Работы в категории Педагогика, страница 394, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

  Актуальність і ступінь дослідження проблеми Відродження національної школи і реформування освіти в Україні є вимогою часу Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений Законом про освіту, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), концепцією мовної освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

  Однією з дидактичних проблем сучасної початкової школи є підготовка грамотних учнів, формування в них умінь та навичок навчальної діяльності, формування і розвиток умінь спілкуватися, висловлювати свою думку
 • Тип: Реферат

  Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів

  Проблема формування комунікативно спроможного вчителя початкових класів є актуальною, вона турбує науковців і є об’єктом досліджень психолого-педагогічних наук Вивченням проблематики формування комунікативної компетентності в процесі професійної підготовки займалися такі провідні науковці, як Ю Азаров, О Бодальов, Н Болдирєва, А Добрович, І Зязюн, В Кан-Калик, О Киричук, Я Коломийський, Н Кузьміна, О Леонтьєв, О Савченко, Г Сагач, Л Спірін та ін
 • Тип: Контрольная работа

  Формування комунікативної компетенції у дітей

  Найголовнішою ознакою держави та нації є її рідна мова Рівень розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації, її культури Рідна мова - невід’ємна частка Батьківщини кожної людини, її Вітчизни, це “голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші струни людської душі” /Б Антоненко-Давидович/ Рідна мова - це перше слово, почуте з материнських вуст, це перша колискова пісня, яку чує немовля над колискою, це "затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства"
 • Тип: Дипломная работа

  Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

  В умовах національного та соціально-культурного відтворення, становлення державності та демократизації суспільства, відродження інтелектуального та духовного потенціалу громадян України, розширення сфер функціонування української мови як державної особливої ваги набуває культура усного мовлення – найважливішого засобу спілкування, виховання і всебічного розвитку особистості Відповідно до сучасних потреб прийнято ряд документів, які визначають шляхи реалізації наскрізного завдання в галузі мовної освіти Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, окреслюючи перспективи подальш
 • Тип: Дипломная работа

  Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

  Одним із стратегічних завдань, визначених національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для формування професійної культури вчителя Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації всієї системи освіти на сучасному етапі її розвитку Тому серед пріоритетних напрямків педагогічної науки вагоме місце посідає дослідження широкого кола питань якісної підготовки педагогічних кадрів Відтак особливої значущості набуває проблема культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів, яку слід удосконалювати на етапі професійного стан
 • Тип: Дипломная работа

  Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

  У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що одним з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини й підготовка її до навчання в школі Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшення кількості дітей дошкільного віку із порушеннями усного мовлення, що зумовлює труднощі в оволодінні Програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та особистості дитини в цілому У зв’язку з цим, значущості набуває превентивне навчання
 • Тип: Дипломная работа

  Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

  Культура мовлення, як складова шкільної культури, один із найважливіших чинників цивілізованості суспільства Не володіючи досконало мовленням, громадянин нової держави не буде спроможний виконувати покладені на нього суспільством різні функції Тому одним із найголовніших завдань школи в галузі мовної освіти є завдання навчити майбутніх вчителів, а відтак школярів змістовно, граматично правильно та акустично вправно висловлювати свої думки Тому вдосконалення культури усного мовлення - одне із істотних завдань підготовки майбутнього учителя початкових класів, класовода чи вихователя дошкільних у
 • Тип: Курсовая работа

  Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

  Актуальність У психології, лінгвістиці й методиці мови типологія мовлення традиційно розглядається в аспекті нормативно-літературних або діалектних особливостей, а також як стилістичний її різновид Та лише такими нормативно-стилістичними і соціолінгвістичними підходами типологія мовлення не вичерпується Виникає потреба впровадження в методику розвитку мовлення з урахуванням даних сучасної психолінгвістики досліджень з типологічної структури, системності мови з позицій єдності мови й мислення Тим більше, що логічною основою мовлення є не нормативно-стилістичні його особливості, які виражають з
 • Тип: Дипломная работа

  Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

  Мова - найбільший скарб, який є у кожного народу Таким скарбом для нас, українців, є наша рідна українська мова Берегти, плекати мову треба змалку, бо добре відомо: чим багатший словниковий запас людини, чим кращий її мовленнєвий розвиток, тим легший висловлювати власні думки і розуміти інших людей Однак мовленнєвий розвиток - це не тільки багатий лексикон, а й правильна звуковимова, граматична правильність мовлення Адже, маючи неабиякий мовленнєвий запас, людина мусить навчитися правильно вимовляти голосні і приголосні звуки рідної мови, будувати словосполучення і речення відповідно до норм,
 • Тип: Дипломная работа

  Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

  Актуальність проблеми Гострота сучасної екологічної ситуації в усьому світі і в Україні, зокрема, породжує безліч проблем Одна з них - виховання молодого покоління, здатного гармонійно співіснувати з нею, раціонально використовувати та відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу Це вимагає "переорієнтації екологічного виховання на можливість здійснювати випереджувальну підготовку людини до переходу на стратегію сталого розвитку" [24, 42] Сталий розвиток є новим принципом людського життя; майбутні покоління повинні мати ті самі ресурсні можливості, що й нинішні
 • Тип: Дипломная работа

  Формування навички швидкого читання у молодших школярів

  М овлення є засобом спілкування між людьми Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер
 • Тип: Дипломная работа

  Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

  Актуальність проблеми дослідження Державна національна програма “Освіта (Україна, ХХІ ст )” визначає головну мету – «визначення стратегії створення життєздатної системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації» [1, 2-3]
 • Тип: Курсовая работа

  Формування навчальної діяльності учнів молодших класів

  Актуальність теми дослідження Сучасне навчання повинне бути гуманним та індивідуалізованим, а у традиційних підходах до уроку це зробити неможливо, та й зміст сучасних підручників дає знання учням у готовому вигляді Тільки діяльнісний підхід до сучасного уроку дозволяє перебороти сформовані традиції Аналіз сучасних підходів до планування уроку дозволяє зробити висновок про те, що сучасне навчання все більше набуває рис рефлексивності, в яких створюються передумови для перетворення як учня, так і вчителів у суб'єкти, які самозмінюються в навчальній діяльності
 • Тип: Реферат

  Формування народознавчих знань та вмінь учнів

  Способи формування знань і вмінь учнів найрізноманітніші Розглянемо лише деякі з них Як мотивувати учням необхідність знань з українського народознавства? Почну з того, що людина не купує собі річ, яка їй не потрібна або не подобається Цю аналогію можна перенести на учнів: вони не сприймають знання, які зовсім їм не подобаються Отож, учитель повинен викладати навчальний матеріал цікаво й обов’язково пояснювати необхідність його для формування життєвого досвіду учнів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 412