Работы в категории Педагогика, страница 76, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Зарождение методики обучения биологии в России

  Современная методика обучения биологии - это творческий опыт, накопленный многими поколениями ученых, учителей и учащихся Ее возникновение и развитие тесно связаны с социально-экономической и политической историей нашей страны, развитием общественно-политической мысли, биологической и педагогической наук, средней и высшей школы
 • Тип: Реферат

  Зарубежные направления в теории и методике развития детского изобразительного творчества

  Ориентация исследований на расширение знания о человеке, на выяснение перспектив его взаимодействия с миром вещей, людей, миром их идей и передачей в рисунке этих взаимоотношений, определёнными выразительными средствами, представляется актуальной диагностической задачей современной личностно ориентированной психологии и педагогики Объектом изучения становится все, что связано с действием «человеческого фактора» и особенностями развития человека в постоянно изменяющихся условиях
 • Тип: Реферат

  ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

  Древньогрецьке слово «стимулус» не з благородних: так колись називали довгу загострену палку, якою поганяли биків і мулів «Стимулювати» в сучасному розумінні значить «підштовхувати, спонукати людину до чого-небудь» Так уже ми влаштовані, що без постійних нагадувань і спонукань, власних або зовнішніх зусиль, а часто і прямого примушення не можемо зрушитися з місця, недостатньо активно працюємо, живемо через інерцію «Доки грім не пролунає мужик не перехреститься», свідчить російське прислів'я, що виникло, треба вважати, не без основ і що відбило глибинну сутності людської натури
 • Тип: Курсовая работа

  Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

  Потреба сучасного суспільства в гармонійному розвитку особи пред'являє нові вимоги до системи освіти Сучасні умови характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особи дитяти, розвитку кращих його якостей Реалізація цього завдання об'єктивно вимагає якісно нового підходу до навчання і виховання дітей Навчання має бути таким, що розвиває, збагачувати дитяти знаннями і способами розумової діяльності, формувати здібності Перед теоретиками і практиками поставлено завдання- вдосконалення учення школярів як провідного виду їх діяльності, дидактичних засобів в цілях підвищення актив
 • Тип: Реферат

  Застосування інноваційних освітянських технологій

  За роки незалежності у зв’язку з модернізаційними процесами у країні, і у вищій школі зокрема, зміною навчальних планів, напрямів і спеціалізацій, певний час існували проблеми з навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін Бракувало сучасних підручників, посібників, навчальних видань для самостійного вивчення програмного матеріалу У цей період склалася своєрідна педагогічна “майстерність”, коли викладач був змушений диктувати зміст основних положень, а студент – його занотовувати
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування винахідницьких задач при вивченні курсу "Біологія"

  Важливою умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу є актуалізація пізнавальної розумової діяльності школярів Перед кожним шкільним вчителем, у тому числі і біологом, постає сьогодні завдання не просто дати школярам знання з предмету, а й сформувати в них логічне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з раніше вивченим матеріалом; навчити аналізувати, порівнювати, узагальнювати
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування групових форм навчання у ПТНЗ

  Актуальність дослідження Однією з найбільш поширених сьогодні форм навчання є його групова організація Саме групове навчання може стати не лише важливим резервом підвищення ефективності навчання, а й сприяти активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, перетворенню їх із об’єктів у суб’єкти навчання, формуванню у них самостійності, здатності до самоосвіти та самовиховання Однак його широке використання гальмується нерозробленістю достатньо чіткої теорії, що ґрунтувалася б на наукових результатах близьких до педагогіки наук У психолого-педагогічній літературі поки що немає однозначного
 • Тип: Реферат

  Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

  Ринкова економіка пред'являє підвищені вимоги до працівників народного господарства З цього, зокрема, витікає необхідність поліпшення трудової підготовки шкільної молоді Тим часом виробництво, принаймні в нинішній перехідний період, не може надавати школі, як це було раніше, матеріально-технічної, кадрової і фінансової підтримки Навряд чи можливо в найближчій перспективі посилення такої підтримки і з боку держави Загальноосвітній школі поки залишається розраховувати в основному на свої внутрішні можливості, головним чином на повніше, активніше і цілеспрямоване використання чисто педагогічних
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування методу Case Studies при вивченні теми: "Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання" в вищих навчальних закладах

  Потік інформації у сучасному світі вимагає застосування таких методів навчання, які дозволили б ефективно передавати доволі великий обсяг знань, забезпечили високий рівень оволодіння матеріалом, який вивчається Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використанням активних, або як їх ще називають інтерактивних, методів навчання Суть їх полягає у тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого студенти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, прий
 • Тип: Реферат

  Застосування нормативно-правових актів на уроках права

  Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі

  Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності Окремі форми і методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання — зокрема
 • Тип: Дипломная работа

  Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

  Здійснення перебудови нашого суспільства, кардинальна економічна реформа, перехід до ринкової економіки викликали необхідність переосмислення і чіткого визначення ролі професійної освіти, конкретизації її мети і завдань з урахуванням нинішніх особливостей і перспектив соціально-економічного розвитку України
 • Тип: Реферат

  Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

  Проявами ризику виникнення мовленнєвих порушень у дiтей з органiчним ураженням нервової системи є вiдсутнiсть або недостатнiсть iнтонацiйної виразностi крику i гулiння, якi супроводжуються хаотичними рухами кiнцiвок, вiдсутнiстю смiху, перевагою назалiзованих звукiв крику
 • Тип: Дипломная работа

  Зачет как одна из форм контроля знаний учащихся по алгебре в 8 классе

  Для обучения большое значение имеет установление уровня обученности школьников – уровня определенных стандартов необходимых знаний, для того чтобы была непрерывная система образования, нужно проверять и оценивать знания и умения своих учеников по всем пройденным темам и разделам Опрашивать их по изученному материалу, проводить письменные проверочные работы, диктанты, тестирования, а также и зачетные уроки Далее оценивать результаты проверки в баллах или оценочных суждениях
 • Тип: Реферат

  Зачетная система при обучении математике

  Важным звеном процесса обучения математике является контроль знаний и умений школьников От того, как он организован, на что нацелен, существенно зависит эффективность учебной работы Именно поэтому в школьной практике уделяется серьезное внимание способам организации контроля, его содержанию Многие учителя и методисты ведут большую работу по совершенствованию форм и методов контроля Эта работа всегда связана со стремлением более полно реализовать цели и задачи школьного математического образования, она отражает те или иные изменения, которые происходят в системе обучения математике [3]
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 412