Работы в категории Педагогика, страница 397, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

  Мовлення є засобом спілкування між людьми Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

  Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення інтелектуального потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особи З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема, засвоєння обов'язкових результатів навчання, навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практичних завдань
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

  Роль літератури у формуванні особистості школяра була і залишається загальновизнаною Особливо яскраво це проявляється в дитячому віці, коли формування характеру ще пластичне Залучення молодшого школяра до художньої літератури як до мистецтва, розвиток учнів засобами художнього слова – одна з найважливіших і складних проблем сучасної школи Книги відкривають перед дитиною оточуючий її світ, розширюють рамки повсякденного життя, знайомлять з новими людьми, з цікавими предметами, розповідають про нові явища, події, факти, відкривають нові місця Ставши читачем, школяр перетворюється у власника нез
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі

  У період духовного відродження в Україні особливої уваги потребує проблема початкової ланки школи Початкова школа повинна стати тим фундаментом, на якому зводиться національна освіта У фаховій підготовці вчителя початкових класів вагоме місце відводиться методиці викладання математики Поширення математичних знань стає загальною потребою Застосовувана математичні методи і знання після закінчення школи будуть усі Тому вже в процесі нявчання математика повинна виступати перед учнями не тільки як система логічних правил і дедуктивних доведень, а й як метод пізнання, як засіб розв'язування питань п
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

  Духовне відродження українського народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої літератури на формування національної самосвідомості, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання — совісті, моралі загальнолюдських цінностей, інтелігентності
 • Тип: Реферат

  Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

  Актуальність теми дослідження Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили освітні стратегії Демократизація, гуманізація, відкритість освіти актуалізували проблеми змін у функціях системи освіти, зокрема у формуванні ціннісних орієнтирів особистості
 • Тип: Дипломная работа

  Формування уваги на уроках читання у початкових класах

  Увага відіграє важливу роль у житті людини Завдяки увазі здійснюється регуляція діяльності та поведінки людини Без уваги неможлива цілеспрямована практична діяльність, неможлива ні фізична, ні розумова діяльність, бо людина повинна з увагою ставитися до об'єкта діяльності, до плану своєї діяльності, уважно стежити за перебігом цієї діяльності та її наслідками Особливо велике значення має увага в навчальній діяльності школяра Увага є необхідною умовою чіткого, усвідомленого відображення навчального матеріалу та міцного засвоєння його Згідно з поглядами К Д Ушинського, увага є тими єдиними двер
 • Тип: Дипломная работа

  Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

  Виразному читанню, як одному з основних видів мовленнєвої діяльності, притаманні всі її функції: виховна, комунікативна, пізнавальна, естетична Виразне читання є не лише цінним загальноосвітнім умінням, а й важливим засобом виховання і розвитку мовленнєвої та естетичної культури учнів Уміння виразно читати розглядається як комплексне інтелектуально-емоційне утворення, яке охоплює низку інших умінь Оволодіння ним є складним і поступовим процесом
 • Тип: Курсовая работа

  Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

  Величезну роль в розумовому вихованні і в розвитку інтелекту грає математика В даний час, в епоху комп'ютерної революції точка зору, що зустрічається, висловлюється: “Не кожен буде математиком”, безнадійно застаріла
 • Тип: Дипломная работа

  Формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії

  Реальна дійсність в образно-узагальненому вигляді відтворюється всіма видами мистецтва, оперує своєрідним, тільки йому притаманним матеріалом (в лiтературi — це слово, в музиці — звуки, в живописі — фарби т ін )
 • Тип: Дипломная работа

  Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

  Актуальність проблеми Пізнання навколишнього світу починається з відчуттів і сприймань та породжує людське мислення Воно супроводжує усі розумові процеси особистості Саме мислення забезпечує „можливість виходу за межі чуттєвого, розширює межі і глибину пізнання, відображає істотні зв’язки і відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого” [40, 143] До розумової діяльності людину спонукають здебільшого проблемні ситуації, що є вихідним моментом мислення
 • Тип: Дипломная работа

  Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

  Національне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв'язання проблеми національної освіти, докорінне оновлення загальноосвітньої, зокрема початкової освіти Навчальні заклади повинні забезпечити високу якість педагогічного процес усебічний розвиток і виховання підростаючою покоління відповідно нових завдань і потреб суспільства, що вимагає внесення істотних змін у процес навчання молодших школярів, зокрема оволодіння ними навичками читання Ефективність здобуття знань залежить і від того, наскільки слово вчителя або прочитаний ілюстрований текст спонукатиме учнів до активн
 • Тип: Контрольная работа

  Формування читацької компетентності у школярів

  Актуальність дослідження Стратегічним загальнодержавним завданням розбудови української освіти на початку нового тисячоліття є створення умов для особистісного зростання і творчого самовираження кожного громадянина нашої держави Реалізація «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті» спрямована на формування покоління, здатного «навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової с
 • Тип: Дипломная работа

  Формы взаимодействия руководителя физического воспитания и семьи по обучению старшего дошкольного возраста подвижным играм (на примере МБДОУ д/с № 14 "Гнездышко")

  Актуальность Дошкольное детство - период в жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности В то же время в этот период ребёнок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых - родителей, педагогов Проблема эффективности развития и воспитания ребенка в период дошкольного детства относится к числу наиболее актуальных проблем дошкольной педагогики
 • Тип: Курсовая работа

  Формы внеклассной работы по литературному краеведению

  Перед современной школой стоит задача активизации учебного процесса, с тем чтобы приобретаемые учащимися знания становились не только более осознанными и прочными, но и переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-эстетическими идеалами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 412