Работы в категории Педагогика, страница 63, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Дидактическое пространство начальной школы инновационного типа

  Исследования современных ученых (непосредственно Степанова В А , Лапина О В , Макаровской А П ) свидетельствуют, что современное состояние социума лишило человека психологического комфорта, обострило проблемы взрослых (безработица, невыплата заработной платы и множество других), нарушило гармонию поколений, размывая границы между добром и злом, между нравственным и безнравственным, как бы притупило чувство ответственности за детей, а отсюда – отчуждение от семьи и школы, ориентированность на сиюминутные потребности, снизилась природосообразная осторожность Школа – это камертон общества, она п
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

  Інтеграція України до європейського та світового співтовариства ставить нові вимоги до формування й розвитку творчої особистості, що є необхідною умовою досягнення успіху на цьому шляху Сьогодення вимагає перебудови, що стосується не лише методів і форм роботи, але й самого змісту викладання в новій школі: принципів, підходів до навчання та пізнання дійсності Учні старших класів загальноосвітніх шкіл повинні бути підготовлені до професійної діяльності в конкурентному середовищі, в якому кожна ситуація вимагає творчого підходу Природничі дисципліни дають можливість розвитку мисленнєвих операці
 • Тип: Реферат

  Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання

  Актуальність теми В умовах розбудови системи національної освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, її інтеграції у світовий освітній простір, особливо актуальною стає проблема відпрацювання нової концепції навчання, здатної суттєво поліпшити якість засвоєння знань та вмінь, а також об’єктивно їх оцінити
 • Тип: Реферат

  Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

  Актуальність дослідження Характерною ознакою сучасності є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, інформаційного етапу свого розвитку Інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатизації суспільства спрямована на реалізацію завдань підготовки нового покоління до продуктивної діяльності в сучасних умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактичні основи організації колективної учбової діяльності молодших школярів

  Зі вступом України в єдиний інформаційний простір постало питання вітчизняної освітньої галузі Реформування системи освіти – одне з найважливіших завдань нашого часу Інструментом реформування є інноваційна діяльність на всіх рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових елементів Освітянська реформа є серйозним дієвим чинником підвищення інноваційно-інтелектуального потенціалу країни Стратегічні орієнтири реформування освіти в Україні окреслено в Національній доктрині, Концепції розвитку загальної середньої освіти, вищої освіти, законах про інноваційну та інтелектуальну діял
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти

  Педагогіка – це наука, що вивчає закономірності, принципи, форми і методи процесу виховання і навчання людини Педагогіка як наука розвивається у безпосередньому зв’язку з іншими науками: філософією, соціологією, психологією, етикою, естетикою тощо
 • Тип: Реферат

  Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

  Захист відбудеться 12 грудня 2008 року о 1330 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20 051 01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: вул Шевченка, 79, м Івано-Франківськ, 76025, конференц-зала Будинку вчених
 • Тип: Реферат

  Дидактичні основи процесу навчання

  Нині відчувається потреба в створенні не тільки нових типів навчальних закладів (гімназій, ліцеїв та ін ), а й новітньої освітньої системи як сукупності довершених технологій, що і є ведучі проблеми сучасної дидактики Наставши годину оновлення психолого-педагогічного змісту діяльності освітніх закладів України відповідно до нового соціального замовлення Трансформація традиційної освіти в особистісно-орієнтовану залежить від гуманістичної спрямованості педагогів, потребує відповідних змін не лише в змісті освіти (зміна навчальних планів, програм, підручників), а й у самій технології освітнього
 • Тип: Курсовая работа

  Дидактичні умови ефективного використання дидактичних ігор на уроках української мови

  Оволодіння учнями середніх загальноосвітніх шкіл ґрунтовними знаннями, необхідними уміннями й навичками виступає однією з найважливіших проблем у сучасній освіті Розв’язання цієї проблеми неможливе без удосконалення технологій навчання, а, отже, й методів навчання Сьогодні у педагогіці активізувався пошук адекватних цьому форм і методів роботи в навчальній діяльності Серед них вирізняється ігрова діяльність, яка для дитини є нагальною потребою, а для педагога – способом реалізації різноманітних завдань навчально-виховного процесу
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

  Навчання – двосторонній процес Воно включає викладання – діяльність учителя, який керує процесами сприймання, розуміння і запам'ятання учнями навчального матеріалу, і учіння – діяльність учнів, які сприймають навчальний матеріал, осмислюють і запам'ятовують його, навчаються застосовувати набуті знання на практиці
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

  Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи Саме поняття “домашня самостійна робота” буде основним в нашій дипломній роботі, темою якої є “Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах” Тема дипломної роботи є досить актуальною, потребує вивчення і до
 • Тип: Реферат

  Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

  Успішність процесу навчання, ефективність використання в ньому сучасних методів навчання значною мірою залежать від матеріальних передумов Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними дидактичними функціями Слово вчителя — найістотніший засіб навчання За допомогою слова вчитель організовує засвоєння знань учнями, формування в них практичних умінь і навичок Викладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до міркувань, обгрунтувань, роздумів над ним Підручник як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам'яті, повторення та закріплення знань, здобутих на
 • Тип: Дипломная работа

  Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

  Основним формам та методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи вчителя і школи, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів І не дивлячись на це, проблема як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів навчання і
 • Тип: Учебное пособие

  Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів

  Зміст гри: клас ділиться на дві команди Для кожної з них учитель пише на дошці десять знаків транскрипції, які повинні бути однаковими для обох команд, але написані у різній послідовності З кожної команди учитель викликає по одному учню і називає у швидкому темпі звуки Завдання учнів – обвести відповідні знаки транскрипції Команда, представник якої повністю виконав це завдання, зараховується очко Потім учитель пише на дошці інші знаки транскрипції, і гра продовжується Перемагає команда, яка отримує найбільшу кількість очок
 • Тип: Реферат

  Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів

  Актуальність теми Одним із важливих кроків до реформування і модернізації системи іншомовної освіти в Україні стало навчання іноземної мови у початковій школі У зв’язку з цим виникла необхідність в оновленні змісту і цілей навчання цього предмета, в розробленні нових стандартів, навчальних планів, програм, сучасних комунікативно орієнтованих підручників, переходу в навчанні від традиційного накопичення знань до вмотивованого засвоєння навчальної інформації та вмінь реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності Іншим аспектом успішної реалізації зазначених процесів є потреба у перегляді
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 412