Работы в категории Педагогика, страница 71, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Емпіричне дослідження морального розвитку молодших школярів

  У всі століття люди високо цінували моральну вихованість Глибокі соціально - економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, примушують нас роздумувати про майбутнє України, про її молодь В даний час зім'яті етичні орієнтири, підростаюче покоління можна звинувачувати в бездуховності, безвір'ї, агресивності Наше суспільство потребує підготовки широко освічених, високо етичних людей, що володіють не тільки знаннями, але і прекрасними рисами особи У сучасному світі маленька людина живе і розвивається, оточений безліччю різноманітних джерел сильної дії, які щодня обрушуються на
 • Тип: Реферат

  Емпатія у педагогічному спілкуванні

  Педагогічне спілкування - це професійне спілкування вчителя з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання
 • Тип: Курсовая работа

  Естествознание как средство эстетического воспитания в младших классах

  Ситуация переходного периода развития общества, обостряющая процессы поиска человеком смысла существования и своего места в мире приводит к необходимости гуманизации образования и предпочтения ценностей художественно - эстетического развития личности Однако на практике в современной начальной школе (в том числе и национальной) все еще наблюдается явный приоритет интеллектуального развития над эмоциональным в ущерб последнему и, в конечном итоге, в ущерб развитию личности ребенка в целом Необходимыми условиями формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внут
 • Тип: Курсовая работа

  Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання

  Актуальними питаннями сьогодення є питання естетичного виховання і розвитку естетичної культури підростаючого покоління Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості У зв`язку з цим важливого значення набуває осмислення конкретних питань естетичного виховання і естетичної діяльності та базових теоретичних засад формування естетичної культури особистості
 • Тип: Курсовая работа

  Естетичне виховання особистості

  Ми живемо в неспокійному світі відчудження людини від своєї суті, відчудження від духовних джерел, які легко руйнуються без поденного їх плекання Щоб не загубити ці духовні джерела, потрібно припинити зниження моралі, втрату життєвих цінностей Суттєву роль у процесі духовного збагачення особистості можуть допомогти естетичні начала, які допомагають відтворенню та трансляції естетичної культури, в усі різноманітності світових зразків сприяють вихованню творчої особистості
 • Тип: Реферат

  Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.)

  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор РОСТОВСЬКИЙ Олександр Якович, Ніжинський державний університет Імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії; кандидат педагогічних наук, доцент КУХТА Марія Іванівна, Ужгородський національний університет, доцент кафедри педагогіки та психології
 • Тип: Курсовая работа

  Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови

  Характерною рисою сучасної шкільної освіти є спрямованість її змістовно-цільових аспектів у бік гуманізації, яка означає глибокі якісні перетворення в стратегії і тактиці навчання з урахуванням перш за все особистісного чинника Основна увага зосереджена на створенні сприятливої обстановки для кожної дитини, її вихованні як вільної, цілісної особистості, здатної до самостійного вибору цінностей, самовизначення в світі культури В умовах, що склалися, актуальним стає формування у школяра естетичної культури, що забезпечує ціннісне відношення до навколишнього світу, емоційно-образне збагнення реа
 • Тип: Курсовая работа

  Естетичне виховання школярів

  У сучасній ситуації корінних трансформацій суспільства відбувається якісне перетворення сталих форм політичного й економічного життя Поряд з цими змінами стрімко трансформується свідомість і світогляд людей Не піддається сумніву той факт, що зміни в політичній і економічній сферах зумовили активну переоцінку цінностей та переорієнтованість на принцип корисності, викликали ситуацію духовної кризи і моральнісної деградації сучасного суспільства Це з необхідною гостротою підіймає питання про пошуки адекватних форм регулювання моральнісної поведінки та практичної діяльності людей
 • Тип: Реферат

  Естетичний світ педагога

  Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому, знаходиться в кризовому стані Вони переживають затяжний «культурний шок», як означив подібний стан суспільства Е Тоффлер Шок (сукупність загрозливих ознак), спричинений розривом з традиційними цінностями та заклопотаністю постійного вибору в умовах соціокультурних інновацій1 Нове суспільство в особі влади ще не запропонувало педагогу такого належного та бажаного, яке б співвідносилося з значущим
 • Тип: Контрольная работа

  Етап узагальнення та апробації результатів дослідження

  Наукові дослідження – це вивчення явищ та процесів, аналіз впливу на них різноманітних факторів, вивчення взаємодій між явищами з метою отримання доказаних та корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом
 • Тип: Реферат

  Етапи художньо-конструкторської діяльності старшокласників

  Досвід показує, що для ефективної підготовки старшокласників до художньо-конструкторської діяльності остання повинна будуватися за типом професійної діяльності художника-конструктора Тому вчителі трудового навчання, організатори технічної творчості, наставники повинні досконало володіти системою понять, теоретичних положень, якими оперує дизайнер, і системою дій, послідовних процедур, етапів, які передбачені методикою художнього конструювання
 • Тип: Дипломная работа

  Етико-правове виховання молодших школярів

  Сучасна кризова ситуація в суспільстві не сприяє формуванню сприятливого правового і морального середовища для виховання молоді Неблагополучне соціальне оточення, важкі економічні умови, недоліки в організації виховання в різних освітньо-виховних системах негативно впливають на виховання підростаючого покоління Швидко зростає кількість молоді з неповною середньою освітою, безробітних, з грубими порушеннями суспільного порядку Спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності, наркоманії
 • Тип: Реферат

  Етнокультура як механізм адаптації індивіда до навколишнього середовища

  Фахівець з еколого-біосферних проблем сучасності академік М М Мойсеєв впевнений, що освіта зможе забезпечити виконання екологічного імперативу, створивши нові технології виховання особистості, а вчитель стане центральною фігурою в суспільстві Робота педагога буде своєрідним тестом на отримання права відповідальності за долі інших людей
 • Тип: Реферат

  Ефективність використання інноваційних тренажерів локально направленої дії в масовій фізичній культурі

  Актуальність Найважливіший чинник, що визначає життя нового тисячоліття, – боротьба за здоров'я в умовах екології, яка все погіршується, постійного стресу, гіподинамії Здоровий спосіб життя немислимий без активних занять фізичними вправами
 • Тип: Курсовая работа

  Ефективність використання сучасних освітніх технологій в практичній роботі вчителя

  Актуальність У національній доктрині розвитку освіти (2002 р ) вказується на необхідність забезпечення прискореного, випереджального розвитку освіти, а також створення умов для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості впродовж життя Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети - розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства Нині актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості Використ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 412