Работы в категории Педагогика, страница 395, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

  На сучасному етапі розвитку педагогічної думки в Україні, коли одним із основних завдань є забезпечення національної спрямованості освіти, питання історії розвитку української етнопедагогіки, її реалізації в навчально-виховному процесі закладів освіти різних типів є надзвичайно актуальним Адже на початку третього тисячоліття, коли Україна здобула незалежність, стало надто очевидним, що освіта потребує докорінної переорієнтації Майбутнє повинне бути освячене відродженням і розвитком нації, держави, науки й культури, освітніх і виховних систем, плідним міжнародним співробітництвом, високою духо
 • Тип: Курсовая работа

  Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

  Сучасні реалії соціального розвитку, можливість практичної здійсненності омріяного віками національного відродження в Україні як ніколи раніше висвітлили проблему духовного оновлення суспільства як дійсно невідкладну й найактуальнішу При цьому, можливо вперше в історії, завдання виховання національної свідомості, формування морально-світоглядної культури постало першочерговим як стосовно кожної людини, так і стосовно до нації в цілому Вирішення цього завдання безпосередньо залежить від розуміння необхідності повної перебудови вітчизняної системи національного виховання, в основі якої лежить з
 • Тип: Курсовая работа

  Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

  На сучасному етапі оновлення освіти, що характеризується акцентуацією на вихованні творчої особистості, забезпеченні життєдіяльності як головної людської якості, гострої актуальності набула проблема переорієнтації всіх ланок освіти Усвідомлюючи необхідність перебудови освітнього процесу, науковці та практики зосереджують увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей
 • Тип: Реферат

  Формування особистості в сучасному світі

  Сучасна психолого-педагогічна наука і виховна практика свої прагнення щодо вдосконалення процесу формування і розвитку підростаючої особистості пов'язують із особистісно орієнтованим підходом до дитини Цей підхід має суттєво гуманізувати виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити взаємини справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості
 • Тип: Курсовая работа

  Формування пізнавальних інтересів підлітків

  Пізнавальний інтерес як важливе особистісне утворення та характеристика навчального процесу завжди у центрі уваги педагогів Сьогодні він розглядається як рушійна сила активізації навчання, розвитку пізнавальної самостійності учнів, важливий напрям підвищення ефективності навчальної діяльності Разом з тим вивчення масової практики навчання свідчить, що останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилення впливу ЗМІ В сучасній практиці інтерес учнів до процесу навчання поступово знижується Ці явища зумовлені як загальним
 • Тип: Дипломная работа

  Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

  Актуальність дослідження В методиці викладання курсу „Я і Україна" для шестирічних першокласників мають відобразитися загальні вимоги до організації навчання у початковій школі Слід зазначити, що особливості ознайомлення шестиліток із природою зумовлені їхнім віком Це, насамперед, те, що джерелом знань шестирічних першокласників про природу є довкілля Формування уявлень і понять про об’єкти навколишньої дійсності, що відбувається на уроках „Я і Україна" продовжується під час екскурсій, прогулянок, у позакласній роботі Слід відзначити взаємозв’язок навчальної діяльності дітей з ігрово
 • Тип: Курсовая работа

  Формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри

  Актуальність та соціальна значущість теми: Життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності Проте в усій різноманітності діяльностей, які освоює людина протягом життя, існує три види, що здійснюють найбільший вплив на розвиток її особистості Це гра, навчання і праця Генетично змінюючи одна другу, вони співіснують протягом всього життя людини
 • Тип: Курсовая работа

  Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

  Одним з важливих завдань виховання і навчання дітей є їх своєчасний розумовий, інтелектуальний розвиток Розумове навчання дітей здійснюється головним чином у повсякденному спілкування їх з дорослими, вчителями, друзями, поглинання інформації з книг, підручників, журналів, телебачення та ін особливе ефективне воно тоді, коли поєднується із специфічними навчальними (дидактичними) іграми та заняттями, під час яких учні засвоюють доступні їм відомості й уміння
 • Тип: Дипломная работа

  Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

  Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

  4 Модель уроку який втілить в дійсність формування позитивної мотивації під час проведення уроку англійської мови в учнів 5 класу на такі теми: «I`ve got an idea», «Plenty of things to do», «The life of social environment»
 • Тип: Курсовая работа

  Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності

  Актуальність теми дослідження Проблема трудової підготовки підростаючого покоління завжди займала важливе місце у вітчизняній педагогіці Особливо актуальною вона стала на сучасному етапі розбудови української держави – в умовах переходу до ринкової економіки У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів трудового навчання учнів на всіх ступенях загальноосвітньої школи, у тому числі в її початковій ланці У результаті чого створюються умови для поглибленого та різнобічного засвоєння навчального матеріалу й для формування цілісного світогляду молодших школярів
 • Тип: Курсовая работа

  Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

  Тема даної курсової роботи є актуальною на сьогоднішній день, оскільки при вивченні курсу «Політична економія» дуже важливо показати практичне застосування вивченого матеріалу та стимулювати студентів до навчання за допомогою змагальних методів Змагання у навчанні є важливим фактором, який покращує засвоєння знань студентами, робить навчальний процес більш цікавим та різноманітним А оскільки зараз використання змагальних методів на досить поширене явище, то розробка цієї курсової роботи допоможе змінити думку про використання змагання на заняттях До того ж саме змагальні методи навчання допом
 • Тип: Курсовая работа

  Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

  Проблемі екологічного виховання школярів великого значення надається в основних напрямах реформи загальноосвітньої і професійної школи У них акцентується увага на необхідності комплексного підходу до виховної роботи, забезпечення єдності ідейно-політичного, трудового, морального, естетичного і фізичного виховання, у процесі чого формується і відповідальне ставлення до навколишнього середовища, тобто здійснюється екологічне виховання В основних напрямах реформи підкреслюється найважливіше завдання сучасної школи — формувати матеріалістичний світогляд у підростаючого покоління, виробляти вміння
 • Тип: Дипломная работа

  Формування правильної дикції у молодших школярів

  Виховання нової людини, в якій гармонійно поєднуються духовне багатство, естетичні, моральні, розумові й фізичні якості, ставить перед школою завдання формувати людську особистість Важливу функцію у цьому складному процесі відіграє художня література Маючи зразки літературних творів, учитель, починаючи з початкових класів, успішно здійснює двоєдиний процес навчання і виховання дітей
 • Тип: Дипломная работа

  Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

  Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка особи незалежно від її віку, фаху, посади Навряд чи матиме належний авторитет і вплив той, хто не вміє правильно висловити свою думку, хто не користується виражальними мовними засобами, неспроможний дібрати лексичні вирази відповідно до конкретної ситуації Це особливо стосується фахової підготовки вчителів початкових класів, оскільки вони прищеплюють школярам основи мовної культури
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 412