Работы в категории Педагогика, страница 51, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

  З давніх-давен в Україні будь-які зібрання дітей супроводжувалися ігровою діяльністю Змагалися у стрільбі з луків, метанні сніжок, катанні на санчатах, лижах, ковзанах Народна виховна мудрість емпірично передбачала розв'язання важливих технологічних завдань формування особистості дитини Зокрема, засобами народної гри виводили маленьку людину з її реального побутового повсякденного життя, запобігали складанню стереотипів сумніву й недовіри до своїх сил Через гру дитині надавалася змога заявити оточенню про свій позитивний потенціал Саме у грі активізували рухливість, розвивали процеси мислення
 • Тип: Курсовая работа

  Гра як метод виховання

  Складність використання гри у навчанні пов’язана з її особливостями (двопланова поведінка, відсутність персональної відповідальності кожного за результати дій, спрощене уявлення про реальність), що потребує від учня зусиль для входження у гру Потрібно, щоб учні були орієнтовані на результати гри
 • Тип: Курсовая работа

  Гра як метод виховання молодших школярів

  У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції З розвитком суспільства, нагромадження знань, засобів матеріальної і духовної культури, прискорення темпів життя, гра поступово втрачала свою навчальну функцію Вона починає вважатися не серйозним заняттям, стає переважно привілеєм дітей із заможних класів, обслуговує лише дозвілля У школі з її традиційним бажанням уникати будь - якої стихійності, з поглядами на д
 • Тип: Курсовая работа

  Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

  Питання про те "Як навчати?" особливо актуальне нині, оскільки школа повинна готувати своїх випускників до життя, до досягнення успіхів в ній, до правильної поведінки в природі, суспільстві, державі, на виробництві Навчання в школі повинне прищепити учням уміння ставити на початку своєї діяльності мету, знаходити раціональні шляхи її досягнення, добиватися успіхів в цій діяльності
 • Тип: Лабораторная работа

  Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

  Всі ми чудово знаємо, що гра – це основний вид діяльності дітей дошкільного віку, метод дитини в пізнанні миру Під час гри дитина вчиться спілкуватися з однолітками, підкорятися правилам, поступатися, доводити своє право у виборі гри Причини, які спонукають дитину грати, – це, перш за все цікавість і потреба активно діяти І одна з основних задач педагога – постійно підтримувати і розвивати ці спонуки В що грати – це питання має ще більше значення, ніж де і з ким
 • Тип: Курсовая работа

  Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

  Актуальність дослідження В наш час є актуальним створення гуртка образотворчого мистецтва Про це свідчить інтерес дитини до зображення природи, яка оточує людину, і без якої вона не може існувати, саме через красу природи ми виховуємо внутрішній світ дитини Викликаний інтерес дітей до цього виду мистецтва – це один з важливих кроків до души дитини, до формування ідеалів особистості, розвитку естетичного сприйняття явищ, творів мистецтва, художньо-творчих здібностей, самостійної творчості в галузі мистецтва в процесі художнього осмислення світу
 • Тип: Курсовая работа

  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе детских организаций и объединений

  На протяжении XX века российское общество решало масштабные исторические и социально-экономические задачи, опираясь как на традиционные моральные ценности, сохраняемые частью народа, так и на коммунистические идеалы, которые заняли место государственной идеологии На исходе прошлого века эта идеология утратила свое монопольное положение, в стране возникло, а затем было законодательно закреплено мировоззренческое разнообразие Свобода мнений, убеждений, взглядов способствовала открытости общества, раскрепощению духовной жизни, росту гражданской активности Одновременно она же поставила многих люде
 • Тип: Курсовая работа

  Гражданское воспитание школьников

  Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополитические реалии определяют заказ системе образования на формирование социально ориентированного поколения россиян Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое значение имеет гражданское образование и воспитание В связи с этим необходимо глубокое теоретическое осмысление проблемы гражданского воспитания подрастающего поколения, целенаправленная работа по определению и реализации условий для его гражданского становления
 • Тип: Реферат

  Гражданское воспитание школьников

  Сегодня нельзя ставить и решать актуальные вопросы социального и духовного развития человека и общества, в том числе — школы и педагогики, без учета современного положения в мире, тенденций его развития, открывшихся возможностей разностороннего и плодотворного сотрудничества Сотрудничество, расширяющиеся контакты позволяют не только освоить достижения мирового сообщества и отдельных стран, но и лучше раскрыть собственные потенциальные возможности и стимулировать поиск оптимального решения аналогичных или сходных проблем Гражданственность — важнейший духовно-нравственный фактор сохранения обще
 • Тип: Реферат

  Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в системе государственной молодежной политики

  С распадом Советского Союза пала и система патриотического воспитания в России Прошло около 10 лет до того момента как представители власти осознали необходимость возведения новой системы такого воспитания За эти 10 лет только у отдельных представителей молодого поколения сохранились представления о патриотизме и любви к своей Родине
 • Тип: Учебное пособие

  Грамматика латинского языка

  нение; Spes, ei f - надежда V склонение; Testamentum, I n - завещание II склонение; Corpus, oris n - тело III склонение; College, ae m - товарищ I склонение; Status, us m - состояние IV склонение ЗАДАНИЕ № 2 Согласуйте прилагательные с существительными: Visum (acer, acris, acre) - visum acris; Fruct
 • Тип: Курсовая работа

  Графические работы на уроках стереометрии в средней школе

  Очень многие «беды» начинающих изучать стереометрию про­исходят от неумения сделать правильный и удобный («конст­руктивный» для решения задачи) рисунок, или чертеж (мы не различаем эти понятия) Часто учащиеся не понимают, как пространственные фигуры изобразить на плоскости, правильно оперировать ими, так как чертеж несет в себе смысловую нагрузку, не понятную школьникам Наглядные и правильно выполненные чертежи обладают определенной спецификой изображения на них пространственных фигур, и очень важно овладеть этой спецификой изображать верно и наглядно пространственные фигуры Поэтому изучение
 • Тип: Курсовая работа

  Графо-моторные нарушения у первоклассников с ОНР

  Проблема обучения школьников графическим навыкам письма занимает особое место в системе подготовки и обучения ребёнка в школе Это связано с тем, что для большинства детей самым сложным предметом в начальной школе является письмо
 • Тип: Реферат

  Громадянська освіта

  Досягнення цілей громадянського виховання вимагає дотримання наукового підходу до організації цього процесу, тобто врахування об’єктивних закономірностей його перебігу, взаємодії системи чинників, що його детермінують (раціональність, об’єктивність, наукова картина світу)
 • Тип: Дипломная работа

  Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

  Потрібно дбати про збереження й зміцнення України Якби держава була живим організмом, вона відчула б інстинктивно, що для її самозбереження вирішальне значення має рівень національної самосвідомості громадян Але держава не є живою істотою, тому вся відповідальність за її майбутнє перекладається на суспільство Ось чому національно свідомі громадяни мають усе робити для того, щоб підвищувати рівень національної самосвідомості населення, в тому числі і учнівської молоді
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 412