Работы в категории Политология, страница 147, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Содружество Независимых Государств: общая характеристика

  Наряду с универсальными международными организациями существуют региональные, членами которых являются государства определенного географического района Объектом деятельности таких организаций могут быть вопросы в рамках регионального сотрудничества: совместная безопасность, экономическая, социальная, культурная и другие сферы
 • Тип: Контрольная работа

  Соотношение политики и идеологии

  Неотъемлемой чертой политической жизни современной России выступает деятельность различных организаций, объединяющих людей по идейным установкам, социально-экономическим, национально-религиозным и иным интересам Эти организации отражают сложную, во многом противоречивую структуру формирующегося гражданского общества, многообразие потребностей индивидов, несовпадение их ценностных ориентаций, идеалов и убеждений Особое место среди таких объединений граждан принадлежит политическим партиям и общественно-политическим движениям, которые на сегодняшний день являются главным инструментом взаимосвяз
 • Тип: Курсовая работа

  Соотношение политической системы и политического режима в современной России

  Функционирующая в России общественно-политическая система во многом не отвечает общепринятым критериям демократии, важнейшие из которых - репрезентативность власти и ее ответственность перед обществом, наличие действенного общественного контроля за властью Аналитики характеризуют эту систему терминами «авторитарная демократия», «режимная система», связывая ее возникновение со слабостью государства и незрелостью гражданского общества 1
 • Тип: Реферат

  Соотношение прав и религиозных норм как фактор регулирования политических отношений в обществе

  Роль религии не является начальной и основной, хотя она и влияет на экономические отношения и иные сферы жизни общества Она санкционирует определенные взгляды, деятельность, отношения, институты, придает им «ореол святости» или объявляет «нечестивыми», «отпавшими», «погрязшими во зле», «греховными», противоречащими «закону», «Слову Божию» Религиозный фактор влияет на экономику, политику, государство, межнациональные отношения, семью, на область культуры через деятельность верующих индивидов, групп, организаций в этих областях Происходит наложение религиозных отношений на другие общественные о
 • Тип: Реферат

  Соціал-демократична концепція держави та влади

  Соціал-демократична ідеологія виникла на ідеях Е Берштейна про класову співпрацю і соціальні реформи як єдиний шлях покращення соціального становища для робітничого класу Одним із перших розгорнуте обґрунтування соціал-демократичної ідеї здійснив Е Бернштейн, якого інко­ли називають батьком сучасної соціал-демократії Перу цього німецького теоретика належать праці «Передумови соціалізму і завдання соціал-демократії» (1899), «Чи можливий науковий соціалізм?» (1901), «Класи і класова боротьба» (1904) та багато інших Теоретична позиція Бернштейна тісно пов'язана з його політичною орієнтацією на р
 • Тип: Реферат

  Соціалістична Ліга Нового Сходу

  Соціалістична Ліга Нового Сходу – одна із міжнародних організацій, що функціонувала у Празі на протязі 1927–1930 х років завдячуючи зусиллям українських, російських і білоруських соціалістів: Микити Шаповала, Никифора Григорієва, Миколи Мандрики, Віктора Чернова, Віссаріона Гурєвіча, Григорія Шрейдера, Тамаша Гриба, Василя Захарки, Петра Кричевського та інших Згодом до складу організації, поділяючи її мету та завдання, спрямовані на «мирне врегулювання національного питання на Сході Європи», приєдналися діячі Вірменського революційного союзу «Дашнакцютун» (Н Нікогосян, О Акінян, Е  Айрапецян,
 • Тип: Контрольная работа

  Соціальна структура суспільства

  Як і поняття «соціальні відносини», поняття «соціальна структура» вживається в широкому і вузькому розумінні У широкому розумінні соціальна структура – це складова суспільства, в основі якої лежить процес функціонування та розвитку соціальних (суспільних) відносин Соціальна структура суспільства характеризується сталими взаємовідносинами елементів у соціальній системі, кожний з яких функціонує на рівні складної підсистеми з певними взаємозв'язками, взаємозалежностями Основними елементами соціальної структури є люди (індивіди, особистості), які обстоюють певні соціальні позиції (статуси) у сис
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

  Система — це певна кількість взаємопов'язаних еле­ментів, що утворюють стійку цілісність, мають певні інте­гративні особливості та внутрішні закономірності, притаманні саме цій спільності Система характеризується також стій­кими зв'язками елементів, які досягаються внаслідок струк­турного упорядкування Її частин Важливою рисою системи є її цілеспрямований функціональний стан
 • Тип: Реферат

  Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

  Паралельно з лібералізмом і на противагу йому в передових країнах Західної Європи набули подальшого розвитку соціалістичні вчення У першій половині ХІХ ст найвідомішими представниками цього напряму суспільно-політичної думки були Клод-Анрi де Рувруа Сен-Сімон, Франсуа-Марi-Шарля Фур’є та Роберт Оуен Вони були сучасниками вже більш-менш розвинутого капіталістичного ладу з притаманними йому соціальними суперечностями Стало очевидним, що Велика французька революція XVIII ст , яка проголосила гуманістичні гасла свободи, рівності і братерства всіх людей, не принесла справжньої свободи трудящим
 • Тип: Реферат

  Социализм

  Социализм может быть охарактеризован как система общественной организации, в которой собственность и распределение дохода находится под общественным контролем, а не под личным контролем индивидов, преследующих частные интересы и не под контролем рыночных структур капитализма
 • Тип: Реферат

  Социализм

  жизнь - коллективизацию сельского хозяйства Была доказана несостоятельность сведения правыми оппортунистами ленинского кооперативного плана к задаче создания только торговой и кредитной кооперации в деревне, игнорирование ими настойчивых
 • Тип: Доклад

  Социализм в поисках "третьего пути"

  Страх перед повторением прошлого и "шок от будущего" нависают над современностью Пророчества прошлого не сбылись, пророков нет как в своем отечестве, так и вне его Сменяя друг друга, за относительно короткий период послевоенного времени ушли по крайней мере четыре глобальные интерпретационные модели развития истории этого периода, постепенно как бы понижая степень противостояния России и Запада, периода перехода от "горячей" войны к "холодной", от тоталитарно-коммунистического прошлого к современному состоянию Модернизм и традиционализм, революция и контрреволюция
 • Тип: Контрольная работа

  Социалистическая идеология

  Социалистическая идеология имеет длительную историю Однако термин "социализм" впервые появился в общественной литературе только в 30-е годы XIX века Литературное авторство приписывается французскому теоретику Пьеру Леру, который в 1834 году написал статью "Об индивидуализме и социализме"
 • Тип: Реферат

  Социалистические и псевдосоциалистические течения

  Слово "социализм" появилось лишь в 30-е годы XIX века и первоначально имело сравнительно узкое содержание: это некапиталистическое экономическое и социальное устройство, при котором на смену частной собственности на средства производства приходит кооперативная, общественная или государственная собственность Однако помимо этих представлений, имеющих хождение и по сегодняшний день, уже со времен библейских пророков и античных философов существовали социалистические идеи человеческого общежития, нашедшие свое продолжение в радикально-христианских вероучениях и сектах, в социальных утопи
 • Тип: Реферат

  Социальная политика

  Политология изучает не только политическую систему общества, ее важнейшие институты, политический режим, политическую культуру, положение и роль субъектов политических отношений, но и политику, понимаемую как деятельность политико-управленческих структур в различных сферах жизни общества Это деятельность осуществляется прежде всего как принятие и последующая реализация политико-властных решений Она направлена на разрешение проблем внутренней жизни общества (внутренняя политика) и проблем, возникающих во взаимоотношениях с другими обществами и государствами (внешняя политика) Оба вида политики
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 181