Работы в категории Педагогика, страница 54, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Статья

  Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи

  Постановка проблеми Допрофільна підготовка учнів 8–9-х класів, на думку більшості вітчизняних і зарубіжних дослідників, успішно дозволяє забезпечити школярам педагогічну, психологічну, інформаційну й організаційну підтримку у виборі профілю навчання Однак, сьогодні існує потреба у визначенні й обґрунтуванні засобів, які дозволили б ефективніше організувати її реалізацію в основній школі, відповідали б сучасним реаліям життя, інтересам і потребам нинішніх учнів, сприяли б створенню умов для усвідомленого попереднього самовизначення у відношенні профілюючого напряму особистої діяльності школярі
 • Тип: Реферат

  Діти–індиго та особливості їх виховання

  Однією з причин кризи сучасної освіти є поява у нашому житті дітей, поведінка яких докорінним чином відрізняється від стандартизованої, прийнятої у педагогіці типової поведінки дитини-дошкільника чи першокласника Проблема взаємостосунків дитини і таких соціальних інституцій, як дошкільний навчальний заклад чи початкова школа, є настільки важливою, що вирішення її може стати наріжним каменем у побудові нової системи освіти Проте для цього необхідно з’ясувати, які особистісні риси характеризують сучасних дітей і на яких засадах має будуватись навчальна взаємодія дорослого з малюком
 • Тип: Учебное пособие

  Діяльнісна теорія навчання

  Змінюється час, змінюються діти, змінюється оцінювання їх знань Ці зміни вимагають від вчителя знання нових підходів до викладання фізики Вибір широкий Не відкидаючи старого досвіду повністю і впроваджуючи інноваційні технології я намагаюсь зробити свої уроки для учнів ще більш цікавими, пізнавальними, радісними
 • Тип: Реферат

  Діяльність викладача в процесі навчання

  Центральною фігурою процесу навчання є викладач, який виступає організатором усієї пізнавальної діяльності студентів Головним учасником і суб'єктом процесу навчання визначається студент, заради якого створюється процес, у якому він виступає в суб'єкт-об'єктивні відносини з викладачем і довкіллям
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність дошкільника

  Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте не всі подразники вона відображає однаково чітко Захоплений своєю працею, робітник не помічає, що довкола нього відбувається, хоч на виробничій ділянці вирує життя: метушаться люди, гуркочуть механізми З того, що залишається в полі його зору, одне сприймається чітко, а інше відступає на задній план і тільки в міру потреби включається в зону ясного бачення
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

  Сфера вільного часу являє собою унікальну й неповторну галузь культурно-дозвіллєвої діяльності, що відрізняється як широкою розмаїтістю зв’язків з дійсністю, так і особливою складністю відносин компонентів своєї внутрішньої структури Індивідуальний і колективний характер спілкування в процесі діяльності, що визначає необхідність глибоких особистісних контактів фахівця й суб’єкта, формує узагальнене уявлення про унікальність діяльності фахівця сфери дозвілля [2; 102]
 • Тип: Курсовая работа

  Двигательная активность

  Эффективность учебного процесса во многом определяется степенью учета психологических и физиологических особенностей ребенка Еще К Д Ушинский писал: "Изучение педагогики предполагает уже некоторое предварительное знакомство с устройством и законами жизни и развития Человеческого организма, изучение педагогики предполагает уже некоторое предварительное знакомство с физиологией и психологией Без этого сколько-нибудь рациональное преподавание педагогики невозможно" При этом К Д Ушинский подчеркивал, что конкретные практические рекомендации педагогами должны "выводиться из обширног
 • Тип: Реферат

  Движущие силы и логика воспитательного процесса

  Воспитание – это для всех времён и всех народов важнейшее явление духовной жизни общества Без воспитания немыслима духовная жизнь общества, ибо его назначение передача накопленных знаний и житейского опыта от поколения к поколению Оно появлялось с возникновением человеческого общества, с ним вместе и развивается: изменяются цели воспитания, его содержание и средства, методы и педагогические приёмы… в зависимости от типа культуры
 • Тип: Реферат

  Девиантное материнство в современном родительстве

  В последние десятилетия в нашей стране наблюдается тенденция к такому социальному явлению, как отказ матери от ребенка Что же нарушает естественное формирование готовности к материнству? Исследователи указывают на ряд факторов, предполагающие к этому Одним из малоизученных аспектов проблемы является обнаруженный в начале века феномен искаженного восприятия матерью своего нежеланного ребенка В следующем это наблюдалось у женщины с послеродовой депрессией
 • Тип: Дипломная работа

  Девиантное поведение несовершеннолетних подростков: гендерные аспекты

  Актуальность темы исследования Психологические исследования молодежных проблем в современных условиях реформирования социальной жизни общества постепенно преобразуются из собственно академических вопросов научного познания в неотъемлемую составляющую практического освоения социальной действительности Важными в этих обстоятельствах представляются гендерные аспекты социализации молодого поколения, поскольку, с одной стороны, они теоретически малоисследованны, а с другой стороны приобретают все большую значимость в формировании сознания и поведения современной молодежи Особенно это характерно дл
 • Тип: Контрольная работа

  Дежурства как форма овладения дошкольников трудовыми навыками

  Трудовое воспитание подрастающего поколения - дело огромной государственной важности Такие качества личности, как трудолюбие, уважение к труду и людям труда, стремление приносить пользу обществу, необходимо воспитывать у ребенка с детства
 • Тип: Курсовая работа

  Дезадаптация школьников

  С этим понятием связывают отклонения в учебной деятельности – затруднение в учебе, конфликты с одноклассниками и т д Эти отклонения могут быть у психически здоровых детей или у детей с разными нервно-психическими расстройствами, а также распространяются на детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны олигофренией, органическими расстройствами, физическими дефектами Школьная дезадаптация – это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности,
 • Тип: Курсовая работа

  Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

  Незамінним засобом впливу на фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток особистості школяра є продумана і цілеспрямована організація виховної роботи у поза навчальний час, таку роботу називають позакласною та позашкільною
 • Тип: Реферат

  Декоративно-прикладное искусство в детском саду

  Декоративное искусство прошло огромный путь развития — от элементарных украшений первобытными людьми различных орудий, глиняной посуды, одежды до сложного комплекса многочисленных изделий в современном интерьере, городе Развитие это шло в нескольких направлениях, или срезах Одним из них выступает жанровое развитие декоративного искусства Декоративное творчество захватывает в свою орбиту постепенно все более широкий круг объектов окружения и сегодня стало едва ли не универсальным Новые жанры возникали и возникают в нем не только при втягивании в сферу декоративного творчества новых явлений, нап
 • Тип: Курсовая работа

  Декоративно-прикладное искусство в работе с детьми старшего дошкольного возраста

  Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью народной культуры В условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания интерес к народной культуре как корневой системе, питающей современное воспитание подрастающих поколений и способствующий его духовному оздоровлению представляется вполне закономерным Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа, хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 412