Работы в категории Педагогика, страница 379, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Форми і методи краєзнавчої роботи

  Актуальність теми Значення краєзнавчої роботи в школі не тільки в тому, що вона сприяє всебічному вивченню природноекономічних та соціально-історичних умов розвитку рідного краю, а й у тому, що дає вчителю можливість вивчити психолого-педагогічні особливості учнів, виявити їхні інтереси участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту формує в школярів пізнавальний інтерес до краєзнавчих знань, а через них – і до історії Краєзнавство це одне з видів науково-освітньої діяльності, якому властиві свій зміст, техніка, функції, етапи, методи і форми
 • Тип: Реферат

  Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

  Педагогічна професія – одна із найдавніших Виникла вона на ранніх етапах розвитку людства у зв’язку з потребою передавати підростаючому поколінню набутий досвід, виділившись згодом в окрему галузь На перших порах повинні були передаватись знання і навички володіння знаряддями праці, зброєю тощо Ці обов’язки у багатьох народів покладались на жерців, а в Давній Греції навчанням займались вільнонаймані особи – вчителі Незабаром виповниться 2 тисячоліття від тоді, як римський імператор і сенат (у І ст до н е ) почали видавати платню першому “штатному” вчителеві ораторів Марку Фабію Квінтіліану, щ
 • Тип: Курсовая работа

  Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

  Школа – це модель суспільства Саме від якості шкільного навчання і виховання залежить збагачення культурних цінностей Сучасний стрімкий розвиток усіх сфер суспільного виробництва зумовлює збільшення обсягу та підвищення складності навчального матеріалу практично з усіх шкільних дисциплін Тому реформування загальної освіти , яке на разі відбувається, супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності, які мають конкретну мету – створити такі умови навчання, за яких би кожен учень успішно навчався, розвивав свій інтелект і був готовим до творчої самореалізації
 • Тип: Дипломная работа

  Форми організації навчання природознавству в початковій школі

  Актуальність проблеми дослідження На сучасному етапі розвитку української школи одним із основних завдань є підвищити якість навчання молодших школярів, активніше і цілеспрямованіше готувати їх до подальшого навчання та практичної діяльності Запровадження нового змісту освіти сприяє підвищенню теоретичного рівня знань учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей Проте якість знань учнів ще невисока Особливо діти відчувають труднощі, коли треба пояснити сутність виучуваних явищ, розкрити взаємозв’язки між ними Далеко не всі учні можуть застосовувати набуті знання у змінених умовах, наближених
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование адекватной самооценки младших школьников в учебном процессе через создание воспитывающих ситуаций

  В условиях модернизации современной системы образования важным является возросший интерес к личности школьника Одна из центральных задач общеобразовательной школы - подготовка учащихся к самостоятельному совершенствованию себя - делает особо значимой проблему формирования активной позиции школьника в учебно-воспитательном процессе Последнее требует сформированности у ребенка представлении о себе и своих возможностях, умения всесторонне и объективно оценить особенности своей личности и деятельности, принять роль ученика, правильно построить свои взаимоотношения с окружающими, т е требует опред
 • Тип: Лабораторная работа

  Формирование будущей личности через воспитание нравственных качеств учащихся

  Может быть данная тема педагогического опыта не носит какой-то оригинальности, но именно для воспитания полноценной личности должно уделяться немало внимания воспитанию нравственных качеств учащихся Большую часть времени ребёнок проводит в общении с друзьями и педагогами Младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии взаимоотношений, это возраст, в котором закладываются основные принципы гуманной жизни Именно педагог должен помочь сформировать базу отношений между детьми, помочь понять, осознать, а что ещё более важно научить видеть многоцветие окружающе
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх

  В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, это, как правило, выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека – всё это приводит к различного рода конфликтам и непониманию собеседников друг друга
 • Тип: Курсовая работа

  Формирование вокально-хоровых навыков у младших школьников

  В последние несколько лет обосновано возрос интерес к хоровой педагогике Это обосновано тем, что хор стал играть большую роль даже в современной музыке, где хоровые партии часто используются в качестве бэк-вокала, не говоря уже о самоценности хоровой музыки, о красоте, непередаваемой гармоничности хорового пения Но чтобы добиться необходимого высокого уровня вокального исполнения в хоре, необходима большая музыкальная педагогическая работа с певцами, вокалистов необходимо воспитывать с самого раннего возраста, развивая у них необходимые вокально-хоровые навыки
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование волевых качеств личности в процессе игровой деятельности

  В концепции модернизации российского образования на период до 2010г Особо подчеркивается значимость базового звена образования - общеобразовательной школы, которая должна ориентироваться не только на усвоение учеником определенной суммы знаний, но и на развитие его личности Воля относится к ключевым проблемам развития личности определяющим самостоятельность и ответственность школьника за востребованность в будущем на рынке труда Однако несмотря на очевидность этого, исследование волевых качеств школьника не получило должного освещения в психологической науке последних десятилетий Причин тому
 • Тип: Реферат

  Формирование временных представлений младших школьников

  С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно Вся жизнь человека тесно связана с временем, с умением измерять, распределять и ценить время Время является регулятором всей деятельности человека Ни одна деятельность не проходит без восприятия времени
 • Тип: Реферат

  Формирование временных представлений у детей младшего школьного возраста с выраженными нарушениями интеллекта

  Особенности времени как объективной реальности затрудняют его восприятие нормально развивающимися детьми У детей с нарушением интеллектуального развития замедленная, ограниченная восприимчивость, инактивность и недифференцированность ощущений и восприятий еще больше затрудняет формирование временных представлений
 • Тип: Реферат

  Формирование выразительной письменной речи как важнейшего компонента литературных способностей учащихся 6х классов

  Для полноценного восприятия художественных произведений необходимо, чтобы у школьников были развиты некоторые психологические качества, соответствующие специфике литературы как искусства слова Они должны уметь воспроизводить в сознании образы и картины, изображенные писателем, научиться видеть за ними определенный жизненный процесс, осмысливать идею произведения, заражаться чувствами автора и давать свои собственные эмоциональные оценки Свои мысли и чувства в связи с чтением и анализом произведений литературы учащиеся должны уметь свободно, логично и аргументировано излагать в сочинениях, рас
 • Тип: Дипломная работа

  Формирование вычислительной культуры учащихся 5-6 классов

  Вычислительная культура является фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин Кроме того, вычисления активизируют память учащихся, их внимание, стремление к рациональной организации деятельности и прочие качества, оказывающие существенное влияние на развитие учащихся
 • Тип: Реферат

  Формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности у будущих режиссеров-педагогов

  Актуальность исследования В условиях стремительного развития информационных технологий становится все более очевидной роль культуры как основы общественного развития, обеспечивающей его динамику путем генерации современных идей и концепций, распространения и воспроизводства их на социальном и личностном уровнях Особую актуальность приобретают социокультурные проблемы профессиональной подготовки специалистов вообще, но прежде всего тех, чья деятельность непосредственно связана с целенаправленным регулированием социокультурных процессов
 • Тип: Реферат

  Формирование гражданской активности у учащихся школ надомного обучения

  В настоящее время одним из приоритетных направлений международной и российской образовательной политики является гражданское образование В то же время оно не распространяется на такую категорию учащихся Российской Федерации, как ученики школ надомного обучения Актуальность формирования гражданской активности у учеников школы надомного обучения связана не только с периодом их обучения в школе, но и с их будущим:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 412