Работы в категории Педагогика, страница 66, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Дистанционное обучение по курсу "История"

  Дистанционное обучение уже вполне серьезно заявляет о себе как новый, самый современный и перспективный вид образовательного процесса В этом легко убедиться, посетив одни из компьютерных салонов или просмотрев одно из изданий периодической печати, популяризирующее, наряду с аппаратными средствами и сетью "Internet", мультимедиа продукцию Так, беглый анализ публикаций в журналах "Домашний компьютер" и "Мир ПК", а также прайс-листов крупных фирм-распространителей компьютерных программ, проведенный нами, показал, что число образовательных программ составляет примерн
 • Тип: Реферат

  Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

  Так называют дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования В мире на нее сделана огромная ставка Почему? Результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере сегодня концентрируются в инфосфере Наступила эра информатики Переживаемую фазу ее развития можно характеризовать как телекоммуникационную Эта фаза общения, фаза трансфера информации и знаний Обучение и работа сегодня - синонимы: профессиональные знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование –это и есть открытое образование! Мировая телекоммуникационна
 • Тип: Реферат

  Дистанционное обучение: понятие и значение

  Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения
 • Тип: Учебное пособие

  Дистанционные технологии в образовании

  Эта глава рассматривает образование с точки зрения характерных для него основных коммуникационных функций Затем мы проследим, каким образом в аудитории осуществляются эти функции и как информационные технологии могут быть здесь использованы для улучшения работы
 • Тип: Реферат

  Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

  Дошкільна освітня установа – перша і найвідповідальніша ланка в загальній системі народної освіти Оволодіння рідною мовою є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві, що обуславливает особливу актуальність вибраної теми Саме дошкільне дитинство особливо сенситивно до засвоєння мови Тому процес мовного розвитку розглядається в сучасній дошкільній освіті, як загальна основа виховання і навчання дітей
 • Тип: Реферат

  Дитячі та юнацькі організації в Україні

  «Для того, щоб перетворити загальнолюдську природу так, щоб вона набула підготовки і навиків у певній галузі праці, стала розвиненою і специфічною робочою силою, потрібна певна освіта, але перш за все виховання» - писав К Маркс Отже, виховання - це одне із невід'ємних соціальний явищ Воно властиве тільки людям, належить, за словами К Маркса, до сфери практичних соціальних відносин, ставить собою одну з галузей суспільно-необхідної діяльності Основним призначенням виховання є забезпечення життєвої наступності між старшими і молодшим поколінням Головне в цій наступності - засвоєння і дальший ро
 • Тип: Реферат

  Диференціація навчання на всіх етапах уроку

  Головний принцип учительських дій „Не нашкодь дитині!” Особливо виразно це має виявлятись у здійсненні індивідуального підходу до всіх дітей незалежно від здібностей У шкільній практиці індивідуальний підхід найчастіше знаходять вияв у врахуванні типових особливостей учнів Тому індивідуалізація в умовах класно-урочної системи переважно здійснюється через групові диференційовані завдання з включенням на окремих етапах індивідуальних
 • Тип: Реферат

  Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

  Захист відбудеться “14” березня 2008 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64 053 04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г С  Сковороди (61002, м  Харків, вул  Артема, 29, ауд 216)
 • Тип: Реферат

  Диференційований підхід в опрацюванні простих задач

  Вміння розв'язувати задачі вчені визначають як складне, яке включає в себе ряд простих, часткових, а саме: вміння проводити первинний аналіз тексту (уявляти задачну ситуацію), виділяти умову й вимогу, відомі й невідомі, шукану величини, конструюю вати простіші моделі задачної ситуації, активізувати необхідні для розв'язання теоретичні знання, перекладати залежність між даними, даними і шуканими величинами з мови словесної на математичну та ін Формувати вміння розв’язувати прості задачі на розкриття конкретного змісту арифметичних дій необхідно поступово і систематично
 • Тип: Курсовая работа

  Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи

  Ідея диференційованого підходу до учнів у процесі навчання належить до вічних проблем школи і є найважливішим із загально-дидактичних принципів, необхідність реалізації якого в шкільній практиці зумовлена тим, що забезпечити формування особистості дитини, засвоєння нею знань з усіх навчальних дисциплін та вироблення в неї практичних умінь і навичок, розвиток її здібностей та обдарувань можна лише шляхом індивідуалізації навчання Особливого значення набуває індивідуалізація навчально-виховного процесу в початковій школі, бо остання є фундаментом на якому будується подальше навчання та вихованн
 • Тип: Дипломная работа

  Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

  Проектом Державного стандарту загальної середньої освіти передбачається диференційоване навчання учнів початкових класів, а за мету курсу математики ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з математики, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним належного рівня знань, умінь і навичок
 • Тип: Курсовая работа

  Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и дислалии

  С каждым годом логопедическая наука развивается и вносит различные коррективы в методики, документацию и т д Но, тем не менее, опыт авторов прошлых столетий остается неизменным, являясь базой для развития данной науки в целом
 • Тип: Реферат

  Дифференциация обучения как условие развития одаренных детей

  В моду входят не только фасоны платьев но и те или иные слова или идеи… Сегодня модной стала модной проблема детской одаренности Везде и всюду ищут таланты развивают таланты создают фонды для помощи талантам Но это сейчас А долгое время одаренных по сути дела в нашей стране не существовало Провозглашался ханжеский лозунг «Неспособных детей нет!» Все объявлялись одаренными А раз все дети одарены от природы в равной степени то надо ли заниматься талантами разрабатывать для них особые методы обучения и воспитания готовить учителей…
 • Тип: Курсовая работа

  Дифференцированное обучение как средство повышения эффективности урока

  Бесспорно, что в реальном процессе обучения знания усваиваются индивидуально каждым учеником и процесс усвоения знаний может быть не одинаков у детей разных групп и классов Поэтому организация дифференцированного обучения детей обеспечивает возможность понимания учебного материала каждым учеником
 • Тип: Контрольная работа

  Дифференцированный подход в обучении и воспитании

  Дифференцированный подход в обучении и воспитании, - один из способов решения педагогических задач с учётом социально-психологических особенностей групп воспитания, которые существуют в сообществе детей как его структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным индивидуальным, личностным качествам учащихся Дифференцированный подход занимает промежуточное положение между фронтальной воспитательной работой со всем коллективом и индивидуальной работой с каждым учащимся Дифференцированный подход облегчает воспитательную деятельность педагога, т к позволяет определять сод
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 412