Работы в категории Педагогика, страница 46, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

  Сучасний стан утворення характеризується тенденцією гуманізації й гуманітаризації навчання Цей процес проявляється насамперед у встановленні субъектно-субъектних відносин, тобто учень розглядається не як об'єкт для педагогічних впливів, а як суб'єкт зі своїм внутрішнімсвітом, системою цінностей, індивідуальними особливостями, обєктом є педагогічні комунікації
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

  Актуальність дослідження Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у системі оцінювання навчальних досягнень школярів Запропоновані нові критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів гуманізації і демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу навчання, яка забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня
 • Тип: Реферат

  Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти

  Інформація все більше наповнює життя сучасної людини, поступово вступає в інформаційну цивілізацію, де виробляється і споживається інтелект, знання, що обов'язково призводить до збільшення частки розумової праці Від людини вимагається здатність до творчості, зростає попит на знання Зменшується частка фізичної праці і скорочується обсяг рутинного розумової праці
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

  Актуальність дослідження Будь-який прогрес суспільного розвитку пов'язаний з передачею культурно-історичного досвіду від покоління до покоління Цілком природно, що, роблячи відкриття в пізнанні світу (гуманітарні, технічні, природничо-наукові), люди прагнули передати ці знання нащадкам Певної стадії розвитку кожного суспільства, як правило, відповідає і певна система освіти В кожному суспільстві існує свій механізм пізнання науки та отримання освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості

  Соціальне виховання дітей є одним з найважливіших факторів стабілізації суспільства Соціальне виховання повинно досягати двох цілей: успішності соціалізації підростаючих поколінь у сучасних умовах і саморозвитку людини як суб`єкта діяльності і як особистості
 • Тип: Дипломная работа

  Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

  Актуальність теми Останнім часом, в країні, разом із погіршенням стану здоров'я, спостерігається і зниження рівня фізичної підготовленості школярів [76] Внаслідок цього ведуться пошуки нових шляхів для поліпшення здоров'я і фізичної підготовленості дітей через уроки фізичної культури в школі Інтенсивні розробки сучасних педагогічних технологій з фізичного виховання підростаючого покоління ведуться не тільки в Україні, але і в інших країнах світу Ряд дослідників займалися питаннями фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку [8, 13, 32, 45, 50] В своїх роботах вони вказують на підви
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив стилю педагогічного спілкування вчителя на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках загальної біології

  Розділ І Теоретичний аналіз і узагальнення комплексу наукової спихолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з питань впливу стилю педагогічного спілкування на процес формування пізнавальної активності старшокласників на уроках біології
 • Тип: Дипломная работа

  Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

  Сьогодні не можна залишити поза увагою те, що у світі зростає роль особистості Людина вважається основною цінністю прогресивного суспільства, а турбота про неї –показником рівня розвитку його свідомості Саме тому вихідною тезою оновлення системи дошкільної освіти є положення, за якими педагогічний процес має ґрунтуватись на психології розвитку дитини, а точкою відліку в оновленні змісту, форм і методів виховання та навчання є ідея про цінність і сенс її буття
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

  Особливості темпераменту суттєво впливають на iєрархiю компонентiв учбової діяльності молодших школярів, специфіку використання ними способів та прийомів розумової діяльності Формування індивідуальних стилів учбової діяльності молодших школярів передбачає створення таких умов, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань
 • Тип: Дипломная работа

  Вплив успішності в навчанні на формування самооцінки учня

  Розвиток освіти в Україні обумовлює необхідність переосмислення теорії й практики навчання та виховання Впровадження дванадцятибальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти є свідченням позитивних зрушень в цьому напрямі Однією з важливих тенденцій розвитку сучасних освітніх технологій є збільшення уваги до особистісного підходу у навчально-виховному процесі, прагнення висвітлити саме з цих позицій традиційно переважаючий пізнавально-інформаційний підхід, відповідно до якого вважається, що завдання формування особистості вирішуються в ході виховної,
 • Тип: Дипломная работа

  Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку

  Актуальність теми Постійні шкільні навантаження та проблеми у фізичному розвитку значно впливають на розумову працездатність школярів Основна увага фахівців фізичного виховання і спорту, а також тренерів спрямована на оптимізацію спортивного тренування Досконалий рівень спортивних досягнень потребує пошуку нових шляхів формування, корекції й підтримки високої працездатності юних учнів Тому проблема вивчення динаміки взаємозв’язків фізичної і розумової працездатності і механізмів їх формування є важливою і актуальною проблемою
 • Тип: Реферат

  Вплив шкідливих звичок батьків на фізичний розвиток молодшого школяра

  Непоправної шкоди завдають дітям батьки, які курять і вживають у щоденному побуті алкогольні напої або відверто пиячать Це створює, з одного боку, вкрай несприятливі умови для морального виховання та інтелектуального розвитку дітей і підлітків, з другого – призводить до їх раннього прилучення до куріння і вживання алкогольних напоїв, що, в свою чергу, підриває здоров'я молоді, зумовлює ранній розвиток алкоголізму
 • Тип: Реферат

  Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

  Відповідно до концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи у 2002/2003 навчальному році розпочалося вивчення іноземної мови з 2-го класу Як засвідчує практика, кількості годин за навчальним планом Міністерства освіти і науки (див табл 1) не зовсім достатньо для формування іншомовної комунікативної компетенції молодшого школяра, оскільки не у всіх школах години варіативної складової використовуються на іноземну мову Розширення кількості навчальних предметів, збільшення годин на вивчення вже існуючих призводить до перевантаження учнів у школі Суспільство й освіта знаходяться у пошуку і
 • Тип: Дипломная работа

  Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

  Професійно-технічний напрямок освіти є важливою ланкою в системі професійної підготовки кадрів, які вирішують основні завдання аграрного сектору економіки в умовах створення в Україні ринкових відносин Організація трудової діяльності спеціаліста вимагає сьогодні творчого вирішення складних виробничо-технічних завдань, ініціативно мислячих та освічених робітників Держава сприяє удосконаленню професійної підготовки робітників Це відображено в багатьох нормативних актах, що регулюють відносини в галузі професійно-технічної освіти Так, в Державній національній програмі “Освіта” („Україна XXI стол
 • Тип: Статья

  Впровадження положень Болонського процесу в Україні

  У травні 2005 року Україна підписала Договір про приєднання до Болонського процесу Нагадаємо, що Болонський процес зародився в травні 1998 року, коли в чотирьох європейських країн (Англії, Німеччині, Італії та Франції) виникла ідея про підвищення конкурентоспроможності європейської освіти Як європейську молодь, так і азіатську, дедалі більше приваблювала американська система освіти У ній був акцент на практичні знання, а це давало можливість якнайшвидше почати працювати А класична освіта прославлених європейських університетів була розрахована на ґрунтовну підготовку з базових наук, що й відш
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 412