Работы в категории Педагогика, страница 396, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Формування правової свідомості учнів

  Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення Великого значення у світлі цього набувають правове виховання і правова освіта Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний розвиток жодного суспільства не відбувається
 • Тип: Курсовая работа

  Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

  В умовах нової освітянської парадигми, підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство
 • Тип: Курсовая работа

  Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

  Проблема вивчення закономірностей формування саморегуляції та самомоніторингу, керування людиною власним поводженням є в психології однієї з найбільш фундаментальних задач У сучасній психологічній науці її розробка ведеться в багатьох теоретико-прикладних напрямках З різними аспектами саморегуляції та самомоніторингу зв'язані дослідження К А Абульханової – Славської, В А Іванникова, О А  Конопкина, В И Моросанової, А Н Леонтьєва, В Д  Шадрикова, Я А  Пономарьова й ін Психологічна наука в даний час володіє значними зведеннями про сутність, природу і роль свідомої активності суб'єкта в інтелект
 • Тип: Курсовая работа

  Формування самоосвітньої компетентності учнів

  Ми часто, а то і переважно даємо дітям готові знання (зараз Інтернет, букетики, готові твори і т п ) Все це сприяє тому, що особистість мало розвивається, ми ж цьому мало приділяємо уваги, мало приділяємо уваги формуванню вмінь:
 • Тип: Курсовая работа

  Формування самооцінки школяра

  Актуальність теми дослідження пов’язана із тим, що, незважаючи на значну кількість досліджень оцінної діяльності роботи учнів, питання про роль оцінювання і самооцінки навчальної діяльності учня висвітлено недостатньо, особливо із психологічних позицій, хоча є однією з найгостріших проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені для забезпечення досягнення учнем успіхів у навчанні Часто виникають проблеми психологічного характеру Насамперед, це психологічні труднощі, з якими учень стикається в процесі навчання З одного боку, труднощі навчальної роботи учня залежать від особлив
 • Тип: Дипломная работа

  Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

  Актуальність дослідження проблеми образотворчого розвитку молодших школярів зумовлена такими факторами: специфіка культурно-інформаційного простору сьогодення з глобальним поширенням мас-медіа активізує широкий спектр естетичних факторів впливу на особистість (звук, відео, анімація, комп'ютерна графіка тощо), тому сучасні школярі частіше сприймають не просто окремо музичні або візуальні образи, а різноманітні форми їх взаємодії
 • Тип: Дипломная работа

  Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

  Актуальність проблеми дослідження зумовлено спрямованістю сучасної початкової освіти на розкриття індивідуальних здібностей дитини, формування світосприйняття, розкриття власного «Я», виховання національної самосвідомості Сучасний вектор розвитку як освіти, так і суспільства в цілому передбачає необхідність усвідомлення навколишнього світу і себе в ньому як нерозривну частину дійсності, що виражена в сукупності людського суспільства та навколишнього середовища, психологічного, біологічного, духовного аспектів існування Таким чином, істотною є необхідність формування досвіду молодшого школяра
 • Тип: Курсовая работа

  Формування та розвиток математичних здібностей

  Однією з важливих рис сучасного розвитку суспільства є швидкий ріст потреби у науково-технічних кадрах, які володіють глибокими знаннями і здатні здійснювати творчий, дослідницький підхід до розв'язання різноманітних теоретичних і практичних завдань Правильний добір і розстановка кадрів передбачають максимальну реалізацію можливостей кожної людини, а для цього необхідно виявляти ці можливості та розвивати їх Виходячи із сказаного, можна зрозуміти той інтерес, який за останні 20-30 років проявляється в психолого-педагогічній літературі до проблеми здібних та обдарованих дітей, діагностики та ф
 • Тип: Курсовая работа

  Формування творчої особистості як наукова проблема

  Актуальність дослідження У сучасних умовах однією із стратегічних завдань системи освіти стає формування особистості з високим рівнем інтелектуальної культури, орієнтованої на безперервний саморозвиток, що визнає пріоритет загальнолюдських цінностей, здатної забезпечити своєю діяльністю сталий розвиток людства в майбутньому У даній ситуації необхідні нові підходи до навчального процесу, нові методологічні, теоретичні й психолого-педагогічні підстави для конструювання змісту й форм навчальної діяльності
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

  Актуальність дослідження У системі загальної середньої освіти одне із основних місць займає початкова школа, де закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей особистості Курс математики початкових класів є основою для осмисленого засвоєння системи математичних знань, формування умінь і навичок у наступних класах і отримання математичної освіти в цілому
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

  Актуальність дослідження  У вивченні граматичного ладу конкретної мови першорядну роль відіграє кваліфікація його визначальних категорій, у яких знаходить відображення специфіка зв’язку мислення і мови У змісті граматичної категорійності відтворюється організація мови як цілісної системи Специфіка слова як граматичної одиниці мови полягає в тому, що воно належить і морфологічному, і синтаксичному рівням
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

  Життя в світі прекрасного породжує в людині бажання і прагнення самій стати красивою, духовно багатою Естетично розвинена і вихована людина більше бачить, тонше відчуває, глибше розуміє і світ, в якому вона живе, й інших людей, з якими вона спілкується, і саму себе Відомо, що виховати культуру почуттів можливо лише під час різнобічної діяльності, в процесі багатогранного духовного життя, емоційного сприймання навколишньої краси Коли людина дивиться в обличчя краси, вона бачить у ній себе, кращі свої риси, найвищі свої можливості Дійсно, естетичне сприймання формує спостережливість, стимулює м
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

  У сучасних умовах відродження національної школи і реформування освіти в Україні в цілому і мовної зокрема домінуючим стає особистісно орієнтований підхід у навчанні, що забезпечує перехід від авторитарної школи до гуманістичної Такий процес обумовлений змінами в соціально-політичному житті країни і підтверджується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття) і концептуальними положеннями мовної освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Формування у молодших школярів мотивації до навчання

  Мотивація у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості З вітчизняних дидактів, що займалися цією проблемою, слід відзначити перш за все К Д Ушинського
 • Тип: Дипломная работа

  Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

  Актуальність проблеми Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») вимагає від школи неухильного прилучення учнів до літератури, музики, образотворчого мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української і зарубіжної культури, забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості Тому формування всебічно розвиненої особистості неможливе без розвитку її ціннісно-естетичної сфери
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 412