Работы в категории Педагогика, страница 70, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Екологічне виховання в школі

  Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи На сучасному етапі питання традиційної взаємодії її з людиною виросли в глобальну екологічну проблему Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до природи, вони знищать себе А для цього треба виховувати екологічну культуру і відповідальність І починати екологічне виховання, на мою думку, треба з молодшого шкільного віку, оскільки в цей час придбані знання можуть надалі перетворитися в міцні переконання
 • Тип: Реферат

  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

  Захист відбудеться “25” березня 2008 р о 16 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 454 01 в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України за адресою: 04060, м Київ, вул М Берлинського, 9
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічне виховання засобами народознавства

  На початку 21 століття, як ніколи дотепер, перед усією людською спільнотою гостро постали проблеми екологічної безпеки на планеті, пошуку науково обґрунтованої стратегії системи відносин «людина - суспільство - природа», актуалізації екологічної політики для запобігання порушенню етичних норм ставлення до природи, деградації глобального навколишнього середовища, глобальній екологічній катастрофі Для України ці проблеми є особливо актуальними
 • Тип: Курсовая работа

  Екологічне виховання при формуванні сучасних знань про проблему пестицидів в Україні

  Актуальність На попередніх етапах розвитку людства, коли інтенсивність негативного впливу на природу не перевищувала її можливостей до само відтворення, екологічні проблеми не ставали перед людством з такою гостротою
 • Тип: Реферат

  Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

  Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Кисельов Микола Миколайович, Інститут філософії ім Г C Сковороди НАН України, провідний науковий співробітник відділу філософських проблем природознавства та екології;
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання

  Екологія – це новий образ мислення Якби кожна людина за мить до того, як викинути сміття у лісі, чи вилити у річку відходи, замислилась про наслідки своїх дій, то кожна б почувала себе відповідальною за підтримання гарної якості довкілля та усвідомила, що екологічний вибір – це головним чином, вибір політичний Якби ми всі були громадянами у повному розумінні цього слова, то можна було б з деякою певністю дивитись у майбутнє Нашій матеріалістичній цивілізації необхідна нова ідеологія Чому б екології, як новому мисленню, не стати одним із догматів сучасного гуманізму
 • Тип: Курсовая работа

  Економічне виховання молодших школярів

  В умовах кардинальних змін у соціально-політичному та економічному житті України виникла гостра необхідність реформування світогляду людей, орієнтирів та критеріїв оцінки життя і подальшого його забезпечення Цілком природно (і це мають, перш за все, зрозуміти всі громадяни, особливо молоде покоління), що без стійкого переконання саме у самостійному забезпеченні свого кращого, більш цивілізованого буття, без особистої відповідальності кожного члена суспільства за долю незалежної, суверенної України, а, значить, і свою, швидких, бажаних позитивних змін у нас не відбудеться І тут лукавити, замов
 • Тип: Дипломная работа

  Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

  Від якості та осучаснення змісту економічного виховання молодого покоління громадян України значною, якщо не вирішальною, мірою залежить і успіх започаткованих економічних реформ і, врешті-решт, добробут народу в цілому Вивести економіку країни з кризового стану, оволодіти новим господарчим мисленням, а отже зрушити вперед справу удосконалення нашого суспільства на шляху демократії може лише економічно підготовлена людина Необхідність реформування системи економічного навчання зростає із прискоренням темпів економічних перетворень, із насиченням української економіки тими інституціями, без як
 • Тип: Курсовая работа

  Експериментальне дослідження активізації розумової діяльності дітей в процесі ознайомлення з природою

  Формування екологічної свідомості - найважливіше завдання дошкільної установи в даний час Зараз дуже багато екологічних проблем І не тільки в Україні, але і у всьому світі Проблема взаємозв'язку людини з природою не нова, вона мала місце завжди Але зараз, в даний час, екологічна проблема взаємодії людини і природи, а також взаємодії людського суспільства на навколишнє середовище стала дуже гострою і прийняла величезні масштаби Планету може врятувати лише діяльність людей, що здійснюється на основі глибокого розуміння законів природи, облік численних взаємодій в природних співтовариствах, усві
 • Тип: Курсовая работа

  Експериментальне дослідження екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку

  “Гадаємо, - писав В Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо ” Екологічні проблеми, що особливо загострились в останні десятиріччя, викликають стурбованість і тривогу чесних людей Землі Рішенням міжнародного Стокгольмського форуму з 1972 року в календарі з'явився особливий день Дата 5 червня закликає людство загалом і кожного зокрема зробити все, щоб зберегти дивосвіт кольорів
 • Тип: Курсовая работа

  Експериментальне дослідження математичного виховання дітей дошкільного віку

  Нові суспільно-економічні відносини в Україні викликали появу суперечності між соціальним замовленням на творчу, самореалізуючу особистість і можливостями донині існуючої системи освіти реально виконати це замовлення У зв’язку з цим наша освіта переживає нині складний і водночас цікавий період реформування Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначає
 • Тип: Курсовая работа

  Експериментальне дослідження проблеми використання іграшок у іграх дітей

  Відтворюючи реальні і уявні предмети, образи, іграшка служить цілям розумового, етичного, естетичного і фізичного виховання Іграшка допомагає дитині пізнавати навколишній світ, привчає його до цілеспрямованої, осмисленої діяльності, сприяє розвитку мислення, пам'яті, мови, емоцій Іграшка широко використовується в учбово-виховній роботі з дітьми, зокрема для розвитку дитячої, технічної і художньої творчості Типи, характер, зміст і оформлення іграшки визначаються конкретними виховними завданнями стосовно віку дітей з урахуванням їх розвитку і інтересів Як витвори декоративно-прикладного мистецт
 • Тип: Учебное пособие

  Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея

  Виявлена Ерстедом 1820 року дія електричного струму на магнітну стрілку показала, що електричні та магнітні явища, які вважалися до цього ізольованими, взаємозалежні Однак дослід Ерстеда показав тільки один бік цього зв'язку — породження магнітного поля електричним струмом Англійський фізик Майкл Фарадей, довідавшись про досліди Ерстеда, узявся до пошуків зв'язку магнітних явищ із електричними Пошуки Фарадея тривали від 1821 до 1831 р Він виявив неабияку винахідливість, наполегливість і завзятість, поки, нарешті, не одержав електричний струм за допомогою магнітного поля
 • Тип: Курсовая работа

  Елементи народознавства при вивченні ботаніки

  Основним принципом народознавчої науки, безперечно, є народність У принципі народності виховання конкретизується розуміння суспільної зумовленості психічного розвитку нових поколінь На наш погляд, тільки народне виховання, що відбиває психологічні, соціально-економічні, ідеологічні і культурні особливості народу, його життя і прагнення, може мати справжню розвивальну силу
 • Тип: Курсовая работа

  Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя

  Актуальність теми дослідження В останнє десятиліття спостерігається значне зростання інтересу вчених і громадськості до проблем невербальної комунікації, до тих невловимих способів, за допомогою яких люди передають свої почуття Зазвичай люди не зважуються виражати свої почуття відкрито (у мові), тому найчастіше вони виражають їх у менш явних і розпізнаваних формах Прикладами цього є легкі зміни мови, такі як описані Фрейдом застереження, голосові характеристики мови, такі як сарказм, і всілякі пози, рухи й жести
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 412