Работы в категории Педагогика, страница 68, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Домашняя учебная работа по английскому языку в начальной школе как условие развития навыков самообразовательной деятельности

  Актуальность проблемы, находящейся в центре данного исследования, обусловлена тем, что современное образование настоятельно требует познавательной самостоятельности учеников, которая формируется, прежде всего, в их самостоятельной работе Роль данного вида работы в последнее время значительно выросла
 • Тип: Реферат

  Домашняя учебная работа учащегося

  Сущность домашней учебной работы учащихся и ее роль в овладении знаниями Специальные исследо­вания показывают, что проблема повышения эффектив­ности обучения может быть успешно решена только при условии, если высокое качество урочных занятий будет подкрепляться хорошо организованной домашней работой учащихся Между тем в периодической печати появляются публикации, в которых рассказывается о якобы передовом опыте отдельных учителей, осуществ­ляющих обучение без домашних заданий, и ставится воп­рос об их отмене, поскольку они, по их мнению, не при­носят никакой пользы и только перегружают школьн
 • Тип: Учебное пособие

  Дополнительные средства оформления текстов (разработка урока, 11 класс)

  Урок проводится в виде имитационной деловой игры На занятии имитируется деятельность редакционно-издательской фирмы: деловое совещание, обучение сотрудников новым приемам работы для обеспечения конкурентоспособности продукции и выпуск газеты В дальнейшем описании хода урока будет использоваться соответствующая терминология
 • Тип: Учебное пособие

  Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

  В кожній дитині я бачу Людину, вірю в неї, в її розум, добре серце, безкорисливість і неповторність, тому до кожної дитини намагаюсь знайти індивідуальний підхід, стати не просто вчителем, а й товаришем
 • Тип: Курсовая работа

  Досвід роботи вчителя фізкультури

  Про незадовільне використання школою можливостей цього предмета свідчить хоча б те, що лише 2 % випускників прилучаються до фізичного самовдосконалення Інтерес дітей до уроків фізичної культури помітно знижується, починаючи з шостого—сьомого класів Причини та кого становища — у відсутності зацікавленого ставлення до фізичної культури з боку більшості керівників шкіл, учителів-предметників, батьків
 • Тип: Дипломная работа

  Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова

  Особливо корисно знайомити людей з вирощуванням квітів в дитинстві, коли знання впливають якнайбільше на світогляд та звички людини і залишаються в ній назавжди Вирощування однорічних декоративних квітів процес відносно швидкий і зрозумілий в своїй простій технології: “посіяли насіння і через кілька тижнів розквітають квіти” Тому знайомство дітей з вирощуванням рослин, мабуть слід починати саме з вирощування однорічних клумбових квітів, щоб згодом доповнити його багаторічними і деревними рослинами [45]
 • Тип: Реферат

  Дослідження управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

  Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення умов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців в межах європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європейському ринку праці
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження, обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності методики формування естетичних оцінок та естетичної вихованості учнів середнього шкільного віку

  На сучасному етапі розвитку Української держави та вдосконалення системи освіти та виховання в загальноосвітніх шкільних закладах естетичне виховання школярів є досить актуальним питанням Зокрема, в Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст ) [2] визначені такі основні шляхи реформування змісту загальноосвітньої підготовки, як: «забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями й знаннями в галузях мистецтв, формування художньо-естетичної культури, прилучення до літератури, музики, образотворчого мистецтва, до надбань народної творчості, до здобутків українсь
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

  Основне призначення загальноосвітніх закладів нового типу створити оптимальні умови для широкої загальноосвітньої підготовки учнів, їх всебічного розвитку Метою діяльності шкіл є надання необхідної інтелектуальної допомоги учням щодо розвитку їхніх творчих здібностей, інтелектуальних запитів
 • Тип: Контрольная работа

  Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

  Опитування як вид дослідження розбивається на два великі різновиди — анкетування і інтерв'ю Анкетування — форма організації тексту у питаннях та відповідях Інтерв'ю — по наперед розробленому плану бесіда, що припускає прямий контакт інтерв'юєра з респондентом, в ході якої інтерв'юєр фіксує його відповіді
 • Тип: Курсовая работа

  Достижение уровня образовательного стандарта при обучении химии учащихся с плохо выраженными познавательными потребностями

  Стандарт образования отражает обязательный минимум содержания образования, который разрабатывается с учетом основных современных тенденций развития науки, а также многолетнего опыта преподавания предмета в средней школе В структурном отношении обязательный минимум содержания не может рассматриваться как конкретный курс химии Вместе с тем совокупность включенных в него элементов знаний должна составлять инвариантное ядро содержания любых вариативных программ и учебников по химии, которые могут отличаться друг от друга по широте и глубине раскрытия учебного материала
 • Тип: Курсовая работа

  Досуги как средство закрепления и совершенствования двигательных умений и навыков детей старшего дошкольного возраста, имеющих отклонение в развитии

  Одним из основных условий и показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является своевременное и разностороннее развитие его движений Движения совершенствуют функции центральной нервной системы При движениях интенсивнее протекают физиологические процессы, что ведет к улучшению работы всех внутренних органов и систем Несовершенное развитие движений оказывает пагубное влияние на ребенка и создает трудности для его полноценного развития в более старшем возрасте Большое влияние оказывают движения на развитие речи детей
 • Тип: Курсовая работа

  Древесные и кустарниковые растения как объект лабораторных работ по общей биологии

  Деревья, кустарники и цветы украшают нашу жизнь, радуют, возвышают, облагораживают человека делают его более воспитанным к красотам природы, музыке, стихам, живописи, очищают воздух, обогащают его кислородом
 • Тип: Статья

  Друге народження педології

  Невідкладне завдання У пошуках найсприятливіших умов для розвитку дитячої індивідуальності радянська педагогічна наука (в тому числі дитяча й педагогічна психологія) все частіше звертається до тих сторінок своєї порівняно недавньої історії, що пов'язані з так званою педологією (гр раіdos - дитина + logos - поняття, учіння) Такий інтерес є цілком закономірним З одного боку, діалектико-матеріалістичний принцип історизму завжди був і залишається нашим провідним методологічним дороговказом З другого, педологія у 20-х - першій половині 30-х років намагалася розв'язати саме ті проблеми, які впритул
 • Тип: Реферат

  Духовно-нравственное воспитание в семье

  Когда речь заходит о воспитании, педагогике, то сталкиваешься с таким фактом: большинство людей считает себя в этой области крупными специалистами Им кажется, что их личный, субъективный опыт для этого вполне достаточен, хотя в лучшем случае они прочитали лишь несколько популярных педагогических брошюр
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 412