Работы в категории Педагогика, страница 64, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Статья

  Дидактична гра як засіб умотивування навчальної діяльності молодших школярів на уроках іноземних мов

  Відомо, що у навчальній діяльності дітей особливе місце посідає мотивація За свідченням учених мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які пробуджують у людини прагнення займатись певним видом діяльності, спрямовують цю діяльність, орієнтують особистість на досягнення певних цілей (Л І Божович, О А Гузенко, А Г Ковальов, О В Малихіна, О Я Савченко та ін )
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь і навичок

  В умовах переходу загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, домінування компетентнісного підходу в освіті, змінюється розуміння призначення кожного її ступеня, у тому числі й початкової ланки освіти Серед пріоритетних функцій школи першого ступеня визнано загальнонавчальні та розвивальні, а одним із найважливіших її завдань – формування у молодших школярів розгорнутої навчальної діяльності (уміння вчитися)
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактична гра як метод навчання математики в початкових класах

  На сучасному етапі розвитку нашого суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини Важливою складовою частиною цього завдання є боротьба за високу якість знань і вмінь учнів, формування в них навичок самостійної розумової праці
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактична розробка теми "Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність"

  Наше життя у сучасному вирі подій є досить швидкоплинним і кожній людині доводить так чи інакше пристосовуватись до існуючих зовнішніх факторів, вміти не тільки виживати, але й повноцінно жити у соціумі, в існуючому суспільстві найпершим середовищем у якому виховується кожен індивід є його сім’я Саме тут закладається фундамент життя кожного з нас, формується наша індивідуальність і погляди на життя Наступною «інстанцією» формування особистості виступає школа, де кожен індивід має можливість не тільки навчитись співіснувати з іншими, такими ж як і він особистостями, а й здобути багаж необхідни
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактична сутність наступності в економічному вихованні учнів шкіл і студентів вищих педагогічних закладів

  Одним із першочергових завдань української педагогічної теорії та практики є визначення і науково-методичне забезпечення пріоритетних напрямків розвитку національної школи, що можливе за умови цілеспрямованого вдосконалення змісту шкільної освіти відповідно до соціально-економічних умов, які склалися в нашому суспільстві
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу

  Діяльність інженера-педагога пов'язана з постійною необхідністю знаходити рішення різних техніко-технологічних, організаційних, економічних, екологічних і навчально-виховних завдань, спрямованих на організацію й здійснення навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактичне спілкування

  У наш час у системі освіти відбувається гуманізація навчання і шкільного життя загалом Цей процес визначено як мету і стратегію діяльності школи Національна Доктрина розвитку освіти зазначає, що зміст освіти та організація н навчально-виховного процесу мають постійно оновлюватись «відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досліджень» У цьому ж документі сказано, що «мета державної політики, щодо розвитку освіти полягає в створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України»
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичний експеримент у трудовому навчанні

  Разом із спостереженням експеримент є важливим методом теоретико-пізнавальної діяльності людства Але, якщо спостереження є способом пізнання об’єктивного світу, що грунтується на безпосередньому сприйнятті речей та явищ за допомогою органів чуття і використовується головним чином для вивчення наявного досвіду, то експеримент передбачає втручання у навчально-виховний процес та перетворення умов, у яких відбувається виучуване явище
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Кравець 4 розряду" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Особливості конструювання двошовного рукава до пальто"

  У даній курсовій роботі відображається сучасний стан системи професійної підготовки робітників або спеціалістів (професійно-технічної системи освіти при підготовці кваліфікованих робітників, системи вищої освіти при підготовці молодших спеціалістів та бакалаврів) для легкої промисловості, її цілі та завдання щодо підготовки високопрофесійних і конкурентоздатних фахівців швейного та конструкторського профілю; шляхи реалізації поставлених завдань
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Оператор ПК" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Концентратори"

  Концентратор або хаб (жарг від англ Hub - центр діяльності) - мережевий пристрій, призначений для об'єднання кількох пристроїв Ethernet в спільний сегмент мережі Пристрої підключаються за допомогою витої пари, коаксіального кабелю чи оптоволокна Термін концентратор (хаб) застосуємо також до інших технологій передачі даних: USB, FireWire і др
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

  Підготовка висококваліфікованих фахівців за таким фахом дуже актуальна у наш час Тому що, прилади вимірювань знаходять широке застосування в науці і техніці, дозволяючи вимірювати різноманітні величини, вивчати різні фізичні явища, визначати режими роботи машин, контролювати і управляти виробничими процесами До цих приладів відносяться: амперметр, вольтметр, ватметр, лічильники і так далі, які використовують магнітну, теплову і механічну дію електричного струму
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"

  «Дидактичний проект підготовки фахівця «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз»
 • Тип: Реферат

  Дидаскология

  СДАЮ ГАРАЖ на севере Москвы на пересечении Коровинского шоссе и Ижорской улицы Металлический, 6x3 Охраняемый гаражный комплекс, ремзона, электричество, вода, рядом автосервис, остановки автобусов На продолжительный срок, $30 за месяц Возможна продажа
 • Тип: Дипломная работа

  Дидиктические принципы и методы преподавания ИЗО в начальных классах

  Процесс обучения достаточно сложное явление, и его нельзя представлять как простую передачу знаний учителем ученикам, которые этими знаниями ещё не обладают Здесь, естественно, возникают вопросы: «Чему учить?» и «Как учить?»
 • Тип: Дипломная работа

  Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

  Протягом всієї історії розвитку культури людина прагнула прикрасити своє життя, зробити гарними всі необхідні для неї речі – одяг, житло, посуд, засоби виробництва Прекрасне є могутнім джерелом морального розвитку, духовного багатства, фізичної досконалості Одним із найважливіших завдань вчителя трудового навчання – навчити дитину бачити в красі навколишнього світу, в красі людських стосунків духовне благородство, доброту, сердечність і на цій основі утверджувати прекрасне в самій собі, щоб у створювані цінності кожний учень вкладав свої кращі духовні якості, "опредмечував" себе в п
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 412