Работы в категории Политология, страница 74, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Ортодоксальная и ревизионистская школы, их место в историографии холодной войны

  Историография холодной войны развивалась под заметным влиянием политических и экономических интересов элит обеих супердержав, которые были исключительно заинтересованы в оправдании своих действий и обвинении противника во всех негативных для своих народов и всего человечества последствиях конфронтации Особенно отчетливо это стремление проявляется в попытках двух «ортодоксальных» школ – советской и американской – переложить друг на друга ответственность за развязывание холодной войны По сути, этот вопрос – вопрос ответственности за начало конфликта – стал центральным во всей мировой историогра
 • Тип: Контрольная работа

  Освещение в западных СМИ возможного вступления в НАТО Украины и Грузии

  Можно сказать, что расширение НАТО на восток было ошибкой с самого начала Оно было ошибкой с точки зрения геополитики, что отмечали такие авторитеты американской внешней политики, как покойный Джордж Кеннан1 Ошибкой это было и с моральной точки зрения
 • Тип: Реферат

  Осипов Владимир Николаевич

  Говорить об Осипове как о партийном деятеле, сегодня не вполне корректно Партия его совсем маленькая и мало кому известная, а сам он партийными вопросами и политическими дрязгами занимается мало Но богатая на события жизнь Осипова, вобравшая в себя все перепетии становления новой политики, не позволяет пройти мимо такого явления в многопартийном мире как Владимир Николаевич Осипов
 • Тип: Реферат

  Основи державної влади Чехії та їх місце в політичній системі

  Процес утворення сучасної Чеської держави розпочався 1990 р і був, насамперед, пов’язаний з крахом комуністичних режимів у ряді європейських країн Уже в тому ж році було ухвалено конституційний акт про державні символи Чеської Республіки Прийняттям цього акту розпочалось так зване “розлучення” між Чехією і Словаччиною, котрі до цього були суб’єктами федеративної держави Цей процес завершився прийняттям 16 грудня 1992 р представницьким органом – Чеською національною радою – Конституції Ця Конституція набула чинності 1 січня 1993 року
 • Тип: Курсовая работа

  Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

  Актуальність теми Останнім часом проблеми громадянського суспільства, що відносяться до взаємозв’язку особистості, соціальних груп, суспільних формувань та держави, знаходяться у центрі уваги вітчизняних вчених, журналістів та політиків І це зрозуміло, оскільки формування громадянського суспільства пов’язано з розвитком демократії, ринкової економіки та становленням правової держави – інакше кажучи з глобальним соціальним переустроєм, в ході якого мали б виникнути структури суспільного контролю, гарантуючі обратний зв’язок між людиною та суспільством
 • Тип: Курсовая работа

  Основні етапи становлення світової політичної думки

  Конфуцій розглядав державу як велику сім’ю, де влада імператора уподібнювалася владі батька, а відносини між володарем і підданим розглядалися як відносини між старшими і молодшими членами сім’ї, а благо народу було основною метою державної адміністрації Правитель повинен мати шляхетне походження і піклуватися про достаток народу, захищати його зброєю і виховувати У свою чергу народ повинен був би проявляти шанобливість до правителя, беззастережно виконувати його накази;
 • Тип: Реферат

  Основні напрямки зовнішньої політики України

  2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила “Основні напрямки зовнішньої політики України” Цей документ визначає базові національні інтереси України і завдання її зовнішньої політики, містить засади, на яких реалізується зовнішньополітична діяльність нашої держави
 • Тип: Реферат

  Основні політичні течії

  Історико-політичний досвід світової цивілізації та національних суспільств показує: в XIX і XX ст політичний процес характеризується формуванням і розвитком суспільно-політичних течій Кожна з них має свої особливості та форми вияву в різні епохи і періоди історичного розвитку і кожній відповідає суспільно-політична думка, діяльність її носіїв, організаційні структури через які реалізується Основні суспільно-політичні течії відображають і структуру політичних сил того чи іншого суспільства, що борються за реалізацію поставленої мети Знання політичних сил та здійснення їх політики, відображення
 • Тип: Реферат

  Основні типології політичних систем

  Функціонування політичної системи обумовлене наявністю відносин з іншими політичними системами Кожна політична система має свої ознаки й характеристики, форми і типи Для з’ясування того, як вони формуються, чим різняться або як поєднуються, політологія ставить перед собою важливе завдання з вироблення класифікації, тобто типології політичним систем
 • Тип: Контрольная работа

  Основные ветви политический власти

  Функционирующая в России общественно-политическая система во многом не отвечает общепринятым критериям демократии, важнейшие из которых – репрезентативность власти и ее ответственность перед обществом, наличие действенного общественного контроля за властью Аналитики характеризуют эту систему терминами «авторитарная демократия», «режимная система», связывая ее возникновение со слабостью государства и незрелостью гражданского общества
 • Тип: Курсовая работа

  Основные геополитические идеи атлантизма

  Основные геополитические идеи атлантизма, англо-американская геополитика, атлантистская ориентация, главный геополитический фактор силы, сверхдержава, Хартлэнд, Римлэнд, мондиализм, псевдогосударство, расстановку сил на геополитической карте мира, теллурократия, талласократия
 • Тип: Реферат

  Основные группы интересов в России. Российская практика лоббизма

  Одним из основных подходов к природе и содержанию политики и политического является социальная концепция политики, согласно которой политика имеет социально-групповую природу Именно социальная дифференциация, складывание социально-групповых интересов явились основой для возникновения публичной власти и ее институтов, призванных, с одной стороны, способствовать реализации этих интересов, а с другой - управлять их взаимоотношениями и поддерживать целостность сообщества Политический процесс с точки зрения этого подхода - процесс взаимодействия интересов социальных групп или смена состояний полити
 • Тип: Реферат

  Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

  Прошло несколько лет со времени выхода РК 1 на мировую арену в качестве нового самостоятельного субъекта международных отношений Можно сказать, для становления молодой государственности, обретения своего места в мире прошедшие годы были принципиально важными и плодотворными Во многом это связано с нынешней ситуацией на мировой арене Прошло немало лет как закончилась война В ту пору государства только начинали приступать к строительству нового мира, именно в те годы произошло становление принципиально новых международных организаций, таких как ООН, затем СБСЕ и других Однако полной реализации
 • Тип: Контрольная работа

  Основные модели демократии

  Демократия (от греч demos – народ и kratos – власть) – власть народа, или народовластие Это такая форма государства, его политический режим, при котором народ или его большинство является (считается) носителем государственной власти
 • Тип: Реферат

  Основные направления английской политической мысли.

  Английская буржуазная революция 17 века нанесла сокрушительный удар феодализму и открыла простор для быстрого роста капиталистических отношений в одной из ведущих стран Западной Европы Она имела несомненно более высокий резонанс, нежели прошедшая за несколько десятилетий до нее нидерландская (голландская) революция
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 181