суспільних відносин, має важливе значення для розуміння природи політики й держави Про важливість поняття влади в науці свідчить існування особливої галузі науки - кратології (від грецьк кратос - влада і логос - слово, поняття, вчення) як сукупності знань про владу
 • Тип: Реферат

  Політична влада

  Її слушно називають центральною категорією політичної науки З нею пов’язано чимало понять, уживаних у політичному лексиконі Наприклад: автократія, аристократія, бюрократія, демократія, меритократія, охлократія, партократія, плутократія, теократія, технократія, тимократія, кокістократія, анархія, монархія, олігархія
 • Тип: Реферат

  Політична влада

  Влада є одним із функціональних засад людського суспільства Вона існує скрізь, де тільки є стійке об’єднання людей: в виробничому колективі, в установах, в державі, в сім’ї Сам термін "влада" багатозначний і широко використовується, для визначення різних явищ не тільки у суспільстві, але і в природі
 • Тип: Контрольная работа

  Політична влада

  Влада являє собою одну з фундаментальних засад у розвитку суспільства Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер; існує скрізь, де наявні будь-які стійкі об'єднання людей До того ж влада тісно пов'язана з політичною сферою, виступає як засіб здійснення і як спосіб утвердження певної політики Політична влада виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної трупи чи індивіда проводити свою волю; вона є невід'ємною складовою загального визначення влади як форми соціальних відносин, якій властиві всеохопний характер, здатність проникати в усі види людсько
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 181