Работы в категории Педагогика, страница 367, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Українська література, як предмет вивчення у школі

  Актуальність дослідження Реформування освіти, визначене Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ ст ), передбачає формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації, формування гуманітарного мислення Оновлення змісту освіти є визначальною складовою реформування освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність із сучасними потребами суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

  Антон Семенович Макаренко назвав іграшку "матеріальною основою" гри А відомий вчений Юхим Аркін говорив, що іграшка є "життєвим нервом" гри Іграшка - річ, призначена дітям для гри В народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка Без неї гра неможлива Як найсуттєвіший компонент гри, вона відіграє важливу освітню, розвивальну, виховну, навіть організаційну ролі Як і гра, іграшка є важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує поступове здійснення нею усіх видів діяльності на більш високому рівні
 • Тип: Статья

  Умови ефективності підготовки вчителя до сучасного уроку

  Доброзичливий контроль, продумане стимулювання, довір'я Взяти хоча б традиційне педагогічне питання про дистанцію Розумна відстань, звісно, потрібна, мало того, вона існує й повинна бути Наївні спроби деяких педагогів працювати зовсім без дистанції – смішні й фальшиві Інша справа – яка ця дистанція, не в розумінні фізичної віддаленості, а в розумінні взаємин, їхньої сили, теплоти, забарвлення Донедавна вчитель, реалізуючи вимоги до уроку, працював переважно «в ім'я параграфів», Інструкцій «Розриваючи» дистанцію, ослабляв і без того нетривкі зв'язки, не мав ні можливості, ні часу, /і інколи й
 • Тип: Курсовая работа

  Умови успішного виховання в сім'ї

  Сім’я – є однією з найдавніших і стійких соціальних спільностей Виникнувши на зорі людства, вона пройшла через багатовікову історію і збережеться в майбутньому Історія розвитку сім’ї нерозривно зв’язана з історією розвитку суспільства, народу, країни Її сьогодення і майбутнє нерозривно пов’язане з сьогоденням і майбутнім людства
 • Тип: Реферат

  Умственная отсталость

  Умственно отсталые — это дети, у которых в результате органических поражений головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и др )
 • Тип: Реферат

  Умственно отсталые дети

  Врожденные аномалии являются следствием различных вредных влияний на зародыш и развивающийся плод во внутриутробном периоде — интоксикации, травм, нарушений питания и т п Они также связаны с состоянием здоровья и образом жизни беременной женщины Так токсоплазмоз — инфекционное заболевание, распространяемое домашними животными и птицами, перейдя на плод от больной матери, может явиться причиной врожденной умственной отсталости ребенка, поражения у него органов зрения и др
 • Тип: Курсовая работа

  Умственное воспитание

  Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания чрезвычайно важна По прогнозам ученых, 3-е тысячелетие на пороге, которого стоит человечеств, будет ознаменовано информационной революцией, когда знающие образованные люди станут ценить как истинное национальное богатство Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний предъявляет иные, чем были 30-40 лет назад, требования к умственному воспитанию подрастающего поколения На первые план выдвигается задача формирования способности к активной умственной деятельности Один из ведущих специалистов в облас
 • Тип: Реферат

  Умственное воспитание школьников

  Стратегия перестройки современного образования предусматривает изменение приоритета целей обучения: от ориентации на усвоение знаний, умений и навыков школа переходит к развивающему обучению Сегодня школа должна создать все условия, обеспечивающие развитие личности школьника Современность предъявляет очень высокие требования к развитию школьника — развитие познавательной потребности и интересов, эмоциональное развитие, развитие ценностных ориентации, развитие умственных сил и др
 • Тип: Реферат

  Умственное воспитания ребенка

  Стратегия перестройки современного образования предусматривает изменение приоритета целей обучения: от ориентации на усвоение знаний, умений и навыков школа переходит к развивающему обучению Сегодня школа должна создать все условия, обеспечивающие развитие личности школьника Современность предъявляет очень высокие требования к развитию школьника - развитие познавательной потребности и интересов, эмоциональное развитие, развитие ценностных ориентации, развитие умственных сил и др
 • Тип: Реферат

  Умственное развитие учащихся в процессе изучения правила правописания безудрных личных окончаний глаголов

  ние этого метода 29 _7 Содержание и последовательность орфографического разбора 31 _8 Виды ошибочных обобщений и их возникновения 32 ГЛАВА III УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ (ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОПЫТНОГО ОБУЧЕНИЯ) 36 ЗАКЛЮЧЕНИ
 • Тип: Реферат

  Умственное развитие школьников и обучение географии

  Представление о том, что ребенок — это пустой сосуд, который учителю надлежит наполнить знаниями, уже более неприемлемо Согласно ему, дети — это взрослые в миниатюре, с тем же уровнем развития умственных способностей, которые лишь нужно "упражнять" с помощью новой информации По логике такого представления преподаватель уподоблялся некоему источнику, который изливал знания на детей с тем, чтобы они их впитывали
 • Тип: Учебное пособие

  Університетська освіта і Болонський процес

  Утвердження України як демократичної держави є одночасно духовним, політичним, соціальним і культурним утвердженням громадян, здатних керуватись не суб`єктивними інтересами, а інтересами держави Вища освіта в цілому і університетська зокрема набувають у даному контексті принципово нового звучання Підготовка фахівців з вищою освітою розпочала будуватись на підставі принципово нових засад – демократизації, інтернаціоналізації, гуманізації, диверсифікації
 • Тип: Реферат

  Універститет КРОК

  Коли до проголошення незалежності в Україні залишалося близько року, а саме у січні 1989 року, на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів Української РСР розпочав прийом абітурієнтів госпрозрахунковий факультет «Економічна та управлінська підготовка»
 • Тип: Реферат

  Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

  Еще в юности Л Толстой проявлял особый интерес к народному просвещению Вспомним его ранний автобиографический рассказ «Утро помещика» Главный персонаж студент Нехлюдов, не дослушав факультетского курса до конца, оставил университет Свою деятельность он подчиняет одной цели: «действовать на простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа , избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро Какая блестящая, счастливая будущность!»
 • Тип: Курсовая работа

  Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

  Питання активізації навчання школярів ставляться до числа найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки й практики Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, тому що навчання й розвиток носять діяльний характер і від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку й виховання школярів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... 412