Работы в категории Педагогика, страница 364, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Токийский университет

  У этого университета есть свой цвет И свои официальные песни - "tada hitotsu", "moyuru shishi", "tohkon ha" и "ashioto wo takameyo" Как и везде в Японии, в Токийском университете очень много сложных ритуалов
 • Тип: Курсовая работа

  Толерантность и компетентностный подход в обучении школьников как главный фактор повышения качества образования на уроках технологии

  Поиск путей эффективной технологической подготовки студентов педвуза и учащихся общеобразовательных учреждений позволил нам выделить в качестве одного из подходов к решению данной проблемы — это моделирование профессиональной подготовки студентов с учетом требований к профессиональной компетентности специалистов, включая учителя технологии и предпринимательства
 • Тип: Курсовая работа

  Толерантность, как принцип социально-педагогической деятельности

  Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в современной науке Значительное увеличение количества исследований в данной области в конце XX - начале XXI века связано с участившимися актами насилия, терроризма, обострившимися межрелигиозными и межнациональными конфликтами, проникновением проявлений нетерпимости в школу
 • Тип: Сочинение

  Тоталитарные секты

  "В Кемерово прошел круглый стол, речь на котором шла о религиозном экстремизме В нем, в частности, приняли участие секретарь Кемеровской епархии Русской православной церкви протоирей отец Дмитрий, представитель мусульман областного центра имам-мухтасиб Минфазил Шайдуллин, первый секретарь областной организации Союза коммунистической молодежи Татьяна Смирнова и руководитель оргкомитета факультета политических наук Кемеровского госуниверситета Татьяна Лавриненко
 • Тип: Реферат

  Традиції освіти в Україні

  В Україні від княжих часів існували початкові школи Майже до кінця XVI ст не було середніх і вищих навчальних закладів, тому вже з середини XIV ст помітно зростає кількість українців, які навчаються в європейських університетах Так, у найстарішому в Європі Болонському університеті здобув освіту Юрій Дрогобич Він став першим вітчизняним доктором медицини (1482), одержав ступінь доктора філософії, у 1481 – 1482 рр його обрано ректором цього університету Юрій Дрогобич – автор першої української друкованої книги («Прогностична оцінка поточного 1483 року», опубліковані у Римі того ж року), вчений
 • Тип: Дипломная работа

  Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

  Діалог кожної національної культури та культурного надбання людства відбувався в умовах драматичних подій сучасної історії та спрямовував художній відгук у творчості музикантів - співаків, інструменталістів, композиторів, диригентів, дослідників музичного мистецтва Саме у цьому чітко проявляється тенденція, яка охоплює всі визначні композиторські школи різних континентів і складає унікальну специфіку певного історичного етапу музичної культури Мистецтво ХХ століття містить особливу концентрацію художньо-історичного часу та простору та постає узагальненням сукупного досвіду попередніх епох і рі
 • Тип: Реферат

  Традиційні методи викладання народознавства в школі

  Неможливо перейти від принципів до методів викладання, не встановивши між ними логічного зв’язку  Принципи навчання є основоположними щодо ефективної організації педагогіки народознавства Знання їх дають змогу вибрати необхідні методи навчання  Принципи викладання українського народознавства визначають його мету Але ж треба знати спосіб, з допомогою якого можна досягти цієї мети, тобто - метод Коріння методу бере свій початок у практичній діяльності людини з перетворення дійсності Душею методу є людська внутрішня сила, природне почуття, природний і гострий розум Але метод має й матеріалістичн
 • Тип: Дипломная работа

  Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

  Актуальність теми Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практично-творчих завдань Тому, як слушно зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання й розвитку учнів, формуванню в них творчої активності, уміння самостійно оволодівати знаннями
 • Тип: Реферат

  Традиции воспитания христиан и мусульман

  Дети – воплощение любви, отрада родителей и украшение жизни От их здравия и всестороннего благополучия зависит будущее общества, в котором они живут, зависит завтрашний день народов, культур, к которым они относятся Для поиска причин сегодняшних общественных и социальных потрясений нужно проанализировать историю двадцати-тридцати летней давности Истинно прогрессивное общество, которое беспокоится о завтрашнем дне, помимо решения различных насущных проблем и забот, должно изыскивать значительные средства и ресурсы на воспитание и образование будущих поколений Тех, кто через некоторое количеств
 • Тип: Курсовая работа

  Традиционные и инновационные методики обучения

  В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать информацией, творчески решать педагогические проблемы с акцентом на индивидуализацию образовательных программ Традиционные способы информации – устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным средствам обуч
 • Тип: Курсовая работа

  Традиционные и инновационные методы обучения

  В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике образования Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического осмысления
 • Тип: Учебное пособие

  Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения

  Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из самых важных в педагогической теории и практике Решение этой проблемы необходимо для оценки эффективности педагогических инноваций и технологий
 • Тип: Реферат

  Традиционные технические средства обучения в семейном воспитании

  В дошкольном возрасте происходит становление личности ребенка, закладываются основы знаний, понятий, представлений Все возрастающий объем информации, которую дети должны усваивать не механически, а осмысленно, требует более совершенных форм, методов и приемов обучения и воспитания В связи с этим особенно актуальной является задача повышения эффективности и качества труда воспитателей дошкольных учреждений
 • Тип: Реферат

  Требования к методам и организационным формам трудового обучения

  Понятие «метод обучения» — одно из коренных в педагогике В учебниках и пособиях по педагогике, дидактике, методикам преподавания отдельных предметов можно найти различные определения данного понятия Часто эти определения, даваемые в различных книгах, почти совпадают Встречаются случаи, когда отдельные авторы дают существенно отличающиеся определения понятия «метод обучения», что естественно, так как идет непрерывный процесс совершенствования известных и поиск новых, более эффективных методов обучения и воспитания учащихся
 • Тип: Доклад

  Требования к организации ручного труда в детском саду

  Содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т п ) и технических (сгибание бумаги, соломки, перевязывание, плетение, склеивание) навыков, которые дети получают на занятии и вне занятия Если дети придумывают новые способы соединения деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель поддерживает их и помогают достичь результата;
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 412