Работы в категории Педагогика, страница 9, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Алгоритмизация процесса обучения младших школьников

  Важнейшей задачей педагогической науки является совершенствование планирования процесса обучения в целом и повышение эффективности управления познавательной деятельностью учащихся.
 • Тип: Сочинение

  Альбом по логоритмике (логоритмические упражнения для детей с речевыми отклонениями)

  Ребенок лежит на полу лицом вверх, руки подняты вверх над головой (на полу) На счет от 1 до 6 медленно потянуться, осторожно растягивая позвоночник в разные стороны: пятка правой ноги "ползет" по полу вперед, а левая вытянутая рука одновременно тянется в противоположную сторону; затем то же самое делает левая пятка ребенка и правая рука Повторяем 5–7 раз
 • Тип: Реферат

  Альтернативна освіта в Україні

  Альтернативні підходи в освіті існують вже більше 200 років Наприклад, в США, перші альтернативи в освіті виникли ще в епохи прибуття перших переселенців (Янг, 1999) Саме поняття альтернативної освіти використовується з того часу, для того, щоб описати різні програми і підходи Морлі (1991) помітив, що «альтернативна освіта є перспективою, а не процедурою або програмою Воно грунтується на вірі, що існує багато шляхів до того, щоб стати освіченою людиною, так само, як і багато місць і структур, в яких це може відбутися»
 • Тип: Курсовая работа

  Альтернативные педагогические системы

  Рудольф Штайнер (1861 — 1925), без сомнения, является одним из интереснейших и удивительнейших духовных явлений нашего столетия: он редактор и издатель естественнонаучных трудов Гете, все значение которых было им впервые открыто и сделано плодотворным для культуры; автор значительных трудов в области философии и теории науки; как основатель антропософии он сделал попытку создать методы исследования духовной стороны мира и человека; им были даны значительные импульсы в архитектуре, театральном искусстве, создано новое искусство движения — эвритмия; основанный им метод ведения сельского хозяйст
 • Тип: Курсовая работа

  Альтернативные формы обучения в дошкольном образовании

  За последние десятилетия международным сообществом принят ряд документов, в которых провозглашена приоритетность прав детей в обществе, обоснованы направления этой политики Среди них - «Декларация прав ребенка» Основной ее тезис - «че­ловечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет» Декла­рация призывала родителей, неправительственные организации, местные власти, правительства, общественность стран стремиться обеспечить детям такие условия, которые позволяют им развиваться здоровыми людьми, свободными от любых форм насилия, с чув­ством собственного достоинства
 • Тип: Доклад

  Аналіз ідей батьківської педагогіки В. Сухомлинського

  Сухомлинський ще у вступі до книги наголошує на тому, що діти живуть своїми власними уявленнями про добро та зло, у власному світі, тому вчителю самому треба стати дитиною, щоб діти не відносилися до нього, як до чужинця, саме тоді відбувається контакт між вчителем і учнем
 • Тип: Реферат

  Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

  Практика доводить, що особистісно-розвивальна спрямованість освіти неможлива без диференційованого навчання Найбільш гуманною і доступною для кожного вчителя є диференціація у звичайному класі, яка спрямована як на реабілітацію відстаючих у навчанні, так і на стимулювання їхньої навчально-пізнавальної діяльності
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз методичної роботи в школі

  Методичну роботу в школі проводять в індивідуальній і колективній формах, які різняться між собою використовуваними прийомами, будучи однаково спрямованими на вдосконалення майстерності вчителя і педагогічного колективу загалом
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі

  У жовтні 2003 року в Берліні Україна приєдналася до Болонської угоди і тим самим увійшла в процес об'єднання вищої освіти Європи в єдину систему У 2010 році в Європі планується створити єдиний освітній простір У напрямі інтеграції до європейського освітнього простору Україна у 1999 році ввела двоступеневу систему освіти "бакалавр–магістр" Цей освітній формат є аналогічним по відношенню до освітньої моделі американської та європейської систем У ньому український освітній рівень магістра відповідає американському і європейському ступеню майстра Термін підготовки бакалавра в Україні ви
 • Тип: Статья

  Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

  Анотація: проаналізовано основні підходи щодо розуміння суті полікультурної освіти та розглянуто провідні концептуальні ідеї полікультурної освіти Порівняльний аналіз суті різних концепцій полі-культурної освіти поданий у таблиці
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз особливостей розвитку творчих особливостей молодших школярів на уроках праці

  У даній курсовій роботі буде розглянуто проблему розвитку творчих здібностей молодших школярів На мою думку, ця тема є актуальною в наш час Це пояснюється тим, що здібності до творчості є необхідними у повсякденному житті людини Для забезпечення успішності людини необхідно розвивати творчі здібності у молодшому шкільному віці – найбільш сприятливому періоді Саме у цей період формуються мотивація до навчання, а також креативність Тому діяльність вчителя у цій сфері є дуже важливою
 • Тип: Реферат

  Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

  Педагогічний досвід передових вчителів початкових класів свідчить, що вони в основному ефективно організовують самостійну роботу на уроці Адже, ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від способу постановки завдання
 • Тип: Реферат

  Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

  Впровадження в життя затвердженого стандарту освітньої галузі «Технологія» ставить перед початковою школою нові складні завдання Новизна і складність полягає в тому, що у трудовому навчанні значно розширюється обсяг інформації, яку повинен подати вчитель, а учням треба не просто засвоїти знання, але й навчитися творчо їх використовувати Тому в процесі кожного уроку необхідно створювати ситуації, які 6 спонукали дітей до виявлення своїх творчих здібностей Найраціональніше цей принцип вдається застосовувати на практиці під час уроків моделювання
 • Тип: Учебное пособие

  Аналіз поетичної творчості І. Франка

  Громадянська (політична) лірика — поетичні твори, присвячені актуальним проблемам суспільного життя Провідні мотиви політичної лірики — свобода особи, народу і державної незалежності, захист прав людини, викриття антигуманного суспільства, заклики до боротьби
 • Тип: Реферат

  Аналіз проблеми дидактики вищої школи

  Сучасна ринкова економіка ставить перед вищими навчальними заставами освіти підвищені вимоги до підготовки фахівців, до їх професіоналізму, самостійності, відповідальності, працелюбства Тому перед вищою школою поставлено важливе завдання-виховання вільної, освіченої, розвиненої і соціально активної особистості, яка має високу професійну мобільність і готовність до ефективної професійної діяльності
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 412