Работы в категории Политология, страница 84, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Позитивистские политико-правовые теории

  История человеческого познания мира политики, государства и права - важнейший источник и существен­ная часть современного научного знания о политических и правовых явлениях и вместе с тем необходимая предпо­сылка его дальнейшего развития
 • Тип: Реферат

  Позиция США по расширению НАТО

  Казалось бы, развитие интеграционных процессов, глобализация экономических отношений между государствами, усиление роли региональных и международных организаций, прекращение блокового противостояния, должны были свидетельствовать о позитивном характере происходящих изменений и начале нового периода в отношениях между бывшими противниками Однако нарушение баланса сил в пользу Запада отнюдь не означало установление стабильного порядка в мире
 • Тип: Реферат

  Полiтична свiдомiсть, культура i громадянство

  Особливістю політичних процесів є свідомий цілеспрямований характер дії його суб'єктів — індивідів, класів, соціальних груп і націй, а також політичних інститутів, які виражають їхні інтереси Тому об'єктами політології виступають полі­тична свідомість, політична ідеологія, громадська думка, політична і громадянська культура
 • Тип: Реферат

  Політик і політичний режим

  Політичний режим — це сукупність певних засобів, за допомогою яких правлячий клас (група класів) здійснює свою економічну і політичну владу у суспільстві, а також середовище, умови політичного життя (відповідний політичний клімат) суспільства в конкретно-історичних умовах його існування
 • Тип: Курсовая работа

  Політика і етика: соціально-філософський аспект

  Політика і етика, етика і політика - співвідношення цих понять традиційно розглядається як проблема адекватності критеріїв моралі, тобто, способів оцінки дії з позицій існуючих у суспільстві норм, сфері політичної діяльності У цій роботі дається аналіз співвідношення цих понять у соціально-філософському вимірі
 • Тип: Курсовая работа

  Політика великих держав на Близькому Сході

  Актуальність дослідження Останні десятиріччя XX та початок ХХІ століття стали етапом істотних змін як в сфері глобальних міжнародних відносин, так і в розвитку політичної, соціальної і економічної ситуації в багатьох країнах світу Найвагоміше значення для сучасної політичної та економічної стабільності світу зберігає регіон Близького Сходу, який вже десятки років переживає перманентний політичний конфлікт, що періодично переростає у військові дії і постійно характеризується проявами насильства Протистояння держави Ізраїль з оточуючими її арабськими країнами та палестинським рухом опору залиша
 • Тип: Дипломная работа

  Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

  Українські землі на початку ХХ ст зберігали стійку репутацію в світовій політиці як один з основних центрів конфліктного пересікання інтересів великих держав, з однієї сторони, і як внутрішньо нестабільний регіон з гострими міжетнічними протиріччями
 • Тип: Контрольная работа

  Політика та соціальний конфлікт

  Конфлікт - неминуча і постійна властивість соціальних систем Вони мають достатньо конфліктів, починаючи з конфлікту людини з самою собою через несумісність цінностей, припустимо морального та політичного характеру або моральних настанов та фізіологічних потреб і закінчуючи конфліктами держав та цивілізацій Кожний соціальний організм містить в собі протилежності Це такі сторони, які находяться в нерозривній єдності та такі, що взаємовиключають одне одного, причому не тільки в різних відношеннях, але й в одному і тому ж плані Немає протилежностей без єдності, та немає єдності без протилежностей
 • Тип: Реферат

  Політика як суспільне явище

  Поняття "політика" трактують, використовують і характеризують па практиці надто неоднозначно, що спонукає охарактеризувати бодай кілька основних його визначень виходячи з того, що розуміли під цим поняттям раніше і яким змістом воно наповнене нині
 • Тип: Реферат

  Політика, як суспільне явище

  Політика, як декларує заголовок, – явище суспільне Це означає, що вона – породження взаємин, які виникають між соціальними одиницями: громадянами і їх різноманітними угрупуваннями – громадськими організаціями, рухами, партіями, трудовими колективами – одним словом між соціальними суб’єктами Існування цих суб’єктів ґрунтується на задоволенні їхніх потреб та інтересів Як формулював Л Фейєрбах „Існування людини без потреб є марним існуванням Що взагалі позбавлене потреб, те не має потреби у існуванні”
 • Тип: Реферат

  Політики і політичні лідери: особливості типологізації

  Боротьба за владу — одвічне явище, як і нерівність у її розподілі Політиками, звичайно, не народжуються, ними стають І хоча певних вроджених якостей характеру не можна не враховувати, для того щоб стати справжнім політиком, потрібно цьому вчитися, працювати над собою, самовдосконалюватися Інакше кажучи, лідер повинен мати відповідні психологічні, соціально-політичні особливості, риси, досвід М Вебер виокремлює серед них три основних: пристрасть (самовідданість справі); почуття відповідальності; окомір (дистанція стосовно людей і речей)
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

  Розквіт суспільно-політичної думки Стародавнього Китаю відноситься до VI - III ст до н е В цей період в країні відбуваються глибокі економічні і політичні зміни, обумовлені появою приватної власності на землю Зростання майнової диференціації всередині общин спричинило піднесення заможних шарів; ослаблення патріархальних кланових зв'язків; поглиблення соціальних суперечностей
 • Тип: Реферат

  Політичні ідеї Стародавнього світу

  Ці ідеї у стародавніх китайців, індусів, вавилонян, персів, євреїв мали релігійно-міфологічний характер У XI - VIII ст до н є простежується тенденція переходу від релігійно-міфологічних уявлень до раціонального сприйняття Цей перехід виявився у вченнях
 • Тип: Реферат

  Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

  Політичні вчення в спеціальному змісті цього поняття з'явилися лише в ході досить довгого існування ранньокласових суспільств і держав У теоретико-пізнавальному плані генезис політичних теорій проходив у руслі поступової раціоналізації первісних міфічних уявлень
 • Тип: Реферат

  Політичні ідеології

  Політична ідеологія - різновид корпоративної свідомості, яка відбиває групову точку зору на хід політичного і соціального розвитку та відрізняється духовним експансіонізмом Вона доктринально обґрунтовує претензії тієї чи іншої групи осіб на владу і функціонально служить підкоренню суспільної думки політичній меті цієї групи Всі політичні ідеології розрізняються за двома основними критеріями: за пропонованою моделлю трансформації суспільства і за ставленням до прогресу і шляхів його досягнення Перший критерій поділяє політичні ідеології на праві, ліві і центристські, другий - розмежовує радика
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 181