Работы в категории Политология, страница 4, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Контрольная работа

  Історія і теорія політичних партій

  На всіх щаблях політичної цивілізації, від орди до республіки цивілізованої нації, громадська думка відіграє спільно вирішальну роль Деспоти й тирани також пов'язані поглядами та звичаями народу, що виявляються в проявах громадського духу Навіть в орді бувають відмінності в поглядах на цілі й засоби громадських дій При подібному слабкому соціальному зв'язку індивідууми можуть відокремитися від громади чи вождя і заснувати нову орду або примкнути до іншої орді Це є найпростіший рід політичного рішення Воно триває ще почасти і в цивілізованих державах, коли незадоволені виселяються і засновують
 • Тип: Реферат

  Історія виникнення політології

  У політологічній літературі існують різні підходи до вивчення історії політичних вчень Проте більшість авторів викладають історію політичної думки в хронологічному (часовому) аспекті, виходячи з узвичаєної періодизації історії: давній світ, середньовіччя, новий і новітній часи При будь-якому підході акцентується увага на тісний зв’язок політичних вчень минулого із сучасністю Знання минулого допомагає краще зрозуміти теперішнє Не випадково і сьогодні, вже у XXI столітті ми продовжуємо аналізувати тексти видатних мислителів минулого і навіть ведемо із ними полеміку Так, видатний сучасний австрі
 • Тип: Реферат

  Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

  Сімдесят років комуністичної влади і брак докомуністичного досвіду демократичного життя мали негативні наслідки для політичної участі, розвитку громадянського суспільства та інших аспектів демократії Розпад Радянського Союзу активно підштовхувався з України Разом з Борисом Єльциним Леонід Кравчук, колишній відповідальний за ідеологію в ЦК КП УРСР, став однією з ключових осіб, що визначали хід історичних подій у 1991 році Хоча в результаті виборів до Верховної Ради УРСР 1990 року 3/4 мандатів отримали представники Комуністичної партії, до Ради також прийшли близько 130 реформаторів; це відбуло
 • Тип: Учебное пособие

  Історія світової політичної думки

  Проблема зародження й еволюції політичних знань охоплює різноманітні форми теоретичного пізнання природи, суспільства, сутності влади, держави, політичної системи, явищ політичного процесу Складність і мінливість сучасного політичного буття потребує вдумливого застосування виробленого й осмисленого людством сукупного досвіду, всієї духовної культури, створеної багатьма поколіннями мислителів Ці політичні знання належать не тільки минулому, вони є надбанням сучасних і майбутніх політичних процесів, політичних ідей, політичної культури Без політологічного концептуального доробку наших пращурів,
 • Тип: Реферат

  Історико-правові аспекти становлення інституту омбудсмана в світі та в Україні

  У правовій та демократичній державі основною соціальною цінністю є людина, її життя, здоров’я, честь та гідність; права та свободи особи; захист порушених прав людини та громадянина На сьогоднішній день у демократичних державах має місце усвідомлення важливості існування гарантій охорони прав громадян, утому числі інституційних У зв'язку із розширенням повноважень посадових осіб органів державної влади у сучасних державах відбулися зміни в характері і масштабах їх діяльності, що спричиняє ріст ймовірності порушень прав громадян без порушень закону Міжнародна громадськість через свої політико-
 • Тип: Реферат

  Історичні дилеми лібералізму

  Років п'ятдесят назад сучасне несло в собі дві чітких конотації Одна була позитивної й спрямованої в майбутнє Сучасне означало найбільш передову технологію Термін містився в концептуальні рамки, що припускали нескінченність технологічного прогресу і як слідство - безперервність новаторства У результаті ця сучасність була скороминущою: що сучасно сьогодні, те застаріє завтра Форма цієї сучасності була цілком матеріальною: літаки, кондиціонери, телебачення, комп'ютери Притягальна чинність такого роду сучасності й донині ще себе не вичерпала Мільйони дітей нового століття, безсумнівно, можуть за
 • Тип: Реферат

  А.В. Луначарский - первый нарком просвещения

  День назначения Совета Народных Комиссаров 27 октября 1917 года не мог не запомниться первым советским наркомам, тем более такой впечатлительной, эмоциональной натуре, как Анатолий Васильевич Луначарский В 1918 году был опубликован его яркий, взволнованный очерк "Смольный в великую ночь" "Весь Смольный ярко освещен Возбужденные толпы народа снуют по всем его коридорам Вспоминаешь, как какую-то особенную музыку, как какой-то особенный психологический запах, эту тогдашнюю взрывчатую атмосферу Это были часы, в которые все казалось гигантским и в которые все висело на волоске, часы
 • Тип: Реферат

  Абсолютная монополия капитала

  Но в то же время с монополизацией государственного рынка и сила пролетариата становится сравнимой с силой государства А потому классовая борьба между монополией и пролетариатом угрожает безопасности государства, которое также является общественной силой Поэтому на этапе монополизации государственного рынка борьба разворачивается уже между тремя участниками – государством, монополией, и пролетариатом, каждый из которых преледует свои интересы
 • Тип: Контрольная работа

  Автократия и демократия

  В течение нескольких месяцев 1917 года Россия перешла от автократии к демократии, затем к охлократии, а после нескольких лет охлократической вакханалии в стране воцарилась жесточайшая тирания Следует отметить, что ни одна страна ограничено и безболезненно не переходила от традиционных абсолютистско-олигархических систем к демократии Сейчас, утверждают политологи, Россия находится на пути редемократизации, в связи с этим проблема выделения критериев различения демократии и автократии очень актуальна
 • Тип: Реферат

  Авторитаризм и его типология

  В настоящее время в большинстве современных стран мира установились авторитарные политические порядки Причем немало ученых как в прошлом, так и в настоящем весьма позитивно оценивали и оценивают данный тип организации власти Так, еще в XVIII в французские мыслители Ж Де Местр и Л де Бональд, рассматривая авторитет как стержень государственного порядка, видели в нем альтернативу хаосу, способ установления равновесия между борющимися в обществе группами Испанец Д Кортес видел в авторитарном политическом порядке, обеспечивающем святость повиновения, условие сплоченности нации, государства и общес
 • Тип: Реферат

  Авторитарный политический режим

  Общество как сложная система взаимодействия индивидов, групп, организаций нуждается в управлении, регуляции и согласовании человеческих интересов и действий Власть осуществляет упорядочение социальных отношений с помощью различных средств: насилия, принуждения, убеждения поощрения, страха и т д Совокупность средств и метолов реализации политической власти, определяющая степень свободы и правовое положение личности, называется политически режимом
 • Тип: Реферат

  Авторитарный режим

  Политический режим — это упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а также совокупность методов осуществления власти и достижения политических целей Понятие политического режима раскрывает динамический, функциональный характер политической системы Качественными характеристиками политического режима являются: объем прав и свобод человека, методы осуществления государственной власти, характер взаимоотношений между государством и обществом, наличие или отсутствие возможностей общества влиять на принятие политических решений, способы формирования политических институтов, методы
 • Тип: Доклад

  Аграрная депутатская группа

  Депутатское объединение в Государственной Думе Федерального Собрания РФ второго созыва (январь 1996 – декабрь 1999), созданное избранными от Аграрной партии РФ (АПР) по одномандатным избирательным округам депутатами при участии ряда депутатов, избранных от КПРФ Так как по округам было избрано 20 аграриев, а согласно регламенту Госдумы РФ пороговая численность для образования депутатской группы составляет 35 депутатов, то недостающие 15 голосов аграрии получили в качестве «помощи» от фракции КПРФ 16 января 1996 группу зарегистрировали в количестве 35 депутатов, в том числе 20 депутатов избранн
 • Тип: Реферат

  Аграрная партия России (АПР)

  Аграрная партия России (АПР) Политическая партия Российской Федерации, выражающая интересы аграрной (сельскохозяйственной) элиты и занимающая левоцентристские позиции Образовывала фракцию АПР в составе Государственной Думы первого созыва (1993–1995), получив на выборах 12 декабря 1993 года 7,99% голосов На парламентских выборах 1995 не смогла преодолеть 5% барьер, получив 3,78% голосов избирателей На выборы Государственной Думы 1999 года АПР пошла в составе избирательного блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) В Государственной думе РФ второго созыва (1995–1999) представители АПР входили в «Агр
 • Тип: Контрольная работа

  Аграрная политика государства

  Народнохозяйственный комплекс страны представляет собой открытую целостную социально-экономическую систему, состоящую из органически взаимосвязанных структурообразующих элементов, функционирование каждого из которых взаимообусловливает развитие, как остальных элементов, так и всей системы в целом Однако на каждом этапе экономического развития степень и сила влияния сред могут быть различными Поэтому функционирование народнохозяйственного комплекса зависит от того, насколько отлажены механизмы его саморегулирования и управления им
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 181