Работы в категории Педагогика, страница 73, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Загадки, пословицы, поговорки как средство развития речи младших школьников на уроках русского языка

  В конце ХХ века в нашу жизнь начала вливаться огромная лавина заимствованных терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а значит и культуре Поэтому развитие речи детей младшего школьного возраста средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость
 • Тип: Реферат

  Загальні питання методики розв’язування складених задач

  Важливим елементом задачі, що дає змогу досягти мети, є розв’язування Розв'язування задачі — це «процес перетворення її умови, який здійснюється на основі знань з тієї галузі, до якої належить задача, певних логічних правил виводу і особливих правил інтуїтивного (евристичного) характеру» [1] В найбільш загальному плані можна сказати, що цей процес складається з таких етапів: аналіз задачі, пошук плану розв'язування; здійснення знайденого плану розв'язування (розв'язання); з'ясування, що здобутий результат задовольняє вимогу задачі (перевірка розв'язання); аналіз розв'язування (з'ясування прий
 • Тип: Шпаргалка

  Загальна педагогіка

  1 Слово "вихователь" має спільний корінь зі словом "ховати", тобто оберігати дітей, допомагати їм легше входити в життя У Стародавній Греції існували школи, і проводити туди дітей доручали рабу Цих рабів називали педагогами (сполучення двох грецьких слів: "пайдос" -хлопчик, дитина, "аго" - веду), тобто дітоводами Учителів називали дидаскалами (від гр "дидаско" - навчати) Поняття "учитель" виникло в Київській Русі Часто учителів називали майстрами, підкреслюючи тим самим глибину поваги до них і високий рівень їхньої духовної діяльност
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика мультимедійних засобів як методу музичного виховання

  Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш насиченими, ємними, гнучкими, продуктивними, націленими на різноманітні потреби користувачів Промисловість та мас-медіа стали першими «сферами-користувачами» мультимедійних розробок Навчання з використанням мультимедійних засобів також уперше здійснювалося у сфері виробництва для підвищення кваліфікації персоналу Американські дослідники дійшли висновку, що використання засобів мультимедійних т
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика системи освіти США

  Коли європейські колонізатори вперше висадились на березі Нового Світу, їм довелося вирішувати проблему, як зберегти на чужині і примножити свою культурну спадщину Найкращим вирішенням проблеми стало відкриття міських шкіл
 • Тип: Реферат

  Загальнодидактичні традиції створення навчальної літератури

  Формування сучасних вимог до навчальної книжки, у якій відображається певний зміст освіти, історично безпосередньо пов'язане із поглядами на призначення і зміст книжки для читання як дидактичне явище другої половини ХІХ – початку ХХ століття Cаме такого роду література виникла раніше за всі інші типи навчальних книжок В ній реалізуються завдання загальноосвітнього характеру і тому зачіпаються проблеми викладання всіх шкільних навчальних предметів
 • Тип: Реферат

  Загальнотехнічні предмети в контексті підготовки спеціаліста у ВНЗ

  Як свідчить досвід історії професійно-технічного утворення в Україні і за кордоном, склад і зміст предметів, що належать до загальнотехнічних, не залишаються незмінними Історичний аналіз показує, що виявляється тенденція поступово включати до складу загальнотехнічних такі предмети, що колись входили в групу спеціальних дисциплін навчального плану училищ для підготовки робочих кадрів Цей процес визначається розвитком технічних наук, їхньою інтеграцією і синтезом Разом з тим на зміну сполуки загальнотехнічних предметів в училищах впливають і процеси уніфікації засобів праці, застосовуваних у ви
 • Тип: Курсовая работа

  Загартування

  На нашу думку не останньою причиною вищезазначених явищ є неадекватне ставлення до здоров’я дітей збоку батьків В деяких випадках батьківська самовіддана любов не знає границь, але часто вона буває нерозумної Прагнучи надати максимум благ і задоволень, декотрі батьки оточують дитину надмірною розкішшю, балують її і, тим самим, створюють безліч труднощів як для себе, так і для неї самої – у школі, а пізніше й у самостійному житті Виховання здорового способу життя дитини в сім’ї є одним найважливіших питань на даний час
 • Тип: Реферат

  Задание по акмеологии профессионально-педагогической деятельности на период педагогической практики

  ым в их дальнейшей профессиональной деятельности основным понятиям психологии, воспитать интерес к себе, развить внимание ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 1045-1055 Учитель ждет пока классный руководитель обсуждает вопрос успеваемости Слушают, обсуждают 1055-1100 Учитель объясняет тр
 • Тип: Учебное пособие

  Задачи в школьном курсе математики

  В психологии, дидактике известны попытки дать определение задачи Например, одно из них: «Задача – объект мыслительной деятельности, содержащий требование некоторого практического преобразования или ответа на теоретический вопрос посредством поиска условий, позволяющих раскрыть связи (отношения) между известными и неизвестными элементами» (Л Л Гурова Психологический анализ задач – Воронеж, 1976)
 • Тип: Реферат

  Задачи и содержание словарной работы

  Важную роль играет обогащение речи дошкольников словами, обозначающими качества и свойства предметов, а также элементарные понятия Эти задачи появляются в средней группе и особенно важное значение приобретают в старших
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи и функции воспитательной работы классного руководителя

  Воспитательная деятельность классного руководителя в школе охватывает множество проблем и является исключительно многогранной как по содержанию, так и по разнообразию методов, форм и средств педагогического воздействия на учащихся Какую бы сторону учения и практической деятельности школьника мы ни взяли, она так или иначе находит свое отражение в работе его наставника, касается обязанностей педагога
 • Тип: Отчет по практике

  Задачи психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении

  Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентирования педагогического коллектива, родителей (лиц, их заменяющим) в проблемах личностного и социального развития воспитанников
 • Тип: Курсовая работа

  Задачи, особенности, содержание и методика физического воспитания детей дошкольного возраста

  Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста является важной и ответственной задачей общественного воспитания Успешное решение этой задачи определяется уровнем подготовки родителей, воспитателей и медицинских работников детских учреждений, возможностью использовать в своей работе лучший опыт физического воспитания
 • Тип: Реферат

  Заикание

  Проблему заикания можно считать одной из самых древних в истории развития учения о расстройствах речи. Различное понимание его сущности обусловлено уровнем развития науки и позиций, с которых авторы подходили и подходят к изучению
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 412